Xem mẫu

BỘ 10 ĐỀ THI THỬ<br /> THPT QUỐC GIA 2019 MÔN SINH HỌC<br /> (CÓ ĐÁP ÁN)<br /> <br /> 1. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học có đáp án - Sở GD&ĐT<br /> Bắc Giang<br /> 2. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học có đáp án - Trường THPT<br /> Phú Bình<br /> 3. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 1 có đáp án - Liên trường THPT<br /> Nghệ An<br /> 4. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 1 có đáp án - Trường THPT<br /> chuyên ĐH Vinh<br /> 5. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 1 có đáp án - Trường THPT<br /> Lý Thái Tổ<br /> 6. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 2 có đáp án - Trường THPT<br /> Đoàn Thượng<br /> 7. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 2 có đáp án - Trường THPT<br /> Ngô Quyền<br /> 8. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 2 có đáp án - Trường THPT<br /> Nguyễn Trung Thiên<br /> 9. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 3 có đáp án - Trường THPT<br /> Yên Lạc 2<br /> 10. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 4 có đáp án - Trường THPT<br /> chuyên Bắc Ninh<br /> <br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BẮC GIANG<br /> (Đề thi gồm có 06 trang)<br /> <br /> KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019<br /> BÀI THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> Môn thi thành phần: Sinh học<br /> Ngày thi: 30/03/2019<br /> Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề<br /> Mã đề thi 212<br /> <br /> Họ và tên thí sinh:……………………………………………….. Số báo danh:…………………………<br /> Câu 81. Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là:<br /> A. dạ dày, ruôt non, ruột già.<br /> B. miệng, thực quản, dạ dày.<br /> C. miệng, dạ dày, ruột non.<br /> D. thực quản, dạ dày, ruột non.<br /> Câu 82. Khi nói về sư di truyền của gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X<br /> ở người, trong trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây không đúng ?<br /> A. Gen của mẹ chỉ di truyền cho con trai mà không di truyền cho con gái.<br /> B. Tỉ lệ người mang kiểu hình lặn ở nam giới cao hơn ở nữ giới.<br /> C. Gen của bố chỉ di truyền cho con gái mà không di truyền cho con trai.<br /> D. Ở nữ giới, trong tế bào sinh dưỡng gen tồn tại thành cặp alen.<br /> Câu 83. Trong các kí hiệu về thể lệch bội sau, đâu là kí hiệu của thể không ?<br /> A. 2n + 4.<br /> B. 2n + 2.<br /> C. 2n – 2.<br /> D. 2n – 4.<br /> Câu 84. Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về kết quả của quá trình nhân đôi ADN ?<br /> A. 2 ADN con được cấu tạo giống nhau và giống ADN mẹ.<br /> B. 2 ADN con được cấu tạo giống nhau và khác ADN mẹ.<br /> C. 2 ADN con được cấu tạo giống nhau và 1 ADN con khác ADN mẹ.<br /> D. 2 ADN con được cấu tao khác nhau và 1 ADN con giống ADN mẹ.<br /> Câu 85. Số lượng cá thể của quần thể sinh vật bị biến động do hoạt đông khai thác quá mức của con người là<br /> kiểu biến động số lượng cá thể :<br /> A. theo chu kì ngày đêm.<br /> B. theo chu kì nhiều năm.<br /> C. theo mùa.<br /> D. không theo chu kì.<br /> Câu 86. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?<br /> A. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen theo một hướng xác định.<br /> B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.<br /> C. Di – nhập gen có thể mang đến những alen đã có sẵn trong quần thể.<br /> D. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể.<br /> Câu 87. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về hai cặp gen đang xét?<br /> A. AaBbdd.<br /> B. aabbdd.<br /> C. AaBbDd.<br /> D. aabbDd.<br /> Câu 88. Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó cả hai loài cùng có lợi là mối quan hệ:<br /> A. hợp tác.<br /> B. hội sinh.<br /> C. cạnh tranh.<br /> D. hỗ trợ.<br /> Câu 89. Quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước của nó đạt:<br /> A. mức tối thiểu.<br /> B. mức tối đa.<br /> C. dưới mức tối thiểu. D. mức cân bằng.<br /> Câu 90. Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 tự<br /> thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 9 quả dẹt: 6 quả tròn: 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô di truyền theo<br /> quy luật di truyền:<br /> A. tương tác bổ sung. B. đa hiệu gen.<br /> C. liên kết gen.<br /> D. tương tác cộng gộp.<br /> Câu 91. Trong quang hợp ở cây xanh, pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?<br /> A. Chất nền (stroma). B. Màng trong.<br /> C. Tilacoit.<br /> D. Màng ngoài.<br /> Câu 92. Theo lí thuyết, các tế bào sinh dục chín có kiểu gen aaBbDd giảm phân tạo ra loại giao tử abd chiếm<br /> tỉ lệ là:<br /> A. 15%.<br /> B. 25%.<br /> C. 50%.<br /> D. 12,5%.<br /> <br /> Câu 93. Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh:<br /> A. sự tiến hóa đồng quy.<br /> B. nguồn gốc chung các loài.<br /> C. quan hệ họ hàng giữa các loài.<br /> D. sự tiến hóa phân li.<br /> Câu 94. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ dẫn đến hình thành:<br /> A. loài mới.<br /> B. quần thể.<br /> C. nòi sinh học.<br /> D. nhóm phân loại trên loài.<br /> Câu 95. Các nucleotit trên hai mạch polinucleotit liên kết với nhau bằng liên kết:<br /> A. hidro.<br /> B. phosphodieste.<br /> C. hóa trị.<br /> D. peptit.<br /> Câu 96. Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát<br /> triển ổn định theo thời gian được gọi là :<br /> A. khoảng thuận lợi. B. giới hạn sinh thái. C. khoảng chống chịu. D. ổ sinh thái.<br /> Câu 97. Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vât có ý nghĩa:<br /> A. giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống.<br /> B. tăng hiệu quả sử dụng nguồn sống, tăng sự cạnh tranh giữa các quần thể.<br /> C. giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.<br /> D. tăng sự cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.<br /> Câu 98. Khi nói về sự tuần hoàn máu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?<br /> I. Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.<br /> II. Càng xa tim huyết áp càng tăng, tốc độ máu chảy càng lớn.<br /> III. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tốc độ máu chảy càng lớn.<br /> IV. Huyết áp cưc đạo lúc tim dãn, cực tiểu lúc tim co.<br /> A. 1.<br /> B. 2.<br /> C. 4.<br /> D. 3.<br /> Câu 99. Khi nói về các nhân tố sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?<br /> A. Trong thiên nhiên, các nhân tố sinh thái luôn tác động và chi phối lẫn nhau, tác động cùng một lúc<br /> lên cơ thể sinh vật, do đó cơ thể phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động của các nhân tố.<br /> B. Vi sinh vật, nấm, động vật, thực vật và con người được coi là những nhân tố sinh thái hữu sinh.<br /> C. Nhân tố sinh thái là tất cả các nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống<br /> sinh vật.<br /> D. Các loài sinh vật khác nhau phản ứng như nhau với tác động như nhau của cùng một nhân tố sinh thái.<br /> Câu 100. Khi nói về dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?<br /> I. Cấu tạo tế bào mạch gỗ là tế bào chết còn mạch rây là tế bào sống.<br /> II. Động lực của dòng mạch rây là phối hợp cả 3 lực còn mạch gỗ là 1.<br /> III. Dòng mạch gỗ là dòng đi lên, dòng mạch rây là dòng đi xuống.<br /> IV. Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là nước và ion khoáng.<br /> A. 3.<br /> B. 4.<br /> C. 1.<br /> D. 2.<br /> Câu 101. Mạch gốc của gen có trình tự các đơn phân 3’…ATGXTAG…5’. Trình tự các đơn phân tương ứng<br /> trên đoạn mạch của phân tử mARN do gen này tổng hợp là:<br /> A. 5’…UAXGAUX…3’.<br /> B. 5’…AUGXAGX…3’.<br /> C. 3’…UAXGAUX…5’.<br /> D. 3’…ATGXTAX…5’.<br /> Câu 102. Một tế bào vi khuẩn vô cùng mẫn cảm với tetraxilin (một loại chất kháng sinh) nhưng trong tế bào<br /> chất của chúng lại mang những gen kháng với ampitxilin (một loại kháng sinh khác). Người ta tiến hành<br /> chuyển gen gen kháng tetraxilin từ một loài sinh vật khác vào trong tế bào vi khuẩn bằng phương pháp biến<br /> nạp. Sau khi thao tác xong người ta cho vào môi trường nuôi cấy tetraxilin sau đó lại thêm vào ampitxilin.<br /> Những vi khuẩn còn sống tiến hành sinh trưởng và phát triển, đồng thời tạo ra lượng sản phẩn. Có bao nhiêu<br /> nhận xét đúng về hệ gen của chủng vi khuẩn này ?