Xem mẫu

 1. Chương 8: CHOÏN COÂNG SUAÁT ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN I/ Khaùi nieäm : - Neáu ta choïn Pñc < Pyc thì ñoäng cô seõ bò quaù taûi, noùng , tuoåi thoï giaûm. Neáu quaù taûi lôùn thì ñoäng cô seõ bò chaùy. - Neáu ta choïn Pñc > Pyc thì ñoäng cô seõ bò non taûi hieäu suaát thaáp…. II/ Phaân loaïi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô : - Cheá ñoä laøm vieäc daøi haïn. - Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn. - Cheá ñoä ngaén haïn laëp laïi. III/ Caùc phöông phaùp choïn coâng suaát ñoäng cô :  Kieåm tra ñieàu kieän phaùt noùng 1/ Moment ñaêng trò : n 1 Mñt =  M2i * ti n 1 t i 1 2/ Coâng suaát ñaúng trò : Ta coù P = Mn/ 9550 n 1 Hay : Pñt =  P 2i * ti n 1  ti 1 3/ Doøng ñieän ñaúng trò :
 2. n 1 Iñt =  I2i * ti n 1 t i 1 4/ Heä soá ñoùng ñieän töông ñoái : n tilv 1 % = n n tilv + ting 1 1 III/ Choïn coâng suaát ñoäng cô ôû cheá ñoä daøi haïn : 1/ Ñoäng cô coù phuï taûi daøi haïn khoâng ñoåi : - Döïa vaøo soå tay kyõ thuaät choïn ñoäng cô coù coâng suaát thoûa maõn ñieàu kieän sau : Pñm  Pc + Ta choïn : Pñm = (1,1 - 1,2)Pc 2/ Choïn ñoäng cô cho phuï taûi daøi haïn bieán ñoåi : Trong tröôøng hôïp naøy ñoäng cô ñöôïc ñoùng ñieän trong thôøi gia daøi,nhöng trong thôøi gian ñoù phuï taûi cuûa ñoäng cô luoân bieán ñoåi. Ñoái vôùi cheá ñoä laøm vieäc naøy vieäc tính toaùn ñeå choïn coâng suaát ñoäng cô ñöôïc kieåm tra theo 2 ñieàu kieän phaùt noùng vaø quaù taûi. IV/ Choïn coâng suaát ñoäng cô laøm vieäc ôû cheá ñoä ngaén haïn :
 3. 1/ Choïn coâng suaát ñoäng cô daøi haïn phuïc vuï cho phuï taûi ngaén haïn: * Choïn ñoäng cô phaûi thoûa maõn ñieàu kieän sau : Pñm  Pcn/  + Trong ñoù : -  laø heä soá quaù taûi cô khí :  = Icn/Iñm = Pcn/Pñm 2/ Choïn coâng suaát ñoäng cô ngaén haïn phuïc vuï cho phuï taûi ngaén haïn: a/ Choïn coâng suaát ñoäng cô khi phuï taûi ngaén haïn khoâng ñoåi : + Ta choïn ñoäng cô coù coâng suaát thoûa maõn ñieàu kieän : Pñm  Pcn * Thöôøng choïn : Pñm = (1,1 -1,2)Pcn b/ Choïn coâng suaát ñoäng cô khi phuï taûi ngaén haïn bieán ñoåi : * Ñoäng cô ñöôïc choïn phaûi thoûa maõn ñieàu kieän sau : Pñm  Pñt * Thöôøng choïn : Pñm = (1,1 - 1,2)Pñt + Trong ñoù : - Pñt : laø phuï taûi ñaúng trò veà nhieät so vôùi phuï taûi thöïc teá bieán ñoåi trong thôøi gian laøm vieäc. V/ Choïn coâng suaát ôû cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn laëp laïi : 1/ Choïn coâng suaát ñoäng cô khi heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi baèng hoaëc gaàn baèng heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô pt  ñc : a/ Khi phuï taûi ngaén haïn laëp laïi coù trò soá khoâng ñoåi : + Trong tröôøng hôïp naøy ñoäng cô ñöôïc choïn theo ñieàu kieän : Pñm  Pcnl b/ Khi phuï taûi ngaén haïn laëp laïi coù trò soá bieán ñoåi ñeàu : - Ñoäng cô ñöôïc choïn phaûi thoûa maõn ñieàu kieän : Pñm  Pcnlñt
