Xem mẫu

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -157- Håi thø chÝn N»m ngñ trong trËn ngò hµnh ¼ äi ¶ã{êi BÒu cl¨¬ clb ¶l׶ vps Bèi ªlõ« ¸lÝ, Ïsp¶ã ¸l©¶ Bæi Ϋy ÎLCi cǬ óp¶ Îݶl clØ clê Bîi r· ÷lÞ Biɬ ¶ã· o{ BÖ hp h˵ Îøc L« Ϋy ÎLî cøu vp Îʶ ca¶ã kt BÞcl hiÒ¶. ªlÊy cl©¶ ªlõ« ¸lÝ oSµ BC Îíi, r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l cl׫ BiÕu cpy L«, ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, Biɬ ÎlM¶ã vps Bèi kt BÞcl. ÷ãê B©u, cCi BC Bg hp cCi BC lê, ÎlÊy v«i r· ÷lÞ võ« cö Bé¶ã, ªlõ« ¸lÝ B· LbÎ ¶ã«y cl©¶ h¹i. r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l Biɬ lôÎ, hiÒ¶ B{« hua¶ cCi Îbi Bù¶ã Îluïc Bes ÎLT¶ ï¶ã BiÕu, BÞ¶l Biɬ vps clç luyÖÎ klCc cñ« kt BÞcl. ¸l©¶ µlni cñ« ªlõ« ¸lÝ qu«y ¶ö« v߶㠶lá, võ« vƶ ÎLC¶l klái cCi Îbi Îluïc vp ÎiÖ¶ ÎlÉ klH klÒu ¬éÎ cCi, Îlsi vp¶ã óÞ lÊÎ Îu¶ã L« ¶ãspi. ¸l©¶ clp¶ã vÓ¶ cl{« ¶ãõ¶ã, ÎiÕµ Îôc quÐÎ ¶ã«¶ã cCi ¶N«. r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l cò¶ã LÊÎ hîi l¹i, lÊÎ hua¶ Îbi Îluïc BC¶l ¬¹¶l vps o«u h{¶ã clp¶ã. Véi cbi ¬×¶l cs¶ã h{¶ã, ªlõ« ¸lÝ Îù« ¶l{ cCi ÎT¶ óS¶ clÕcl o«¶ã óT¶ µlni, Ϋy ÎLCi vç Îlsi vp¶ã ¬p clp¶ã võ« lÊÎ Îu¶ã hT¶, cls ó«y ÎLÐs o«¶ã óT¶ µlni. §å¶ã Îlêi clp¶ã dè¶ã cl©¶ ÎLCi BC l«i Îlái vp¶ã d{íi cl©¶ r· ÷lÞ, cn l«i Îlsi vp¶ã BÒu Îu¶ã hT¶ c«s cè¶ã ¬éÎ hbc, clØ ÎlÊy clp¶ã dm Ϋy µlni ó« hǶ, cn ó« Îlsi vp¶ã cè¶ã Lmi cn vps ÎLs¶ã Ϋy Cs. Råi clp¶ã u¶ã du¶ã Bø¶ã yT¶, lái ó©¶ã qum: - ªlÕ hp ÎÊÎ cn cCc Îlsi vp¶ã ë B©y Îluéc vÒ Îai lÕÎ BÊy ¶lÐ? ¸lM¶ã l«y hêi ¶gi cñ« r· h·s ÎiÒ¶ óïi cg Bñ ÎlȬ quyÒ¶ l«y kla¶ã? ¼Êy cö Bé¶ã võ« Låi cñ« ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¶lѶ quC, ¬äi ¶ã{êi clØ ÎlÊy ls« ¬SÎ Lïi LÝÎ. ¸lê Îíi hbc l«i ¶ã{êi cli« LH o«¶ã l«i óT¶ Îl× ªlõ« ¸lÝ B· lø¶ã ÎLä¶ ó« Îlsi vp¶ã vps ÎLs¶ã Ϋy Cs Låi. ÏÕÎ Îlny ¬äi ¶ã{êi, cn µlCi ªl¹cl r{m¶ã hÓ¶ ó«¶ã rs¶ã Du BÒu µlni kle¶ ¶ãîi clp¶ã. ¼ÆÎ Bá óõ¶ã ¶l{ os¶, kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ¶ö« hêi, r· ÷lÞ dm óp¶ Ϋy ÎLCi óæ hua¶ vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. §å¶ã Îlêi cl©¶ µlni y qu«y ¶ö« v߶ã dè¶ã ãgÎ cl©¶ BC lËu vp B¹µ hua¶ vps cæ cl©¶ cñ« Bïi µl{m¶ã. §©y hp ¬iÕ¶ã quCi cliTu ÎLs¶ã ÎlÕ vâ Ϲc Ï׶l QuyÒ¶. Ï«i óp¶ Ϋy Î{î¶ã ÎL{¶ã Bai cC¶l l¹c dè¶ã BÉ óæ vp B˵ Bïi µl{m¶ã. ¸ß¶ l«i cl©¶ ¬éÎ ÎlM¶ã ¬éÎ cs h¹i, óç¶ã dpi óç¶ã ¶ãS¶, Îù« ¶l{ ó¹cl l¹cl hbc ÎL«¶l BÊu BC vp B¹µ vËy. ¸l{« Îõ¶ã ÎlÊy qu« ¬iÕ¶ã quCi quyÒ¶ Bg, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ, clØ h{î¶ qu«¶l óT¶ ¶ãspi r· ÷lÞ Îlai. ¸lp¶ã cp¶ã cl¹y cp¶ã ¶l«¶l. ªlÊy kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ, r· ÷lÞ Î{ë¶ã clp¶ã clØ ¶l«¶l ¶lѶ Îlai, clí vâ ¶ãlÖ LÊÎ kЬ. Y hiÒ¶ Îá vt kli¶l BÞcl, c{êi l« ln, ¶ãˬ BiÕu cpy lbÎ ¬éÎ lmi Îluïc, Låi Îlë klgi ÎLS¶ã L«. ¸l¹y qu«¶l ¬Êy v߶ã, ªlõ« ¸lÝ B· lmi liÉu óiÕÎ B{ê¶ã hïi cl{ë¶ã µlCµ cñ« y L« o«s Låi. ªlÊy y lbÎ Îluïc Îlë klgi Îá vt kiTu ¶ã¹s, LÊÎ lîµ ý ¬×¶l. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lny väÎ hT¶ dm quyÒ¶ ¶l»¬ oï¶ã ¬òi r· ÷lÞ Bʬ hua¶. GiùÎ ¬×¶l ki¶l l·i, r· ÷lÞ kla¶ã ¶ãê clp¶ã h¹i ÎCs 㫶 BÕ¶ ÎlÕ! Y oʶ h¹i, dm BiÕu cpy L« Bì, ªlõ« ¸lÝ Bæi quyÒ¶ L« cl{ë¶ã, óSÎ hÊy BiÕu cpy, Låi dè¶ã l«i Ϋy ãiùÎ ¬¹¶l, r· ÷lÞ cò¶ã dè¶ã oøc kÐs ÎLë h¹i. §sC¶ ÎL{íc y oH µlni lp¶l Bé¶ã ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶l©¶ hbc y B«¶ã ¬ni ¬iÕÎ kÐs, BÉ lë ¬¹¶ã ¬ì óT¶ µlni, hiÒ¶ B©¬ ¶ãg¶ Ϋy vps luyÖÎ ªliT¶ Plñ cñ« y, r· ÷lÞ cn¬ ÎlÊy ¶ö« ¶ã{êi óT¶ µlni ¶l{ ÎT hiÖÎ lM¶, Bp¶l µlni óua¶ã Lmi cliÕc BiÕu cpy. ªlõ« ¸lÝ hiÕc ¬SÎ ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã l©¶ ls«¶ ¶l׶ ¬×¶l Îá vt ¬õ¶ã Lì, hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§· vËy, Ϋ hp¬ cCcl ¶Çy cls ¶p¶ã cp¶ã ÎlÊy ÎlÝcl Îlb lm¶ ¶N«!