<br /> I. Gen quy định tổng hợp kháng sinh của vi khuẩn hoat động độc lập với hệ gen của vùng nhân.<br /> II. Vi khuẩn bây giờ trở thành một sinh vật biến đổi gen.<br /> III. Do hệ gen đã bị đột biến, nếu thêm vào môi trường penicilin (một loại kháng sinh) thì vi khuẩn vẫn<br /> sinh trưởng bình thường.<br /> IV. Gen ngoài tế bào chất của vi khuẩn mang gen của hai loài sinh vật khác nhau.<br /> A. 3.<br /> B. 2.<br /> C. 4.<br /> D. 1.<br /> <br /> Câu 103. Hình vẽ bên mô tả một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:<br /> Phát biểu nào sau đây đúng?<br /> A. Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống chuyển gen mong muốn.<br /> B. Dạng đột biến này giúp làm tăng hoạt tính của enzim amilaza.<br /> C. Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống loại bỏ gen không mong muốn.<br /> D. Hình vẽ mô tả dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.<br /> Câu 104. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng?<br /> I. Tiến hóa nhỏ sẽ không xảy ra nếu tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì<br /> không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.<br /> II. Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sự đa dạng di truyền nên không có vai trò<br /> đối với tiến hóa.<br /> III. Khi không có tác động của đột biến, chọn lọc tự nhiên và di – nhập gen thì tần số alen và thành<br /> phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.<br /> IV. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của<br /> các nhân tố tiến hóa.<br /> A. 1.<br /> B. 3.<br /> C. 2.<br /> D. 4.<br /> Câu 105. Ở một loài, hai gen B và D cách nhau 20cM, quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu<br /> Bd<br /> gen Aa<br /> có thể tạo ra loai giao tử ABd với tỉ lệ là :<br /> bD<br /> A. 35%.<br /> B. 0%.<br /> C. 20%.<br /> D. 40%.<br /> Câu 106. Trên mạch thứ nhất của gen có 25% Guanin, 18% Adenin ; trên mạch thứ hai của gen có 15%<br /> Guanin. Tỉ lệ % số nucleotit loại Xitozin của gen là :<br /> A. 30%.<br /> B. 20%.<br /> C. 45%.<br /> D. 15%.<br /> Câu 107. Ở đậu Hà Lan, gen A quy đinh tính trạng hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng<br /> hạt xanh. Theo dõi sự di truyền màu sắc hạt trên cây đậu Hà Lan, người ta thu được kết quả như sau : P : hạt<br /> vàng × Hạt vàng, F1 có tỉ lệ 3 hạt vàng : 1 hạt xanh. Kiểu gen nào của P phù hợp với kết quả của phép lai<br /> trên, biết không xảy ra đột biến ?<br /> A. P : Aa × Aa.<br /> B. P : AA × AA.<br /> C. P : Aa × aa.<br /> D. P : AA × Aa.<br /> Câu 108. Một bộ nhiễm sắc thể của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu I, II, III, IV, V.<br /> Khi khảo sát một quần thể của loài này, người ta phát hiện bốn thể đột biến (kí hiệu a, b, c, d). Phân tích tế<br /> bào hoc bốn thể đột biến đó, thu được kết quả như sau :<br /> Số lượng nhiễm sắc thể đếm được từng cặp<br /> Thể đột biến<br /> I<br /> II<br /> III<br /> IV<br /> V<br /> a<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> b<br /> 4<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 4<br /> c<br /> 3<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> d<br /> 3<br /> 2<br /> 2<br /> 3<br /> 2<br /> Có bao nhiêu thể đột biến lệch bội trong các thể đột biến đã cho ?<br /> A. 4.<br /> B. 2.<br /> C. 1.<br /> D. 3.<br /> Câu 109. Ở loài hoa anh thảo (Primula sinensis), giống hoa màu đỏ thuần chủng có kiểu gen (AA), giống<br /> hoa màu trắng thuần chủng có kiểu gen (aa). Người ta tiến hành thí nghiệm sau :<br /> Thí nghiệm 1: Đem giống hoa màu đỏ (AA) trồng ở môi trường luôn có nhiệt độ 350C chỉ thu được hoa<br /> màu trắng. Lấy hạt những cây hoa màu trắng này trồng ở môi trường luôn có nhiệt độ 200C chỉ thu được hoa màu đỏ.<br /> Thí nghiệm 2: Đem giống hoa màu trắng (aa) trồng ở môi trường luôn có nhiệt độ 350C hoặc 200C chỉ<br /> thu được hoa màu trắng.<br /> Có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng khi nói về sự biểu hiện màu sắc ở loài hoa anh thảo (Primula<br /> sinensis) trên ?<br /> I. Tập hợp các kiểu hình trên gọi là mức phản ứng của kiểu gen quy định kiểu hình màu hoa ở loài hoa<br /> anh thảo (Primula sinensis).<br /> <br />