Xem mẫu

  1. Công ty CP CK và XDCT465 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Xí nghiệp SCXMcông trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------@--------------- ----------------- ♣♣----------- BIÊN BẢN KIỂM TU (V / V Sửa chữa xe ka maz đầu kéo) Hôm nay ngày...... tháng.......năm 2006 , chúng tôi HĐKT gồm: ĐẠI DIỆN BÊN A: CÔNG TY CPCK VÀ XDCT 465 Ông/ bà:............................................................chức vụ.............................................................. Ông/ bà............................................................chức vụ.............................................................. Ông/ bà.............................................................chức vụ.............................................................. ĐẠI DIỆN BÊN B: XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA XE MÁY CÔNG TRÌNH 465 Ông: Nguyến Thanh Hải Chức vụ: phó giám đốc xí nghiệp Hai bên tiến hành kiêm tu công tác sửa chữa xe KAMAZ Số Tình Phương án sửa TT DẠNH MỤC ĐVT lượng trạng chữa ký thuât. Gia côngThay thế 1 Gioăng sơ mi Bộ 01 Hỏng Thay thế 2 Doa và thay xi lanhCái 02 Mòn Doa Thay thế 3 Gioăng mặt máy Bộ 01 Hỏng Thay thế 4 Gioăng cát te Bộ 01 Hỏng Thay thế 5 Giăng nắp giàn súpBộ 01 Hỏng Thay thế páp 6 Bảo dưỡng hộp Bảo số dưỡng 7 Lót nhớt đời mới Cái 02 Hỏng Thay thế 8 Giăng bìa a mi M2 01 Hỏng Thay thế ăng đại tu 9 Phớt bơm cao áp Cái 01 Hỏng Thay thế 10 Cân chỉnh trục Cân khuỷu chỉnh
  2. 11 Bảo dướng hệ 04 Bẩn Bảo thống bôi trơn Dưỡng 12 Bánh răng trung Cái 02 Hỏng Thay thế Gian hộp số 13 Côn tán lại Cái 04 Gia công 14 Giăng nước ngang Hỏng Thay thế Toàn bộ 15 Dầu nhờn Lít 28 Bẩn Thay thế 16 Lọc gió đời 2002 Cái Hỏng Thay thế ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
nguon tai.lieu . vn