Xem mẫu

CÔNG TY TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................... Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG BÁN Hôm nay ngày ... tháng ... năm ....., chúng tôi gồm có: Bên A (Bên bán): ......................................................... Địa chỉ: ......................................................... Điện thoại: ....................................... Fax: ................................... Tài khoản: ................ tại Ngân hàng ................................... Mã số thuế: ...................................... Do bà: ................................ Bên B (Bên mua): ...................................... Địa chỉ : ....................................... Điện thoại : .................. Giám đốc làm đại diện Fax : ....................... Tài khoản : ............................ tại Ngân hàng ............................................... Mã số thuế : .................................... Do ông: .......................... Giám đốc làm đại diện Ngày ....................., Bên B có mua 1 lô hàng theo hóa đơn số .............. xuất ngày ................ với số tiền là ......................... (Bằng chữ: ................................................) Sau khi sử dụng, bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu nên đề nghị xuất trả lại hàng. Cụ thể như sau: STT Tên hàng hóa,dịch vụ ĐVT 1 ..................... Kg 2 ............................ Kg 3 ...................... Kg 4 Thành tiền trước thuế 5 Thuế VAT 10% 6 Thành tiền sau thuế Số Lượng ............ ........... .......... Đơn Giá ........... ........... ........... Thành Tiền ........... ........... ........... ........... ........... ........... (Bằng chữ: ...........................................................................................) Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số hàng trên. Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên. Biên bản này được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A Giám Đốc ĐẠI DIỆN BÊN B Giám Đốc ... - tailieumienphi.vn