Xem mẫu

 1. ĐỀ THI THỬ TN THPT 1 Môn thi: Địa lí Thời gian: 90 phút (không kể phát đề) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: Câu 1 (3 điểm) Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta. Câu 2 (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Lương thực có hạt bình quân theo đầu ng ười (kg/ng ười) Năm Toàn quốc Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long 1995 363,1 330,9 831,6 2004 482,5 395,5 1097,4 a ) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lương thực có hạt bình quân theo đâu ng ười c ủa toàn quốc và các vùng có trong bảng. b ) Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét. c ) Giải thích vì sao bình quân lương thực theo đầu người ở Đ ồng bằng sông H ồng l ại th ấp hơn so với cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 3 (2 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã h ọc, hãy trình bày và gi ải thích đ ặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên. B. PHẦN RIÊNG: Häc sinh lµm 1 trong 2 c©u sau : Câu 4 ( 2 điểm ) Giải thích vì sao khu vực trung du và miền núi ở nước ta công nghi ệp còn h ạn ch ế ? Câu 5 (2 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây: Cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta giai đoạn 1985-2002 (Đ ơn v ị: % ) Năm 1985 1990 1995 1999 2000 2002 Diện tích cây công nghiêp hàng 56,1 45,2 48,4 40,9 36,8 39,0 năm Diện tích cây công nghiệp lâu 43,9 54,8 51,6 59,1 63,2 61,0 năm Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghi ệp c ủa n ước ta ở giai đoạn trên. HƯỚNG DẪN CHẤM A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: Câu 1 ( 3 điểm ) Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta: Cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển d ịch theo h ướng: gi ảm t ỉ tr ọng khu v ực I (nông- lâm- ngư nghiệp), tăng tỉ trọng khu v ực II ( công nghi ệp và xây d ựng), khu v ực III (d ịch vụ ) có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định. ( 0,75 đi ểm ) Ở khu vực I, cơ cấu chuyển dịch theo h ướng giảm t ỉ tr ọng ngành nông nghi ệp, tăng t ỉ trọng ngành thuỷ sản. Trong nông nghiệp thì t ỉ trọng ngành tr ồng tr ọt gi ảm còn t ỉ tr ọng ngành chăn nuôi tăng, do chăn nuôi có tốc độ tăng trưởng cao h ơn ngành tr ồng tr ọt. (0,75 đi ểm ) Ở khu vực II: ngành công nghiệp ch ế bi ến có t ỉ tr ọng tăng, trong khi đó công nghi ệp khai thác mỏ có tỉ trọng giảm. Tăng tỉ trọng các sản ph ẩm cao cấp, gi ảm các s ản ph ẩm ch ất lượng thấp. (1 điểm ) Ở khu vực III: có bước tăng trưởng ở một số mặt, nhất là trong lĩnh v ực liên quan đ ến k ết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị. ( 0,5 điểm ) Câu 2 (3 điểm) a) Vẽ biểu đồ (1,5 điểm) - Vẽ đủ các cột, chính xác, đẹp.
 2. - Ghi đủ: số liệu, đơn vị cho các trục, chú giải, tên biểu đồ. b) Nhận xét ( 1 điểm ) - Lương thực có hạt bình quân đầu người đều tăng, nh ưng t ốc đ ộ tăng không gi ống nhau (dẫn chứng số liệu). (0,5 điểm) - Bình quân lương thực đầu người ở Đồng bằng sông Cửu Long cao nh ất, Đ ồng b ằng sông Hồng thấp hơn cả nước. (0,5 điểm) c) Giải thích (0,5 điểm) Do Đồng bằng sông Hồng có dân số đông , mật độ dân số cao nh ất cả n ước. Câu 3 (2 điểm) Tây Nguyên là một trong những vùng có mật đ ộ dân c ư th ấp nhất so v ới c ả n ước v ới m ật độ phổ biến từ 50- 100 người/ km2 ( 0,5 điểm ) Giải thích: - Do Tây Nguyên có địa hình cao, là vùng kinh tế ch ưa phát tri ển, ho ạt đ ộng kinh t ế ch ủ yếu là nông nghiệp và lâm nghiệp, cơ sở vật chất kĩ thu ật và c ơ s ở h ạ t ầng còn h ạn chế(0,25đ). - Ngay trong vùng cũng có biểu hiện phân b ố dân c ư không đ ều. (0,25 đi ểm) + Những nơi có mật độ đạt từ 201- 500 ng ười / km 2 và 501- 1000 người / km2 như các thành phố Plâyku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, thị xã Bảo L ộc và vùng ph ụ c ận. (0,25 đi ểm) + Cấp từ 50- 100 người / km 2 và 101- 200 người / km2 tập trung ở ven các đô thị và các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm nh ư vùng ven thành ph ố Buôn Ma Thu ột, Đà L ạt và thị xã Bảo Lộc…(0,25 điểm ) + Cấp dưới 50 người / km 2 tại các khu vực núi cao, rừng hoặc các nơi có đi ều ki ện khó khăn cho sản xuất, vùng núi cao phía bắc cao nguyên Lâm Viên… (0,25 đi ểm) B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh học Ban A và chương trình chu ẩn làm câu 4, thí sinh h ọc ch ương trình nâng cao làm câu 5. Câu 4 (2 điểm) Sở dỉ ở trung du và miền núi nước ta công nghiệp phát tri ển còn h ạn ch ế, vì: - Vị trí địa lí ít thuận lợi (0,5 điểm) - Tài nguyên khoáng sản khó khai thác. (0,5 đi ểm) - Thiếu lao động có kĩ thuật (0,5 điểm) - Kết cấu hạ tầng, đặc biệt giao thông vận tải chưa phát tri ển. (0,5 đi ểm) Câu 5 (2 điểm) * Nhận xét (1,5 điểm) - Cơ cấu diện tích cây công nghiệp có nhiều thay đ ổi trong giai đo ạn 1985-2002. + Từ 1985-1990: tỉ trọng diện tích cây công nghi ệp hàng năm gi ảm nhanh (10,9 %), t ỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng tương ứng. (0,25 đi ểm) + Từ 1990-1995: tỉ trọng diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng ch ậm (3,2 %), t ỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm giảm tương ứng. (0,25 đi ểm) + Từ 1995-1999: Tỉ trọng diện tích cây công nghi ệp hàng năm gi ảm khá nhanh (7,5 %), tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng (7,5 %) (0,25 đi ểm) + Từ 1999-2000: tỉ trọng diện tích cây công nghi ệp hàng năm gi ảm r ất nhanh (4,2 %), cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh (4,1 %) (0,25 %) + Từ 2000-2002: tỉ trọng diện tích cây hàng năm tăng nhẹ (2,2 %) - Năm 1985 tỉ trọng diện tích cây công nghi ệp hàng năm cao nh ất. T ừ 1990 tr ở đi t ỉ tr ọng cây công nghiệp lâu năm cao nhất và vượt tỉ trọng cây công nghi ệp hàng năm. (0,25 đi ểm) * Giải thích (0,5 điểm) Sở dỉ cơ cấu diện tích cây công nghiệp có h ướng chuy ển d ịch tăng t ỉ tr ọng di ện tích cây công nghiệp lâu năm vì loại cây này có ý nghĩa quan tr ọng đ ối v ới vi ệc phát tri ển kinh t ế ở nước ta. - Phát huy thế mạnh tài nguyên thiên nhiên: 3/4 di ện tích c ủa n ước ta là đ ồi núi có đ ất Feralit và đất phù sa cổ, khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thích h ợp v ới các lo ại cây công nghiệp. (0,25 điểm) - Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp, nhu cầu th ị tr ường th ế gi ới, góp ph ần tích lũy ngoại tệ để phát triển đất nước, giải quyết vi ệc làm, góp ph ần phân b ố l ại dân c ư và lao động, nâng cao đời sống người dân. (0,25 điểm) ĐỀ THI THỬ TN THPT 2
