Xem mẫu

  1. Chương 10: ÑOÄNG CÔ KÍCH TÖØ ÑOÄC LAÄP  Baøi 1 : Moät ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp, ñang laøm vieäc treân ñaëc tính cô töï nhieân vôùi Mc = 30 Nm Ñoäng cô coù caùc thoâng soá sau Uñm = 220V, Iñm = 30A, nñm = 1000v/phuùt, Pñm = 4KW. Xaùc ñònh trò soá ñieän trôû phuï caàn theâm vaøo ñeå ñoäng cô ñoåi chieàu quay sang toác ñoä n = - 800v/phuùt vaø veõ ñaëc tính cô khi toác ñoä n = -800v/phuùt.  Baøi 2 : Moät ñoäng cô kích töø ñoäc laäp coù caùc tham soá sau : Pñm = 10KW, Uñm = 110V, Iñm = 100A, nñm = 500v/phuùt. Trang bò cho moät cô caáu naâng ñang laøm vieäc treân ñöôøng ñaëc tính töï nhieân vôùi phuï taûi Mc = 0,8 Mñm vaø ñoäng cô ñaõ naâng haøng xong. Haõy veõ ñaëc tính cô vaø xaùc ñònh Rf caàn noái vaøo maïch phaàn öùng ñeå ñoäng cô haï taûi vôùi toác ñoä baèng 1/2 toác ñoä naâng.  Baøi 3 : Moät ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp coù caùc tham soá sau : Pñm = 4,2KW, Uñm = 220V, Iñm = 20A, nñm = 500v/phuùt ñöôïc trang bò cho moät cô caáu naâng. Khi ñoäng cô ñang naâng taûi treân ñaëc tính cô töï nhieân. Ngöôøi ta ñoïc ñöôïc giaù trò doøng ñieän chaïy trong maïch phaàn öùng 21A. Ñeå döøng taûi laïi ngöôøi ta söû duïng haõm ñoäng naêng kích töø ñoäc laäp. Haõy veõ ñaëc tính cô vaø xaùc ñònh trò soá ñieän trôû haõm duøng ñeå noái kín maïch phaàn öùng sao cho doøng ñieän haõm ban ñaàu naèm trong phaïm vi cho pheùp. Haõy veõ ñaëc tính cô vaø xaùc ñònh giaù trò R duøng ñeå noái kín maïch phaàn öùng ñeå ñoäng cô haï taûi trong traïng thaùi haõm ñoäng naêng vôùi toác ñoä haõm baèng 1/2 toác ñoä naâng.
  2.  Baøi 4 : Moät ñoäng cô kích töø ñoäc laäp coù Pñm = 10KW, Uñm = 110V, Iñm = 100A, nñm = 500v/phuùt. Ñang laøm vieäc treân ñaëc tính cô töï nhieân vôùi phuï taûi Mc = 0,8Mñm. Khi ñoäng cô ñang laøm vieäc oån ñònh thì ñoät ngoät ñieän aùp giaûm xuoáng coøn 90V. Haõy xaùc ñònh toác ñoä oån ñònh cuûa ñoäng cô luùc ban ñaàu roài phaân tích caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa ñoäng cô khi chuyeån töø toác ñoä ban ñaàu ñeán toác ñoä sau. Xaùc ñònh doøng ñieän chaïy qua phaàn öùng ñoäng cô vaø veõ ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô taïi thôøi ñieåm ñieän aùp vöøa thay ñoåi.  Baøi 5 : Moät ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp coù Pñm = 4KW, Uñm = 220V, Iñm = 20A, n = 1000V/phuùt. Ñoäng cô khôûi ñoäng vôùi Mc = 0,8 Mñm. Doøng ñieän lôùn nhaát trong quaù trình khôûi ñoäng I1 = 50A. Haõy xaùc ñònh soá caáp khôûi ñoäng vaø xaùc ñònh giaù trò cuûa R caàn caét ra khi chuyeån ñaëc tính.  Baøi 6 : Moät ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp coù Pñm = 75KW, Uñm = 440V, nñm = 1000V/phuùt, Iñm = 194A, Rö = 0,072 Xaùc ñònh ñoä cöùng cuûa ñöôøng ñaëc tính cô töï nhieân. Xaùc ñònh toác ñoä khi giaûm töø thoâng coøn 2/3 ñm vôùi phuï taûi laø ñònh möùc vaø ñieän trôû phuï trong maïch phaàn öùng baèng 0. * ÑOÄNG CÔ KÍCH TÖØ NOÁI TIEÁP  Baøi 7 : Moät ñoäng cô moät chieàu kích töø noái tieáp ñang laøm vieäc ôû traïng thaùi ñoäng cô treân ñöôøng ñaëc tính cô töï nhieân, ngöôøi ta ño ñöôïc doøng ñieän chaïy qua ñoäng cô baèng 18A. Ñeå haõm döøng nhanh ñoäng cô, ngöôøi ta aùp duïng bieän phaùp ñaûo ngöôïc cöïc tính ñieän aùp phaàn öùng vaø noái theâm Rf.
