Xem mẫu

 1. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN TOÁN KH I A, B (ð thi có 01 trang) Th i gian làm bài 180 phút (không k th i gian phát ñ ) PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh. C©u I (2 ®iÓm) x+2 Cho h m sè : y = (1) x −1 1.Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn v vÏ ®å thÞ h m sè (1). 2.Chøng minh r»ng mäi tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ (1) ®Òu lËp víi hai ®−êng tiÖm cËn mét tam gi¸c cã diÖn tÝch kh«ng ®æi. C©u II (2 ®iÓm) 1.T×m x ∈ (0; π ) tho¶ m n ph−¬ng tr×nh: cos 2 x 1 Cotx – 1 = + sin 2 x − sin 2 x . 1 + tan x 2 2.T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm: x2 + x +1 − x2 − x + 1 = m C©u III (2 ®iÓm) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz, cho A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) víi a, b, c > 0. 1. TÝnh kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn mp (ABC) 2. TÝnh thÓ tÝch khèi ®a diÖn OIBC trong ®ã I l ch©n ®−êng cao kÎ tõ C cña ∆ABC . C©u IV (2 ®iÓm) 2 x x −1 1. TÝnh tÝch ph©n: I= ∫ x − 10 dx 1 2. Cho x, y, z l c¸c sè thùc d−¬ng tho¶ m n: x + y + z = xyz. xy yz zx T×m GTNN cña A = + + . z (1 + xy ) x(1 + yz ) y (1 + zx) PhÇn riªng. ThÝ sinh chØ ®−îc l m 1 trong 2 c©u: V. a hoÆc V.b C©u V. a. D nh cho ban C¬ B¶n (2 ®iÓm). 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh: lg(10.5 + 15.20 ) = x + lg 25 x x ' ' ' ' 2.TÝnh thÓ tÝch l¨ng trô ®Òu ABC.A B C biÕt mp(ABC ) hîp víi ®¸y gãc 600 v diÖn ' 2 tÝch tam gi¸c ABC b»ng 3a C©u V. b. D nh cho ban KHTN (2 ®iÓm). 1.Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: 2 − 2 x +1 2 − 2 x −1 4 (2 + 3 ) x + (2 − 3 ) x ≤ 2− 3 2.Cho h×nh chãp S.ABCD ®¸y l h×nh b×nh h nh cã AB = a, gãc ABC = 300; hai mÆt bªn SAD v SBC vu«ng t¹i A, C cïng hîp víi ®¸y gãc α . CMR: (SAC) ⊥ (ABCD) v tÝnh thÓ tÝch khèi chãp S.ABCD. ------------------------------ HÕt ------------------------------- http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 1
 2. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 H−íng dÉn chÊm m«n to¸n C©u ý Néi dung §iÓm I 2 1 Kh¶o s¸t- vÏ ®å thÞ (1 ®iÓm) 3 Ta cã: y = 1 + x −1 • TX§: D = R\ {1} • Sù biÕn thiªn: 0,25 + Giíi h¹n – TiÖm cËn: lim y = +∞ x→1+ lim y = −∞ ⇒ §THS cã tiÖm cËn ®øng: x = 1 x→1− lim y = 1 ⇒ §THS cã tiÖm cËn ngang: y = 1 x →+∞ + B¶ng biÕn thiªn: −3 y' = < 0 , ∀x ∈ D ( x − 1) 2 x − ∞ 1 +∞ 0,5 y’ - - +∞ 1 y −∞ 1 HS nghÞch biÕn trªn c¸c kho¶ng (- ∞ ; 1) v (1; + ∞ ) HS kh«ng cã cùc trÞ • §å thÞ: y 0,25 1 -2 O1 x -2 KL: §å thÞ h m sè nhËn giao hai tiÖm cËn l m t©m ®èi xøng. http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 2
 3. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 2 CMR: Mäi tiÕp tuyÕn ……..diÖn tÝch kh«ng ®æi (1 ®iÓm)  a + 2 Gi¶ sö M  a;  thuéc ®å thÞ (1)  a −1  a+2 TiÕp tuyÕn cña (1) t¹i M: y = y ( a )( x − a ) + ' a −1 −3 a + 4a − 2 2 0,25 = x+ (a − 1) 2 (a − 1) 2 TC§: x = 1 ( ∆1 ) ; TCN: y = 1( ∆1 ) Gäi I l giao 2 tiÖm cËn ⇒ I(1; 1) a+5 0,25 A = d ∩ ∆1 ⇒ A(1; ) ; B = d ∩ ∆ 2 ⇒ B(2a-1; 1) a −1 → →  6  6 IA =  0;  ⇒ IA = ; IB = (2a − 2;0 ) ⇒ IB = 0,25  a − 1 a −1 2 a −1 1 DiÖn tÝch ∆IAB : S ∆IAB = IA.IB = 6 (®vdt) ⇒ §PCM 0,25 2 II 2 1 T×m x∈ (0;π ) tho¶ m·n pt (1 ®iÓm) sin 2 x ≠ 0 sin 2 x ≠ 0 §K:  ⇔ sin x + cos x ≠ 0 tan x ≠ −1 cos x − sin x cos 2 x. cos x Khi ®ã pt ⇔ = + sin 2 x − sin x cos x sin x cos x + sin x cos x − sin x 0,25 ⇔ = cos 2 x − sin x cos x + sin 2 x − sin x cos x sin x ⇔ cos x − sin x = sin x(1 − sin 2 x) 0,25 ⇔ (cos x − sin x)(sin x cos x − sin 2 x − 1) = 0 ⇔ (cos x − sin x)(sin 2 x + cos 2 x − 3) = 0 π ⇔ cos x − sin x = 0 ⇔ tanx = 1 ⇔ x = + kπ (k ∈ Z ) (tm) 0,25 4 π x ∈ (0;π ) ⇒ k = 0 ⇒ x = 0,25 4 KL: 2 T×m m ®Ó pt cã nghiÖm (1 ®iÓm) XÐt hs: f ( x ) = x2 + x + 1 − x2 − x + 1 http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 3
 4. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 2x + 1 2x − 1 f ' ( x) = − 2 x2 + x + 1 2 x2 − x + 1 (2 x + 1)(2 x − 1) ≥ 0 0,25 f ' ( x) = 0 ⇔  (2 x + 1) ( x − x + 1) = (2 x − 1) ( x + x + 1) 2 2 2 2  1 −1 x ≥ ∨ x ≤ ⇔ 2 2  x = 0(l )  0,25 f ' (0) = 1 > 0, ∀x ∈ R ⇒ HS f (x) ®ång biÕn trªn R. lim f ( x) = 1; lim f ( x) = −1 0,25 x→ +∞ x →−∞ PT cã nghiÖm khi: -1 < m < 1. 0,25 III 2 1 TÝnh kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn (ABC) (1 ®iÓm) x y z 0,5 PT mp(ABC): + + =1 a b c ⇔ bcx + cay + abz − abc = 0 O,25 abc d (O, ( ABC ) ) = 0,25 a 2b 2 + b 2 c 2 +c 2 a 2 2 TÝnh thÓ tÝch khèi ®a diÖn OIBC (1 ®iÓm) →  x = a − at  AB = (− a;b;0 ) => PTTS cña AB:  y = bt z = 0  0,25 → I ∈ AB ⇒ I (a − at ; bt ;0) ⇒ IC = (at − a;−bt ; c ) → → → → a2 IC ⊥ AB ⇔ IC . AB = 0 ⇔ a − (a + b )t = 0 ⇔ t = 2 2 2 2 0,25 a + b2  ab 2 a 2b   2 ⇒ I ; 2 ;0   a +b a +b  2 2 0,25 http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 4