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã qu«y BiÕu cpy h¹i, dÝ hua¶ clç Îluïc B«¶ã clCy vps L©u r· ÷lÞ. V× r· ÷lÞ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -158- võ« lbÎ ÎlT¬ ¬éÎ lmi ¶T¶ clç Îp¶ Îluïc vÓ¶ c߶ Bá óá¶ã. ¸lp¶ã võ« dÝ vps hp L©u kt BÞcl B· clCy xÌs xÌs ¶ã«y, klgi x«¶l óïc hT¶ klÐÎ h̶ hÑÎ. Ïsp¶ã ¸l©¶ hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¾{ BÖ clí ¶T¶ Bè« ãiì¶ ¶l{ ÎlÕ! ªlõ« ¸lÝ BÉ ¬iÖ¶ã vps BÇu BiÕu cpy, Îlæi ¬¹¶l ¬éÎ cCi ÎlÕ hp Îp¶ Îluïc, oîi Îluïc ¶l{ o«s hö« ó«y L«, dݶl vps BÇy ¬ÆÎ r· ÷lÞ. Ïsp¶ã ¸l©¶ võ« Îøc võ« óuå¶ c{êi, ¶lny h¹i ãini luyÖÎ cls r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l vp ÎiÖ¶ Ϋy ãiËÎ hÊy ï¶ã BiÕu ¶lÐÎ ÎLn vps Ϋy r· ÷lÞ. §«¶ã Bø¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi, r· ÷lÞ ÎlÊy ¬äi ¶ã{êi BÒu ¶lÞ¶ c{êi ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ¬×¶l, hiÒ¶ vøÎ ¶ã«y ï¶ã BiÕu xuï¶ã BÊÎ, qu«y ¬×¶l óá cl¹y. Vi¶l ªlCi Buæi Îles, kÐs Ϋy Cs y h¹i óÞ y lÊÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, r· ÷lÞ B· cl¹y ¬ÊÎ d¹¶ã. ¸Cc ¶ã{êi ÎLs¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã B· B{îc ÎlÊy qu« Îpi ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ, ¶T¶ kla¶ã BÕ¶ ¶æi ¶ã¹c ¶liT¶ hS¬. RiT¶ã cg óä¶ cñ« ó«¶ã rs¶ã Du x{« ¶«y vÓ¶ µlôc r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ¶l{ vÞ ÎliT¶ ÎlǶ, ó©y ãiê óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ Îl»¶ã ¶lá Îuæi ¶l{ vËy, clØ dè¶ã cg ¬éÎ l«i ¬iÕ¶ã vâ B· BC¶l a¶ã Ϋ óá cl¹y Îmi óêi. V× vËy, cn óä¶ cñ« ó«¶ã rs¶ã Du BÒu oî BÕ¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. ªÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi cg ¬ÆÎ ÎCi B©y BÒu ¶ã¹c ¶liT¶, ¶løÎ hp Ïsp¶ã ¸l©¶ h¹i ¶ã¹c ¶liT¶ lm¶ «i lÕÎ. ¸lp¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ “÷løÎ ¸lØ ÎliT¶” ¬g¶ ÎuyÖÎ kû cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ BÉ Biɬ luyÖÎ r· ÷lÞ Îl× kla¶ã hÊy ã× hp¬ h¹, LiT¶ã cg ÎlÕ vâ cl¹y v߶ã qu«¶l vp ãim Ϋy Cs Bg¶ ÎiÕµ cCc Îlái vp¶ã Îl× klCc lM¶ ¶lN¶ã ÎlÕ vâ ¬p ÎL{íc ki« clp¶ã B· huyÖ¶ Î˵, vËy ¶lN¶ã ÎlÕ vâ Bg clSc kla¶ã µlni cñ« µlCi Ïs« ¾m¶! ¸ß¶ ªlai Ïy ¼Ó¶ Îl× qun ÎlËÎ cl{« ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ªlõ« ¸lÝ B· hp¬ cCcl ¶ps ¬p ÎlS¶ã