Xem mẫu

  1. B c c c a hình nh B c c, t c là làm cho các b ph n khác nhau h p thành m t th th ng nh t. B c nh là s h p nh t c a nhi u y u t khác nhau tuỳ theo t ng trư ng h p, chân dung, phong c nh hay c nh sinh ho t v.v...Trong m i trư ng h p, bao gi cũng có m t y u t n i b t, ch chính t o nên lý do t n t i c a b c nh ó. Trong nhi u trư ng h p, nh còn ch a ng nhi u
  2. y u t ph khác (nh ng y u t này có th tr thành y u t chính trong m t b c nh khác), nhưng chúng ch óng vai trò làm tôn y u t chính lên mà thôi. Chúng nói lên m t c nh hu ng nào ó, m t th i i m nào, m t t m vóc nào ó trong không gian... B c c m t b c nh là t y u t ph trong v trí so sánh v i y u t chính sao cho y u t này bao gi cũng n i b t. tuy nhiên m i th lo i có nh ng cách b trí khác nhau. Khi ch p tĩnh v t, ta có th di chuy n v trí c a v t này, v t kia. Dùng ánh sáng và bóng t i, ta cũng có kh năng t o nên m t t ng th hoà h p. Ch p chân dung cũng v y. Nhưng ch p phong c nh thì ngư i ch p l i không có nh ng kh năng y. Nói như v y có ph i là ngư i ch p ph i bó tay và không th b c c hình nh theo ý mu n c a mình không? Không ph i. Ngư i ch p có kh năng khuôn hình, ch p i tư ng g n hay xa, ch n i m nhìn, hư ng máy so v i hư ng ánh sáng... Nói như v y ch ng t là, trong m i trư ng h p, v i m i i tư ng- n u ta có th i gian-ngư i ch p u có th t o ra ư c m t hình nh b c c t t. B ng vi c s d ng có suy tính hay theo b n năng các y u t khác nhau, b c c hình nh th c s là m t ngh thu t. M t s ngư i coi b c c là m t k thu t. Theo chúng tôi, ngư i ta không th "gi ng d y" vi c b c c hình nh b i vì có quá nhi u y u t tham gia vào ó: m i y u t riêng nó có th là lý do t n t i c a b c nh.
  3. Mu n i d n ch b c c ư c m t b c nh "c i n", m t hình nh có cơ c u t t, ta có th nghĩ n m t vài i m áng chú ý sau ây: - S th ng nh t c a i tư ng, mà chúng ta ã nói n. - Tìm ki m m t s không i x ng nào ó. - C m giác v chi u sâu - S hài hoà gi a ch t li u c a v t th v i ánh sáng chi u vào chúng, gi a các màu s c c nh nhau v.v... Tìm ki m m t s không i x ng Nên t mô tip chính âu? xin tr l i " b t kỳ âu cũng ư c, tr i m gi a b c nh". Ch chính gi a c a b c nh thì hình nh nhi u khi có v t m thư ng, không s c s ng. M i b c nh th c v y có nh ng i m m nh mà m t ta hay nhìn vào. Tuy không nêu nên thành m t nh lu t cơ b n, song ta nh n xét th y r ng nh ng " i m m nh" y thư ng hay rơi vào i m giao ti p gi a các ư ng tư ng tư ng chi b c nh m t ph n ba. t ch chính vào m t trong 4 i m m nh y ta s có m t b c c không i x ng. Khi trong nh phong c nh có ư ng chân tr i, ta ch nên ư ng cơ b n y chia ôi hình nh gi a. t như v y thì ph n tr i và ph n t (ho c nư c) ngang nhau, và ta s có m t b c c r t t m thư ng, ngư i xem không
  4. bi t ta nh gi i thi u nh ng ám mây trên tr i, hay nh ng t sóng trên bi n. Trái l i, n u ta ch p c nh tr i lúc hoàng hôn r t p, ta nên t ư ng chân tr i kho ng cách m t ph n ba phía dư i b c nh cho ph n tr i quan tr ng hơn. Nhưng n u ta ch p m t c nh i ph tuy t v i ư ng nét p dư i b u tr i mùa ông t nh t thì ta ch nên dành cho m t ph n ba b c nh phía trên mà thôi. b c c không i x ng, d a vào vi c s d ng m t i m m nh, làm n i b t y u t chính. Con m t ngư i xem s it i m chính ó n các i m khác trong b c nh. C m giác v chi u sâu C m giác v chi u sâu, s phân cách gi a các l p c nh, mà ta có th thay i b ng cách ch n i m nhìn, b ng ph i c nh không trung, b ng khu v c nét sâu, b ng ánh sáng, góp m t ph n quan tr ng vào thành công c a b c nh. ng kính máy nh có th d dàng cung c p cho con m t ta khi nhìn vào nh c m giác v không gian ba chi u. Nh ó mà các v t th không b b p dí, mà cái n trư c cái kia như trong th c t . S hài hoà
  5. S hài hoà là cái ch t xi măng có kh năng g n bó các y u t r i r c c a m t b c nh l i v i nhau... S hài hoà, ó có th là nh ng m i quan h ư c t o ra gi a các v t th trong m t b c tranh, cái n g i cái kia. - S hài hoà v i tư ng: bi n, tr i, bãi cát, chim h i âu... - S hài hoà c a ư ng nét: ư ng chân tr i, các l p t tr i dài, bãi b ... - S hài hoà gi a các s c và m ng kh i: i núi, cây... - S hài hoà màu s c: hoa mào gà trên cánh ng... S hài hoà là t t c nh ng y u t trên ây mà ngư i ch p ph i bi t cách nhìn và ghi l i úng lúc.
nguon tai.lieu . vn