Xem mẫu

  1. Mâu số C3-01/NS ̃ Không ghi vào ̣ Niên đô: ............................... GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ ́ Sô: ....................................... khu vực này Lập ngày....... tháng....... năm......... Thanh toán  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) PHẦN KBNN GHI Tên dự án: ............................................................................................................................................... Mã dự án : ....................................................................................Mã ĐBHC........................................... NSNN: Chủ đầu tư:..................................................................................Mã ĐVQHNS:..................................... NợTK: .................................... Tài khoản:......................................................Tại KBNN:......................................................................... Có TK: ................................... Mã cấp NS :.........................Tên CTMT, DA: .......................................................................................... TTVĐT: ......................................................................................................Mã CTMT, DA: ................................... NợTK: .................................... Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: .....................................ngày……/……/........................ Có TK: ................................... Mã quỹ:......Mã KBNN: .......... Thuộc nguồn vốn đầu tư:..............................................................Kế hoạch năm:.................................. Mã Mã Mã Mã Nội dung chư Số tiền nguồn NS ngành KT NDKT ơng Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền:............................................................................................................Mã ĐVQHNS:......................................................... Địa chỉ: .......................................................................................................................................................................................................... Tài khoản: .....................................................Tại KBNN (NH): ...................................................................................................................... Hoặc người lĩnh tiền mặt: .............................................................................................................................................................................. CMND số: .....................................................Cấp ngày:................................................Nơi cấp:................................................................. Bộ phận kiểm soátChủ đầu tư (Ban QL dự án) Ngày..................tháng.................năm................ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Kiểm soát Phụ trách Người lĩnh tiền mặt KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày.............. KBNN B, NH B ghi sổ ngày............... (Ký, ghi họ tên) Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
  2. 2 Mâu số C3-02/NS ̃ Không ghi vào ̣ Niên đô: ............................... khu vực này GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ ́ Sô: ....................................... Lập ngày....... tháng....... năm......... Tên dự án: ...............................................................................................Mã dự án:.............................Mã ĐBHC: ................................................................................................................. Chủ đầu tư: ...................................................................................................................Mã ĐVQHNS: ........................................................ Tài khoản: ...............................................................................................Tại KBNN: ..................................................................................... Mã cấp NS : ............................................................................................Tên CTMT, DA : ............................................................................ ..............................................................................................................................................................Mã CTMT, DA: ................................. Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số..............................................................ngày……/……/........................................................ Và số dư tạm ứng kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm.................................................đến ngày................................................................. Đề nghị Kho bạc Nhà nước.......................................................thanh toán số tạm ứng theo chi tiết sau: Mã Mã ch Mã ngành Mã Số dư tạm Số đề nghị Số KBNN Nội dung duyệt nguồn NS ươ KT NDKT ứng thanh toán thanh toán ng Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ............................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................... Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị PHẦN KBNN GHI PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI NSNN: Đông ý thanh toan số tiên: ............................................................................................................ ̀ ́ ̀ NợTK: ....................................... Số tiên ghi băng chữ: .................................................................................................................... ̀ ̀ Có TK: ....................................... ....................................................................................................................................................... TTVĐT: NợTK: ....................................... Có TK: ....................................... Mã quỹ:......Mã KBNN:.............. Bộ phận kiểm soát của Kho bạc ̀ ́ Ngay....... thang...............năm............ ̀ ́ Ngay....... thang.........năm............ Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toan trưởng ́ ́ ́ Giam đôc KBNN
  3. 3 Mâu số C3-03/NS ̃ Không ghi vào GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ ̣ Niên đô: ............................... khu vực này Lập ngày....... tháng....... năm......... ́ Sô: ....................................... Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Tên dự án:.........................................................................Mã dự án:.......................Mã ĐBHC: ............. Chủ đầu tư:..................................................................................Mã ĐVQHNS:..................................... PHẦN KBNN GHI Tài khoản:......................................................Tại KBNN:......................................................................... NSNN: Mã cấp NS:.................................................... Tên CTMT,DA: ................................................................. NợTK: .................................... ......................................................................................................Mã CTMT,DA:..................................... Có TK: ................................... Hoặc người nộp :..................................................................................................................................... TTVĐT: CMND số:......................................................Cấp ngày: ..............................Nơi cấp: ............................ NợTK: .................................... Theo yêu cầu của:.................................................................................................................................... Có TK: ................................... Mã quỹ:......Mã KBNN: .......... Tại văn bản số:........................................................................................................................................ 1- Đơn vị nộp trả số VĐT thuộc KH năm...................................... theo chi tiết dưới đây: Mã Mã Mã Mã Nội dung chư Số tiền nguồn NS ngành KT NDKT ơng Tổng cộng 2- KBNN hạch toán nộp trả vốn đầu tư khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã chương……..Mã ngành KT ....... Mã NDKT........ Tổng số tiền ghi bằng chữ............................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................... Đơn vị nộp trả Ngày …. tháng …. năm ...…. Kế toán trưởng Thủ trưởng Người nộp tiền KBNN A ghi sổ ngày.............. KBNN B ghi sổ ngày………………. Ngày....................... Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi họ tên)
nguon tai.lieu . vn