kt BÞcl, clØ ÎlÊy l«i ¶ã{êi cl¹y hs«¶l qu«¶l ¬Êy v߶ã, Låi ÎlÊy r· ÷lÞ óÞ Îlu« óá cl¹y. ªl«¶l ªl«¶l vp ªiÉu ªuÖ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi, a¬ óô¶ã c{êi BÕ¶ ¶çi óß h¨¶ L« BÊÎ. Dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy ã¹Î óp¶ Îݶl ¬éÎ cCi, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - Võ« Låi a¶ã ãip cg ÎuyT¶ óï hÊy L« B{îc ó« Îlsi vp¶ã d{íi cl©¶ a¶ã Ϋ Îl× cCc ¶ãpi oH ÎLn h¹i oï vp¶ã cls clb¶ã Îai. ªai xi¶ Îl«y ¬ÆÎ «¶l e¬ clb¶ã Îai cn¬ m¶ quý vÞ. Võ« ¶gi, clp¶ã võ« clSµ Ϋy vCi clps xu¶ã qu«¶l Bñ ¬éÎ v߶ã, Låi qu«y h¹i óns Ïy ¼Ó¶: - ¸s¶ h¹i ¶lÆÎ ¶lN¶ã Îlái vp¶ã Bi! ªlai Ïy ¼Ó¶ v©¶ã hêi, cbi xuï¶ã BÞ¶l ¶lÆÎ cCc Îlsi vp¶ã, Vi¶l ªlCi ÎLa¶ã ÎlÊy ó«s ¶liTu Îlsi vp¶ã Bá ïi oSµ häÎ vps Ϋy ¶ã{êi klCc, Îøc kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc hiÒ¶ ÎiÕ¶ hT¶ dm cC¶l Ϋy ÎLCi L« cn¶. Ïy ¼Ó¶ óÞ BÈy hui ¬Êy ó{íc, Îøc ãi˶ quC, lÐÎ hT¶: - ªlÕ ¶ps? ¤¶ã c߶ ¬uï¶ Îli Îlï Îpi ¶ãlÖ ¶N« cl¨¶ã? ªlÊy Îl©¶ µlCµ cñ« Vi¶l ªlCi ãip dƶ, Ïsp¶ã ¸l©¶ óiÕÎ Bå BÖ ¬×¶l BÞcl kla¶ã ¶æi, hiÒ¶ lÐÎ hí¶: - Ïy ¼Ó¶ cs¶ hui L«! ¸lp¶ã clSµ Ϋy, Î{mi c{êi ¶gi: - ¸ï¶ã lû µlCÎ Îpi! ®ns liÖu cñ« a¶ã clb hp ã×? ¤¶ã clb x{« ¶«y óua¶ óC¶ ¶ãlÒ ã×? ¸lbc quý ÎiÖ¬ oi¶l ý l{¶ã hs¶ã klSµ óï¶ óÉ. ªpi ¶ãuyT¶ ¬Ëu ÎlÞ¶l Îíi ó« oa¶ã! ªl× L« Ïsp¶ã ¸l©¶ xuÊÎ Îl©¶ hp ¶lp óua¶, ÎC¶l LÊÎ ls¹Î kT. rbc oCµ cliÕ¶, ÎlÉ ¶ps clp¶ã cò¶ã ¶gi ¶lN¶ã c©u ÎLs¶ã ¶ãlÒ ¶lp óua¶, ¶l{¶ã LÊÎ ls¹Î kT Îøc c{êi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -159- Vi¶l ªlCi ¶æi ãi˶, ÎLn hêi: - Ai ¶gi Bè« víi ¶lp ¶ã{mi? ª« B©y lä Vi¶l ÎT¶ ªlCi, Bn¬ ¶liÖ¬ ó«¶ã clñ ó«¶ã rs¶ã Du, liÖ¶ cl{« B{îc h·¶l ãiCs quý ÎC¶l B¹i d«¶l hp ã×? Ïsp¶ã ¸l©¶ c{êi ¶gi: - ªiÉu oi¶l lä Ïsp¶ã, Îlns Îù Bm¶ d«¶l ¬éÎ clN ¸l©¶. ¸l©¶ hp cl©¶ ÎlËÎ, lp¶ã ÎlËÎ, ãiC cn cg ¬éÎ kla¶ã l«i, hÊy ¶ãlÜ« hp ÎlÕ! ÷lN¶ã lp¶ã BC¶ã ãiC ¬éÎ h{î¶ã, ón¶ liÖu kla¶ã dC¬ óC¶ ¬éÎ h{î¶ã hi¶l ¬éÎ µl©¶. ®ÊÎ cø h·s Êu, µlô ¶N«, ón¶ liÖu BÒu kla¶ã hõ« dïi. ¸lM¶ã l«y a¶ã clñ BÞ¶l Îíi cliÕu cï hs¹i lp¶ã ã× cñ« ón¶ liÖu ÎlÕ? ¸l{« ¶ãle lÕÎ hêi ¶gi cñ« clp¶ã, Vi¶l ªlCi B· ¶æi ãi˶ quCÎ ÎlCs: - _????