Xem mẫu

  1. Chương 4: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN I/ Khaùi nieäm vaø phaân loaïi veà heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän : 1/ Khaùi nieäm : TÑÑ laø heä thoáng goàm coù caùc thieát bò ñieän cô duøng ñeå truyeàn daãn vaø ñieàu khieån quaù trình chuyeån ñoäng cuûa maùy. Hay TÑÑ laø 1 taäp hôïp goàm caùc thieát bò ñieän, ñieän töø phuïc vuï cho vieäc bieán ñoåi naêng löôïng ñieän cô cuõng nhö truyeàn tín hieäu cho maùy ñeå maùy hoaït ñoäng. 2/ Caáu taïo vaø phaân loaïi : + Caáu taïo : Moät heä thoáng TÑÑ bao goàm 2 phaàn  Phaàn löïc laø goàm boä bieán ñoåi vaø heä truyeàn ñoäng.  Phaàn ñieàu khieån goàm caùc cô caáu ño löôøng, caùc boä ñieàu chænh, caùc thieát bò ñieàu khieån, caùc boä bieán ñoåi…. Löôùi Boä bieán ñoåi Ñoäng cô Maùy SX Ñieàu khieån Hình 1 : Theå hieän caáu taïo cuûa heä truyeàn ñoäng + Phaân loaïi :  Truyeàn ñoäng khoâng ñieàu chænh : Ñoäng cô ñöôïc noái tröïc tieáp vaøo löôùi.  Truyeàn ñoäng coù ñieàu chænh : Tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu maø heä thoáng caàn ñieàu chænh veà toác ñoä , Moment, thay ñoåi vò trí.  Ngoaøi ra coøn coù heä truyeàn ñoäng ñieàu khieån baèng soá, ñieàu khieån baèng chöông trình.
  2. II/ Khaùi nieäm veà ñaëc tính cô : Ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô laø quan heä giöõa toác ñoä quay vaø Moment cuûa ñoäng cô. + Coù 2 loaïi ñaëc tính cô :  Ñaëc tính cô töï nhieân : Laø khi ñoù ñoäng cô ñöôïc laøm vieäc ôû cheá ñoä ñònh möùc. Treân ñaëc tính töï nhieân thì öùng vôùi ñieåm moment ñònh möùc thì giaù trò seõ ñaït toác ñoä ñònh möùc.  Ñaëc tính cô nhaân taïo : Laø khi ñoù ñoäng cô laøm vieäc ôû cheá ñoä coù 1 trong nhöõng thoâng soá cuûa ñoäng cô bò thay ñoåi hoaëc ñöôïc noái theâm caùc ñieän trôû vaø ñieän khaùng vaøo ñoäng cô. Ñeå ñaùnh giaù vaø so saùnh caùc ñaëc tính cô ngöôøi ta ñöa ra khaùi nieäm ñoä cöùng cuûa ñaëc tính cô. * Ñoä cöùng cuûa ñaëc tính ñöôïc kí hieäu :  M = n  lôùn : Ñaëc tính cô cöùng nghóa laø Moment thay ñoåi trong phaïm vi roäng.  nhoû : Ñaëc tính cô meàm nghóa laø toác ñoä seõ thay ñoåi theo moment.    : Ñaëc tính cô tuyeät ñoái cöùng  n1 3 n2 2 M 1
  3. M 1 Ñaëc tính cô meàm. 2 Ñaëc tính cô cöùng. 3 Ñaëc tính cô tuyeät ñoái cöùng. III/ Moment taùc ñoäng trong TÑÑ : Trong heä thoáng TÑÑ thì ñöôïc taùc ñoäng bôûi caùc moment sau :  Moment ñoäng cô Mñ : Laø moment quay do ñoäng cô taïo neân laøm chuyeån ñoäng heä thoáng.  Moment caûn Mc : Laø moment caûn cuûa taûi, noù phuï thuoäc vaøo tính chaát phuï taûi cuûa maùy SX. Giaû thieát moment quaùn tính cuûa heä thoáng TÑÑ laø J vaø toác ñoä quay cuûa heä thoáng laø  thì coù ñöôïc phöông trình cô baûn cuûa heä thoáng TÑÑ. d Mñ - Mc = (J * ) dt @ Neáu moment quaùn tính khoâng ñoåi : d Mñ - Mc = J dt d  Mñ > Mc : thì > 0  Ñoäng cô taêng toác. dt d  Mñ < Mc : thì < 0  Ñoäng cô giaûm toác. dt d  Mñ = Mc : thì = 0  Ñoäng cô laøm vieäc ôû cheá ñoä xaùc laäp dt vaø coù toác ñoä quay khoâng ñoåi.
