Xem mẫu

  1. Chương 2: CÔ HOÏC TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN NOÄI DUNG I/ Khaùi nieäm : 1. Ñònh nghóa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän (TÑÑ) vaø caùc khaâu cô baûng cuûa heä thoáng (TÑÑ) 2. phaân loaïi caùc hình thöùc (TÑÑ) II/ Cô sôû ñoäng hoïc cuûa (TÑÑ) : 1. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng thaúng 2. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng quay 3. Caùc chuù yù khi söû duïng phöông trình chuyeån ñoäng trong tính toaùn khaûo saùt heä thoáng (TÑÑ) III/ Quy ñoåi caùc khaâu cô khí cuûa (TÑÑ): 1. Quy ñoåi moâment caûn cuûa Mc veà truïc ñoäng cô 2. Quy ñoåi löïc caûn Fc veà thaønh moâment caûn Mc treân ñaàu truïc ñoäng cô 3. Quy ñoåi moâment quaùn tính J veà ñaàu truïc ñoäng cô 4. Quy ñoåi khoái quaùn tính m veà thaønh moâment quaùn tính treân ñaàu truïc ñoäng cô 5. Moâment quaùn tính cuûa toaøn heä thoáng treân ñaàu truïc ñoäng cô  YEÂU CAÀU :  Naém ñöôïc caù vaán ñeà khaùi quaùt veà moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän  Naém vaãn caùc vaán ñeà cô sôû ñoäng hoïc cuûa moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän  Hieåu vaø naém vöõng caùc phöông phaùp tính quy ñoåi caùc khaâu cô khí trong heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän
  2. CAÙC ÑAËT TÍNH VAØ TRAÏNG THAÙI ÑOÄNG CÔ TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN  NOÄI DUNG : I/ Khaùi nieäm chung : 1. Ñaët tính cô cuûa caùc cô caáu saûn xuaát 2. Ñaët tính cô cuûa truyeàn ñoäng ñieän 3. Heä ñôn vò töông ñoái trong tính toaùn TÑÑ a) Nhöõng ñaïi löôïng cô baûn thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ b) Trò soá töông ñoái cuûa caùc ñaïi löôïng thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ II/ Ñaët tính cô ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø song song . 1. Phöông trình ñaët tính cô vaø Phöông trình ñaët tính toác ñoä cuûa ñoäng cô. 2. Ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân Phöông phaùp tính vaø veõ ñaët tính cô töï nhieân töø soá lieäu ñònh möùc cuûa ñoäng cô. a) Ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân b) Phöông phaùp veõ ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân 3. Aûnh höôûng cuûa caùc tham soá ñoái vôùi ñaët tính cô cuûa ñoäng cô ( caùc ñaët tính cô nhaân taïo) a) Aûnh höôûng cuûa ñieän trôû phuï trong maïch phaàn öùng ñoäng cô b) Aûnh höôûng cuûa ñieän aùp ñaët leân phaàn öùng ñoäng cô (Uö  U ñm )
  3. c) Aûnh höôûng cuûa töø thoâng kích thích trong ñoäng cô (   ñm )  Ñöôøng ñaët tính toác ñoä khi thay ñoåi töø thoâng kích thích  Ñöôøng ñaët tính cô khi thay ñoåi töø thoâng kích thích  Ñaët ñieåm chuù yù khi thay ñoåi töø thoâng kích thích d) Ñaët tính cô khi thay ñoåi chieàu ñieän aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñoäng cô. 4. Vaán ñeà khôûi ñoäng vaø phöông phaùp tính ñieän trôû khôûi ñoäng : a) Ñaët vaán ñeà b) Tính ñieän trôû khôûi ñoäng baèng phöông phaùp ñoà thò c) Tính ñieän trôû khôûi ñoäng baèng phöông phaùp giaû tích 5. Caùc traïng thaùi haõm vaø caùc ñaët tính cô cuûa traïng thaùi haõm a) Khaùi nieäm veà traïng thaùi haõm b) Traïng thaùi haõm taùi sinh naêng löôïng c) Traïng thaùi haõm ngöôïc  Ñöa theâm ñieän trôû phuï vaøo maïch phaàn öùng  Ñoåi cöïc tính cuûa ñieän aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñeå thaùi haõm d) Traïng thaùi haõm ñoäng naêng  Traïng thaùi haõm ñoäng naêng kích töø ñoäc laäp  Traïng thaùi haõm ñoäng naêng töï kích töø. Traïng thaùi reõ maïch phaàn öùng cuûa ñoäng cô cô a) Thaønh laäp phöông trình ñaët tính cô. b) Nhaän xeùt ñaët ñieåm cuûa ñaët ñieåm cuûa tính cô khi reõ maïch phaàn öùng. c) Aûnh höôûng cuûa caùc thaønh phaàn ñieän trôû Rs, Rn ñeán daïng ñaët tính cô.