 5. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010  → →  b 0 0 0 0 b → →  → ab 3c OB, OC  =  0 c ; c 0 ; 0 0  = (bc;0;0 ) ⇒ OB, OC .OI = 2   0,25       a + b2 1 → →  → ab 3c V OIBC = 6   OB, OC .OI =  ( 6 a2 + b2 ) (®vtt) IV 2 1 TÝnh tÝch ph©n (1 ®iÓm) §Æt t = x − 1 ⇒ t = x − 1 ⇒ dx = 2tdt 2 0,25 §æi cËn: x = 1 ⇒ t = 0 x = 2 ⇒ t =1 1 1 (t 2 + 1)2t 2 dt  90  Khi ®ã: I = ∫ = 2 ∫  t 2 + 10 + 2 dt 0,25 0 t2 − 9 0  t −9 = 1 1 0,5  t3  t −3 62 1 62 2 + 10t  + 30 ln 3  = + 30 ln = − 30 ln 2  0 t +3 0 3 2 3 2 T×m GTNN (1 ®iÓm) C¸ch 1: 1 11 1 • CM: Víi mäi a, b > 0 th× ≤  +  (1) a + b 4 a b DÊu “ =” x¶y ra ⇔ a = b 0,25 1 1 1  1 1 1  A=  x + xyz + y + xyz + z + xyz  + + −  x y z   1 1 1  1 1 1  A= + + −  2x + y + z + 2 y + z + x + 2z + x +  x y z  y  0,25 • ¸p dông (1) ta cã: A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ≥ + + −  +  2x 2 y + 2z + y + z + z + x + x +  x y z 4 y 1 1 1 11 1 1 31 1 1 ≥ + + −  + + =  + +  x y z 4 x y z  4 x y z      0,25 CM: Víi mäi a, b, c th×: (a + b + c ) ≥ 3(ab + bc + ca ) (2) 2 • DÊu “=” x¶y ra ⇔ a = b = c ¸p dông (2) ta cã: http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 5
 6. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 2 0,25 1 1 1  1 1 1 x+ y+z x y z  xy yz + zx  = 3. xyz = 3  + +  ≥ 3 +      1 1 1 3 3 • Do x, y, z > 0 nªn + + ≥ 3 ⇒A ≥ x y z 4 3 3 KL: Amin = 4 ®¹t ®−îc khi x = y = z = 3 C¸ch 2: 1 1 1  1 1 1  A= + + −  2x + y + z + 2 y + z + x + 2z + x +  x y z  y  Theo C«Si: 1 1 1  1 1 1  A≥ + + − + +  x y z  44 xxyz 44 xyyz 44 xyzz    1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 A≥ + + −  + + + + + + + +  x y z 16  x y z x y z x y z    3 1 1 1 A≥  + +  (C¸ch 1) 4 x y z    V.a D nh cho ban C¬ B¶n 2 1 Gi¶i ph−¬ng tr×nh (1 ®iÓm) ( PT ⇔ lg 10.5 + 15.20 x x ) = lg(25.10 ) x 0,25 ⇔ 10.5 x + 15.20 x = 25.10 x 0,25 ⇔ 15.4 x − 25.2 x + 10 = 0 t = 1(tm) §Æt t = 2 (t > 0) , ta ®−îc: 15t - 25t +10 = 0 ⇔  x 2 2 0,25 t = (tm)  3 t = 1 ⇒ 2x = 1 ⇔ x = 0 2 2 2 0,25 t = ⇒ 2 x = ⇔ x = log 2   3 3 3 KL: 2 TÝnh thÓ tÝch l¨ng trô (1 ®iÓm) http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 6
 7. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 A’ C’ B’ A C H B CH ⊥ AB Gäi H l trung ®iÓm AB ⇒  0,25 C ' H ⊥ AB ⇒ (( ABC ' ), ( ABC ) ) = (CH , C ' H ) = CHC ' = 60 0 S ∆ABC ' = 3a 2 ⇔ HC '.AB = 2 3a 2 (1) HC 0,25 XÐt ∆HCC ' vu«ng t¹i C: HC ' = = AB 3 (2) cos 60 0 Tõ (1),(2) ⇒ AB = a 2 ; HC ' = a 6 3 2 CC ' = HC '.sin 60 0 = a 0,25 2 1 3 2 S ∆ABC = 2 AB sin 60 = 2 a 2 0 0,25 3 6 3 V ABC. A'B'C ' = S ∆ABC .CC ' = 4 a (®vtt) http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 7
 8. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 V.b D nh cho ban KHTN 2 1 Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh (1 ®iÓm) ( ) Bpt ⇔ 2 + 3 x2 −2 x ( + 2− 3 ) x2 −2 x ≤4 0,5 §Æt t = (2 + 3 ) 2 x −2 x 1 (t > 0) , ta ®−îc: t + ≤ 4 t t − 4t + 1 ≤ 0 ⇔ 2 − 3 ≤ t ≤ 2 + 3 (tm) 2 Khi ®ã: 2 − ( 3≤ 2+ 3 )x2 −2 x ≤ 2 + 3 ⇔ −1 ≤ x 2 − 2 x ≤ 1 0,5 ⇔ x − 2x − 1 ≤ 0 ⇔ 1 − 2 ≤ x ≤ 1 + 2 2 KL: 2 CM: (SAC) ⊥ (ABCD) v tÝnh thÓ tÝch S.ABCD (1 ®iÓm) S A D O B C CM: (SAC) ⊥ (ABCD): 0,25 SA ⊥ AD  SC ⊥ BC  ⇒ SA ⊥ BC   → BC ⊥ ( SAC ) ⇒ ( SAC ) ⊥ ( ABCD )  AD // BC  TÝnh thÓ tÝch: BC ⊥ SC  ( SBC )∩( ABCD )= BC       →(( SBC ), ( ABCD ) ) = (SC , AC ) = α (1)  0,25 BC ⊥ AC  T−¬ng tù ⇒ (( SAD ), ( ABCD ) ) = (SA, AC ) = α (2) Tõ (1), (2) ⇒ SAC = SCA = α ∆SAC c©n t¹i S ⇒ SO ⊥ AC BC ⊥→ SO ⊥ ( ABCD )  SO a 0,25 ∆ABC vu«ng t¹i C : AC = AB.sin300 = 2 http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 8
 9. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 1 3 2 S ABCD = 2 S ABC = 2. 2 AB.AC.sin 60 = 0 a 4 0,25 1 a ∆SOA vu«ng t¹i O: AO = AC = 2 4 1 4 SO = AO.tan α = a tan α 4 1 3 V S . ABCD = 3 SO. S ABCD = 48 a 3 tan α (®vtt). http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 9
 10. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Mã ñ 008 Th i gian làm bài: 90 phút; (ð thi có 06 trang) (50 câu tr c nghi m) PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Câu 1: M t CLLX g m qu c u nh và LX có ñ c ng k = 80N/m. Con l c th c hi n 100 dao ñ ng h t 31,4s. Ch n g c th i gian là lúc qu c u có li ñ 2cm và ñang chuy n ñ ng theo chi u dương c a tr c t a ñ v i v n t c có ñ l n 40 3cm / s thì phương trình dao ñ ng c a qu c u là A. x = 4cos(20t-π/3)cm B. x = 6cos(20t+π/6)cm C. x = 4cos(20t+π/6)cm D. x = 6cos(20t-π/3)cm Câu 2: M t dây AB dài 1,8m căng th ng n m ngang, ñ u B c ñ nh, ñ u A g n vào m t b n rung t n s 100Hz. Khi b n rung ho t ñ ng, ngư i ta th y trên dây có sóng d ng g m 6 bó sóng, v i A xem như m t nút. Tính bư c sóng và v n t c truy n sóng trên dây AB. A. λ = 0,3m; v = 60m/s B. λ = 0,6m; v = 60m/s C. λ = 0,3m; v = 30m/s D. λ = 0,6m; v = 120m/s Câu 3: Ch n câu phát bi u không ñúng A. H t nhân có năng lư ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng B. Khi l c h t nhân liên k t các nuclon ñ t o thành h t nhân thì luôn có s h t kh i C. Ch nh ng h t nhân n ng m i có tính phóng x D. Trong m t h t nhân có s nơtron không nh hơn s protôn thì h t nhân ñó có c hai lo i h t này Câu 4: Cho m ch dao ñ ng g m m t cu n c m m c n i ti p v i m t t ñi n C1 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có bư c sóng λ1, thay t trên b ng t C2 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có λ2. N u m c ñ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ xác ñ nh b ng công th c 1 A. λ−2 = λ−2 + λ−22 1 B. λ = λ2 + λ22 1 C. λ = λ1λ 2 D. λ = (λ 1 + λ 2 ) 2 Câu 5: M t máy phát ñi n xoay chi u 1 pha có 4 c p c c rôto quay v i t c ñ 900vòng/phút, máy phát ñi n th hai có 6 c p c c. H i máy phát ñi n th hai ph i có t c ñ là bao nhiêu thì hai dòng ñi n do các máy phát ra hòa vào cùng m t m ng ñi n A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút Câu 6: Ngư i ta c n truy n m t công su t ñi n m t pha 10000kW dư i m t hi u ñi n th hi u d ng 50kV ñi xa. M ch ñi n có h s công su t cosϕ = 0,8. Mu n cho t l năng lư ng m t trên ñư ng dây không quá 10% thì ñi n tr c a ñư ng dây ph i có giá tr A. R < 20Ω B. R < 25Ω C. R < 4Ω D. R < 16Ω Câu 7: Trong phòng thí nghi m có m t lư ng ch t phóng x , ban ñ u trong 1 phút ngư i ta ñ m ñư c có 360 nguyên t c a ch t b phân rã, sau ñó 2 gi trong 1 phút có 90 phân t b phân rã. Chu kì bán rã c a ch t phóng x ñó là A. 30 phút B. 60 phút C. 90 phút D. 45 phút Câu 8: Phương trình dao ñ ng ñi u hòa có d ng x = Asinωt. G c th i gian ñ ư c ch n là: A. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. B. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u âm C. lúc v t có li ñ x = +A D. lúc v t có li ñ x = - A http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 10
 11. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 Câu 9: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC n i ti p, L = 0,637H, C = 39,8µF, ñ t vào hai ñ u m ch hi u ñi n th có bi u th c u = 150 2 sin100πt (V) m ch tiêu th công su t P = 90 W. ði n tr R trong m ch có giá tr là A. 180 B. 50 C. 250 D. 90 Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào không bi u th cho dao ñ ng ñi u hòa? A. x = 3tsin (100πt + π/6) B. x = 3sin5πt + 3cos5πt C. x = 5cosπt + 1 D. x = 2sin2(2πt + π /6) Câu 11: M t toa xe trư t không ma sát trên m t ñư ng d c xu ng dư i, góc nghiêng c a d c so v i 0 m t ph ng n m ngang là α = 30 . Treo lên tr n toa xe m t con l c ñơn g m dây treo chi u dài l = 1(m) n i v i m t qu c u nh . Trong th i gian xe trư t xu ng, kích thích cho con l c dao ñ ng ñi u 2 hoà v i biên ñ góc nh . B qua ma sát, l y g = 10m/s . Chu kì dao ñ ng c a con l c là A. 2,135s B. 2,315s C. 1,987s D. 2,809s Câu 12: M t lăng kính có góc chi t quang A = 600 chi t su t n= 3 ñ i v i ánh sáng màu vàng c a Natri. Chi u vào m t bên c a lăng kính m t chùm tia sáng tr ng m nh song song và ñư c ñi u ch nh sao cho góc l ch v i ánh sáng vàng c c ti u. Góc t i c a chùm tia sáng tr ng là A. 600 B. 300 C. 750 D. 250 Câu 13: Khe sáng c a ng chu n tr c c a máy quang ph ñư c ñ t t i A. quang tâm c a th u kính h i t B. tiêu ñi m nh c a th u kính h i t C. t i m t ñi m trên tr c chính c a th u kính h i t D. tiêu ñi m v t c a th u kính h i t Câu 14: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bư c sóng λ t 0,4µm ñ n 0,7µm. Kho ng cách gi a hai khe Iâng là a = 2mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn quan sát là D = 1,2m t i ñi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM = 1,95 mm có m y b c x cho vân sáng A. có 8 b c x B. có 4 b c x C. có 3 b c x D. có 1 b c x Câu 15: B c x t ngo i là b c x ñi n t A. Có bư c sóng nh hơn bư c sóng c a tia x B. Có t n s th p hơn so v i b c x h ng ngo i C. Có t n s l n hơn so v i ánh sáng nhìn th y D. Có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a b c x tím Câu 16: Cho m t sóng ñi n t có t n s f = 3MHz. Sóng ñi n t này thu c d i A. Sóng c c ng n B. Sóng dài C. Sóng ng n D. Sóng trung Câu 17: Cho m ch n i ti p RC, Dùng vôn k nhi t có ñi n tr r t l n ño ñư c UR = 30 V, UC = 40V, thì hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch l ch pha so v i hi u ñi n th hai ñ u t ñi n m t lư ng là A. 1,56 B. 1,08 C. 0,93 D. 0,64 Câu 18: Quang ph c a m t bóng ñèn dây tóc khi nóng sáng thì s A. Sáng d n khi nhi t ñ tăng d n nhưng v n có ñ b y màu B. Các màu xu t hi n d n t màu ñ ñ n tím, không sáng hơn C. V a sáng d n lên, v a xu t hi n d n các màu ñ n m t nhi t ñ nào ñó m i ñ 7 màu D. Hoàn toàn không thay ñ i Câu 19: M ch dao ñ ng lý tư ng: C = 50µF, L = 5mH. Hi u ñi n th c c ñ i hai b n c c t là 6(v) thì dòng ñi n c c ñ i ch y trong m ch là A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A Câu 20: M t sóng âm truy n t không khí vào nư c, sóng âm ñó hai môi trư ng có A. Cùng v n t c truy n B. Cùng t n s http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 11
