Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 1 VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  ­ Căn cứ  Quyết  định số ___/___ngày.......tháng.......năm..........của Chủ tịch  Ủy  ban nhân dân .............................................................2  về  bán nhà   ở    thuộc sở  hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ): Số :..................................... đường :................................................................................................................. Phường (xã, thị trấn) :.........................................quận........................ (huyện) ............................................................................................................................. ­ Căn cứ  vào Hợp  đồng mua bán nhà   ở  thuộc sở  hữu nhà  nước và  chuyển   quyền sử dụng đất ở số :...................................../HĐ.MBNƠ.  Ngày.......................tháng.......................năm......................... của Công ty.........................................................................................................3 - Căn cứ biên lai thu  lệ phí trước bạ ngày :......................................................... của Chi cục Thuế quận ....................................................................................... Hôm nay ngày.......tháng..........năm ..............., tại Công ty quản lý nhà: ..........................................................................................................................3 Đại diện bên bán là Ông (Bà):.............................................................................. Chức vụ :..................................................................................................... Địa chỉ giao dịch :........................................................................................ Số điện thoại :.................................. Số Fax :............................................. Đại diện bên mua là Ông (Bà):.................................................................... Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số : 58/2004/QĐ-UB ngày 1 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó mà ghi là Ủy ban nhân dân thành 2 phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện) Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 3 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó.
  2. Chứng minh nhân dân số :...............do........................................................ cấp ngày : ............................tháng.......................năm............................... Địa chỉ thường trú :..................................đường......................................... phường (xã, thị trấn): ..........................................quận (huyện)............................ ­ Nay bên bán và  bên mua nhà   ở   đồng  ý  thanh lý  hợp  đồng mua bán nhà   ở   thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên. ­ Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  cho bên mua nhà theo quy định.  ­ Bên bán nhà  sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch  Ủy ban nhân dân…………………..2 ký. ­ Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh  lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản. ­ Biên bản này được lập thành ............bản: bên bán giữ ...........bản, bên mua  giữ.......bản,....bản lưu hồ sơ. BÊN MUA BÊN BÁN (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu)