Xem mẫu

  1. Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (cơ quan nào bổ nhiệm thì cơ quan đó bổ nhiệm lại) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Quyết định bổ nhiệm lại
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đề nghị phê duyệt bổ nhiệm lại: - Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề tự kiểm điểm trách 1. 1 nhiệm trong thời gian giữ chức vụ - Tập thể lãnh đạo trường, cấp uỷ, công đoàn, bí thư đoàn TNCSHCM, nữ công đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 2. 2 Chính phủ xem xét, quyết định Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ
  3. Thành phần hồ sơ Biên bản đánh giá góp ý kiến của hội nghị tập thể lãnh đạo trường, 2. trung tâm, cấp uỷ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trưởng Ban nữ công (nếu có) 3. Biên bản lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt Công văn đề nghị của trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm 4. dạy nghề gửi lên cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ Quyết định số chức vụ
  4. Nội dung Văn bản qui định - Đạt chuẩn chức danh lãnh đạo quy định tại 59/2008/QĐ-BLĐT... thời điểm xem xét bổ nhiệm lại , đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới. - Đơn vị có nhu cầu - Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.