 12. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 C. Cùng biên ñ D. Cùng bư c sóng Câu 21: Cat t c a m t t bào quang ñi n làm b ng vônfram. Bi t công thoát c a electron ñ i v i vônfram là 7,2.10-19J và bư c sóng c a ánh sáng kích thích là 0,180µm. ð tri t tiêu hoàn toàn dòng quang ñi n, ph i ñ t vào hai ñ u anôt và catôt m t hi u ñi n th hãm có giá tr tuy t ñ i là A. Uh = 3,50V B. Uh = 2,40V C. Uh = 4,50V D. Uh = 6,62V Câu 22: Cho m ch ñi n RLC ghép n i ti p g m ñi n tr R, cu n dây có ñi n tr thu n 30Ω, ñ t c m 0,159H và t ñi n có ñi n dung 45,5µF, Hi u ñi n th hai ñ u m ch có d ng u = U0sin100πt(V). ð công su t tiêu th trên ñi n tr R ñ t giá tr c c ñ i thì ñi n tr R có giá tr là A. 30(Ω) B. 50(Ω) C. 36 (Ω) D. 75(Ω) Câu 23: 24 Na là ch t phóng x β− , ban ñ u có kh i lư ng 0,24g. Sau 105 gi ñ phóng x gi m 128 11 l n. K t th i ñi m ban ñ u thì sau 45 gi lư ng ch t phóng x trên còn l i là A. 0,03g B. 0,21g C. 0,06g D. 0,09g Câu 24: Khi ñi vào m t ngõ h p, ta nghe ti ng bư c chân v ng l i ñó là do hi n tư ng A. Khúc x sóng B. Ph n x sóng C. Nhi u x sóng D. giao thoa sóng Câu 25: Phát bi u nào sau ñây là sai v i n i dung hai gi thuy t c a Bo? A. Nguyên t có năng lư ng xác ñ nh khi nguyên t ñó tr ng thái d ng. B. Trong các tr ng thái d ng, nguyên t không b c x hay h p th năng lư ng. C. Khi chuy n t tr ng thái d ng có năng lư ng th p sang tr ng thái d ng có năng lư ng cao nguyên t s phát ra phôtôn. D. các tr ng thái d ng khác nhau năng lư ng c a các nguyên t có giá tr khác nhau. Câu 26: M t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150vòng, cu n th c p có 300vòng. Hai ñ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có ñi n tr ho t ñ ng 100Ω, ñ t c m 318mH. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai ñ u cu n sơ c p ñư c ñ t hi u ñi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính cư ng ñ hi u d ng m ch sơ c p. A. 1,8A B. 2,0A C. 1,5A D. 2,5A Câu 27: M t cu n dây thu n c m có ñ t c m L = 2/π(H), m c n i ti p v i m t t C = 31,8(µF). Hi u ñi n th hai ñ u cu n c m là uL = 100sin(100πt + π/6) V. Bi u th c c a hi u ñi n th hai ñ u m ch là A. u = 50sin(100πt + π/6) V B. u = 100sin(100πt - π/3) V C. u = 200sin(100πt + π/3) V D. u = 50 2 sin(100πt – π/6) V Câu 28: Trong ph n ng phân h ch c a U235 năng lư ng t a ra trung bình là 200MeV. Năng lư ng t a ra khi 1kg U235 phân h ch hoàn toàn là A. 12,85.106 kWh B. 22,77.106 kWh C. 36.106 kWh D. 24.106 kWh Câu 29: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n? A. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào cư ng ñ chùm sáng kích thích. B. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào b n ch t c a kim lo i làm cat t. C. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào b n ch t kim lo i dùng làm catôt. D. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng kích thích. Câu 30: Bư c sóng dài nh t trong dãy Laiman; Banme; Pasen l n lư t là 0,122 m; 0,656 m; 1,875 m. Bư c sóng dài th hai c a dãy Laiman và Banme là A. 0,103 m và 0,486 B. 0,103 m và 0,472 m http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 12
 13. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 C. 0,112 m và 0,486 m D. 0,112 m và 0,472 m Câu 31: Con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng có năng lư ng dao ñ ng E = 2.10- 2 (J) l c ñàn h i c c ñ i c a lò xo F(max) = 4(N). L c ñàn h i c a lò xo khi v t v trí cân b ng là F = 2(N). Biên ñ dao ñ ng s là A. 2(cm). B. 4(cm). C. 5(cm). D. 3(cm). Câu 32: Sóng ñi n t có t n s f = 2,5MHz truy n trong thu tinh có chi t su t n=1.5 thì có bư c sóng là A. 50m B. 80m C. 40m D. 70m Câu 33: T kí hi u c a m t h t nhân nguyên t là 6 X , k t lu n nào dư i ñây chưa chính xác 3 A. H t nhân c a nguyên t này có 6 nuclon B. ðây là nguyên t ñ ng th 3 trong b ng HTTH C. H t nhân này có 3 protôn và 3 nơtron D. H t nhân này có protôn và 3 electron Câu 34: Hai con l c ñơn có chi u dài l1 & l2 dao ñ ng nh v i chu kì T1 = 0,6(s), T2 = 0,8(s) cùng ñư c kéo l ch góc α0 so v i phương th ng ñ ng và buông tay cho dao ñ ng. Sau th i gian ng n nh t bao nhiêu thì 2 con l c l i tr ng thái này. A. 2(s) B. 2,5(s) C. 4,8(s) D. 2,4(s) Câu 35: Cho m ch R,L,C t n s c a m ch có th thay ñ i ñư c, khi ω = ω0 thì công su t tiêu th trong m ch ñ t giá tr c c ñ i, khi ω = ω1 ho c ω = ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. M i liên h gi a các giá tr c a ω là ω1ω2 A. ω02 = ω12 + ω22 B. ω0 = C. ω02 = ω1.ω2 D. ω0 = ω1 + ω2 ω1 + ω2 Câu 36: Hi u ñi n th hai c c c a m t ng Rơnghen là 4,8kV. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà ng có th phát ra là A. 0,134nm B. 1,256nm C. 0,447nm D. 0,259nm π Câu 37: M t v t dao ñ ng v i phương trình x = 4 2 sin(5πt − )cm . Quãng ñư ng v t ñi t th i 4 1 ñi m t1 = s ñ n t 2 = 6s là 10 A. 84,4cm B. 333,8cm C. 331,4cm D. 337,5cm Câu 38: M t máy phát ñi n ba pha m c hình sao có hi u ñi n th pha Up = 115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta ñưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có ñi n tr thu n 12,4Ω và ñ t c m 50mH. Cư ng ñ dòng ñi n qua các t i là A. 8A B. 10A C. 20A D. 5A Câu 39: H t nhân 226 Ra ban ñ u ñang ñ ng yên thì phóng ra h t α có ñ ng năng 4,80MeV. Coi kh i 88 lư ng m i h t nhân x p x v i s kh i c a nó. Năng lư ng toàn ph n t a ra trong s phân rã này là A. 4,89MeV B. 4,92MeV C. 4,97MeV D. 5,12MeV PH N RIÊNG: Thí sinh ch ñư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n 1 ho c ph n 2) Ph n 1. Theo chương trình phân ban (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) Câu 40: M t sóng cơ h c lan truy n t 0 theo phương 0y v i v n t c v = 40(cm/s). Năng lư ng c a π  sóng ñư c b o toàn khi truy n ñi. Dao ñ ng t i ñi m 0 có d ng: x = 4 sin  t (cm) 2  Bi t li ñ c a dao ñ ng t i M th i ñi m t là 3(cm). Li ñ c a ñi m M sau th i ñi m ñó 6(s). A. – 2cm B. 3 cm C. 2cm D. – 3cm http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 13
 14. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 Câu 41: Ch n câu phát bi u ñúng A. Mômen c a h ba l c ñ ng ph ng, ñ ng qui ñ i v i m t tr c quay b t kỳ ñ u b ng không B. T ng các mômen l c tác d ng vào v t b ng không thì v t ph i ñ ng yên C. T ng hình h c c a các l c tác d ng vào v t r n b ng không thì t ng c a các mômen l c tác d ng vào nó ñ i v i m t tr c quay b t kỳ cũng b ng không. D. Tác d ng c a l c vào v t r n không ñ i khi ta di chuy n ñi m ñ t l c trên giá c a nó Câu 42: M t thanh ñ ng ch t, ti t di n ñ u dài L d a vào m t b c tư ng nh n th ng ñ ng. H s ma sát ngh gi a thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh h p v i sàn nh nh t (αmin) ñ thanh không trư t là A. αmin = 51,30 B. αmin = 56,80 C. αmin = 21,80 D. αmin = 38,70 Câu 43: M t v t r n có kh i lư ng 1,5kg có th quay không ma sát xung quanh m t tr c c ñ nh n m ngang. Kho ng cách t tr c quay ñ n kh i tâm c a v t là 20cm, mô men quán tính c a v t ñ i v i tr c quay là 0,465kg.m2, l y g = 9,8m/s2. Chu kì dao ñ ng nh c a v t là A. 3,2s B. 0,5s C. 2,5s D. 1,5s Câu 44: Ch n câu phát bi u không ñúng A. Hi n tư ng tán s c ánh sáng ch ng t ánh sáng có nhi u thành ph n ph c t p B. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch ng t ánh sáng có tính ch t sóng C. Hi n tư ng quang ñi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t D. S nhi u x ánh sáng là do các lư ng t ánh sáng có t n s khác nhau tr n l n vào nhau Câu 45: M t ngu n âm phát ra m t âm ñơn s c có t n s f, cho ngu n âm chuy n ñ ng v i t c ñ v trên m t ñư ng tròn bán kính R trong m t ph ng n m ngang. Máy thu 1 ñ t t i tâm ñư ng tròn, máy thu 2 ñ t cách máy thu 1 m t kho ng 2R cùng trong m t ph ng quĩ ñ o c a ngu n âm. K t lu n nào sau ñây là ñúng A. Máy thu 1 thu ñư c âm có t n s f' > f do ngu n âm chuy n ñ ng B. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s bi n thiên tu n hoàn quanh giá tr f C. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' < f D. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' > f Câu 46: M t ñĩa ñ c ñang quay v i t c ñ 360 vòng/phút thì quay ch m d n ñ u và d ng l i sau ñó 600s. S vòng quay c a ñĩa trong th i gian quay ch m d n là A. 1200 vòng B. 1800vòng C. 360 vòng D. 900 vòng Câu 47: M t ròng r c coi như m t ñĩa tròn m ng bán kính R = 10cm, kh i lư ng 1kg có th quay không ma sát quanh 1 tr c n m ngang c ñ nh. Qu n vào vành ròng r c m t s i dây m nh, nh không dãn và treo vào ñ u dây m t v t nh M có kh i lư ng 1kg. Ban ñ u v t M sát ròng r c và ñư c th ra không v n t c ban ñ u, cho g = 9,81m/s2. T c ñ quay c a ròng r c khi M ñi ñư c quãng ñư ng 2m là A. 36,17rad/s B. 81,24rad/s C. 51,15rad/s D. 72,36rad/s Câu 48: M t thanh nh dài 1m quay ñ u trong m t ph ng ngang xung quanh tr c th ng ñ ng ñi qua trung ñi m c a thanh. Hai ñ u thanh có g n hai ch t ñi m có kh i lư ng 2kg và 3kg. T c ñ dài c a m i ch t ñi m là 5m/s. Momen ñ ng lư ng c a thanh là A. L = 7,5 kgm2/s B. L = 12,5 kgm2/s C. L = 10,0 kgm2/s D. L = 15,0 kgm2/s Câu 49: ð o hàm theo th i gian c a momen ñ ng lư ng c a v t r n là ñ i lư ng A. Mômen l c tác d ng vào v t B. ð ng lư ng c a v t C. H p l c tác d ng vào v t D. Mômen quán tính tác d ng lên v t Câu 50: M t momen l c có ñ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có momen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì ñ ng năng c a bánh xe th i ñi m t = 10s là A. Eñ = 20,2kJ B. Eñ = 24,6kJ C. Eñ = 22,5kJ D. Eñ = 18,3kJ http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 14