 3. Thời gian: 90 phút (không kể phát đề) A. Phần chung cho tất cả thí sinh: ( 8 điểm) Câu I. (3,0 điểm) 1. Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhi ệt đ ới ẩm gió mùa qua thành ph ần đ ịa hình và sông ngòi nước ta. 2. Cho bảng số liệu về cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu v ực kinh t ế giai đo ạn 2000-2005 ( Đơn vị %) Khu vực kinh tế 2000 2002 2003 2004 2005 Nông-lâm-ngư nghiệp 65,1 61,9 60,3 58,8 57,3 Công nghịêp-xây dựng 13,1 15,4 16,5 17,3 18,2 Dịch vụ 21,8 22,7 23,2 23,9 24,5 Dựa vào bảng số liệu so sánh và nhận xét về sự thay đ ổi c ơ c ấu lao đ ộng theo khu v ực kinh tế nước ta, giai đoạn 2000-2005 Câu II. (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và ki ến th ức đã h ọc, hãy trình bày các đi ều ki ện thu ận l ợi ảnh hưởng đến sản xuất cây công nghiệp và sự phân bố một số cây công nghi ệp lâu năm chủ yếu của nước ta. Câu III. (3,0 điểm) 1.Cho bảng số liệu về cơ cấu kinh tế phân theo ngành ở Đ ồng b ằng sông H ồng ( Đơn vị:%) Chia ra Năm Tổng số Công nghiệp và Dịch vụ Nông-lâm-thủy sản xây dựng 1990 100,0 45,6 22,7 31,7 2005 100,0 25,1 29,9 45,0 Dự kiến 2010 100,0 20,0 34,0 46,0 Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế phân theo ngành ở Đ ồng bằng sông H ồng trong 3 năm 1990, 2005, 2010. Nhận xét. 2. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên các tỉnh ở Trung du, mi ền núi B ắc B ộ. Trong đó tỉnh nào giáp biên giới với Trung Quốc II. Phần riêng: (2 điểm) Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm 1 ( Câu IVa ho ặc IVb) Câu IVa. Theo chương trình chuẩn Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến th ức đã h ọc, hãy trình bày v ề qui mô và c ơ c ấu ngành của các trung tâm công nghiệp chủ yếu ở vùng Đông Nam B ộ Câu IVb. Theo chương trình Nâng cao Dựa vào atlat Địa Lý VN, hãy nêu đ ặc đi ểm phân b ố các lo ại đ ất ở Đ ồng b ằng sông C ửu Long. Những khó khăn chính về tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát tri ển kinh t ế c ủa vùng này. ( Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam khi làm bài) HƯỚNG DẪN CHẤM : Môn Địa lý Câu Nội dung
 4. I 1. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua đ ịa hình và sông ngòi: (3 a. Địa hình : đ) - Xâm thực mạnh miền đồi núi: địa hình bị cắt xẻ, đất xói mòn, r ửa trôi, đ ất tr ượt, đá lở, địa hình cacxtơ.. - Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông: sự mở rộng của đ ồng b ằng châu th ổ sông Hồng và sông Cửu Long b. Sông ngòi: - Mạng lưới sông ngòi dày đặc: có 2360 sông, qua 20 km có 1 c ửa sông - Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa: ( tổng lượng nước là 839 tỉ m 3/năm, tổng lượng phù sa là 200 triệu tấn) - Chế độ nước theo mùa 2. Nhận xét và so sánh: - Tỉ trọng lao động trong ngành nông –lâm- ng ư nghi ệp gi ảm, nh ưng v ẫn chi ếm t ỉ trọng cao; khu vực công nghiệp, dịch vụ t ỉ trọng lao đ ộng tăng, nh ưng v ẫn còn th ấp (dẫn chứng) - Đang có sự chuyển dịch lao động từ kinh t ế nông-lâm-ng ư nghi ệp sang khu v ực kinh tế công nghiệp-xây dựng, dịch vụ nhưng còn chậm. II a. Điều kiện thuận lợi sản xuất cây công nghiệp : (2 - Đất: có nhiều loại đất thích hợp nhiều loại cây công nghiệp( feralit, phù sa c ổ). đ) - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hoá - Nguồn lao động dồi dào - Mạng lưới cơ sở chế biến b. Sự phân bố các cây công nghiệp chủ yếu: - Cà phê: tập trung nhiều ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc trung B ộ - Cao su: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên - Hồ tiêu: Tây Nguyên, , Đông Nam Bộ - Chè: Trung du và miền núi Bắc Bộ, một phần ở Tây nguyên III 1. Vẽ biểu đồ và nhận xét: (3 a. Biểu đồ miền: chính xác, đầy đủ chi tiết đ) b. Nhận xét: - Nông- lâm thủy sản giảm (dẫn chứng) - Công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng (dẫn chứng) 2. Kể tên các tỉnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ: - Tây Bắc: Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu - Đông Bắc: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th ọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao B ằng, B ắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh. - Tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc là : Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai , Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. IVa. Qui mô và cơ cấu ngành công nghiệp của các trung tâm công nghi ệp ở Đông Nam Bộ: - Thành phố Hồ Chí Minh: trung tâm công nghiệp lớn nhất nước, qui mô h ơn 120 nghìn tỉ đồng, cơ cấu ngành công nghi ệp g ồm: c ơ khí, luy ện kim, đi ện t ử, hoá chất…. - Biên Hoà: trung tâm công nghiệp lớn, qui mô t ừ 40- 120 nghìn t ỉ đ ồng, c ơ c ấu ngành: Cơ khí, điện tử, hoá chất, dệt… - Vũng Tàu: trung tâm công nghiệp lớn, qui mô t ừ 40-120 nghìn t ỉ đ ồng, c ơ c ấu ngành: Cơ khí, dầu khí, nhiệt điện, đóng tàu… - Thủ Dầu Một: trung bình, qui mô từ 40-120 nghìn tỉ đ ồng, c ơ cấu ngành:C ơ khí, điện tử, hoá chất… IVb a. Đồng bằng sông Cửu Long có 3 nhóm đất chính là : - Đất phù sa ngọt: chiếm 30% diện tích đồng bằng, phân b ố d ọc theo sông Ti ền, sông Hậu. - Đất phèn: chiếm khoảng 41% diện tích đ ồng b ằng, phân b ố t ập trung ở Đ ồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, trung tâm bán đảo Cà Mau - Đất mặn: chiếm khoảng 19% diện tích đồng bằng, phân b ố ven bi ển Đông và v ịnh Thái Lan b. Hạn chế về tự nhiên:
 5. - Mùa khô kéo dài, đất phèn, mặn nhiều - Khoáng sản còn hạn chế ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 3 Môn thi: Địa lý Thời gian : 90 phút ( không kể phát đề ) A. PHẦN CHUNG ( 8,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) 1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã h ọc, em hãy xác đ ịnh h ướng di chuy ển của bão vào nước ta Thời gian hoạt động của mùa bão. Vùng nào c ủa n ước ta b ị ảnh h ưởng nhiều nhất và vùng nào ít bị ảnh hưởng nhất. 2. Dựa vào bản đồ hình thể, bản đồ đất Atlat Địa lý Việt Nam và ki ến th ức đã h ọc hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của hai đồng bằng lớn nhất nước ta. Câu II ( 2,0 điểm ) Cho bảng số liệu sau : CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ( Đơn vị %) Năm 1990 2005 Trồng trọt 79.3 73.5 Chăn nuôi 17.9 24.7 Dịch vụ nông nghiệp 2.8 1.8 1. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp c ủa n ước ta năm 1990 và 2005 . 2. Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét. Câu III.( 3,0 điểm ) Trung du miền núi Bắc Bộ & Tây Nguyên là 2 vùng có vai trò quan tr ọng trong chi ến l ược phát triển KT-XH của nước ta : 1.Hãy so sánh những thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghi ệp gi ữa 2 vùng này . 2.Xác định tên nhà máy ,địa điểm xây d ựng, công su ất thi ết k ế c ủa 2 nhà máy thu ỷ đi ện lớn nhất đang hoạt động ở mỗi vùng B. PHẦN RIÊNG : ( 2,0 điểm ) Câu IV.a. Cho bảng số liệu sau: SỐ LƯỢNG TRÂU VÀ BÒ, NĂM 2005 (Đơn vị: nghìn con) Cả nước TD và MNBB Tây Nguyên Trâu 2922,2 1679,5 71,9 Bò 5540,7 899,8 616,9 1.Tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của c ả nước, c ủa Trung du và mi ền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. 2. Tại sao trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhi ều h ơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại . ( Thí sinh được sử dụng Átlat Địa lý Việt Nam để làm bài ) --------------------------------- CÂU ĐÁP ÁN Câu I 1.Hoạt động bão ở Việt Nam ( 1,0 điểm ) (3 điểm) - Hướng di chuyển của bão Đông sang Tây: - Thời gian hoạt động từ tháng IV kết thúc XI, sớm tháng V chậm tháng XII (hoặc từ 5 đến 12) - Vùng Bắc Trung Bộ bị bão ảnh hưởng nhiều nhất: - Đồng bằng sông Cửu Long ít bị ảnh hưởng của bão nhất.
 6. 2.Những đặc điểm cơ bản của hai đồng bằng lớn nhất nứơc ta ( 2,0 điểm ) - Đồng bằng Sông Hồng. ( 1,0 điểm ) + Do phù sa Sông Hồng và Sông Thái Bình b ồi đắp. + Diện tích rộng 15.000km2 + Địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc thấp dần ra bi ển + Bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô, do hệ thống đê - Đồng bằng Sông Cửu Long ( 1,0 điểm ) + Do phù sa Sông Tiền và Sông Hậu bồi đắp hang năm r ất phì nhiêu. + Diện tích rộng 40.000 Km2 + Địa hình thấp và bằng phẳng, không có đê, sông ngoài kênh r ạch chèn ch ịt + Mùa lũ nước ngập trên diện rộng, mùa cạn nướ triều lấn mạnh làm 2/3 di ện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn … Câu II: 1.Vẽ biểu đồ :Vẽ 2 biểu đồ tròn chia đúng tỷ lệ, ký hiệu thống nhất, chú thích (2điểm) đúng , có ghi năm cho từng biểu đồ và tên chung, s ạch đẹp.( thi ếu 1chi ti ết – 0,25 điểm ) 2.Nhận xét : Cơ cấu giá trị sản xuất có sự chuyển dịch - Tỷ trọng ngành trồng trọt giảm : 5,8%nhưng vẫn còn cao - Tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng :1,0%và đang tr ở thành ngành s ản xu ất chính. 1.So sánh thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp gi ữa 2 vùng TDMNPB &Tây Nguyên * Sự giống nhau : ( 0,5 điểm ) - Có 1 số loại khoáng sản trữ lượng lớn - Đều có tiềm năng về thuỷ điện . * Sự khác nhau : ( 1,5 điểm ) -TDMNPB : +Giàu khoáng sản (Than, sắt, măng gan, đ ồng ,chì,k ẽm, đ ất hi ếm & apatit ) + Tiềm năng thuỷ điện lớn nước + Nguồn lợi lớn về hải sản, khả năng phát triển công nghi ệp ch ế bi ến h ải sản Câu III: - TÂY NGUYÊN : (3điểm) + Nghèo khoáng sản, chỉ có bôxit nằm ở dạng tiềm năng + Tiềm năng về thuỷ điện khá lớn + Diện tích rừng lớn nhất cả nước 2. Hai nhà máy thuỷ điện lớn nhất đang hoạt động ở mỗi vùng ( 1,0 đểm ) * TDMNPB : - Hoà bình trên sông Đà, công suất 1920Mw - Thác Bà trên sông Chảy, công suất 110 Mw * TÂY NGUYÊN - Yali trên sông Xêxan, công suất 700 Mw - Đa Nhim trên sông Đa Nhim ( thương nguồn sông Đ ồng Nai ), công su ất 160Mw 1. Tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò c ủa c ả n ước, c ủa Trung du và Câu IVa miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên (2điểm ) TỈ TRỌNG CỦA TRÂU, BÒ TRONG TỔNG ĐÀN TRÂU BÒ CỦA CẢ NƯỚC, CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN. Cả nước Trung du và miền núi BBộ Tây Nguyên Trâu 100% 57,5% 2,5% Bò 100% 16,2% 11,1% 2.Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhi ều h ơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại vì: - Đàn trâu tập trung chủ yếu ở Trung du miền núi BBộ vì có khí h ậu lạnh, ẩm. Kh ả năng chịu rét ở trâu cao hơn bò. - Đàn bò tập trung ở Tây Nguyên vì có khí hậu cận xích đạo . 4 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT . THỜI GIAN:90 phút(không kể phát đề)
 7. I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 Điểm) Câu 1: (3,0 điểm) 1.Trình bày những nét chính về địa hình của hai đ ồng b ằng châu th ổ : Đ ồng b ằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long nước ta. 2.Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi trong hai năm 1999 và 2005 (Đ ơn v ị:%) Nhóm tuổi 1999 2005 Từ 0 đến 14 tuổi 33,5 27,0 Từ 15 đến 59 tuổi 58,4 64,0 Từ 60 tuổi trở lên 8,1 9,0 Nhận xét sự biến đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tu ổi t ừ năm 1999 đ ến năm 2005 Câu 2: (2 điểm) Cho bảng số liệu sau: CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA (Đơn vị : %) Khu vực Năm 2000 Năm 2005 Tổng số 100,0 100,0 Kinh tế nhà nước 34,2 25,1 Kinh tế ngoài Nhà nước 24,5 31,2 Khu vực có vốn đầu tư nước 41,3 43,7 ngoài a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghi ệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta tại 2000 và 2005 . b) Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghi ệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta và gi ải thích. Câu 3 (3 điểm) 1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học: a) Kể tên và nơi phân bố của các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. b) Trình bày những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước. 2. Trình bày những thuận lợi về tự nhiên đối với phát tri ển kinh t ế ở Duyên h ải Nam Trung Bộ II. PHẦN RIÊNG: (2 điểm) Thí sinh chỉ được làm 1 câu trong 2 câu sau . Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (2 điểm) Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghi ệp đi ện l ực ở n ước ta. Câu IV.b . Theo chương trình nâng cao (2 điểm) Dựa vào Atlát Địa lý Việt Nam, xác định vị trí các tuyến qu ốc l ộ 1, qu ốc lô 6, đ ường H ồ Chí Minh-quốc lộ 14, quốc lộ 51 và nêu ý nghĩa của t ừng tuyến. (Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam để làm bài thi) -HẾT- ĐÁP ÁN Câu 1: (3 điểm) 1. (2 điểm) Những nét chính về địa hình của hai đồng b ằng châu th ổ: Đ ồng b ằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long nước ta *Đồng bằng sông Hồng: (1 điểm) -Được bồi đắp phù sa bởi hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, đã đ ược con người khai phá từ lâu và làm biến đổi mạnh - Diện tích :15000km2 ,địa hình cao ở rìa phía Tây, Tây Bắc thấp dần ra bi ển và b ị chia cắt thành nhiều ô. Do có đê ven song ngăn lũ nên vùng trong đê không đ ược b ồi t ụ phù sa hang năm, tạo thành các ruộng cao bạc màu và các ô trũng ng ập n ước, vùng ngoài đê đ ược bồi phù sa hang năm. *Đồng bằng sông Cửu Long : (1 điểm) -Là đồng bằng được bồi tụ phù sa hang năm của hệ thống sông MêKông
 8. - Diện tích: khoảng 40.000km2 .Đia hình thấp và phẳng hơn.Đồng bằng không có đê nhưng có mạng lưới kênh rạch chằng chịt nên về mùa lũ, n ước ng ập trên di ện r ộng; v ề mùa cạn, thủy triều lấn mạnh làm 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn. Đ ồng b ằng có các vùng trũng lớn như Đồng Tháp Mừơi và Tứ giác Long Xuyên 2. (1 điểm) Nhận xét sự biến đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tu ổi năm 1990 và năm 2005 - Cơ cấu dân số nước ta đang có sự biến đổi t ừ nước có k ết c ấu dân s ố tr ẻ sang n ước có kết cấu dân số già.(0,25 điểm) - Tỷ trọng từ 0- 14 tuổi giảm ; Tỷ trọng từ 15- 59 và trên 60 tu ổi đang tăng (0,5 điểm) -Dẫn chứng số liệu (0,25 điểm) Câu 2:(2 điểm) a) Vẽ biểu đồ: (1 điểm) Vẽ hai biểu đồ hình tròn. Mỗi năm một biểu đồ Yêu cầu: - Vẽ hai vòng tròn có bàn kính bằng nhau hoặc năm sau l ớn h ơn năm tr ước. - Chia tỷ lệ chính xác, đẹp - Có tên biểu đồ, giá trị % của mỗi hợp phần, có chú giải. - Thiếu mỗi chi tiết trừ 0,25 điểm b) Nhận xét và giải thích (1 điểm) - Từ năm 2000 đến năm 2005, cơ cấu giá tr ị sản xuất công nghi ệp phân theo thành phần kinh tế nước ta có sự thay đổi: + Tỷ trọng khu vực nhà nước giảm 9,1% + Tỷ trọng khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 6,7% + Tỷ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,4% - Nguyên nhân sự thay đổi là do chính sách đa dạng hóa và đa ph ương hóa các thành phần kinh tế Câu 3: (3 điểm) 1. (2 điểm) a) Tên và nơi phân bố của các cây công nghiệp . (Mỗi cây 0,25 điểm) - Cà phê: Đắk lắk, Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai - Cao su: Đăk Lăk, Đăc Nông, Gia Lai, Kon Tum - Hồ tiêu: Đắk Lắk, Gia Lai - Chè: Lâm Đồng, Gia Lai b) (1 điểm) Những thuận lợi về tự nhiên để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn - Đất badan có tầng phân hóa sâu, giàu chất dinh d ưỡng, phân b ố t ập trung trên những mặt bằng rộng lớn, thuận lợi cho việc thành lập các vùng chuyên canh quy mô lớn (0,5 điểm) - Khí hậu cận xích đạo với một mùa mưa và một mùa khô kéo dài gây khó khăn cho việc tưới tiêu nhưng thuận lợi cho việc phơi sấy và bảo quản sản phẩm. Do các cao nguyên xếp tầng với các độ cao khác nhau vì vậy khí h ậu có s ự phân hóa theo đ ộ cao nên Tây Nguyên có thể trồng cả cây công nghiệp nhiệt đ ới và c ận nhi ệt . (0,5 điểm) 2. (1 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm Những thuận lợi về tự nhiên của Duyên hải Nam Trung bộ : - Có tiềm năng to lớn về đành bắt và nuôi trồng thủy h ải s ản, du l ịch bi ển đ ảo, giao thông vận tải biển - Khoáng sản: vật liệu xây dựng, cát, vàng ở Bồng Miêu, dầu khí ở th ềm l ục đ ịa - Rừng có nhiều gỗ, chim và thú quý - Một số đồng bằng nhỏ như Tuy Hòa, các vùng gò đ ồi thuận l ợi cho chăn nuôi bò, dê, cừu PHẦN RIÊNG : (2 Điểm) Câu IV a. Thế mạnh tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực: - Than: Than Antraxit ( Quảng Ninh) trữ lượng hơn 3 t ỷ t ấn. Ngoài ra còn có than bùn, than nâu (0,5 điểm)