  4. III/ Ñaët tính cô ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø noái tieáp : 1. Thaønh laäp phöông trình ñaët tính cô 2. Caùch veõ ñaët tính cô töï nhieân a) Ñaët tính vaïn naêng b) Veõ ñaët tính cô töï nhieân baèng ñaët tính vaïn naêng. 3. Phöông phaùp veõ ñaët tính cô nhaân taïo khi coù ñieän trôû phuï noái trong maïch phaàn öùng a) Phöông phaùp veõ baèng ñoà thò b) Phöông phaùp veõ baèng ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân 4. Ñaët tính cô khi ñaûo chieàu quay 5. Phöông phaùp tính ñieän trôû khôûi ñoäng 6. Caùc traïng thaùi haûm vaø ñöôøng ñaët tính cô cuûa caùc traïng thaùi haûm. a) Traïng thaùi haõm ngöôïc  Haõm ngöôïc baèng caùch ñoùng theâm ñieän trôû phuï vaøo maïch phaàn öùng .  Haõm ngöôïc baèng caùch ñoåi cöïc tính ñieän aùp ñaët vaøo maïch phaàn öùng. b) Traïng thaùi haõm ñoäng naêng.  Haõm ñoäng naêng kích töø ñoäc laäp  Haõm ñoäng naêng töï kích töø IV/ Ñaët tính cô cuûa ñoäng cô ñieän xoay chieàu khoâng ñoàng boä ba pha : 1. Phöông trình ñaët tính cô a) Thaønh laäp phöông trình b) Nhaän xeùt ñaët tính c) Phöông trình ñaët tính cô vieát döôùi daïng ñôn giaûn  Xaùc ñònh ñaët tính cô theo khaû naêng quaù taûi
  5.  Xaùc ñònh ñaët tính cô theo phöông phaùp gaàn ñuùng d) Ñoåi chieàu quay ñoäng cô. 2. Aûnh höôûng cuûa caùc thoâng soá ñeán ñöôøng ñaët tính cô. a) AÛnh höôûng cuûa ñieän aùp ñaët leân cuoän daây stator cuûa ñoäng cô b) AÛnh höôûng cuûa ñieän trôû, ñieän khaùng treân maïch stator c) AÛnh höôûng cuûa ñieän trôû phuï trong maïch rotor 3. Khôûi ñoäng vaø tính ñieän trôû khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô: 4. Caùc traïng thaùi haõm vaø ñöôøng ñaët tính cô cuûa traïng thaùi haõm : a) Traïng thaùi haõm taùi sinh naêng löôïng b) Traïng thaùi haõm ngöôïc  Haõm ngöôïc baèng caùch ñöa theâm ñieän trôû phuï vaøo maïch cuoän daây rotor cuûa ñoäng cô  Haõm ngöôïc baèng caùch ñaûo thöù töï hai trong ba pha ñieän aùp ñaët vaøo stator cuûa ñoäng cô c) Traïng thaùi haõm ñoäng naêng  Khaùi nieäm vaø phöông phaùp haõm  Thaønh laäp phöông trình ñaët tính cô vaø daïng ñaët tính cô trong traïng thaùi YEÂU CAÀU :  Naém vöõng daïng vaø phöông trình caùc ñaët tính cuõng nhö caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa ñoäng cô vaø vaø caùc cô caáu saûn xuaát thoâng duïng.  Naém vöõng tính chaát cuûa caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa ñoäng cô trong truyeàn ñoäng ñieän.  Xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng soá cuûa heä thoáng vaø caùc traïng thaùi laøm vieäc cuï theå.