Xem mẫu

  1. Chương 6: Ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha 1/ Phöông trình ñaëc tính : - I1 Doøng chaïy trong Stator - I2 Doøng töø hoùa - I2' Doøng Roto ñaõ qui ñoåi veà Stator I2' = kII2 * kI heä soá qui ñoåi doøng 1 kI = CE - E2 suaát ñieän ñoäng ñònh möùc cuûa Roto - U1 Ñieän aùp daây ñònh möùc cuûa nguoàn U1ñm kE = E2 - s heä soá tröôït. no - n s= no - no toác ñoä töø tröôøng = 60f/p - n toác ñoä quay. X'2 = kx * X2 R'2 = kR * R2 Kx = kR = kEkI - Töø taát caû caùc coâng thöùc treân : U1t  I'2 = R2 ' 2 (X1 + X'2)2 + (R1 + ) S
  2. Phöông trình treân chính laø phöông trình ñaëc tính toác ñoä cuûa ñoäng cô. @ Phöông trình ñaëc tính cô thì ñöôïc thaønh laäp thì : - Coâng suaát ñieän töø chuyeån töø Stator sang Rotor : no P12 = Mñt 9.55 n Pcô = Mcô 9.55 no - n  Pcu = P12 - Pcô = M 9.55 no - n no M Pcu2 = 3I'2R'2 = M * = * S*no 9.55 no 9.55 3I'2R'2 M = n oS 9.55 hay 3U12fR'2/S M= R'2 no [(x1 +x'2)2 + (R1 + )2 ] * S 9.55 - Ñoù chính laø phöông trình ñaëc tính cô. Muoán veõ ñaëc tính cô thì chæ coù moät phöông phaùp ñoù laø veõ töøng ñieåm roài noái laïi. - Mt giaù trò moment lôùn nhaát goïi laø moment tôùi haïn. - St heä soá tröôït öùng vôùi Mt dM Laáy = 0 Mt, St ds R'2 St =  R12 + Xn2 + Trong ñoù :
  3. Xn = X1 + X'2 " + " öùng vôùi traïng thaùi ñoäng cô. " - " öùng vôùi traïng thaùi maùy phaùt. - Thoâng thöôøng khi tính toaùn ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp gaàn ñuùng. 2Mt (1 + ) M= St S + +2 S St + Trong ñoù : R1  = R12 + Xn2 - Khi ñieän trôû khoâng ñaùng keå so vôùi ñieän khaùng : R'2 3U21f St = ; Mt = Xn no 2 *X 9.55 n 2Mt M= St S + S St - Khi R1  R2    st 2Mt (1 + ) 2Mt (1 + ) M= = st sñm st sñm + + 2 + + 2st sñm st sñm st Sñm [2M  2M + 2Sñm (M - 1)]  St = 1 - 2Sñm (M - 1)
  4.  St  Sñm [ M  2M - 1 ] - M heä soá tôùi haïn Mt M = Mñm Pñm Mñm = 9550 nñm no - nñm Sñm = no 2/ Caùc tham soá aûnh höôûng ñeán ñaëc tính cô : Töø phöông trình ñaëc tính treân chæ coù 2 giaù trò St, Mt laø gaây aûnh höôûng ñeán ñaëc tính, maø 2 giaù trò ñoù laïi phuï thuoäc vaøo caùc tham soá khaùc. a/ AÛnh höôûng cuûa ñieän aùp nguoàn : Khi ñieän aùp ñaët vaøo cuoän daây Stator cuûa ñoäng cô giaûm ñi, caùc thoâng soá khaùc giöõ nguyeân thì chæ coù giaù trò moment tôùi haïn Mt thay ñoåi vaø do ñoù giaù trò moment M cuûa ñoäng cô seõ bò giaûm ñi theo tyû leä baäc 2 so vôùi möùc ñoä giaûm ñieän aùp. Ñieàu naøy laøm cho khaû naêng mang taûi cuûa ñoäng cô giaûm ñi, ñöôøng ñaëc tính thu heïp laïi. Do ñoù ñoä doác cuûa ñöôøng ñaëc tính giaûm ñi vì  giaûm. 3U21f Mt = 2no Xn 9.55 2Mt 2MtS  M= M= St S St + s St
  5. 2Mt  dM = dS St n = no (1 - S) 2Mt dn = - nods  dM = - dn nst dM 2Mt = =- dn dn nst S St M3 M2 M1 M b/ AÛnh höôûng cuûa ñieän trôû vaøo ñieän khaùng treân Stator : Khi cho theâm ñieän trôû vaøo stator seõ laøm cho heä soá tröôït giaûm xuoáng. R'2 St = R12 + (X1 + X'2)2
  6. 3U21f Mt = 2no Xn 9.55 + Khi coù ñieän trôû vaø ñieän khaùng R'2 St = (R2 + R1f)2 + (X1 + X1f + X'2)2 3U21f Mt = 2no [ R12 + (X1 + X'2)2  R1] 9.55 + Töø ñoù cho thaáy khi theân ñieän trôû vaø ñieän khaùng vaøo stator thì moment ñoäng cô cuõng giaûm  khaû naêng mang taûi cuûa ñoäng cô khoâng cao. c/ AÛnh höôûng cuûa ñieän trôû treân maïch Roto : Tröôøng hôïp naøy chæ xaûy ra ñoái vôùi ñoäng cô Roto daây quaán. * Khi theâm ñieän trôû tr6en maïch Roto : R'2 + R'2f St = R21 + (X1 + X'2)2 Do ñoù heä soá tröôït ñöôïc taêng leân, coøn ñoái vôùi moment tôùi haïn Mt khoâng phuï thuoäc vaøo R2f neân moment M cuûa ñoäng cô giöõ nguyeân khoâng thay ñoåi.
  7. Tuy nhieân trong khoaûng 0 < St < 1 khi Rf taêng thì moment ngaén maïch cuûa ñoäng cô taêng leân. Vôùi giaù trò Rf thích hôïp, st = 1 thì moment ngaén maïch cuûa ñoäng cô ñaït giaù trò cöïc ñaïi. Neáu Rf taêng quaù cao, st > 1 thì moment ngaén maïch giaûm xuoáng. Do ñoù khi taêng Rf trong maïch Roto thì seõ laøm taêng moment khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô. Nhöng neáu taêng leân quaù giôùi haïn thì doøng trong maïch Roto giaûm ñi. Ñieàu ñoù seõ laøm giaûm coâng suaát ñieän töø cuûa ñoäng cô vaø moment ñieän töø cuûa ñoäng cô seõ giaûm theo.
nguon tai.lieu . vn