 9. - Dầu khí: Tập trung ở các bể trầm tích chứa dầu ngoài th ềm l ục đ ịa v ới tr ữ l ượng vài t ỷ tấn dầu và hàng trăm tỷ m3 khí (0,5 điểm) - Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác là b ể C ửu Long và bể Nam Côn Sơn (0,5 điểm) - Nguồn thủy năng: Dồi dào, trữ năng thủy đi ện có thể đ ạt 30tri ệu KW . Ti ềm năng th ủy điện tập trung chủ yếu ở hệ thống sông Hồng và sông Đ ồng Nai (0,5 điểm) Câu IV.b - Quốc lộ 1:Chạy từ cửa khẩu Hữu Nghị - Hà Nội - Huế - TP HCM - Năm Căn - Ý nghĩa: Là tuyến huyết mạch nối 6/7 vùng kinh t ế, g ắn k ết các vùng giàu tài nguyên, các trung tâm kinh tế lớn, các vùng nông nghi ệp trù phú, có ý nghĩa đ ặc bi ệt v ề kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của cả nước (0,5 điểm) - Quốc lộ 6: Chạy từ Hà Nội – Tuần Giáo (Lai Châu) - Ý nghĩa: nối Hà Nội với các tình Tây Bắc . Là tr ục kinh t ế duy nh ất c ủa vùng Tây B ắc, tạo điều kiện khai thác các tiềm năng và phát tri ển kinh t ế- xã h ội c ủa vùng Tây B ắc . (0,5 điểm) - Đường Hồ Chí Minh- quốc lộ 14 : Từ Hà Nội chạy dọc sườn Đông Trường Sơn Bắc, qua Tây Nguyên – Đông Nam bộ - Ý nghĩa:thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã h ội, c ủng c ố an ninh qu ốc phòng vùng núi phía Tây đất nước (0,5 điểm) - Quốc lộ 51: Nối TP HCM- Vũng Tàu - Ý nghĩa:Là tuyến huyết mạch nối tam giác kinh tế Biên Hòa- Vũng Tàu- TP HCM, thúc đẩy ngành dầu khí và du lịch ở Đông Nam Bộ. Là tuy ến đầu mút c ủa hành lang kinh t ế Đông Tây phía Nam (0,5 điểm) ----------------Hết-------------- 5 ĐỀ THI THỬ TN THPT Môn thi Địa lí Th ời gian : 90 phút (không k ể phát đ ề) A . Phần chung:(8 điểm) Câu I: (3điểm) a. So sánh sự khác nhau về địa hình giữa Đông B ắc và Tây B ắc, gi ữa Tr ường S ơn B ắc và Trường Sơn Nam. b. Dựa vào atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã h ọc hãy nhận xét và gi ải thích s ự phân b ố của ngành công nghiệp năng lượng điện nước ta? Các nhà máy nhi ệt đi ện ở mi ền B ắc và miền Nam có đặc điểm gì khác nhau. Câu II: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau : DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 1985- 2005 ( Đơn vị : nghìn ha) Năm 1985 1990 1995 2000 2005 Cả nước 180,2 221,5 278,4 413,8 482,7 Đông Nam Bộ 56,8 72,0 213,2 272,5 306,4 a. Tính tỉ trọng diện tích gieo trồng cao su c ủa Đông Nam B ộ so v ới c ả n ước qua các năm đã cho? b. Nhận xét về vai trò của vùng Đông Nam Bộ đối với vi ệc phát tri ển cây cao su c ủa c ả n ước. c. Giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng trồng nhiều cao su nhất n ước ta? Câu III: (2 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã h ọc hãy trình bày s ự phân b ố dân c ư c ủa nước ta? Vì sao có sự phân bố đó? B. Phần riêng: (2 điểm) (học sinh chỉ làm câu IVa hoặc làm câu IVb) Câu IVa :
 10. Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành ph ần kinh t ế n ước ta 1996 và 2005. (Đơn vị : %) Năm 1996 2005 Thành phần kinh tế Nhà nước 49,6 25,1 Ngoài nhà nước 23,9 31,2 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 26,5 43,7 Nhân xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành ph ần kinh t ế n ước ta năm 1996 và 2005. Vì sao lại có sự thay đổi đó? Câu IVb: Trinh bày đặc điểm vốn đất của nước ta . Nêu hướng biến động cơ cấu v ốn đất ở n ước ta trong những năm qua. ----------------Hết-------------- ĐÁP ÁN A. Phần chung: Câu I : a. Sự khác nhau về địa hình giữa các khu vực: 2 đ +Đông Bắc: Chủ yếu đồi núi thấp, hướng vòng cung, cao ở Tây Bắc thấp d ần xu ống đông nam (0,5) +Tây bắc: Địa hình cao nhất cả nước, hướng Tây Bắc-Đông Nam, xen kẻ là các cao nguyên đá vôi. + Trương Sơn Bắc: Hướng Tây Bắc- Đông Nam, các dãy núi song song và so le, đ ịa hình cao ở hai đầu, thấp ở giữa (0,5 điểm) +Trường Sơn Nam: Sườn Tây thoải, sườn Đông dốc đứng, các cao nguyên Kom Tum, Gia Lai, Mơ Nông, Di Linh,… (0,5 điểm) b. Sự phân bố của ngành công nghiệp năng l ượng đi ện nước ta: - Thủy điện phân bố chủ yếu ở vùng đồ núi và thường gắn với các con sông l ớn: h ệ th ống sông Hồng(sông Đà), sông Đồng Nai,… (0,25 điểm) .và gần các m ỏ khoáng s ản: than, d ầu, khí. (0,25 - Đặc điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở mi ền Bắc và miền Nam: + Nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc chủ yếu dựa vào mỏ than ở Quảng Ninh, Na D ương,… (0,25 + Nhà máy nhiệt điện ở miền Nam chủ yếu dựa vào các mỏ dầu, khí, ở thềm lục đ ịa. (0,25 điểm) Câu II: a. Bảng tỉ trọng diện tích gieo trồng cao su của Đông Nam B ộ so v ới c ả n ước: (0,75 đi ểm) Năm 1985 1990 1995 2000 2005 Cả nước 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Đông Nam Bộ 31,5 32,5 76,6 65,9 63,5 b. Vai trò của vùng Đông Nam Bộ đối với việc phát tri ển cây cao su c ủa c ả n ước: - Tỉ trong diện tích trồng cao su của Đông Nam B ộ so v ới c ả n ước không ng ừng tăng: 1985 chiếm 31,5%, năm 2005 chiếm 63,5 % diện tích cao su cả nước. (0,5 đi ểm) - Đây là vùng trồng nhiều cao su nhất nước ta. (0,5 đi ểm) c. Nguyên nhân Đông Nam Bộ là vùng trồng nhi ều cao su nh ất nước ta: - Có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển cây cao su: đ ịa hình, đ ất đai, khí h ậu, c ơ s ỏ v ật chất. - Cây cao su có lịch sử phát triển ở Đông Nam Bộ từ rất sớm, nhân dân trong vùng có kinh nghiệm phát triển cây cao su. (0,5 điểm) - Các nguyên nhân khác: thị trường, vốn đầu tư,… (0,25 đi ểm) Câu III: Dân cư ở nước ta phân bố không đều. (0,25 điểm) + Vùng đông dân: Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam B ộ, đ ồng b ằng sông C ửu Long. (0,25 điểm) + Vùng thưa dân: Tây Nguyên, Tây Bắc,… (0,25 điểm) Nguyên nhân:
 11. - Giữa các vùng có sự khác nhau về: + Điều kiện tự nhiên: địa hình, khí hậu, sông ngòi, khoáng s ản, đ ất,…. (0,25 đi ểm) + Điều kiện kinh tế xã hội: như sự phát triển công nghi ệp, giao thông v ận t ải,… (0,25 đi ểm) + Lịch sử của quá trình định cư(0,25 điểm) B. Phần riêng:(2 điểm) Câu IVa: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành ph ần kinh t ế n ước ta có s ự thay đ ổi giữa năm 1996 và 2005: - Thành phần nhà nước có xu hướng giảm: từ 49,6% năm 1996 xuống còn 25,1% năm 2005. nhưng vẩn chiếm một tỉ trọng khá lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghi ệp. (0,5 đi ểm) - Thành phần ngoài nhà nước có xu hướng tăng: từ 23,9% năm 1996 lên 31,2% năm 2005.Do chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhi ều thành ph ầnc ủa nhà n ước. (0,5 điểm) - Thành phần có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng: từ 26,5% năm 1996 lên còn 43,7% năm 2005. Do chính sánh thu hút vốn đầu t ư trực ti ếp c ủa n ước ngoài vào n ước ta. (0,5 điểm) - Giá trị sản xuất công nghiệp nước ta tăng mạnh. Do chính sách đầu t ư phát tri ển công nghiệp của nhà nước. (0,5 điểm) Câu IVb Đặc điểm vốn đất nươc ta. - Vốn đất nước ta hạn chế, diện tích hơn 33 triệu ha, bình quân trên đ ầu ng ười kho ảng 0,4 ha/người, chỉ bằng 1/6 của thế giới. (0,25 điểm) - Cơ cấu vốn đất năm 2005 nước ta như sau: Đất nông nghiiệp chi ếm 28,4%, đất lâm nghiệp chiếm 43,6%, đất chuyên dung chiếm 4,2%, đất ở chii ếm 1,8%, đ ất ch ưa s ử d ụng chiếm 22,0%.(0,5 điểm) - Giữa các vùng có sự khác nhau về quy mô, cơ cấu vốn đất và bình quân đ ất t ự nhiên trên đầu người, do đó các vùng cần có chính sách sử d ụng đất thích h ợp trên c ơ s ở Lu ật đ ất đai. (0,25 điểm) Xu hướng biến động cơ cấu vốn đất nước ta trong những năm qua. - Diện tích đất nông nghiệp tăng, tuy nhiên khả năng m ở r ộng không nhi ều. (0,25 đi ểm) - Diện tích đất lâm nghiệp tuy đã tăng khá, độ che phủ rừng đạt h ơn 40%, nh ưng v ẫn còn quá ít so vơi điều kiện tự nhiên của nước ta. (0,25 đi ểm) - Diện tích đất chuyên dùng và đất ở tăng, do quá trình công nghi ệp hóa hi ện đ ại hóa và nhu cầu đất ở của dân cư ngày càng tăng. (0,25 đi ểm) - Đất chưa sử dụng trong những năm gần đây đang thu h ẹp, do khai hoang m ở r ộng diện tích đất nông nghiệp và trồng rừng, khoanh nuôi ph ục h ồi r ừng t ự nhiên. (0,25 đi ểm) ----------------Hết-------------- 6 ĐỀ THI THỬ TN THPT năm học 2008 – 2009 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) A. Phần chung cho tất cả thí sinh (8 điểm) Câu I: (3 điểm) 1). Cho biết ý nghĩa về kinh tế - văn hóa – quốc phòng của vị trí đ ịa lý n ước ta (1,5 điểm) 2) Cho bảng số liệu sau: Tỉ suất sinh, tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1960 – 2006 Đơn vị tính: (0/oo) Năm 1960 1976 1979 1985 1993 1999 2006 Tỉ suất sinh 46,0 39,5 32,2 28,4 28,5 23,6 19,0 Tỉ suất tử 12,0 7,5 7,2 6,9 6,7 7,3 5,0 Hãy nhận xét tình hình gia tang dân số ở nước ta (1,5 điểm) Câu II: (2 điểm) - Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Bao g ồm nh ững ngành nào ?