 4. c/ Khi phuï taûi ngaén haïn laëp laïi coù trò soá bieán ñoåi khoâng ñeàu : - Phuï taûi ñaúng trò ñöôïc xaùc ñònh : n  P 2i * ti 1 Pcnlñt = n t i 1 - Heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi luùc naøy seõ laø : m tlvi 1 % = m m tlvi + tngi 1 1 * Vôùi m laø soá chu kyø khaûo saùt ñeå xaùc ñònh Pcnlñt * Ñoäng cô ñöôïc choïn phaûi thoûa maõn ñieàu kieän : Pñm  Pcnlñt 2/ Choïn coâng suaát ñoäng cô khi heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi khaùc heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô pt # ñc : a/ Qui ñoåi coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô vôùi ñc theo heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi : * Ta coù coâng suaát qui ñoåi nhö sau : ñc Pñm = Pñm pt * Ñoäng cô ñöôïc choïn phaûi thoûa maõn ñieàu kieän : Pñmqñ  Pcnl b/ Qui ñoåi coâng suaát cuûa phuï taûi vôùi pt theo heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô : + Heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa ñoäng cô nhö bieåu thöùc :
 5. pt Pcnlqñ = Pcnl * ñc + Ñoäng cô ñöôïc choïn phaûi thoûa maõn ñieàu kieän sau: Pñm  Pcnlqñ
 6. QUAÙ ÑOÄ TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG HOÏC I. Khaùi nieäm: Quaù trình quaù ñoä laø quaù trình truyeàn ñoäng ñieän phaûi traûi qua. Khi chuyeãn töø traïng thaùi oån ñònh naøy sang traïng thaùi oån ñònh khaùc vì caùc quaùn tính cô hoïc , ñieän töø, nhieät . . . * Muïc ñích: nhaèm tìm ra quy luaät bieán thieân, caùc thoâng soá traïng thaùi , . . . qua ñoù ta coù theå khoáng cheá quaù trình quaù ñoä (keùo daøi hoaëc ruùt ngaén thôøi gian quaù ñoä) II. Quaù trình quaù ñoä cô hoïc cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän coù : MÑ = const , MC = const , J = const J  dn MD  Mc  9,55  dt 1) Khi heä thoáng taêng toác ñoä: Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä thoáng J  dn M dg  9,55  dt - Vôùi Mdg= MD – MC > 0 * Thôøi gian ñeå ñoäng cô taêng toác töø toác ñoä n1 naøo ñoù ñeán n2 : J  (n2  n1 ) t1 2  9,55  M dg (n2 > n1) * Thôøi gian ñeå ñoäng cô taêng toác töø traïng thaùi ñöùng yeân (nbñ = n1 = 0 ) ñeán toác ñoä oån ñònh naøo ñoù (n1 = noñ)
