Xem mẫu

  1. B ngh ti p th trang b cho CEO
  2. Các CEO ph i i m t v i vô vàn các thách th c m i ngày. Công vi c luôn ng p u. Do v y, h r t c n ph i trang b cho mình m t b ngh ti p th c bi t nh m ti t ki m th i gian và ti n b c. M i "b ngh " ti p th s bao g m sáu d ng c cơ b n sau: 1. M t chi c búa: s d ng như m t òn b y; 2. M t cái c lê: v n m i th ; 3. M t cái tu c-lơ-vít: xi t ch t cái gì ó; 4. M t cái kìm: u n cong hay c m gi cái gì ó; 5. Nh ng chi c inh c, then, ng d n hay keo: g n cái gì ó; 6. M t thư c dây: o c. Bây gi b n hãy chuy n nh ng v t d ng hàng ngày này thành các công c ti p th . Chi c búa Trong th gi i ti p th , chi c búa là nh ng xu t, nh ng tuyên b giá tr c a công ty b n. Tuyên b giá tr là gì? R t ơn gi n, nó là nh ng lý do cơ b n gi i thích t i sao m i ngư i nên quan tâm t i s n ph m hay d ch v c a b n. V i m t tuyên b giá tr , b n cho th y mình là ngư i hi u rõ ai là khách hàng, nh ng gì h mong mu n và c n, cũng như n m v ng các tiêu chu n mua s m c a h và nh ng c tính c n có c a m t nhà cung c p. Nó tr l i cho câu h i: “T i sao nên mua s n ph m, d ch v c a b n”. Nó nh n m nh t i nh ng i m quan tr ng và khích l mua s m, ng th i ư c xem là n n t ng em l i uy tín cho nhãn hi u c a b n.
  3. i n hình cho m t tuyên b nhãn hi u s là: “Công ty A là nhà cung c p hàng u các gi i pháp m ng i n tho i di ng giúp t o ra n n t ng cho nh ng tr i nghi m d li u di ng thành công”. Trong khi ó, m t tuyên b nhãn hi u m nh s là: “Công ty B thay i và tích h p các gi i pháp web-based nh m t ng hoá các quy trình kinh doanh v i m c ích giúp các công ty gia tăng lòng trung thành nhãn hi u và s g n k t c a nhân viên”. Ví d nào s ph n ánh t t hơn tuyên b giá tr c a b n? Cái c - lê Công c quan tr ng th hai c a b n s là cái c -lê. Vi c tìm ki m các khách hàng m i luôn là m t trong ba nhi m v kinh doanh quan tr ng nh t. B n có ư c các khách hàng m i như th nào? B ng vi c xúc ti n các hành ng l y th trư ng là tr ng tâm k t h p ch t ch v i nh ng nghiên c u v hành vi mua s m c a khách hàng, chúng ta g i ây là Kênh mua s m (Buying Pipeline). B n có th ki m soát các dòng ch y c a kênh mua s m này như th nào? Câu tr l i là t i ưu hoá s h n h p ti p th (chào hàng, giá, a i m và xúc ti n) nh m hư ng t i nh ng nhu c u và mong mu n c a khách hàng cũng như s thích mua s m c a h . Cái tu c-lơ-vít B n c n m t cái tu c-lơ-vít a năng, c cho vi c tháo ra cũng như l p vào. Trong th gi i kinh doanh, cái tu c-lơ-vít i di n cho nh ng xu t và b n m u h p ng, các ý ki n óng góp c a khách hàng và ti n l i c a s n ph m/d ch v . Vi c có ư c cơ h i th s n ph m hay d ch v c a b n trư c khi mua s m là chìa khoá nh m y nhanh quy t nh mua s m c a khách hàng.
  4. B n hãy s d ng sáu câu h i dư i ây om c ch p nh n s n ph m/d ch v c a b n t phía khách hàng: 1. Các khách hàng có d lĩnh h i các giá tr c a s n ph m/d ch v ? 2. S n ph m có tương thích v i nh ng quy trình và hành ng t nhiên? 3. S n ph m/d ch v có d hi u và s d ng? 4. S n ph m/d ch v có b n m u dùng th ? 5. âu là y u t r i ro trong vi c mua/s d ng s n ph m? (L i khuyên: càng th p càng t t). 6. Các ích l i, ưu vi t c a s n ph m/d ch v có d dàng truy n t i? Cái kìm Không có công vi c l p ráp nào có th ư c hoàn thành n u không có nh ng chi c kìm ư c s d ng c m n m hay gi ch t m t v t nh nào ó. Trong th gi i kinh doanh, nh ng v t d ng nh d tu t này có th là các khách hàng ti m năng c a b n. Cái kìm cũng m b o s linh ho t khi b n th c hi n k ho ch phát tri n s n ph m, s l a ch n các nhà cung c p và các ho t ng tài chính. Nh ng chi c inh c, then, ng d n hay keo dính Nh ng chi c inh c, then, ng d n hay keo dính cho phép b n k t n i hay g n các v t d ng vào v i nhau. k t n i các ho t ng kinh doanh c a b n thành m t kh i th ng nh t, hãy xây d ng m t ban qu n lý, các a ch liên l c hay h th ng d li u các m i quan h nh m giúp b ph n bán hàng, b ph n quan h khách hàng và ti p th . ây nên là m t trong nh ng
  5. m i quan tâm hàng u c a b n (không ph i là i u b n s thi t l p khi th t s c n t i). Thư c dây M c dù n m cu i cùng trong danh sách, song nh ng thư c dây o c ho t ng kinh doanh c a b n cũng là m t trong nh ng công c quan tr ng nh t. Hãy ti n hành ánh giá các ho t ng kinh doanh, ti p th và các k ho ch bán hàng nh m xác nh rõ ràng các k t qu ang c p nào trong thư c o thành công c a b n. ng th i qua ây nh hư ng ư c ti n trình kinh doanh c th hơn hư ng t i m c tiêu ã ra. *** Sáu công c cơ b n trên s ... - Giúp b n xác nh rõ t i sao m i ngư i nên mua s n ph m/d ch v c a b n; - T o s d dàng cho m i ngư i mua s m s n ph m/d ch v c a b n; - T o ra cho b n và các khách hàng ti m năng m t cơ h i hi u rõ hơn v s n ph m và giá c ; - Cho phép b n có th xây d ng các h th ng, quy trình ti p th và bán hàng; - Giúp b n có ư c nh ng ánh giá rõ ràng nh m ch ra m c tiêu kinh doanh ã t ư c c p nào Khi trong tay CEO là "b ngh " ti p th trên, có ba l i khuyên khi s d ng có th t ư c k t qu t t nh t: 1. Hãy nhanh chóng s a ch a nh ng gì ã b h ng - b n càng trì hoãn lâu bao nhiêu, k t qu s càng t i t và chi phí s càng l n b y nhiêu;
  6. 2. S d ng nh ng v t li u t t nh t mà b n có th mua; 3. Th c hi n t t công vi c ngay trong l n u tiên.
nguon tai.lieu . vn