 12. - Ưu thế của các ngành: công nghiệp chế biến nông – lâm – thu ỷ s ản, s ản xu ất hàng tiêu dùng, công nghiệp dầu khí. Câu III: ( 3 điểm) Cho bảng số liệu : Bình quân lương thực theo đầu người của cả nước, đồng bằng sông H ồng và đ ồng b ằng sông Cửa long năm 1995 – 2005 Đơn vị tính : (kg/người) Năm 1995 2000 2005 Cả nước 363 445 476 Đồng bằng sông Hồng 331 403 362 Đồng bằng sông Cửu Long 832 1025 1124 a) Vẽ biểu đồ so sánh bình quân lương thực theo đầu người của c ả n ước, đ ồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long năm 1995 – 2000 – 2005 b) Nhận xét. B. PHẦN RIÊNG: (2 điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho ch ương trình đó Câu VI a. (dành cho chương trình chuẩn) 1. Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam, hãy nêu các trung tâm công nghi ệp ở mi ền Đông Nam Bộ. 2. cho biết quy mô và các ngành công nghiệp chuyên môn hoá c ủa t ừng trung tâm. Câu VI b. (Dành cho chương trình nâng cao) Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam: hãy trình bày những th ế mạnh và h ạn ch ế về ph ương diện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Duyên h ải nam Trung B ộ. ------Hết------- Lưu ý: Học sinh được phép sử dụng Atlát địa lý Việt Nam khi làm bài Câu I. Ý nghĩa về kinh tế, văn hoá, quốc phòng: (3 - Kinh tế: Vị trí địa lí thuận lợi như vậy có ý nghĩa rất quan tr ọng 0.5 điểm) trong việc phát triển các ngành kinh t ế, các vùng lãnh th ổ, t ạo đi ều ki ện 1 thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên th ế gi ới, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. - Văn hoá – xã hội: Vị trí địa lí tạo điều kiện thuận l ợi cho n ước ta 0.5 chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát tri ển v ới các n ước, đặc biệt là với các nước láng giềng và các nước trong khu v ực Đông Nam Á. - Quốc phòng: Biển Đông đối với nước ta là một hướng chiến l ược 0.5 có ý nghĩa quan trọng trong Công cuộc xây d ựng, phát tri ển kinh t ế và bảo vệ đất nước. 2 Nhận xét: - Gia tăng dân số tự nhiên không đều giữa các giai đo ạn : 0.25 + Giai đoạn 1960 – 1976: gia tăng dân số t ự nhiên ở m ức cao, trung 0.25 bình trên 3% + Giai đoạn 1979 – 1993: gia tăng dân số tự nhiên có gi ảm nh ưng 0.25 vẫn còn cao trên 2% + Giai đoạn 1999 – 2006: gia tăng dân s ố t ự nhiên gi ảm m ạnh (d ưới 0.25 2%) năm 2006 chỉ còn 1,4% - Gia tang dân số nước ta giảm mạnh, nhưng vẫn còn khá cao (trên 0.5 1%) Vì vậy nước ta cần phải tiếp tục giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên để đạt dưới 1% Câu II - Công nghiệp trọng điểm 1.0 (2 Công nghiệp trọng điểm là ngành có thế mạnh lâu dài, mang l ại điểm) hiệu quả kinh tế cao và có tác động mạnh mẻ đến việc phát trển các ngành kinh tế khác. Bào gồm các ngành: Công nghi ệp ch ế biết nông – lâm – thuỷ sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghi ệp c ơ khí – điện tử, công nghiệp dầu khí, điện, hoá chất – vật liệu xây dựng. - Ưu thế: 1.0 + Công nhiệp sản xuất hàng tiêu dùng: có ngu ồn lao đ ộng d ồi dào, thị trường rộng lớn
 13. + Công nghiệp chế biến nông – lâm – thuỷ sản: có ngu ồn nguyên liệu tại chỏ phong phú + Công nghiệp dầu khí: có nhiều triễn vọng nhờ thăm dò và khai thác các mõ dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Câu III a) Vẽ biểu đồ: 1.5 (3 - Biểu đổ cột kề, 1 năm 3 cột điểm) - Đầy đủ chi tiết, chính xác… - Mỗi chi tiết thiếu (sai) (-0,25 đ) b) Nhận xét 1.5 - LTBQ cả nước liên tục tăng năm 2005 gắp 1,3 lần năm 1995. t ừ năm 2000 vượt qua mức 400kg/người. Do sức ép dân số nên LTBQ chưa cao - Đồng bằng sông Cửu Long có nức LTBQ cao hơn cả n ước 2,36 lần, 3,1 lần so với đồng bằng sông Hồng. LTBQ vượt qua mứt 1000kg/người và liên tục tăng năm 2005 tăng 1,35 l ần năm 1995 - Đồng bằng sông Hồng có mức LTBQ thấp hơn cả nước, không ổn định năm 2005 LTBQ dưới mức 400kg/người. Chủ yếu do sức ép dân số và thiên tai. Câu - Các trung tâm công nghiệpở miền Đông Nam Bộ: TP. H ồ Chí Minh 1.0 VIa. (quy mô rất lớn), Biên Hoà – Vũng Tàu (quy mô l ớn) Thủ Dầu M ột (quy (2 mô vừa) 1.0 điểm) - Kể tên các ngành công nghiệp chuyên môn hoá: k ể đầy đ ủ VIb. - Thế mạnh: 0.5 (2 + Tài nguyên đ dạng phát triển ngành đánh bắt, nuôi trồng tuỷ điểm) sản, khai thác muối, du lịch… 0.25 + Khoáng sản không nhiều: cát trắng, VLXD, d ầu khí… 0.25 + Tài nguyên rừng phong phú: 1,77 tri ệu ha 0.5 + Đồng bằng nnhỏ - hẹp: đất cát, đất cát pha, nhi ều gò đ ồi phát triển chăn nuôi. 0.5 - Hạn chế: Chịu ảnh hưởng của thiên tai: mưa, bảo, lũ lụt, hạn hán, gió lào….. ĐỀ THI THỬ TN THPT Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề) A. Phần chung: (8,0 điểm) Câu 1: (3,0 điểm) Dựa vào át lát và kiến thức đã h ọc cho biết Địa hình nước ta có những đặc điểm cơ bản nào ? Câu 2: ( 2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu cây công nghiệp hàng năm và cây công nghi ệp lâu năm giai đo ạn 1975 – 2005. Đơn vị: % Năm Tổng số Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm 1975 100 54,9 45,1 1980 100 59,2 40,8 1985 100 56,1 43,9 1990 100 45,2 55,8 1995 100 44,3 55,7 2000 100 34,9 65,1 2005 100 34,5 65,5 Dựa vào bảng số liệu nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghi ệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm, có liên quan nh ư th ế nào đ ến s ự thay đ ổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp ? Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào át lát và kiến thức đã học trình bày nh ững thế mạnh và hạn chế của Trung Du Miền Núi Bắc Bộ trong việc khai thác, chế bi ến khoáng sản và th ủy đi ện ? B. Phần Riêng: (2,0 điểm) Câu 4a: Dành cho thí sinh chương trình chuẩn Cho bảng số liệu sau về giá trị sản xuất nông lâm ngư nghi ệp: (Đ ơn v ị: t ỷ đ ồng) Ngành/ Năm 2002o00 2000 2005 Nông nghiệp 129.140,5 183.342,4
