Xem mẫu

  1. Chương 3: ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN I/Khaùi nieäm chung : 1. Caùc chæ tieâu trong ñieàu chænh toác ñoä. 2. Caùc phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ñieän.  Nhoùm phöông phaùp thay ñoåi thoâng soá ñoäng cô  Nhoùm phöông phaùp thay ñoåi thoâng soá nguoàn cung caáp cho ñoäng cô. II/ Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ñieän moät chieàu : 1. Ñieàu chænh toác ñoä baèng caùch thay ñoåi ñieän trôû trong maïch phaàöùng. 2. Ñieàu chænh toác ñoä baéng caùch giaûm töø thoâng kích thích cuûa ñoäng cô 3. Ñieàu chænh toác ñoä baèng phöông phaùp reõ maïch phaàn öùng cuûa ñoäng cô 4. Ñieàu chænh toác ñoä baèng phöông phaùp thay ñoåi ñieän aùp cung caáp cho phaàn öùng ñoäng III/ Môû roäng phaïm vi ñieàu chænh vaø naâng cao chaát löôïng ñieàu chænh toác ñoä cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu : 1. Heä thoáng maùy phaùt ñoäng cô coù maùy phaùt kích töø ñoäc laäp : sô ñoà nguyeân lyù. Phöông phaùp vaø daïng ñaëc tính cô cuûa heä thoáng Ñaùnh giaù heä thoáng 2. Heä thoáng maùy phaùt ñoäng cô coù maùy coù maùy ñieän khuyeách ñaïi töï kích: - Sô löôïc veà maùy ñieän khuyeách ñaïi töï kích. - Phöông trình vaø daïng ñaëc tính cô cuûa heä thoáng. - Caùc maïch öùng duïng ñieån hình cuûa heä thoáng vaø maùy ñieän khuyeách ñaïi töï kích. » Heä thoáng coù caùc khaâu phaûn hoài
  2. » Heä thoáng coù maùy ñieän khuyeách ñaïi töï kích maéc theo sô ñoà caàu » Heä thoáng coù caùc khaâu phaûn hoài duøng maùy phaùt toác ñoä 3. Heä thoáng maùy phaùt ñoäng cô coù maùy ñieän khuyeách ñaïi töø tröôøng ngang: a) Sô löôïc veà caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maùy ñieän khuyeách ñaïi töø tröôøng ngang  Caáu taïo  Nguyeân lyù laøm vieäc b) Phöông trình vaø daïng ñaët tính cô c) Maïch öùng ñieån hình cuûa heä thoáng coù maùy ñieän khuyeách ñaïi töø tröôøng ngang 4. Heä thoáng maùy phaùt ñoäng cô coù maùy phaùt 3 cuoän kích töø taïo ñaët tính maùy xuùc: a) Khaùi nieäm veà heä thoáng b) Maïch öùng duïng ñieån hình duøng maùy phaùt ñoäng cô taïo ñaët tính maùy xuùc  Sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä thoáng duøng maùy phaùt 3 cuoän kích töø taïo ñaët tính maùy xuùc  Sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä thoáng vôùi maùy ñieän khuyeách ñaïi töø tröôøng ngang coù khaâu phaûn hoài aâm doøng ñieän coù ngaét 5.Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng caùc boä khuyeách ñaïi töø: a) Khaùi nieäm b) sô löôïc veà caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc khuyeách ñaïi töø  Sô ñoà nguyeân lyù veà caáu taïo khuyeách ñaïi töø  nguyeân lyù laøm vieäc cô baûn khuyeách ñaïi töø c) Phöông trình vaø daïng ñaëc tính cô
  3. d) Maïch öùng duïng ñieån hình khuyeách ñaïi töø – ñoäng cô e) Ñaùnh giaù veà heä thoáng 6. .Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng caùc heä thoáng chænh löu: a) Boä chænh löu coù khoáng cheá b) Phöông trình vaø daïng ñaëc tính cô cuûa heä thoáng chænh löu ñoäng cô c) Moät soá heä thoáng chænh löu ñoäng cô cô baûn  Sô ñoà heä thoáng chænh löu hình tia 3 pha khoâng ñaûo chieàu  Sô ñoà heä thoáng chænh löu hình tia 3 pha coù ñaûo chieàu baèng coâng taéc tô  Sô ñoà heä thoáng chænh löu hình tia 3 pha noái chöõ thaäp ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô  Sô ñoà heä thoáng chænh löu hình tia 3 pha noái song song ngöôïc chieàu ñaûo chieàu ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô d) Ñaùnh giaù veà heä thoáng IV/ .Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä : 1.Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä baèng cuoän khaùng baûo hoøa. a) Khaùi nieäm. b) Daïng ñaëc tính cô vaø phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä. c) Maïch öùng duïng ñieån hình  Heä thoáng khoâng ñaûo chieàu quay coù khaâu phaûn hoài aâm toác ñoä .  Heä thoáng duøng 6 cuoän khaùng baûo hoøa ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô .  Heä thoáng duøng 4 cuoän khaùng baûo hoøa ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô d) Ñaùnh giaù heä thoáng 2. Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng caùch thay ñoåi soá ñoâi cöïc töø
