Xem mẫu

  1. Chương 9:Quaù trình quaù ñoä khi ñaûo chieàu quay baèng phöông phaùp ñaûo chieàu cöïc tính ñieän aùp Khi moment caûn coù tính chaát theá naêng : + Phöông trình ñaëc tính quaù ñoä : n = noñ1 + (nbñ1 - noñ1)e-t/Tc M = Mc1 + (Mbñ - Mc1)e-t/Tc + Vôùi noñ, Mbñ mang daáu aâm. - Daïng ñaëc tính quaù ñoä : n,M n D Mc1 B no nbñ1 B A C nbñ1 t Mn2 C Mbñ1 C Mc1 noñ1 M -no Mbñ1 B D noñ1 D b/ Khi moment caûn coù tính chaát phaûn khaùng :
  2. + Giai ñoaïn 1 : Heä thoáng giaûm toác treân ñaëc tính cô 2 ñoaïn BC vôùi Mc1 - Phöông trình quaù ñoä : n = noñ1 + (nbñ1 - noñ)e-t/Tc M = Mc1 + (Mbñ1 - Mc1)e-t/Tc + Giai ñoaïn 2 : Heä thoáng taêng toác theo chieàu ngöôïc laïi. (ñoaïn CD treân ñaëc tính ) - Phöông trình quaù ñoä : n = noñ2 (1 - e-t/Tc) M = Mc2 + (Mn2 - Mc2)e-t/Tc J no2 Tc = * 9.55 Mn2 n no B A nbñ1 C Mn Mn2 Mc1 Mbñ1 M D no noñ1 C 4/ Quaù trình quaù ñoä khi heä thoáng chuyeån töø ñieåm laøm vieäc naøy sang ñieåm laøm vieäc khaùc treân ñaëc tính cô khaùc : J no2 Tc = * 9.55 Mn2 + Phöông trình quaù ñoä :
  3. n = noñ + (nbñ - noñ)e-t/Tc M = Mc1 + (Mbñ - Mc)e-t/Tc n,M n nbñ no C Mc A nbñ noñ noñ Mn2 Mn1 Mbñ C Mbñ Mc t M IV/ Quaù trình quaù ñoä cô hoïc khi ñaëc tính cô laø ñöôøng thaúng, moment quaùn tính J laø haèng soá , Mc = f(f) : 1/ Quaù trình quaù ñoä cuûa heä thoáng khi Mc bieán ñoåi ñeàu vaø trong moãi chu kyø coù 2 giaù trò khoâng ñoåi : Mc1* t1 + Mc2 * t2 Mtb = t1 + t2 J no Tc = * 9.55 Mn 2/ Quaù trình quaù ñoä khi Mc trong 1 chu kyø laøm vieäc coù trò soá bieán ñoåi vôùi nhöõng khoaûng thôøi gian khaùc nhau, nhöng trong moãi khoaûng thôøi gian ñoù Mc = const. + Ta coù phöông trình quaù ñoä toång quaùt : M(i) = Mci + (Mbñi - Mci)e-ti/Tc V/ Quaù trình quaù ñoä khi ñaëc tính cô laø ñöôøng thaúng : J = const - Mc tyû leä baäc nhaát theo toác ñoä.