 15. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 Ph n 2. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: M t con l c ñơn dao ñ ng ñi u hoà t i m t nơi nh t ñ nh. N u thay qu c u b ng qu c u khác có kh i lư ng g p ñôi và ñư c kích thích dao ñ ng v i biên ñ như trư c thì cơ năng c a h s A. không thay ñ i . B. tăng lên 2 l n . C. gi m ñi 2 l n . D. tăng lên 2 l n . Câu 52: A. b ng 2A . B. có th l n hơn 2A . C. có th nh hơn 2A . D. ph thu c m c tính th i gian . Câu 53: ðo n m ch R,L,C n i ti p ñang có cư ng ñ dòng ñi n qua m ch ch m pha hơn ñi n áp hai ñ u ño n m ch . N u gi m t n s dòng ñi n thì công su t tiêu th c a ño n m ch s A. không ñ i . B.tăng lên . C. gi m xu ng . D. tăng lên ñ t c c ñ i và sau ñó gi m . Câu 54: Máy phát ñi n xoay chi u m t pha t o ra su t ñi n ñ ng xoay chi u có bi u th c : e = Eo cos100p t (V ) , có rôto là m t nam châm g m 5 c p c c thì s quay v i t c ñ A. 300 vòng/phút . B. 1000 vòng/phút . C. 3000 vòng/phút . D. 600 vòng/phút . Câu 55: M ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n ñi n g m m t t ñi n có ñi n dung 1 ( H) và cu n c m có ñ t c m 25 (mH). M ch dao ñ ng trên có th b t ñư c sóng vô tuy n thu c d i A. sóng ng n . B. sóng trung . C. sóng dài . D. sóng c c ng n . Câu 56: M t ño n m ch xoay chi u g m ñi n tr thu n R , cu n dây thu n c m L và t ñi n C m c n i ti p. ði n áp hi u d ng hai ñ u R,L và C có giá tr l n lư t 20V , 30 V và 25 V. H s công su t c a ño n m ch là A. 0,65 . B. 0,25 . C. 0,97 . D. 0,55 . Câu 57: Trong m t thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng , kho ng cách gi a hai khe sáng là 0,6 mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe t i màn quan sát là 2 m. Hai khe ñư c chi u b ng ánh sáng ñơn s c có bư c sóng 600 nm . M và N là hai ñi m trên màn quan sát cùng m t phía ñ i v i vân sáng trung tâm và cách vân này l n lư t 0,6 cm và 1,95 cm . S vân t i quan sát ñư c trên ño n MN là A. 7 vân . B. 6 vân . C. 8 vân . D. 5 vân . Câu 58: Năng lư ng c n thi t ñ iôn hoá nguyên t Hiñrô t tr ng thái cơ b n là 13,59 eV. Cho h =6,625.10-34 Js , c =3.108 m/s . B c x có t n s l n nh t mà nguyên t Hiñrô có th phát ra có bư c sóng A. 0,0913 m . B. 0,1215 m . C. 0,9130 m . D. 0,0956 m . Câu 59: ð ño kho ng cách t Trái ð t lên M t Trăng ngư i ta dùng m t tia laze phát ra nh ng xung ánh sáng có bư c sóng 0,52 mm , chi u v phía M t Trăng.Th i gian kéo dài m i xung là 10-7 (s) và công su t c a chùm laze là 100000 MW. S phôtôn ch a trong m i xung là A. 2,62.1022 h t . B. 2,62.1015 h t . C. 2,62.1029 h t . D. 5,2.1020 h t . Câu 60: Tia h ng ngo i A. có b n ch t khác v i ánh sáng và sóng vô tuy n . B. b l ch hư ng khi truy n trong ñi n trư ng và t trư ng . C. truy n ñi trong chân không v i t c ñ b ng t c ñ ánh sáng trong chân không . D. có tác d ng sinh lý như di t khu n , làm da b rám ... . ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 15
 16. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 ðÁP ÁN ð THI MÔN V T LÍ - Mà 008 1 C 11 A 21 B 31 A 41 D 51 D 2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 A 3 C 13 D 23 A 33 D 43 C 53 B 4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 54 C 5 A 15 C 25 C 35 C 45 B 55 B 6 D 16 D 26 D 36 D 46 B 56 A 7 B 17 D 27 A 37 C 47 C 57 C 8 A 18 C 28 B 38 B 48 B 58 D 9 D 19 A 29 B 39 A 49 A 59 D 10 A 20 B 30 A 40 D 50 C 60 C http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 16
 17. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI THU VÀO ð I H C, CAO ð NG 2010 007 MÔN HÓA H C KH I A (ð thi có 06 trang) Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Tr n b t nhôm dư vào h n h p g m : MgO, Fe3O4, CuO r i nung nhi t ñ cao. Sau khi ph n ng hoàn toàn ch t r n thu ñư c g m : A. MgO, Al2O3, FeO, Cu, Al B. MgO, Al2O3, Fe, Cu, Al C. MgO, Al, Fe, CuO, Al2O3 D. Mg, Al, Fe, Cu, Al2O3 2. ng d ng nào sau ñây c a kim lo i là không ñúng ? A. Chì ñư c dùng ñ ngăn c n ch t phóng x . B. Thi c ñư c tráng lên các ñ v t b ng s t ñ ch ng ăn mòn ñi n hóa. C. Niken dùng làm các ñi n c c trong bình ăcquy. D. K m ñư c dùng ñ ch t o pin ñi n hóa. 3. Khi gang, thép b ăn mòn ñi n hóa trong không khí m, nh n ñ nh nào sau ñây không ñúng ? A. Tinh th Fe là c c dương x y ra quá trình kh . B. Tinh th C là c c dương x y ra quá trình kh . C. Tinh th Fe là c c âm x y ra quá trình oxi hóa. D. Tinh th C là c c âm x y ra quá trình kh . 4. Cho 2,32g h n h p g m FeO; Fe2O3 và Fe3O4 (s mol FeO = s mol Fe2O3) tác d ng v a ñ v i V(L) dung dich HCl 1M. Giá tr V là: A. 0,04 lít B. 0,08 lít C. 0,12 lít D. 0,16 lít 5. Cho 2,16 gam b t Al vào dung d ch ch a h n h p g m CuCl2 0,12 mol và FeCl3 0,06 mol. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn ñư c ch t r n A. Kh i lư ng ch t r n A là: A. 5,76 g B. 1,92 g C. 5,28 g D. 7,68 g 6. Kim lo i Al ph n ng ñư c t t c các ch t trong nhóm nào sau ñây nhi t ñ thư ng? A. dung d ch Ba(OH)2, KHSO4, dung d ch FeSO4 * B. dung d ch H2SO4 loãng, dung d ch NaOH, dung d ch MgCl2 C. HNO3 ñ c, dung d ch CH3COOH, dung d ch CuSO4 D. dung d ch FeCl3, CrCl3, Fe3O4 7. Thí nghi m nào sau ñây khi hoàn thành không có k t t a? A. Cho dung d ch AlCl3 dư vào dung d ch NaOH B. Cho Ba kim lo i vào dung d ch NH4HCO3 C. Zn vào dung d ch KOH D. Cho dung d ch NH4Cl vào dung d ch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) 8. ð chuyên ch an toàn lư ng l n dung d ch HNO3 ñ m ñ c, ngư i ta thư ng dùng b n ch a làm b ng : A. s t. B. s t tráng k m. C. s t m niken. D. ñ ng. 9. Nh n ñ nh nào sau ñây ñúng ? A. ð s n xu t Al, ta không ñi n phân nóng ch y AlCl3 vì AlCl3 nóng ch y không ñi n li. B. Khi ñi n phân Al2O3, ph i tr n thêm criolit vì Al2O3 nóng ch y không d n ñi n. C. ð ngăn không cho Al t o ra ti p xúc v i không khí, thùng ñi n phân ph i ñ y kín. D. Khi ñi n phân Al2O3 , ñi n c c than chì b hao h t liên t c. 10. ð t nóng h n h p g m b t Al và b t Fe3O4 trong ñi u ki n không có không khí. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c h n h p X. Cho h n h p X tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c khí H2 bay lên. V y, trong h n h p X có nh ng ch t sau : http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 17
 18. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3. B. Al, Fe, Al2O3. C. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3. D. Al, Fe, FeO, Al2O3. 11. Kim lo i M thu c nhóm A có 1 electron ñ c thân tr ng thái cơ b n. Công th c oxit c a M có th là : A. M2O hay MO. B. MO hay M2O3. C. M2O3 hay MO2. D. M2O hay M2O3. 12. ð phát hi n các khí sau trong h n h p khí, phương pháp nào không ñúng? A. Dùng dung d ch KI và h tinh b t ñ nh n ra O3 B. Dùng dung d ch CuSO4 ñ nh n ra H2S C. Dùng dung d ch phenolphtalein ñ nh n ra NH3 D. Dùng dung d ch BaCl2 ñ nh n ra CO2 13. Ph n ng nào sau ñây không ph i là ph n ng oxi hóa - kh ? A. CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + Cl2 B. (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O C. 4KClO3 → KCl + 3KClO4 D. CO + Cl2 → COCl2 14. N u ch xét s n ph m chính thì ph n ng ñúng là : CH2CH3 CHBrCH3 CH2CH3 CHCH3 Br as as + Br2 + HBr + Br2 + HBr A. B. CH2CH3 CHCH3 CH2CH3 CHCH2Br as + Br2 + HBr as + Br2 + HBr C. D. Br 15. ð t cháy hoàn toàn m t hiñrocacbon A, r i d n toàn b s n ph m cháy qua bình ch a dung d ch nư c vôi trong (dư), thì kh i lư ng dung d ch trong bình gi m 2,48 g và có 7 g k t t a t o ra. Công th c phân t c a A là : A. C6H12. B. C6H14. C. C7H14. D. C7H16. 16. Các hi n tư ng c a thí nghi m nào sau ñây ñư c mô t ñúng ? A. Cho dung d ch I2 vào h tinh b t : màu xanh xu t hi n, ñun nóng : màu xanh m t, ñ ngu i : l i có màu xanh. B. Cho fructozơ vào ng nghi m ch a dung d ch AgNO3/ NH3 r i ñun nóng không có Ag t o ra, cho ti p vài gi t axit sunfuric vào r i ñun nóng : có Ag xu t hi n. C. Nh dung d ch I2 lên m u chu i chín : không có màu xanh. Cho m u chu i ñó vào dung d ch H2SO4 r t loãng ñun nóng m t lúc, ñ ngu i r i nh dung d ch I2 vào : màu xanh xu t hi n D. Cho Cu(OH)2 vào dung d ch glucozơ : Cu(OH)2 tan t o thành dung d ch xanh lam, ñun nóng, h n h p : màu xanh m t ñi và có k t t a ñ g ch. Làm l nh h n h p k t t a tan và màu xanh xu t hi n tr l i. 17. ði u nào sau ñây không ñúng khi nói v xenlulozơ ? A. Tan trong dung d ch [Cu(NH3)4](OH)2 B. Có th dùng ñ ñi u ch ancol etylic C. Dùng ñ s n xu t tơ enan D. T o thành este v i HNO3 ñ c 18. Ph n ng nào sau ñây ñúng ? A. ClNH3 – R – COOH + NaOH → ClNH3 – R – COONa + H2O B. ClNH3 – R – COOH + 2NaOH → NH2 – R – COONa + H2O + NaCl C. ClNH3 – R – COOH + NaOH → ClNH3 – R – COONa + H2O D. 2NH2 – R – COONa + H2SO4 → 2NH2 – R – COOH + Na2SO4 19. Các ch t trong dãy nào sau ñây ñ u có tính lư ng tính ? A. NH2–CH2–COONa, ClNH3–CH2–COOH , NH2–CH2–COOH B. NH2–CH2–COOH, NH2–CH2–COONH4 , CH3–COONH4 C. CH3–COOCH3 , NH2–CH2–COOCH3 , ClNH3CH2 –CH2NH3Cl D. ClNH3–CH2–COOH, NH2–CH2–COOCH3, NH2–CH2–CH2ONa http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 18
