Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH, Khối D Mã đề thi Câu số 254 361 598 732 840 985 1. D C A B D B 2. A B C A D B 3. C A D A A A 4. A B C B A B 5. C A C C B D 6. D C C B B D 7. C C D C C A 8. A B B B C C 9. D A C B A C 10. C D C C C A 11. C D B C B C 12. A C A D B C 13. A D B D B A 14. B D C A A D 15. C B C C D C 16. C A A A A D 17. A C A A D A 18. A D D D A A 19. D B D D B A 20. C A A A C D 21. A C A D A C 22. C D A C B A 23. C C D C C B 24. B D D C C B 25. B D A C C C 26. C D A A D A 27. C C D C C C 28. A D B B B D 29. B C D B A C 30. A B D A C A 31. D C D A D C 32. B B B B B A 33. D B C C C C 34. B D D C C B 35. A C C A D C 36. B A C A D A 37. B B B D C D 38. C C C B A B Trang 1 / 2
  2. Mã đề thi Câu số 254 361 598 732 840 985 39. B C D A D A 40. B B B B D B 41. B B A B D A 42. D C A D D C 43. D A C A A C 44. A A D A D D 45. B A D C B C 46. B A A D B B 47. B D B B C A 48. D A C B A C 49. A A D D C C 50. A B A A C D 51. A C B D C B 52. A C B D B B 53. C A A C B A 54. A B D D A D 55. B C A B D D 56. C B B B D C 57. D A C C A D 58. D A A A B A 59. C D C D B B 60. A A B D A D 61. B C C D C A 62. C D B D B D 63. B B B B B B 64. D D B B D D 65. D C B D C C 66. D C C C D D 67. C B B D A B 68. C D D A A B 69. D A B B B D 70. D D C C B C 71. A A A D D B 72. A B D A B A 73. D A C C C B 74. D D A A C A 75. B B D D A B 76. B D D B D B 77. B A A C A D 78. D B B A D B 79. D D B C A D 80. C B A B A D Trang 2 / 2