Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ……….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIÁM SÁT CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Năm học 2012-2013 Thời gian: Từ…. giờ …..phút, ngày … tháng … năm 201... Địa điểm: Tại trường ……. Thành phần tham dự : 1. Ban thanh tra nhân dân gồm có: - Ông (bà) ……………………………… Trưởng ban; - Ông (bà) ……………………………… Ủy viên; - Ông (bà) ……………………………… Ủy viên; 2. Đại diện nhà trường và bộ phận chức năng: - Ông (bà) ……………………………… Hiệu trưởng; - Ông (bà) ……………………………… P.Hiệu trưởng; - Ông (bà) ……………………………… P.Hiệu trưởng; - Ông (bà) ……………………………… Thư ký nhà trường; - Ông (bà) ……………………………… Kế toán; - Ông (bà) ……………………………… Thủ quỹ; 3. Đại diện Công đoàn cơ sở: - Ông (bà) ……………………………… Chủ tịch; NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN TTND 1. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. 2. Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà n ước và các nguồn thu khác, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác t ự ki ểm tra tài chính của của nhà trường: a. Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. (có bảng tổng hợp khái quát kèm theo) b. Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ các nguồn thu khác:
  2. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. (có bảng tổng hợp khái quát kèm theo) c. Việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của của nhà trường: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. 3. Việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, trường học. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. 4. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. 5. Việc tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị, trường học: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. 6. Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong đơn vị, trường học. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….
  3. 7. Những việc khác theo quy định của pháp luật. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Biên bản được thông qua trước các thành viên lúc giờ phút cùng ngày. Mọi người đều nhất trí theo văn bản đã ghi . Biên bản này được lập thành 04 bản (01 Nhà trường, 01 Công đoàn tr ường, 01 Lưu BTTND, 01 gửi CĐGD huyện trước ngày 15/05 hàng năm). THƯ KÝ TRƯỞNG BAN TTND (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký) XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (ký tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn