Xem mẫu

  1. Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Quyết định bổ nhiệm
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm: Trường CĐN, TCN có nhu cầu bổ nhiệm Hiệu trưởng; trung tâm dạy nghề có nhu cầu 1. Bước 1 bổ nhiệm giám đốc trung tâm phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm Đề xuất nhân sự: Sau khi có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành các bước sau: - Đối với nhân sự tại chỗ: + Đề xuất phương án nhân sự + Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt + Tổ chức hội nghị liên tịch 2. Bước 2 - Đối với nhân sự từ nơi khác: + Hội đồng trường, người đứng đầu đơn vị đề xất nhân sự + Tập thể lãnh đạo thảo luận thống nhất về chủ trương bổ nhiệm + Tìm hiểu, xác minh về người định bổ nhiệm + Lấy ý kiến cấp uỷ về việc bổ nhiệm + Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm 3. Bước 3 xem xét, quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
  3. Tên bước Mô tả bước cơ quan thuộc Chính phủ xem xét, quyết định bổ nhiệm Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm 2. Biên bản của Hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm 3. Biên bản của Hội nghị cán bộ chủ chốt (đối với nhân sự tại chỗ) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm; biên bản kê khai tài sản, thu 4. nhập; văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác 2 năm gần nhất của cá nhân, có 5. ý kiến của tập thể đơn vị 6. Ý kiến nhận xét của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi cán bộ được đề
  4. Thành phần hồ sơ nghị bổ nhiệm cư trú Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2a-BNV/2007 Bản kê khai, tài sản, thu nhập theo mẫu 1 ban hành kèm 2. theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định * Tiêu chuẩn Hiệu trưởng trường CĐN, TCN: Quyết định số 1. - Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; 59/2008/QĐ-BLĐT... có uy tín về chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý điều hành, có sức khoẻ
  5. Nội dung Văn bản qui định - Học vị từ thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường CĐN, đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường TCN. - Đã qua đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường. - Thâm niên giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất 5 năm. * Tiêu chuẩn Giám đốc trung tâm dạy nghề - Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; có uy tín về chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý điều hành, có sức khoẻ - Trình độ cao đẳng trở lên đối với giám đốc trung tâm dạy nghề. - Đã qua đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trung tâm. - Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Quyết định số 2. - Thời gian bổ nhiệm mỗi nhiệm kỳ là 5 năm và 59/2008/QĐ-BLĐT... không giữ quá 2 nhiệm kỳ liên tục.