  4. @ Coøn neáu vaät quay vôùi toác ñoä n (Voøng/phuùt) thì : 2n n =  = 60 9.55 * Töø ñoù coù theå vieát phöông trình cô baûn cuûa heä thoáng nhö sau : dn Mñ - Mc = J 9.55dt IV/ Quy ñoåi caùc khaâu cô khí trong heä thoáng TÑÑ : Trong heä thoáng TÑÑ coù raát nhieàu khaâu khaùc nhau, moãi khaâu coù nhieàu phaàn töû khaùc nhau veà toác ñoä quay, veà tính chaát. Do vaäy, ñeå heä truyeàn ñoäng ñöôïc thuaän tieän thì phaûi tieán haønh thay ñoåi, quy ñoåi chuùng veà traïng thaùi töông ñöông. Khi tieán haønh quy ñoåi thì phaûi ñaûm baûo thoûa maõn caùc ñieàu kieän :  Ñieàu kieän thöù I : Naêng löôïng cuûa phaàn töû quy ñoåi hay naêng löôïng cuûa heä thoáng tröôùc vaø sau khi quy ñoåi phaûi baèng nhau. Ñaây chính laø vieäc baûo toaøn naêng löôïng.  Ñieàu kieän thöù II : Heä thoáng phaûi ñöôïc giaû thieát laø tuyeät ñoái cöùng coù nghóa laø trong heä thoáng khoâng coù phaàn töû ñaøn hoài hay khe hôû khoâng khí treân ñöôøng truyeàn naêng löôïng. * Nhöõng ñaïi löôïng ñöôïc quy ñoåi trong heä thoáng thöôøng goàm : - Löïc (F) - Moment (M) - Moment quaùn tính (J). - Khoái quaùn tính (m) 1. Tính quy ñoåi moment taïi boä phaän laøm vieäc (Mlv) thaønh Moment caûn (Mc) ñaët treân truïc ñoäng cô :
  5. nlv Mlv * = Plv 9.55 nÑ Mc = = PÑ 9.55 Plv Plv =   PÑ =  PÑ 1 nlv 1  Mc = Mlv = Mlv nÑ i. + Trong ñoù : nÑ - i laø tyû soá truyeàn = nlv 2/ Tính qui ñoåi löïc phuï taûi taïi boä phaän laøm vieäc (Flv) thaønh moment caûn (Mc) ñaët treân caàu truïc : Plv = Flv * Vlv nÑ PÑ = Mc 9.55 Plv PÑ =  Flv * Vlv  Mc = * 9,55  * nÑ nt Vlv = * Rt 9.55 Flv * Rt  Mc =  *i + Trong ñoù : Rt : baùn kính truïc
  6. nÑ - i laø tyû soá truyeàn = nlv * Bieåu thöùc treân chæ ñuùng vôùi tröôøng hôïp naâng taûi. * Khi haï taûi thì ñöôïc qui ñoåi : Flv * Vlv 2 - 1 Mc = 9,55 (  ) nÑ 3/ Tính qui ñoåi moment quaùn tính cuûa boä phaän laøm vieäc Jlv ñoái vôùi truïc quay cuûa noù thaønh Jqñ ñoái vôùi truïc ñoäng cô : J dn MÑ - Mc = 9.55 dt Jqñ = JÑ + Jlv + Jtq * Khi qui ñoåi thì söû duïng thaønh phaàn baûo toaøn naêng löôïng 1 nlv 2 Wñlv = Jlv ( ) 2 9.55 1 nÑ 2 Wñ = Jqñ ( ) 2 9.55 nlv Wñlv = Wñ  Jqñ = Jlv ( )2 nÑ Jlv  Jqñ = 2 i nÑ - i laø tyû soá truyeàn = nlv 4/ Tính qui ñoåi khoái löôïng cuûa taûi (mlv) thaønh Jqñ cuûa ñoäng cô : 1 Wñlv = mlv * V 2lv 2
  7. 1 nÑ 2 Wñ = Jqñ ( ) 2 9.55 mlv * Vlv2 2 Jqñ = (9,55) nÑ2 Vlv = (9,55)2 mlv ( )2 nÑ  Ñoái vôùi toaøn heä thoáng : y x J = JÑ +  Jp i p2 +  (9.55 Vq 2 nÑ ) mq p=1 q=1 nÑ ip = np