 14. Lâm nghiệp 7.673,9 9.496,2 Thủy sản 26.498,9 63.549,2 a. Tính tỷ trọng từng ngành trong giá trị sản xuất nông nghi ệp, lâm nghi ệp và ng ư nghi ệp. b. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản xuất nông lâm ngư nghi ệp. Câu 4b: Dành cho thí sinh chương trình nâng cao Dựa vào bảng số liệu sau: Năm 1960 1970 1980 1990 2000 2005 Dân số ( triệu người) 30,2 41,9 53,7 66,2 76,3 84,2 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ( %) 3,93 3,24 2,16 2,1 1,32 1,32 - Vẽ biểu đồ cột và đường thể hiện dân số và gia tăng tự nhiên c ủa dân s ố n ước ta năm 1960 – 2005. - Nêu nhận xét và giải thích. -------- Hết ----------- • Lưu ý: Học sinh được sử dụng át lát Địa Lí để làm bài HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ MÔN ĐỊA Câu Nội dung chính Điểm 1( 3,0 a/ Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là điểm) đồi núi thấp 0,25 + Đồi núi chiếm 3/4 diện tích cả nước, đồng bằng chiếm 1/4 diện tích 0,25 cả nước. + Đồi núi thấp chiếm hơn 60%, nếu kể cả đồng bằng thì đ ịa hình th ấp 0,5 dưới 1000m chiếm 85% diện tích, núi cao trên 2000m chi ếm kho ảng 1% diện tích cả nước. 0,25 b/ Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng: 0,25 - Địa hình được trẻ hóa và có tính phân bật rõ rệt. - Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. 0,25 - Địa hình gồm 2 hướng chính: + Hướng Tây Bắc-Đông Nam: dãy núi vùng Tây Bắc, Bắc Trường 0,25 Sơn. 0,5 + Hướng vòng cung: các dãy núi vùng Đông Bắc, Nam Trường Sơn. 0,5 c/ Địa hình cua vùng nhiệt đới ẩm gió mùa: quá trình xâm th ực ̉ và bồi tụ diễn ra mạnh mẽ. d/ Địa hinh chịu tác động mạnh mẽ của con người ̀ 2 (2,0 - Tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm giảm từ 54,9% năm 1975 xu ống 0,5 điểm) còn 35,1% năm 2005 ( trong 30 năm giảm 19,8%) - Tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm tăng t ừ 45,1% năm 1975 lên 64,5 0,5 % năm 2005 ( trong 30 năm tăng 20,1%) - Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghi ệp đã kéo theo s ự 1,0 thay đổi trong phân bố cây công nghi ệp với vi ệc hình thành 3 vùng chuyên canh cây công nghệp lâu năm là Tây Nguyên, Đông Nam B ộ và Trung du miền núi Bắc Bộ. 3 a/ Khoáng sản: giàu khoáng sản bậc nhất nước ta, rất phong phú, 0,25 ( 3,0 gồm nhiều loại: điểm) -Than: tập trung vùng Quảng Ninh, Na Dương, Thái Nguyên. Trong đó 0,5 vùng than Quảng Ninh có trữ lượng lớn nhất và chất lượng t ốt nh ất Đông Nam Á-trữ lượng thăm dò 3 tỷ t ấn, ch ủ yếu than antraxít. S ản lượng khai thác trên 30 triệu tấn/năm. Than dùng làm nhiên li ệu cho các nhà máy luyện kim, nhiệt điện như Uông Bí (150 MW), Uông Bí mở rộng (300MW), Na Dương (110MW), Cẩm Phả (600MW)… -Sắt ở Yên Bái, kẽm-chì ở Bắc Kạn, đồng-vàng ở Lào Cai, bô-xit ở 0,25 Cao Bằng. -Thiếc Tĩnh Túc, sx 1000 tấn/năm tiêu dùng trong nước & xuất khẩu. 0,25 -Apatid Lào Cai, khai thác 600.000 t ấn/năm dùng đ ể s ản xu ất phân bón. 0,25 -Đồng-niken ở Sơn La.
 15.  giàu khoáng sản tạo điều kiện thuận lợi phát tri ển cơ c ấu công 0,25 nghiệp đa ngành. * Khó khăn: các vỉa quặng nằm sâu trong lòng đ ất đòi h ỏi ph ương ti ện khai thác hiện đại & chi phí cao, CSHT kém phát tri ển, thi ếu lao đ ộng lành nghề… 0,25 b/ Thuỷ điện: trữ năng lớn nhất nước ta. -Trữ năng trên sông Hồng chiếm 1/3 trữ năng cả n ước (11.000MW), 0,25 trên sông Đà 6.000MW. -Đã xây dựng: nhà máy thuỷ điện Hòa Bình trên sông Đà (1.900MW), 0,25 Thác Bà trên sông Chảy 110MW. -Đang xây dựng thuỷ điện Sơn La trên sông Đà (2.400MW), Tuyên 0,25 Quang trên sông Gâm 342MW. Đây là động lực phát triển cho vùng, nhất là vi ệc khai thác và ch ế bi ến 0,25 khoáng sản, tuy nhiên cần chú ý sự thay đổi môi tr ường. * Hạn chế: thủy chế sông ngòi trong vùng phân hóa theo mùa. Đi ều đó gây ra những khó khăn nhất định cho việc khai thác th ủy điện. 4a - Tính tỷ trọng Đơn vị: % 0,5 (2,0 Ngành/ Năm 2002o00 2000 2005 điểm) Nông nghiệp 79,2 71,5 Lâm nghiệp 4,7 3,7 Thủy sản 16,1 24,8 - Vẽ biểu đồ chính xác được điểm tối đa, thiếu một chi tiết tr ừ 0,25 1,5 điểm 4b - Vẽ biểu đồ chính xác, được điểm tối đa. Thiếu một chi ti ết tr ừ 0,25 1,5 ( 2,0 điểm điểm) - Nhận xét và giải thích: Dân số nước ta ngày càng tăng, tuy nhiên t ỉ l ệ 0,5 gia tăng tự nhiên có xu hướng khá nhanh. Do thực hiện t ốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhưng dân số nước ta vẫn tăng nhanh do qui mô dân số nước ta lớn. ĐỀ THI THỬ TN THPT 7 Thời gian: 90 phút (không kể phát đề) A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm): Câu 1(3,0điểm): Dựa vào Át-lát ĐLVN và những kiến th ức đã h ọc, hãy trình bày đ ặc đi ểm v ị trí đ ịa lí và ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí nước ta. Câu 2(2điểm): Dựa vào bảng số liệu sau: Diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đo ạn 1990-2006 Năm 1990 1995 1999 2003 2006 Diện tích (nghìn ha) 6042 6765 7653 7452 7324 Sản lượng (nghìn tấn) 19225 24963 31393 34568 35849 a)Tính năng suất lúa của các năm theo bảng số liệu trên. b)Nhận xét tình hình tăng năng suất lúa của n ước ta trong giai đo ạn 1990-2006 và gi ải thích nguyên nhân. Câu 3(3điểm): Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ ĐVT : % Các vùng 2000 2005 Trung du và miền núi Bắc Bộ 4,7 4,6 Đồng bằng sông Hồng 17,2 19,7 Bắc Trung Bộ 2,5 2,4 Duyên hải Nam Trung Bộ 4,3 4,2 Tây Nguyên 1,0 0,7 Đông Nam Bộ 55,2 56,0 Đồng bằng sông Cửu Long 10,5 8,8
 16. Không xác định 4,6 3,6 a)Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng kinh t ế c ủa n ước ta năm 2000 và 2005. b)So sánh cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp gi ữa Đông Nam B ộ v ới các vùng khác c ủa nước ta năm 2000 và 2005. c)Giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có t ỉ trọng giá tr ị sản xu ất công nghi ệp cao nh ất nước ta? B.PHẦN RIÊNG(2,0điểm): Câu 4a.(2đ) Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của n ước ta Tổng số Trong đó Năm (tỉ đồng) Trồng trọt (%) Chăn nuôi (%) Dịch vụ nông nghiệp(%) 1990 20.667 79,3 17,9 2,8 1995 85.508 78,1 18,9 3,0 2000 129.141 78,2 19,3 2,5 2004 172.495 76,3 21,6 2,1 2005 183.343 73,5 24,5 2,0 Hãy nhận xét về cơ cấu, sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghi ệp phân theo ngành của nước ta và giải thích sự chuyển dịch đó. Câu 4b.(2đ) Cho bảng số liệu sau: Năng suất lúa cả năm của cả nước và Đồng b ằng sông C ửu Long (tạ/ha) Năm 1995 2000 2005 Cả nước 36,9 42,4 48,9 Đồng bằng sông Cửu Long 40,2 42,3 50,4 Hãy nhận xét về năng suất lúa của cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long. Gi ải thích vì sao Đồng bằng sông Cửu Long có năng suất lúa khá cao? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1 * Đặc điểm vị trí địa lí: (3đ) - Nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, ở g ần trung tâm khu 0,25 vực Đông Nam Á - Là cầu nối giữa lục địa Á- Âu với TBD, trong khu vực có nền kinh t ế 0,25 phát triển năng động trên thế giới. - Nằm trên các tuyến đường giao thông hàng hải, đ ường b ộ và hàng 0,25 không quốc tế quan trọng. * Ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí: +Nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới nửa cầu Bắc. Do đó thiên nhiên nước ta mang đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nhi ệt đ ới gió mùa, 0,5 nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa Châu Á, nên khí hậu nước ta có hai mùa rõ rệt. +Giáp biển Đông là nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm, nên ch ịu ảnh 0,5 hưởng sâu sắc của Biển Đông, thiên nhiên b ốn mùa xanh t ốt, không như một số nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Tây Phi. 0,5 +Nằm trong vành đai sinh khoáng Châu Á – Thái Bình D ương, n ơi g ặp gỡ của nhiều luồng di cư động-thực vật nên có nguồn tài nguyên khoáng sản và sinh vật phong phú. 0,5 +Vị trí và hình thể nước ta đã tạo nên s ự phân hóa đa d ạng c ủa t ự 0,25 nhiên thành các miền tự nhiên khác nhau gi ữa mi ền Bắc v ới mi ền Nam, giữa đồng bằng với miền núi, ven biển và hải đảo. +Nước ta nằm trong vùng có nhiều thiên tai. CÂU 2 a)Tính năng suất lúa của nước ta: 0,5 (2đ) Năm 1990 1995 1999 2003 2006 Năng suất 31,8 36,9 41,0 46,4 48,9 (tạ/ha) b)Nhận xét và giải thích:
 17. *Nhận xét: Năng suất lúa của nước ta từ năm 1990 đến năm 2006 liên t ục tăng, 0,5 đến năm 2006 năng suất lúa đạt 48,9 tạ/ha. *Giải thích: -Do việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất: gi ống 0,25 mới, kỹ thuật canh tác, phân bón… -Do chính sách của Nhà Nước khuyến khích nhân dân tích c ực sản 0,25 xuất (chính sách khuyến nông). 0,25 -Trình độ thâm canh sản xuất lương thực không ngừng được nâng cao. 0,25 -Thị trường được mở rộng. CÂU 3 a)Vẽ biểu đồ: 1,0 (3đ) -Vẽ biểu đồ hình tròn. Vẽ hai vòng tròn có bán kính khác nhau, c ủa năm 2000< 2005. -Vẽ đúng, đủ, chính xác, có ký hiệu, chú thích, có tên bi ểu đ ồ. -Nếu vẽ loại biểu đồ khác, không cho điểm. -Sai hoặc thiếu, mỗi chi tiết trừ 0,25đ. b)So sánh: -Đông Nam Bộ có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghi ệp l ớn nh ất nước ta, luôn chiếm hơn 50% giá trị sản xuất công nghi ệp của c ả n ước: 0,5 +Năm 2000 gấp 3,2 lần Đồng bằng sông Hồng, hơn 55 l ần Tây Nguyên; 0,5 +Năm 2005 gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Hồng, 80 l ần Tây Nguyên. -Từ năm 2000 đến 2005, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông H ồng có t ỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng, các vùng khác t ỉ tr ọng đ ều 0,25 giảm. c)Nguyên nhân: 0,25 -Vị trí địa lý thuận lợi: có cảng biển; tiếp giáp với các vùng giàu ngu ồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản; nằm trong vùng kinh t ế tr ọng đi ểm 0,25 phía Nam. -Có sẵn một số nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên dầu khí ở 0,25 thềm lục địa và ngoài khơi. -Có nguồn lao động dồi dào với chất lượng lao động cao; có h ệ th ống cơ sở vật chất – kỹ thuật, cơ sở hạ tầng tốt. -Vùng thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất nước và tập trung nhi ều ngành công nghiệp trọng điểm. Câu 4a *Nhận xét: (2đ) -Về cơ cấu: ngành trồng trọt luôn giữ vai trò ch ủ yếu trong sản xu ất nông nghiệp (chiếm từ 73,5% đến 79,3% giá trị sản xuất nông nghiệp). 0,5 -Sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực nhưng còn chậm: +Tỉ trọng của ngành trồng trọt giảm 5,8%, từ 79,3% (1990) xu ống còn 0,25 73,5% (2005). 0,25 +Tỉ trọng của ngành chăn nuôi tăng 6,6%, từ 17,9% (1990) lên 25,5% (2005). 0,25 +Tỉ trọng của dịch vụ nông nghiệp giảm nhẹ: 0,8%, từ 2,8% (1990) xuống còn 2,0% (2006). *Giải thích: Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là phù h ợp v ới 0,75 định hướng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nói chung và n ội b ộ ngành nông nghiệp nói riêng của nước ta trong quá trình công nghi ệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 18. Câu 4b *Nhận xét: (2đ) -Năng suất lúa của cả nước và ĐBSCL đều tăng từ 1995-2005. 0,25 -Năng suất lúa của ĐBSCL nhìn chung cao h ơn c ả n ước (tr ừ năm 2000) và tăng mạnh trong giai đoạn 2000-2005. 0,5 *Giải thích: -Vùng có ĐKTN và TNTN thuận lợi. 0,5 -Trình độ thâm canh của người lao động khá cao. 0,25 -Việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng giống mới cho năng 0,5 suất cao. ----------------Hết-------------- 8 Ñeà Thi Thöû Toát nghieäp THPT Thôøi gian: 90 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà) *** I.PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (8 ñieåm) Caâu 1. ( 1 ñieåm) Nguoàn lao ñoäng nöôùc ta coù nhöõng maët maïnh vaø haïn cheá naøo? Caâu 2. (2 ñieåm) Trình baøy ñaëc ñieåm vò trí ñòa lí cuûa Vieät Nam. Phaân tích yù nghóa töï nhieân cuûa vò trí ñòa lí Vieät Nam. Câu 3.( 2 điểm ) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam ( trang công nghi ệp ) và ki ến th ức đã h ọc, haõy nh ận xét sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của n ước ta ? Caâu 4. (3 ñieåm) Cho baûng soá lieäu sau: CÔ CAÁU TOÅNG SAÛN PHAÅM TRONG NÖÔÙC PHAÂN THEO KHU VÖÏC KINH TEÁ CUÛA NÖÔÙC TA QUA CAÙC NAÊM ( theo giaù thöïc teá) ( Ñôn vò % ) Khu vöïc kinh teá Naêm 1995 Naêm 2005 Noâng, laâm, thuûy saûn 27,2 21,0 Coâng nghieäp, xaây döïng 28,8 41,0 Dòch vuï 44,0 38,0 Toång soá 100 100 a. Haõy veõ bieåu ñoà troøn theå hieän cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc cuûa nöôùc ta naêm 1995 vaø 2005 b. Haõy nhaän xeùt söï chuyeån dòch cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc cuûa nöôùc ta vaø giaûi thích nguyeân nhaân cuûa söï chuyeån dòch ñoù. II. PHAÀN RIEÂNG ( 2 ñieåm) ( Thí sinh hoïc chöông trình naøo thì chæ ñöôïc laøm caâu hoûi daønh rieâng cho chöông trình ñoù) Caâu 5a. Theo chöông trình chuaån Phaân tích nhöõng theá maïnh veà töï nhieân ñeå phaùt trieån coâng nghieäp ñieän löïc ôû nöôùc ta. Caâu 5b Theo chöông trình naâng cao Söû duïng Atlat Ñòa Lí Vieät Nam vaø kieán thöùc ñaõ hoïc, laäp baûng ñeå thaáy söï khaùc bieät veà tieàm naêng vuøng bieån trong phaùt trieån ngö nghieäp cuûa Baéc Trung Boä vaø Duyeân haûi Nam Trung Boä. ----------------Hết-------------- ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI THÖÛ TOÁT NGHIEÄP *** I.PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (8 ñieåm) Caâu 1. ( 1 ñieåm) - Maët maïnh: (0,5 ñieåm) + Nguoàn lao ñoäng doài daøo: 42,53 trieäu ngöôøi, chieám 51,2% daân soá ( naêm 2005) vaø moãi naêm taêng theâm treân 1 trieäu lao ñoäng . ( 0,25 ñieåm)
 19. + Ngöôøi lao ñoäng caàn cuø, saùng taïo, coù kinh nghieäm saûn xuaát phong phuù vaø chaát löôïng lao ñoäng ngaøy caøng ñöôïc naâng leân. ( 0,25 ñieåm) - Haïn cheá: (0,5 ñieåm) +Nhieàu lao ñoäng chöa qua ñaøo taïo. ( 0,25 ñieåm) + Löïc löôïng lao ñoäng coù trình ñoä cao coøn ít . ( 0,25 ñieåm) Caâu 2. (3 ñieåm) * Ñaëc ñieåm vò trí ñòa lí cuûa Vieät Nam: (0,5 ñieåm) - Naèm ôû rìa phía ñoâng cuûa baùn ñaûo Ñoâng Döông, gaàn trung taâm cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. (0,25 ñieåm) - Heä toïa ñoä ñòa lí: ( 0,25 ñieåm) + Vó ñoä: 230 23’B – 80 34’ B ( Keå caû ñaûo 230 23’ B – 60 50’ B) + Kinh ñoä: 1020 109’Ñ – 1090 24’ Ñ ( Keå caû ñaûo laø 1010 Ñ – 1170 20’ Ñ ) * Phaân tích yù nghóa töï nhieân cuûa vò trí ñòa lí cuûa Vieät Nam: ( 1,5 ñieåm) - Vò trí ñòa lí ñaõ quy ñònh ñaëc ñieåm cô baûn cuûa thieân nhieân nöôùc ta laø mang tính chaát nhieät ñôùi aåm gioù muøa. (0,25 ñieåm) - Nöôùc ta naèm ôû vò trí tieáp giaùp giöõa luïc ñòa vaø ñaïi döông ;lieàn keà vôùi 2 vaønh ñai sinh khoaùng Thaùi Bình Döông vaø Ñòa Trung Haûi; treân ñöôøng di löu vaø di cö cuûa nhieàu loaøi ñoäng, thöïc vaät neân coù nhieàu taøi nguyeân khoaùng saûn vaø taøi nguyeân sinh vaät. (0,5 ñieåm) - Vò trí vaø hình theå nöôùc ta ñaõ taïo neân söï phaân hoùa ña daïng veà töï nhieân: phaân hoùa Baéc-Nam, Ñoâng – Taây, thaáp - cao. (0,25 ñieåm) - Khoù khaên: baõo, luõ luït, haïn haùn…(0,5 ñieåm) Caâu 3. ( 2 ñieåm) - Nöôùc ta coù söï phaân hoùa veà laõnh thoå coâng nghieäp, hoaït ñoäng coâng nghieäp chuû yeáu taäp trung ôû 1 soá khu vöïc: (0.25 ñieåm) + Caùc khu vöïc taäp trung coâng nghieäp cao: Baéc Boä, Ñoàng baèng soâng Hoàng vaø vuøng phuï caän. : (0.25 ñieåm) + ÔÛ Nam Boä hình thaønh moät daûi coâng nghieäp haøng ñaàu cuûa caû nöôùc nhö: Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Bieân Hoøa, Vuõng Taøu, Thuû Daàu Moät. (0.25 ñieåm) + Doïc theo duyeân haûi mieàn Trung caùc trung taâm coâng nghieäp phaân boá thaønh daûi ôû phía ñoâng cuûa vuøng. : (0.25 ñieåm - Caùc khu vöïc Taây Baéc vaø Taây Nguyeân möùc ñoä phaân boá coâng nghieäp raát thaáp chæ coù caùc ñieåm coâng nghieäp. : (0.5 ñieåm) - Caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn cuûa nöôùc ta laø: Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Bieân Hoøa, Haûi Phoøng…: (0.5 ñieåm) Caâu 4. (3 ñieåm) a. Veõ bieåu ñoà : ( 1,0 ñieåm) - Veõ hai ñöôøng troøn baèng nhau.( chia tæ leä töông ñoái chính xaùc) - Coù chuù thích . - Coù teân bieåu ñoà. ( Sai soùt ôû moãi chi tieát tröø 0,25 ñieåm) b. Nhaän xeùt vaø giaûi thích : ( 1,5 ñieåm) * Nhaän xeùt: ( 1.0 ñieåm ) - Töø naêm 1995 ñeán 2005 cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc phaân theo khu vöï kinh teá cuûa nöôùc ta coù söï chuyeån dòch theo höôùng tích cöïc ( 0,25 ñieåm)) + Tæ troïng khu vöïc noâng, laâm, ngö,nghieäp giaûm .( daãn chöùng ) ( 0,25 ñieåm) + Tæ troïng khu vöïc coâng nghieäp xaây döïng taêng vaø chieám tæ troïng cao nhaát ( daãn chöùng ) + Tæ troïng khu vöïc dòch vuï giaûm . (daãn chöùng ) ( 0,25 ñieåm) - Cô caáu ngaønh kinh teá nöôùc ta chuyeån dòch theo höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. ( 0,25 ñieåm)) * Nguyeân nhaân: (0,5 ñieåm) - Do keát quaû cuûa coâng cuoäc ñoåi môùi kinh teá – xaõ hoäi nöôùc ta. ( 0,25 ñieåm) - Do nöôùc ta ñaåy maïnh söï nghieäp coâng nghieäp hieän ñaïi hoùa, hieän ñaïi hoùa. ( 0,25 ñieåm) II. PHAÀN RIEÂNG ( 2 ñieåm) Caâu 5a. Theo chöông trình chuaån
 20. Theá maïnh veà töï nhieân ñeå phaùt trieån coâng nghieäp ñieän löïc: ( 2 ñieåm) - Than: (0,5 ñieåm) + Than antraxit, taäp trung ôû Quaûng Ninh vôí tröõ löôïng khoaûng 3 tæ taán, ngoaøi ra coøn coù than buøn, than naâu. - Daàu khí: (0,5 ñieåm) + Taäp trung ôû caùc beå traàm tích chöùa daàu ngoaøi theàm luïc ñòa vôùi tröõ löôïng vaøi tæ taán daàu vaø haøng traêm tæ m khí. 2 beå traàm tích lôùn laø beå Cöûu Long vaø beå Nam Coân Sôn) - Nguoàn thuûy naêng: Tieàm naêng raát lôùn, veà lyù thuyeát, coâng suaát coù theå ñaït 30 trieäu kw vôùi saûn löïông 260 – 270 tæ kwh. tieàm naêng thuûy ñieän taäp ôû heä thoáng soâng Hoàng vaø heä thoáng soâng Ñoàng Nai. (0,5 ñieåm) - Caùc nguoàn löôïng khaùc ( söùc gioù, naêng löôïng maët trôøi, thuûy trieàu….) ôû nöôùc ta doài daøo. (0,5 ñieåm) Caâu 5b Theo chöông trình naâng cao Laäp baûng ñeå thaáy söï khaùc bieät veà tieàm naêng vuøng bieån ñeå phaùt trieån ngö nghieäp cuûa Baéc Trung Boä vaø Duyeân haûi Nam Trung Boä. Baéc Trung Boä Duyeân haûi Nam Trung Boä - Bieån noâng, coù ñieàu kieän - Bieån saâu hôn, theàm luïc ñòa heïp ngang. Coù phaùt trieån ngheà löôùi giaõ. dieàu kieän phaùt trieån ngheà löôùi giaõ vaø ngheà (0,25 ñieåm ) caâu khôi. (0,25 ñieåm ) - Chòu aûnh höôûng maïnh cuûa - Chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa Ñoâng Baéc gío muøa Ñoâng Baéc, baõo. yeáu hôn, hay coù baõo, bieån ñoäng. AÛnh Bieån ñoäng. AÛnh höôûng : haïn höôûng: haïn cheá soá ngaøy taøu thuyeàn ra khôi, cheá soá ngaøy taøu thuyeàn ra phaûi di chuyeån ngö tröôøng. (0,5 ñieåm ) khôi, phaûi chuyeån ngö tröôøng. (0,5 ñieåm ) - Coù caùc baõi toâm, baõi caù - Coù caùc baõi toâm, baõi caù ven bôø. coù ngö ven bôø. Gaàn ngö tröôøng vònh tröôøng cöïc Nam Trung Boä giaøu nguoàn lôïi haûi Baéc Boä. (0,25 ñieåm ) saûn. coù 2 ngö tröôøng lôùn ngoaøi khôi laø Hoaøng Sa, Tröôøng Sa. (0,25 ñieåm ) ----------------Hết-------------- 9 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT THỜI GIAN: 60 PHÚT (không kể phát đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I. (3 điểm): Trình bày biểu hiện của thiên nhiên nhi ệt đ ới gió mùa qua các thành ph ần đ ịa hình, sông ngòi ở nước ta. Câu II. (2 điểm): Dựa vao bang số liêu sau: ̀ ̉ ̣ Cơ câu GDP phân theo nganh kinh tế ở nước ta, giai đoan 1990-2005 (Đ ơn vi:%) ́ ̀ ̣ ̣ Năm 1990 1995 1998 2002 2005 Cac nghanh kinh tế ́ ̀ Nông-Lâm-ngư-nghiêp ̣ 38.7 27.2 25.8 23.0 21.0 Công Nghiêp và xây ̣ 22.7 28.8 32.5 38.5 41.0 dựng Dich vụ ̣ 38.6 44.0 41.7 38.5 38.0 Vẽ biêu đồ thich hợp thể hiên sự chuyên dich cơ câu GDP phân theo nganh kinh tê ́ ở ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ nước ta trong giai đoan 1990-2005. ̣ Câu III. (3 điểm): Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đ ồng bằng sông H ồng? II. PHẦN RIÊNG (2 điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần riêng cho ch ương trình đó ( Câu Iva hoặc IV b) Câu IV a.
nguon tai.lieu . vn