  4. + Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä thoáng J dn Mñg = MÑ - Mc = * 9.55 dt +Ta coù phöông trình quaù ñoä toång quaùt : M = Moñ + (Mbñ - Moñ)e-t/Tc1 - Trong ñoù : J noñ Tc1 = * 9.55 (Mn - Mco) VI/ Giaûi thích quaù trình quaù ñoä baèng phöông phaùp ñoà thò vaø giaûi tích : 1/ Phöông phaùp tyû leä : 2/ Phöông phaùp dieän tích : B/ BOÄ BAØI TAÄP BAØI TAÄP CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN  Baøi 1 :
  5. Cho moät vaät coù khoái löôïng m = 500kg , g = 9,81m/s2. Tyû soá truyeàn i = 10, ñöôøng kính quaùn tính Dt = 10cm. Hieäu suaát cuûa boä bieán ñoåi laø 0,9. Neáu vaät coù theå ñi leân vaø coù toác ñoä toái thieåu = 0,5 m/s thì phaûi choïn ñoäng cô coù Mñm vaø toác ñoä laø bao nhieâu ?  Baøi 2 : Moät vaät coù m = 500kg, g = 9,81 m/s2 di chuyeån vôùi vaän toác baèng 1 m/s, Jt = 500kg/m2, ibt = 100, GD2 = 100kgm2. Haõy quy ñoåi Moment quaùn tính cuûa heä thoáng veà ñaàu truïc ñoäng cô.  Baøi 3 : Cho moät ñoäng cô coù GD2 = 100kgm2, nñ = 720v/phuùt, i = 10, moät phaàn töû chuyeån ñoäng quay coù J = 15kgm2, moät vaät chuyeån ñoäng thaúng coù G = 500Kg vôùi vaän toác 2 m/s. Tính Moment quaùn tính quy ñoåi veà ñaàu truïc ñoäng cô.  Baøi 4 : Choïn ñoäng cô ñieän vaø phaân phoái tyû soá truyeàn cho moät heä thoáng duøng baêng taûi ñeå chuyeån haøng töø nôi naøy ñeán nôi khaùc cho bieát : F = 1110kg (löïc keùo baêng taûi), vaän toác baêng taûi vbt = 0,47m/s. Baêng taûi laøm vieäc moät chieàu, taûi coi nhö oån ñònh. Tính Moment caûn treân ñaàu truïc ñoäng cô. Bieát raèng nñc = 1400v/phuùt  Baøi 5 : Moät ñoäng cô khôûi ñoäng cho moät cô caáu (töø toác ñoä = 0) ñeán toác ñoä n = 800V/phuùt, roài sau ñoù cuøng vôùi phanh cô khí, noù laøm giaûm toác cô caáu veà traïng thaùi ñöùng yeân. Haõy xaùc ñònh thôøi gian taêng toác vaø giaûm toác cuûa truyeàn ñoäng neáu cho bieát : Moment tónh do löïc ma saùt sinh ra Mc = 80Nm. Moment quaùn tính cuûa truyeàn ñoäng (ñoäng cô, cô caáu vaø saûn n phaåm) qui ñoåi veà truïc ñoäng cô laø : J = 6,25Kgm2 d b M 400 0 100 a
  6. Momet do phanh cô khí sinh ra Mh = 280Nm Ñaëc tính cuûa ñoäng cô coù daïng nhö sau : Ñoäng cô sinh ra ñöôïc nhöõng Moment sau : Khi khôûi ñoäng Ma = 500Nm (ñieåm a) Khi toác ñoä ñaït ñeán 800V/phuùt .Mb = 100Nm (ñieåm b) Moment haõm ñaàu tieân Md = 400Nm (ñieåm d) ÑAÙP AÙN CHÖÔNG I : Cô sôû hoïc trong Truyeàn Ñoäng Ñieän  Baøi 1 : Ñaùp soá : Mñm = 28Nm. nñ = 955V/phuùt.  Baøi 2 : Ñaùp soá : J = 25,13Kgm2  Baøi 3 : Ñaùp soá : J = 25Kgm2  Baøi 4 : » P laø coâng suaát treân taûi »  laø hieäu suaát cho baèng 1000 (hieäu suaát baêng taûi) » Pñc laø coâng suaát ñoäng cô + Ta coù : @ Coâng suaát treân baêng taûi laø : P = F * Vbt = 1100 * 0,47 = 517 W @ Coâng suaát ñoäng cô P Pñc =  = 5,22 KW
  7. - Ñoäng cô khoâng tröïc tieáp keùo baêng taûi maø thoâng qua boä truyeàn löïc neân hieäu suaát baèng 0,87 5.22  Pñc = = 6 KW 0.87 @ Moment caûn treân ñaàu truïc ñoäng cô laø : 9.55 V Mc =  * F * = 40,92 Nm nñ  Baøi 5 : + Ta coù : * Thôøi gian taêng toác töø ñieåm a ñeán b laø : J nb - na Mñga tab = lg 4.15 Mñga - Mñgb Mñgb - Trong ñoù : Mñga = + | Ma | - | Mc | = 500 - 80 = 420Nm Mñgb = + | Mb | - | Mc | = 100 - 80 = 20Nm  tab = 4s * Thôøi gian giaûm toác : + Ta coù : nd = 800V/phuùt no = 0 Mñgd = - 400 - 80 - 280 = -760 Nm Mñgo = - 80 - 280 = -360 Nm
  8.  tdo = 1s