 19. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 20. Ch t h u cơ X ph n ng ñư c v i : dung d ch AgNO3/NH3, dung d ch NaOH, dung d ch HCl. V y công th c nào sau ñây không phù h p ? A. NH2–CH(CHO)–COOH B. HCOO–CH(NH2)–COOH C. HCOO–CH2–COONH4 D. ClNH3–CH(CHO)–CH2OH 21. Cách phân lo i nào sau ñây ñúng ? A. Các lo i s i v i, s i len ñ u là tơ thiên nhiên B. Tơ nilon-6 là tơ nhân t o C. Tơ visco là tơ t ng h p D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa h c 22. Trong các ch t sau, ch t nào không th dùng ñ ñi u ch cao su b ng m t ph n ng? A. ñivinyl B. i-pren C. cloropren D. propañien 23. Công th c chung nào sau ñây là ñúng ? A. Công th c chung c a ancol ñơn ch c no là CnH2n+1OH (n≥ 1) B. Công th c chung c a ancol no, m ch h là CnH2n+2 -a (OH)a (n≥ a) C. Công th c chung c a ancol no, ñơn ch c, m ch h , có 1 n i ñôi là CnH2n-1OH (n≥ 2) D. Công th c chung c a ancol thơm, ñơn ch c là CnH2n-7OH (n≥ 6) 24. Oxi hoá 4 g ancol ñơn ch c thì ñư c 5,6 g m t h n h p X g m anñehit, nư c và ancol dư. Cho h n h p X tác d ng h t v i dung d ch AgNO3/ NH3 dư thì ñư c bao nhiêu gam Ag ? A. 43,20 g B. 21,60 g C. 20,52 g D. 10,80 g 25. Trong các ancol có công th c phân t C4H8O, s ancol b n, khi b oxi hóa t o thành anñehit là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 o 26. ðun nóng h n h p 2 ancol ñơn ch c m ch h v i H2SO4 ñ c 140 C thu ñư c h n h p 3 ete. ð t cháy 1 trong 3 ete thu ñư c khí cacbonic và hơi nư c có t l mol là nCO2 : nH 2O = 3 : 4 . Công th c phân t c a 2 ancol là: A. CH3OH và C2H5OH * B. C2H5OH và CH3CH2OH C. CH3OH và CH3CH2CH2OH D. C2H5OH và CH3CHOHCH3 27. S ñ ng phân c u t o c a các anñehit no, m ch h , ña ch c ng v i công th c ñơn gi n nh t C2H3O là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 28. ð m nh tính axit ñư c x p tăng d n theo dãy sau : A. CH3COOH < HCOOH < H2CO3 < HClO B. HCOOH < CH3COOH < H2CO3 < HClO C. HClO < H2CO3 < CH3COOH < HCOOH D. H2CO3 < CH3COOH < HCOOH < HClO 29. Cho 0,1 mol m t este X tác d ng v a ñ v i dung d ch ch a 0,2 mol NaOH, thu ñư c h n h p hai mu i c a hai axit h u cơ ñ u ñơn ch c và 6,2 g m t ancol Y. Y là ch t nào trong các ch t sau ? A. C2H4(OH)2 B. CH2(CH2OH)2 C. CH3–CH2–CH2–OH D. CH3–CH2 –CHOH–CH2–OH 30. Dãy g m các ch t nào sau ñây ñ u là este ? A. Vinyl axetat, natri axetat, lipit B. Etyl phenolat, metyl fomiat, etyl acrilat B. Etyl acrilat, etylen ñiaxetat, xenlulozơ trinitrat D. Etylen ñiaxetat, lipit, etyl phenolat 31. Thí nghi m nào sau ñây ch 1 hi n tư ng: ch có k t t a ho c ch có khí bay ra ? A. Cho dung d ch H2SO4 ph n ng v i dung d ch Ba(HCO3)2 B. Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3 C. Cho Ba vào dung d ch NaHSO3 D. Cho Mg vào dung d ch NaHSO4 32. Hòa tan h t 0,02 mol Al và 0,03 mol Ag vào dung d ch HNO3 r i cô c n và ñun ñ n kh i lư ng không ñ i thì thu ñư c ch t r n n ng : A. 4,26 g. B. 4,50 g. C. 3,78 g. D. 7,38 g. 33. Cho ph n ng : 3H2(khí) + Fe2O3 (r n) ⇄ 2Fe + 3H2O (hơi) Nh n ñ nh nào sau ñây là ñúng? A. Tăng áp su t cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n B. Thêm Fe2O3 cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 19
 20. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 C. Nghi n nh Fe2O3 cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n D. Thêm H2 vào h cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n 34. Tr n 6 g Mg b t v i 4,5 g SiO2 r i ñun nóng nhi t ñ cao cho ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. L y h n h p thu ñư c cho tác d ng v i dung d ch NaOH dư. Th tích khí hiñro bay ra ñi u ki n tiêu chu n là : A. 1,12 lít B. 5,60 lít C. 0,56 lít D. 3,92 lít 35. Kim lo i có c u hình electron nào sau ñây có tính kh m nh nh t ? X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ; Y : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ; Z : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ; T : 1s2 2s2 2p6 3s1 A. X B. Y C. Z D. T 36. ði n phân dung d ch CuSO4 v i ñi n c c trơ, cư ng ñ dòng là 5A. Khi anot có 4 g khí oxi bay ra thì ng ng ñi n phân. ði u nào sau ñây luôn ñúng ? A. Kh i lư ng ñ ng thu ñư c catot là 16 g B. Th i gian ñi n phân là 9650 giây C. pH c a dung d ch trong quá trình ñi n phân luôn tăng lên D. Ch có khí thoát ra anot 37. Cho CO qua ng s ch a m gam Fe2O3 ñun nóng. Sau m t th i gian ta thu ñư c 5,2 g h n h p X g m Fe và 3 oxit kim lo i. Hòa tan X b ng HNO3 ñ c nóng thì ñư c 0,05 mol khí NO2. V y giá tr c a m là : A. 5,60 g B. 6,00 g C. 7,60g D. 9,84g 38. ð tinh ch I2 có l n các t p ch t là : BaCl2, MgBr2, KI ngư i ta có th s d ng cách nào sau ñây ? A. Dùng dung d ch h tinh b t ñ h p th I2 B. Nung nóng h n h p sau ñó làm l nh C. Hoà tan h n h p vào nư c r i cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 D. Dùng dung d ch Na2CO3 r i l c b k t t a, cho dung d ch ph n ng v i khí clo 39. Phát bi u nào sau ñây v ancol thơm là ñúng ? A. Công th c chung c a ancol thơm là C6H6–z(OH)z v i n ≥ 6 B. Do nh hư ng c a vòng benzen nên ancol thơm ph n ng ñư c v i dung d ch ki m C. Khi th các nguyên t H c a vòng benzen b ng các nhóm –OH ta ñư c ancol thơm ña ch c D. Các ancol thơm ñ u ph n ng v i Ba. 40. Ph n ng nào sau ñây ñúng? CH2Br CH2OH Br to Br A. + NaOH + NaBr CH2Br CH2OH Br to p , Br B. + NaOH + NaBr CH2Br CH2OH Br to p , OH + NaOH + NaBr C. CH2Br CH2ONa Br to p , ONa D. + 4NaOH + 2NaBr + 2 H2O 41. Ph n ng nào sau ñây ch ng t trong phân t rư u (ancol) etylic có nhóm hiñroxyl ? http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 20