Bieu mau Quan ly thong tin khach hang

  • 28/11/2019 03:45:08
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Day la tai lieu tham khao huu ich danh cho ca nhan, to chuc ban hang nhung chua du dieu kien kinh phi de trang bi phan mem he thong ban hang. Bieu mau giup theo doi lich su mua hang cua khach hang mot cach chi tiet voi cac thong tin nhu danh sach khach hang da mua, chi tiet lich su mua hang va chi tiet cac san pham da ban.

Thông tin tài liệu

Loại file: XLSX , dung lượng : 0.24 M, số trang : 4 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Page 1 of 4 CRM Template [ Tên ] Tên Công ty Chức danh SĐT Email Giá trị ước  Liên hệ đầu  Giao dịch Liên hệ  Đánh giá  Nguồn  Ghi chú tính  tiên tiếp theo cơ hội Jameson, Bill XYZ Plumbing Owner 444­555­6666 xyz@plumber.com  $45,000  1/10/2013 1/29/2013 Cold Referral Anderson, Jane ABC Corp Sales Manager 222­656­7890 busl@abccorp.com  $10,000  1/25/2013 2/5/2013 Warm Website Smithers, Joe ACME Business Dev. 111­234­5678 acme@acme.com  $4,500  1/27/2013 2/15/2013 Active Email Loves chocolate http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html © 2010 Vertex42 LLC
  2. Page 2 of 4 Danh sách khách hàng [ Tên ] Ngày liên  Khách hàng Mục đích Loại giao  Ghi chú hệ dịch 1/18/2013 Smithers, Joe Phone This is an example of a note that wraps to a second line. For really long  notes, you could use cell comments. 1/18/2013 Anderson, Jane Email http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html © 2010 Vertex42 LLC
  3. Page 3 of 4 Chi tiết bán hàng [ Tên ] ← Insert Copied Columns to the Left Ngày bán  Khách hàng Giá bán Sản phẩm / Dịch vụ Hóa đơn Ghi chú hàng 1/18/2013 Smithers, Joe  $4,500   Product ABC  2342 2/4/2013 Anderson, Jane  $2,500   Installation  2343 http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html © 2010 Vertex42 LLC
  4. Page 4 of 4 Chi tiết liên hệ [ Tên] Tên Công ty Chức danh SĐT Mail công việc Mobile Phone Mail cá nhân Địa chỉ Thành  Mã số  Ghi chú phố thuế Anderson, Jane ABC Corp 222­656­7890 busl@abccorp.com 111­111­1111 jsmith@email.com 18119 Shireoak Dr. Canton 84765 Loves chocolate http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html © 2010 Vertex42 LLC

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