  3. Haõy tính Rf baèng bao nhieâu ? ñeå doøng ñieän haõm ban ñaàu  2,5Iñm Tham soá cuûa ñoäng cô : Pñm = 4KW ; Uñm = 220V ; Iñm = 20A ; nñm = 500V/phuùt Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha.  Baøi 8 : Tính ñieän trôû caáp haõm ngöôïc duøng cho ñoäng cô kích töø noái tieáp kieåu M - 72, 80KW, 220V, 460V/phuùt. 405A öùng vôùi TD 25%. Yeâu caàu haõm nhanh.  Baøi 9 : Cho moät ñoäng cô moät chieàu kích töø noái tieáp coù Rcknt = 0,96 , Pñm = 7 KW, nñm = 1180 V/phuùt, Uñm = 220V, Iñm = 37,5A. Tính ñieän trôû phuï noái tieáp ñeå ñoäng cô mang taûi Mc = 70Nm, nc = 750V/phuùt * ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA  Baøi 10 : Moät ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä ba pha coù tham soá sau : Pñm = 60KW , nñm = 720V/phuùt, fñm = 50Hz , m = 2,2, 2p = 8. Haõy xaùc ñònh toác ñoä cuûa ñoäng cô khi Moment phuï taûi ñaëc leân truïc ñoäng cô Mc = 0,8 Mñm Khi ñoäng cô môû maùy tröïc tieáp thì Moment khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô laø bao nhieâu ?  Baøi 11: Moät ñoäng cô xoay chieàu khoâng ñoàng boä ba pha coù caùc tham soá sau : Pñm = 7,5KW , nñm = 945V/phuùt, fñm = 50Hz , m = 2,5, 2p = 6, Iñm = 20A, Uñm = 380V.
  4. Haõy xaùc ñònh Moment môû maùy cuûa ñoäng cô khi môû maùy tröïc tieáp. Toác ñoä cuûa ñoäng cô khi ñoäng cô laøm vieäc treân ñaëc tính töï nhieân vôùi Mc = 0,8Mñm.  Baøi 12 : Moät ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp coù caùc tham soá sau : Pñm = 25KW , nñm = 500V/phuùt, Iñm = 120A, Uñm = 220V. Moment quaùn tính cuûa roto JA = 3,7 Mc = 382Nm, Jqñ = 6,3 kgm2 Ñoäng cô khôûi ñoäng giaùn tieáp qua caùc caáp Rf vaø ñoøng ñieän lôùn nhaát trong qua trình khôûi ñoäng laø : I1 = 2,5Iñm = 300A. Haõy xaùc ñònh caùc caáp R vaø thôøi gian khôûi ñoäng.  Baøi 13 : Moät ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä ba pha Roto daây quaán, ñang laøm vieäc treân ñöôøng ñaëc tính cô töï nhieân vôùi Mc = 23,7Nm. Caùc soá lieäu cuûa ñoäng cô nhö sau : Pñm=2,2KW , nñm = 885V/phuùt,m = 2,3, 2p = 6,Iñm = 12,8A, Uñm = 220V. E2 = 135V. Xaùc ñònh toác ñoä ñoäng cô khi theâm vaøo Roto ñieän trôû baèng 1,5. Tính Rf caàn thieát theâm vaøo khi ñoäng cô laøm vieäc vôùi toác ñoä n = - 300V/phuùt.  Baøi 14 : Cho moät ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä coù caùc tham soá sau : Uñm = 380 V, Pñm = 7,5KW, nñm = 905 V/phuùt, Istñm = 19,3A, IkñTN = 4,4 Istñm, MkñTN = 3Mñm , Cos nm = 0,74. Ñeå cho taûi troïng cuûa moät palaêng khoûi bò giaät maïnh, khi khôûi ñoäng ngöôøi ta
  5. noái stator ñoäng cô qua 1 ñieän trôû khôûi ñoäng. Haõy tính giaù trò ñieän trôû ngoaøi cho ñoäng cô ñoù.  Baøi 15 : Tính ñieän trôû trong maïch moät chieàu ñeå haõm ñoäng naêng ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha coù caùc soá lieäu nhö sau : Uñm = 380V, Pñm = 11KW, nñm = 685 V/phuùt, Istñm = 28,8A, doøng ba pha khoâng taûi Isto = 19,4 A, rst = 0,43 . Nguoàn xoay chieàu cuûa ñoäng cô laø moät boä bieán taàn 25Hz. Löôùi moät chieàu ñeå cung caáp doøng ñieän cho haõm ñoäng naêng coù ñieän aùp 220V. Yeâu caàu haõm nhanh.  Baøi 16 : Tính ñieän trôû khôûi ñoäng cho moät ñoäng cô khoâng ñoàng boä 380V, 40KW, 980V/phuùt, Erñm = 191V, Irñm = 126A. Duøng ñeå truyeàn ñoäng moät maùy ñaäp coù baùnh ñaø . Ñeå duøng phaàn ñoäng naêng cuûa baùnh ñaø ngöôøi ta noái vaøo Roto moät ñoaïn ñieän trôû coá ñònh ñeå cho ñoäng cô coù ñoä tröôït scñ = 0,1 khi Moment baèng ñònh möùc.  Baøi 17 : Choïn maùy phaùt haõm ñoäng naêng vaø tính toaùn ñieän trôû Roto khi haõm ñoäng naêng cho moät ñoäng cô khoâng ñoàng boä coù baùnh ñaø duøng ñeå truyeàn ñoäng giaù caùn. Ñoäng cô 850KW, 6000V, 590V/phuùt, Moment ñònh möùc baèng 13,5KNm, Isto = 27,8A, rst = 0,6 . Moment caûn tónh toång cuûa Roto vaø baùnh ñaø J = 12,5 Tm2 .Moment caûn tónh khoâng taûi baèng 1,4KNm. Ñoäng cô ñöôïc ñieàu khieån nhôø moät boä ñieàu chænh tröôït duøng coâng taéc tô. Thôøi gian haõm cho pheùp khoaûng 2 phuùt.
  6.  Baøi 18 : Tính toaùn ñieän trôû phuï noái theâm vaøo maïch kích töø vaø ñieän haõm cuûa maïch haõm ñoäng naêng ñoäng cô khoâng ñoàng boä, 380V,5KW, 940V/phuùt, Erñm = 164V, Irñm = 20,6A, Istñm = 14,9A, Isto = 10,9A, rst = 1,22. Doøng ñieän kích töø moät chieàu ñöôïc caáp töø löôùi 220V. Ñoäng cô ñieàu khieån nhôø moät Coâng taéc tô ñaët caùch ñoäng cô 30m. Yeâu caàu haõm nhanh.
nguon tai.lieu . vn