 7. J  nod t  9,55  M dg 2) Khi heä thoáng giaûm toác ñoä Mdg < 0 : * Phöông trình chuyeån ñoäng trong quaù trình haõm hay quaù trình giaûm toác : J  dn M dg  9,55  dt * Thôøi gian ñeå ñoäng cô giaûm toác töø n1  n2 < n1 J  (n2  n1 ) t1 2  9,55  M dg * Thôøi gian ñeå ñoäng cô haõm töø toác ñoä ban ñaàu ñeán n = 0 J  nbd tn  9,55  M dg + Trong ñoù nbd , n1 : laø toác ñoä ñaàu quaù trình haõm hay quaù trình giaûm toác n2 : laø toác ñoä cuoái quaù trình giaûm toác
 8. III. Quùa trình quaù ñoä cô hoïc cuûa heä thoáng voi71 caùc traïng thaùi laøm vieäc khaùc nhau : - Khi ñaëc tính cô laø ñöôøng thaúng vôùi Mc , Mqt , Jht = const 1) Quaù trình quaù ñoä khi taêng toác : n B2 noñ2 no noñA B1 nA A Mc2 Mc1 M1 M a) Khi moâmen caûn trôû chuyeån ñoäng : J  n0 Tc  9,55  M n  Caùc ñieàu kieän ban ñaàu nod = n1; Mbd = M1  Caùc ñieàu kieän oån ñònh ( ñoäng cô taêng toác ñeán ñieåm B1) nod = nod1 ; Mod = Mc1 * Caùc phöông trình quaù ñoä toång hôïp cuï theå naøy n = nod1 + (n1 – nod1) e-t/Tc M = Mc1 + (M1 – Mc1) e-t/Tc b) Khi moâmen caûn hoå trôï chuyeån ñoäng: @ Caùc ñieàu kieän cuï theå J  n0 Tc  9,55  M n
 9. @ Caùc ñieàu kieän ban ñaàu (giaû söû xeùt ñoäng cô taêng toác töø ñieåm A) nbd = n1 ; Mbd = M1 @ Caùc ñieàu kieän oån ñònh (vì moâmen caûn luùc naøy hoå trôï chuyeån ñoäng neân ñieåm laøm vieäc môùi sau khi taêng toác seõ laø ñieåm B2) nod = nod2 ; Mod = Mc2 < 0 @ Caùc phöông trình quaù ñoä trong tröôøng hôïp naøy seõ laø: n = nod2 + (n1 – nod2) e-t/Tc M = Mc2 + (M1 – Mc2) e-t/Tc vôùi Mc2 < 0 @ Daïng ñaëc tính quaù ñoä trong caû hai tröôøng hôïp treân M,I,n noñ2 M1 noñ1 MC1 n1 t MC2 * Thôøi gian heä thoáng taêng toác nbd ñeán baát kyø toác ñoä n1 naøo n0 d  n1 t  Tc ln n0 d  n1
 10. * Thôøi gian taêng toác thöïc teá n0 d  n1 t tt  Tc ln (0,05  0,02)nod  ttt = (3  4) TC 2) Quaù trình quaù ñoä khi haõm ñoäng naêng : a) Khi moâmen mang tính chaát theá naêng * Khi heä thoáng ñang naâng taûi troïng + Phöông trình quaù ñoä n = nod1+ (nbd1 – nod1) e-t/Tc M = Mc + (Mbd1 – Mc) e-t/Tc + Vôùi nod, Mbd mang daáu aâm J  nbd 1 TC1  9,55  M bd 1 + Heä thoáng vaø taûi troïng - Phöông trình quaù ñoä n = nod2 + (nbd2 – nod2) e-t/Tc M = Mc + (Mbd2 – Mc) e-t/Tc J  nbd 2 TC2  9,55  M bd 2 + Vôùi nod2 , nbd2 mang daáu aâm n,M,I n,M,I C Mbñ2 B C nbñ1 B Mc t
 11. t b/ Khi moment caûn Mc coù tính chaát phaûn khaùng : + Phöông trình quaù ñoä : n = noñ + (nbñ - noñ)e -t/Tc M = Mc + (Mbñ - Mc)e -t/Tc + Vôùi noñ,Mbñ ñeàu mang daáu aâm J nbñ J noñ Tc = * = * 9.55 Mbñ 9.55 Mc n B A nbñ Mbñ 0 Mc M
 12. c/ Thôøi gian haõm cuûa heä thoáng : noñ - nbñ th = Tcln vôùi noñ mang daáu aâm noñ Mc - Mbñ hoaëc th = Tcln vôùi Mbñ mang daáu aâm. Mc