Xem mẫu

  1. Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào các tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ 2. tục sơ và có văn bản chấp thuận
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến 1. cố định (DNVT khai theo hướng dẫn tại phụ lục 11) kèm theo hương án hoạt động (có phương án mẫu tại phụ lục 1) 2. Bản phô tô đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 3. trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải Quyết định số 1. khách bằng ôtô theo tuyến cố định 16/2007/QĐ-BGTV... Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh Quyết định số 2. bằng ôtô 16/2007/QĐ-BGTV... Quyết định số 3. Lịch trình chạy xe 16/2007/QĐ-BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn