Xem mẫu

  1. ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .HÌNH HOÏC 12 ( GIÖÕA CHÖÔNG I) Đề 1 (Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ñoù .Moãi phöông aùn ñuùng 2 ñieåm.) Caâu 1: Ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm M( 1;2) vaø song song vôùi ñöôøng thaúng : 2x +y -2 = 0 caét truïc Ox taïi ñieåm coù hoaønh ñoä laø: A/ -4 ; B/ 4 ; C/2; D /-2 . Caâu 2: Ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm M( 1;-2) vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng :x + 2y – 4 = 0 coù phöông trình laø : A/ x -2y+4 = 0 ; B / 2x +y - 4 = 0 ; C / 2x –y -4 =0 ; D /x +2y +4= 0 . Caâu 3: Cho hai ñöôøng thaúng coù phöông trình tham soá : x  2  2t x  2  nt d1  ; d2   y  3  5t  y  3  mt m Tæ soá ñeå d 1 vaø d 2 song song vôùi nhau laø : n 3 5 2 A/ ; B/ ; C/ ; D 2 2 5 /2 . Caâu 4: Cho ñöôøng thaúng d :x - 2y +3 = 0 vaø A( 4;1) .Toïa ñoä hình chieáu H cuûa A leân ñöôøng thaúng d laø: A/ H(5;4) ; B / H(5;-1) ; C / H(3;3); D/ H(3;-1). Caâu 5 :Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy , cho ñöôøng thaúng (d) coù phöông trình : x+2y-5= 0.Phöông trình naøo sau ñaây cuõng laø phöông trình cuûa ñöôøng thaúng (d)? x  1  2t x  5  4t x  5  2t x  3  4t A/  ; B/  ; C/  ; D/  y  2t y  5  2t  yt  y  4  2t Ñaùp aùn : 1) B ; 2) C ; 3)B ; 4) C ; 5)C .
  2. ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .HÌNH HOÏC 12 (Cuoái chöông I vaø giöõa chöông II) Đề 2 (Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2 ñieåm.) Caâu 1 : Cho ñöôøng troøn ( C) coù phöông trình : x2  y2  3x  4y  5  0 vaø moät ñieåm A thuoäc (C) coù toïa ñoä A( 2;1) .Tieáp tuyeán taïi A vôùi ( C) coù heä soá goùc laø : 1 1 A/ 1 ; B/  ; C/ ; D / -1 3 2 Caâu 2: Trong maët phaúng toïa ñoä , ñöôøn g troøn x2  y2  2x  y  5  0 coù toïa ñoä taâm laø: 1 1 1 1 A/  1;  ;   B/  ;1 ;   C /  1;  ;   D/  1;      2  2    2  2       Caâu 3: Trong heä toïa ñoä Oxyz , cho a = (2;-5;3) , b =(0;2;-1), c  2a  3b .Khi ñoù ,veùc tô c coù toïa ñoä laø : A / (1;-16;9) ; B / (4;-16;9) ; C /(4; -16 ;3) ; D / ( 4;-4;9 ) Caâu 4: Trong heä toïa ñoä Oxyz , cho ba ñieåm A( 1;3;1) ; B(0;1;2) ;C(3;-1;-2) .Toïa ñoä troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC laø : 5 4 1 A/ (4;3;1) ; B / (5;0;3) ; C /( ;1;0) ; D /( ;1; ) 3 3 3 Caâu 5: Trong heä toïa ñoä Oxyz , cho ñieåm M(-3;2;1) ,M’ laø hình chieáu vuoâng goùc cua3M treân Ox coù toïa ñoä laø : A/ (3;0;0) ; B/ ( -3;0;0) ; C / ( 0;2;0) ; D/ (0;0;1) . Ñaùp aùn : 1/C ;2/D ; 3/ B ; 4/ D ; 5/B.
  3. ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .GIAÛI TÍCH 12 (Chöông I) Đề 3 (Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2 ñieåm .) x3  4x2 Caâu 1 : Ñaïo haøm cuûa haøm soá y  x  2 baèng : x4 A/ x 2 ; B / 2x ; C/ 4x ; D/4 3 Caâu 2: Ñaïo haøm cuûa haøm soá : f(x)  sin(  3x) baèng : 2 A / 3sin3x ; B / -3cos3x ; C / -3sin3x ; D / 3cos3x. Caâu 3: Ñaïo haøm cuûa haøm soá f(x) laø x-1 , giaù trò cuûa f(4) –f(2) laø soá naøo ? A /2 ; B / 4; C/ 8; D/ 10. Caâu 4 :Neáu haøm soá f(x) thoûa maõn f(x  1)  x  3x  3x  2 thì haøm soá f(x) coù daïng : 3 2 A/ x3  1 ; B / x2 (x  3) ; C / x3  3x  2 ; D / 3x  x2  3 Caâu 5 :Ñoà thò cuûa hai haøm soá y  x3 vaø y-8x caét nhau ôû maáy ñieåm ? A/ 1; B/ 2 ; C/3; D /4 Ñaùp aùn : 1/C ; 2/A; 3/B ; 4/ A ;5/ C.
  4. ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .GIAÛI TÍCH 12( Giöõa chöông II) Đề 4 (Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2,5 ñieåm.) Caâu 1: haøm soá y  2  x  x2 nghòch bieán treân khoaûng : 1 1 A/  ;2  ;   B/  1;  ;   C/  2;   ; D/ (-1;2) 2  2 x3 2 Caâu 2 : Cho haøm soá y   2x2  3x  .Toïa ñoä ñieåm cöïc ñaïi cuûa haøm soá laø: 3 3 2 A/ (-1;2) ; B/ (1;2) ; C/  3;  ;   D/ (1;-2).  3 Caâu 3:Ñoà thò cuûa haøm soá y  x4  6x2  2 coù soá ñieåm uoán laø: A/ 0 ; B/1; C/2; D/3. Caâu 4:Ñoà thò cuûa haøm soá naøo döôùi ñaây laø loài treân khoaûng  ;   ? A/ y  5  x  3x2 ; B/ y  (2x  1)2 ; C/ y  x3  2x  3 ; D/ y  x4  3x2  2 Ñaùp aùn : 1/ A ;2/ B ;3/C ;4/A
  5. ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .GIAÛI TÍCH 12(Chöông III) Đề 5 (Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2,5 ñieåm x Caâu 1: Cho F(x) laø nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) = vaø thoûa maõn F(2) =5 .haøm soá F(x) 2 coù daïng : x2 x2 A/ 5; B/ 4; C/ x2  5x ; D/ x2  1 4 4   Caâu 2: Goïi F(x) laø nguyeân haøm cuûa haøm soá sin x  cos(  x) .Tính F(0)  F( ) ? 2 4 2 2 A /2; B/ 2  2 ; C/ 1  ; D/ 2 2 3 Caâu 3: Tích phaân  (x  x )dx baèng ; 1 A/ 9; B/8; C/5; D/7 5 dx 1 Caâu 4: Neáu  2x  1  2 k ,thì k coù giaù trò laø : 1 A/9; B/3 ; C/81; D/8 Ñaùp aùn: 1/A ; 2/B; 3/A;4/A
  6. ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .GIAÛI TÍCH 12(Chöông IV) Đề 6 (Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2,5 ñieåm Caâu 1:Moät toå coù 4 baïn nam vaø 2 baïn nöõ .Soá caùch choïn 1 baïn nam hoaëc nöõ ñeå vaøo ñoäi xung kích cuûa lôùp laø: A /2; B/ 4; C/6; D/8 Caâu 2: Soá soá chaün coù hai cgu74 soá laø : A/25; B/45; C/50; D/20 Caâu 3: Soá haïng chöùa x trong khai trieån (2x  y) laø: 5 10 A/ 20x5y4 ; B/ 32C10 x5y5 ; 5 C/ 16C10 x5y5 ; 6 D/ 16C10 x5y3 5 8  3 1 Caâu 4: Soá haïng khoâng chöùa x trong khai trieån  x   laø:  x A/ C3 ; 8 B/ C8 ; 4 C/ C8 ; 5 D/ C8 6 Ñaùp aùn: 1/A ; 2/B; 3/A;4/A
nguon tai.lieu . vn