  4. a) Khaùi nieäm b) Caùc phöông phaùp ñaáu daây stator thöôøng gaëp vaø daïng ñaëc tính cô cuûa töøng phöông phaùp  Ñoåi noái töø ñaáu sao 4 cöïc sang sao 2 cöïc  Ñoåi noái töø ñaáu sao 4 cöïc sang sao keùp 2 cöïc  Ñoåi noái töø tam giaùc sang sao keùp c) Ñaùnh giaù veà phöông phaùp. 3. Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng phöông phaùp thay ñoåi taàng soá nguoàn cung caáp a) Khaùi nieäm b) Maïch öùng duïng ñieån hình caùc heä thoáng bieán taàng thoâng duïng  Heä thoáng bieán taàng ñoàng boä  Heä thoáng bieán taàng khoâng ñoàng boä c) ñaùnh giaù veà phöông phaùp 4. Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng phöông phaùp xung. a) Khaùi nieäm b) Nguyeân lyù laøm vieäc daïng ñaëc tính cô  sô ñoà ñaáu daây ñieån hình  nguyeân lyù laøm vieäc cuûa sô ñoà d) Ñaùnh giaù veà phöông phaùp. YEÂU CAÀU :  Naém vöõng caùc chæ tieâu ñieàu chænh toác ñoä trong caùc heä thoáng TÑÑ  Naém vöõng caùc phöông phaùp cô baûn ñieàu chænh toác ñoä trong TÑÑ hieåu ñöôïc caùc maïch öùng duïng ñieån hình ñeå töø ñoù coù theå vaän duïng vaøo caùc heä thoáng thöïc teá sau naøy.
  5. KIEÅM NGHIEÄM VAØ CHOÏN COÂNG SUAÁT ÑOÄNG CÔ I/ Khaùi nieäm chung veà phaùt noùng nguïoäi laïnh vaø caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñieän : 1. Söï phaùt noùng vaø nguïoäi laïnh cuûa ñoäng cô : a) Nguyeân nhaân cuûa söï phaùt noùng trong ñoäng cô b) Phöông trình caân baèng nhieät cuûa ñoäng cô 2. Phaân loaïi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô a) Cheá ñoä laøm vieäc daøi haïn b) Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn c) Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn laäp laïi 3.Caùc böôùc tính toaùn choïn coâng suaát cuûa ñoäng cô: a) Caùc ñieàu kieän ban ñaàu ñeå tính choïn coâng suaát ñoäng cô b) Caùc böôùc tính choïn coâng suaát ñoäng cô II/ Caùc phöông phaùp tính kieåm tra coâng suaát ñoäng cô theo ñieàu kieän phaùy noùng : 1. Phöông phaùp toån that trung bình : a) phöông phaùp caùc ñaïi löôïng ñaúng trò : b) phöông phaùp doøng ñieän ñaúng trò c) phöông phaùp coâng suaát ñaúng trò III/ Choïn coâng suaát ñoäng cô Cheá ñoä laøm vieäc daøi haïn: 1. Choïn ñoäng cô cho phuï taûi daøi haïn khoâng ñoåi 2. Choïn ñoäng cô cho phuï taûi daøi haïn bieán ñoåi IV/ Choïn coâng suaát ñoäng cô Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn: 1. Choïn coâng suaát ñoäng cô daøi haïn phuïc vuï cho phuï taûi ngaén haïn 2. Choïn coâng suaát ñoäng cô ngaén haïn phuïc vuï cho phuï taûi ngaén haïn
  6. a) Choïn coâng suaát ñoäng cô khi phuï taûi ngaén haïn khoâng ñoåi b) Choïn coâng suaát ñoäng cô khi phuï taûi ngaén haïn bieán ñoåi V/ Choïn coâng suaát ñoäng cô Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn laäp laïi: 1.Choïn coâng suaát ñoäng cô khi heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi baèng heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô. ft = ñc a) Khi phuï taûi ngaén haïn laäp laïi coù trò soá khoâng ñoåi b) Khi phuï taûi ngaén haïn laäp laïi coù trò soá bieán ñoåi ñeàu c) Khi phuï taûi ngaén haïn laäp laïi coù trò soá bieán ñoåi khoâng ñeàu 2.Choïn coâng suaát ñoäng cô khi heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi khaùc heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô. ft  ñc a) Qui ñoåi coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô theo heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi b) Qui ñoåi coâng suaát cuûa phuï taûi heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô. YEÂU CAÀU :  Hieåu döôïc nguyeân nhaân cuûa quaù trình phaùt noùng nguïoäi laïnh vaø caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñieän.  Naém vöõng caùc phöông phaùp tính toaùn vaø kieåm nghieäm coâng suaát cuûa ñoäng cô ñieän  Choïn ñöôïc ñoäng cô ñieän phuø hôïp vôùi ñieàu kieän phuï taûi cuûa cô caáu saûn suaát yeâu caàu