Xem mẫu

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT-KHU VỰC I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ -------------------- ...................., ngày........tháng........năm 200.... BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHUNG NÂNG DI ĐỘNG Số:............................. Chúng tôi gồm: 1. ........................................................................ Kiểm định viên .............................. 2. ....................................................................... Kiểm định viên.............................. Đã tiến hành kiểm định khung nâng di động tại: ........................................................................................ Địa chỉ:...................................................................................................................................................................... Vị trí lắp đặt thiết bị: ........................................................................................................................................... Chứng kiến việc kiểm định và thông qua biên bản có: Chức vụ: ........................................ 1. .................................................................... □; □; □ Lần đầu Định kỳ Bất thường I-LÝ DO KIỂM ĐỊNH: II-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ: - Mã hiệu:......................................................... - Trọng tải thiết kế:........................................... tấn - Số chế tạo:..................................................... - Vận tốc nâng:................................................ m/ph - Năm sản xuất: ............................................. - Chiều cao nâng:..................................................m - Nhà chế tạo: ................................................ - Công dụng :............................................................. III-TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: ................................................................................................................................ IV-KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THEO TCVN 4244-86: A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật: T Không Ghi Không Ghi Danh mục Đạ Danh mục Đạt TT đạt đạt T chú chú t Lý lịch máy trục Giấy chứng nhận kiểm định Số: 1 2 B-Kiểm tra bên ngoài; thử không tải: T Không Ghi Không Ghi Cơ cấu; bộ phận Đạt Cơ cấu; bộ phận Đạt TT đạt đạt T chú chú Phanh nâng, hạ 1 Bàn nâng(cabin) 9 Thiết bị nâng hạ Phanh hãm bảo hiểm 2 10 Thiết bị di chuyển Khung đế 3 11 Kết cấu kim loại 4 12 Còi/chuông Chân chống phụ Tiếp địa (chống sét) 5 13 Thiết bị khống chế Thiết bị báo quá tải 6 14 hành trình nâng hạ Thiết bị báo cân 7 Hệ thống điều khiển 15 bằng
  2. Cơ cấu nâng tải 8 C-Thử tải: - Vị trí treo tải và thử tải tương ứng: Trọng tải tương Tải thử tĩnh Tải thử động T Không Vị trí xếp tải Đạt đạt ứng (tấn) (tấn) (tấn) T 1 Trên bàn nâng 2 Độ ổn định T Không Ghi T Không Ghi Kết quả thử tải Đạ Kết quả thử tải Đạt đạt đạt T chú T chú t 1 Kết cấu kim loại Thiết bị dẫn 5 hướng 2 Kết cấu cabin Hệ thống điều khiển 6 3 Phanh nâng tải Phanh hãm bảo 7 hiểm 4 động cơ dẫn động Chân chống 8 D-Kết luận và kiến nghị: 1.Kiến nghị: ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... 2.Kết luận: Vận thăng chở hàng đã được kiểm định theo TCVN 4244-86, đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là: tấn/m. 3. Thời gian kiểm định lần sau: ........... /........... /200....... Biên bản được thông qua tại:.................................................................................................... ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn