Biểu mẫu: Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

  • 29/08/2018 04:52:31
  • 83 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Biểu mẫu: Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm (Căn cứ Điều.......... Quyết định........./2004/QĐ­UB ngày..../....../...... của Ủy ban  nhân dân thành phố)

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

  1.      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM  1 (Căn cứ Điều.......... Quyết định........./2004/QĐ­UB ngày..../....../...... của Ủy ban   nhân dân thành phố) 1. Các thông tin về công trình : ­ Công trình :........................................................................................................ ­ Địa điểm :.......................................................................................................... Số :...................................Đường :......................................................... ...................................................... Phường :...........................Quận :........................................................... ...................................................... (Nhằm thửa số :................,   tờ   bản   đồ   thứ ......................................................) ­ Giấy phép xây dựng số :.............GPXD ngày :.........................của ...................................................... ­ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán) số :................ngày :......  của : ..................................................................................................... 2. Thành phần tham gia kiểm tra : ­ Chủ đầu tư :....................................................................................................... ­ Chủ dự án (nếu có) :.......................................................................................... ­ Đơn vị thiết kế :.................................................................................................. ­ Đơn vị thi công :................................................................................................. Sơ đồ minh họa vị trí các hố móng (Cần ghi rõ khoảng cách các hố móng so với lộ giới, hẻm giới và các công trình  kế cận) Đánh giá Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số ____/2004/QĐ-UB ngày __/____/ 1 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2.      Ngày  Nội dung  Các tiêu chí kiểm tra  Phù  Không  Phân tích  kiểm tra kiểm tra theo họa đồ thiết kế  phù  sai lệch được duyệt hợp Ngày kiểm  1/ Định vị  Các vị trí móng tra Lần 1 móng ........... Lộ giới (hẻm giới) Khoảng lùi công trình  so với lộ giới Khoảng cách đến ranh  đất, công trình kế cận Ngày kiểm  2/ Cao độ  Cao độ nền tra Lần 2  nền .......... Hầm tự hoại 3/ Các  Thoát nước công trình  ngầm 3. Kết luận và kiến nghị : Kiểm tra lần 1 :............................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Kiểm tra lần 2 :............................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
  3.      Chủ đầu tư Chủ dự án (nếu có) (Ký tên, ghi rõ họ và  tên) (Ký tên, ghi rõ họ và  tên) ­ Lần 1:............................................. ­ Lần 1:................................................ ­ Lần 2:............................................. ­ Lần 2:............................................... Đại diện đơn vị thiết kế Đại diện đơn vị thi công (Ký tên, ghi rõ họ và  tên) (Ký tên, ghi rõ họ và tên) ­ Lần 1:............................................. ­ Lần 1:................................................ ­ Lần 2:............................................. ­ Lần 2:...............................................

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