Xem mẫu

  1. Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN TỜ KHAI DẤU NHẬN ĐƠN (Dành cho cán bộ nhận đơn) ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.ệ  TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra Phân loại quốc tế KDCN từ đơn số:...................................... nộp ngày:.................................  CHỦ ĐƠN (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp) Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung  ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn là người khác được uỷ quyền của chủ đơn Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail:  TÁC GIẢ Tên đầy đủ: Quốc tịch: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN Ơ Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp. -1-
  2. Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN (tiếp theo) CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ  YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris Theo thoả thuận khác:  PHÍ, LỆ PHÍ Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền Lệ phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm của bộ sản ..... sản phẩm/phương phẩm/phương án của kiểu dáng công nghiệp án Lệ phí công bố đơn Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi ..... hình Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung ..... sản phẩm/phương án Phí thẩm định nội dung ..... sản phẩm/phương án Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là: Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn) Tài liệu tối thiểu: Tờ khai, gồm.......trang x .......bản Bản mô tả bằng tiếng......., gồm.......trang Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm.......ảnh x .......bộ Chứng từ phí, lệ phí Tài liệu khác: Cán bộ nhận đơn Giấy uỷ quyền bằng tiếng........ (ký và ghi rõ họ tên) bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang bản gốc bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau bản gốc đã nộp theo đơn số:..............................) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên: Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác) Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác) Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung -2-
  3.  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khai tại: …… ngày … tháng … năm… Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) Còn…trang bổ sung Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN (tiếp theo) Trang bổ sung số:  CHỦ ĐƠN KHÁC (Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên) Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp -3-
  4. Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp  TÁC GIẢ KHÁC (Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên) Tên đầy đủ: Quốc tịch: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Tên đầy đủ: Quốc tịch: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email:  CÁC TÀI LIỆU KHÁC (Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN Còn ... trang bổ sung -4-
nguon tai.lieu . vn