Xem mẫu

  1. 19TW. Bổ sung dự án mới vào Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam 11/08/2009 19.1. Trình tự thực hiện: UBND tỉnh có dự án gửi văn bản xin bổ sung dự án mới vào quy hoạch tới Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ xem xét, có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung dự án vào quy hoạch. Văn bản của tỉnh gửi kèm báo cáo tóm tắt dự án đầu tư xây dựng công trình và công văn xin bổ sung dự án của chủ đầu tư. Trên cơ sở cân đối cung cầu xi măng toàn quốc đến năm 2020, xem xét địa điểm đầu tư, quy mô công suất, thời điểm đầu tư, các điều kiện về nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu, giao thông vận tải, cấp điện, cấp nước, thị trường tiêu thụ sản phẩm, năng lực tài chính của chủ đầu tư, Bộ Xây dựng có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ( hoặc không cho phép ) bổ sung dự án vào quy hoạch. 19.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính. 19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Văn bản của UBND tỉnh có dự án cần bổ sung vào quy hoạch kèm theo báo cáo tóm tắt dự án đầu tư xây dựng công trình và văn bản xin bổ sung vào quy hoạch của chủ đầu tư. b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ 19.4. Thời gian giải quyết : không quy định thời hạn giải quyết. 19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức, Cá nhân. 19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Thủ tướng Chính phủ; - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Bộ trưởng Bộ Xây dựng ; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Vụ Vật liệu xây dựng ; 19.7. Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính :
  2. Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép ( hoặc không cho phép) bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam. 19.8. Lệ phí : Không có. 19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có. 19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC : Không có. 19.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ; - Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 30/7/2007 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng ; - Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ; - Quyết định 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.
nguon tai.lieu . vn