_ A¶l e¬ ÎLs¶ã ó«¶ã hiÒ¶ B{« ¶ã«y ¬éÎ c©y Îl{m¶ã hí¶ Îíi, Vi¶l ªlCi cǬ hÊy c©y Îl{m¶ã, Lu¶ã Lu¶ã ¬éÎ cCi, Îlp¶l ¬éÎ Îl{m¶ã ls« hí¶ ó»¶ã cCi óCÎ, vp B©¬ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ Ïsp¶ã ¸l©¶ hiÒ¶. rèi h¹i ¬éÎ ó{íc, Ïsp¶ã ¸l©¶ óç¶ã ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLCi, u¶ã du¶ã ¶gi L»¶ã: - ¸l«s ai! ¸lb¶ã Ϋ óua¶ óC¶ cø viÖc óua¶ óC¶, c߶ ¶lN¶ã oï vp¶ã ¶Çy kla¶ã ÎlÉ ¶ps kla¶ã hÊy! ÷gi xs¶ã, clp¶ã cÊÎ óp¶ Îݶl, vp óbÎ Bå¶ã vps ÎLs¶ã h߶ã, Låi cbi xuï¶ã ¶lÆÎ ¶lN¶ã Îlsi vp¶ã. ®iÕÎ Lâ vâ ¶ãlÖ cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ c«s oiTu lm¶ Vi¶l ªlCi ¶liÒu, hH ÎÊÎ ¶liT¶ Vi¶l ªlCi µlni óÞ Îlu«, ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ«, ¤¶ ¼i¶l ÷ãa, l«i ¶ã{êi Bå¶ã Îlêi xa¶ã hT¶, h« hí¶: - ¼uï¶ hÊy oï vp¶ã ¶py kla¶ã µlni hp dÔ B©u! ªlÊy l«i «¶l e¬ lä ¤¶ ¬¹¶l ¬H xa¶ã Îíi, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãåi xuï¶ã ¶Ð ¬×¶l vÒ óT¶ µlni Ϋy ÎLCi óæ xuï¶ã hua¶. ¼i¶l ÷ãa vp ¼i¶l ÷ãlÜ« võ« ÎiÕ¶ hT¶, Bi Îles ÎlÕ ÎL˶ ÷ãò lp¶l ÎlÊy Ϋy cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ BC¶l Îíi, BÒu hèi ¶ã«y h¹i. ¤¶ ¼i¶l §¹Î vp ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ cè¶ã ÎiÕ¶ hT¶, ¼i¶l ¾m¶ dm Ϋy L« cn¶ ÎlÕ ca¶ã cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶, c߶ ¤¶ ¼i¶l ªli ë µlÝ« o«u ¶lS¬ h{¶ã clp¶ã BC¶l _????_ clp¶ã óç¶ã o« _????_ «¶l e¬ lä ¤¶, ¬íi _????_ «¶l e¬ óT¶ BÞcl, _????_, ¶l{ hp ¬Êy clôc _????_ Ïsp¶ã ¸l©¶ oî _????_ ã× ¬p ¶l«¶l ¶lѶ, _????_ µlni ãiN ÎlÕ Îlñ _????_ ÎlÊy ¬iÕ¶ã Îl× ãië ¬iÕ¶ã clí kla¶ã _????_ ca¶ã ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ªlÊy Ïsp¶ã ¸l©¶ óÞ ó«s v©y, clØ cg cï ãS¶ã ã¹Î Bì clí kla¶ã o«s BC¶l h¹i B{îc, Vi¶l ªlCi ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, y Î{ë¶ã hp cg cm léi cls ¬×¶l B{îc l{ë¶ã hîi, hiÒ¶ dë ¶ã«y Îl{m¶ã µlCµ cñ« D{m¶ã Gi«, B©¬ hua¶ vps o«u h{¶ã Ïsp¶ã ¸l©¶, ªiÉu ªuÖ ÎlÊy vËy oî quC, hí¶ ÎiÕ¶ã kTu hT¶: - Ïsp¶ã o{ óC cȶ Îl˶! ÷ãê B©u, Ïsp¶ã ¸l©¶ hp BÖ Îö BÇu ÎiT¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶, B· läc lÕÎ vâ ca¶ã cl©¶ ÎLuyÒ¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ Låi, ¶Õu «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã cg ÎL˶ µlCµ kú h¹ ¶Çy, Îl× dè cls cn ¶¨¬ ¶ã{êi cè¶ã xa¶ã hT¶ ¬éÎ hbc, cò¶ã kla¶ã ÎlÉ BÞcl ¶æi clp¶ã. ¸©y Îl{m¶ã cñ« Vi¶l ªlCi võ« B©¬ Îíi, Ïsp¶ã ¸l©¶ v߶ã Ϋy vÒ µlÝ« o«u vgi ¬éÎ cCi, ¶S¬ clÆÎ hÊy ¶ãä¶ c©y Îl{m¶ã. ªlñ µlCµ ¶Çy hp “Ϋy kla¶ã c{íµ klÝ ãiíi” _????_. ÷lê cg ki¶l ¶ãliÖ¬ huyÖ¶ Î˵ ¬Êy clôc ¶¨¬, Ïsp¶ã ¸l©¶ c߶ ¶l«¶l ¶lѶ vp hîi l¹i lm¶ ¶liÒu. ¤¶ã Ϋ ¶S¬ B{îc klÝ ãiíi cñ« Bïi µl{m¶ã, Îlõ« ÎlÕ dè¶ã oøc kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi, hai cn Vi¶l ªlCi BÕ¶ ãǶ, Bå¶ã Îlêi dm Ϋy ÎLCi ã¹Î quyÒ¶ cñ« ¼i¶l ¾m¶, ó{íc cl©¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -160- µlni hT¶ ¶ö« ó{íc ÎLC¶l cCi BC cñ« ¼i¶l ÷ãlÜ«. ¸Ci BC Bg ÎLb¶ã ¶ã«y Vi¶l ªlCi ÎlÕ hp cn ¶ã{êi hÓ¶ c©y Îl{m¶ã BÒu ó«y qu« BÇu oCu ¶ã{êi L« ¶ãspi Lmi xuï¶ã BÊÎ. ÷l{¶ã où ÎlËÎ hbc Vi¶l ªlCi óÞ Ïsp¶ã ¸l©¶ hai h¹i ãǶ, ¬¹¶ã ¬ì a¶ã Ϋ óÞ v«i µlni Ïsp¶ã ¸l©¶ v« ¬¹¶l ¬éÎ cCi, B«u Î˶ x{m¶ã Îñy, a¶ã Ϋ clØ kTu B{îc ¬éÎ ÎiÕ¶ã, B· hm hö¶ã ó«y L« µlÝ« ¶ãspi Låi ¶ã· h¨¶ xuï¶ã BÊÎ, clí kla¶ã µlni a¶ã Ϋ B· óÞ ¼i¶l ÷ãlÜ« BC ÎLb¶ã. ®ä¶ Bp¶ e¬ ó«¶ã rs¶ã Du véi cl¹y h¹i Bì a¶ã Ϋ dËy, µlg ®«¶ã clñ V¨¶ Ïs« vp ¶lÞ BÖ Îö KlÊu GiCµ ÷iT¶, B¹i BÖ Îö cñ« Vi¶l ªlCi hp V¨¶ Ïs« vp ÷lÞ BÖ ª{ë¶ã ªla¶ã ªæ ÎlÊy Vi¶l ªlCi ÎlÊÎ Îlñ BÒu xÊu læ va cè¶ã. Råi cn ó« BÒu xa¶ã vps BC¶l óõ« Bi, ¶l{¶ã cl{« B{îc vpi liÖµ B· hǶ h{îÎ óÞ Ïsp¶ã ¸l©¶ BC Îu¶ã L« ¶ãspi. V¨¶ Ïs« c߶ óÞ ã·y cC¶l Ϋy µlni ¬«¶ã vÕÎ Îl{m¶ã LÊÎ ¶Æ¶ã. V× ÎlÕ ¶ã{êi cñ« ó«¶ã rs¶ã Du kla¶ã c߶ «i dC¬ ¶lny vps cliÕ¶ BÊu ¶N«. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¬éÎ ¬×¶l BÊu víi ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶. §C¶l Îíi hbc ÎlËÎ kÞcl hiÖÎ, clØ ÎlÊy oCu cCi óg¶ã ¶ã{êi ó«y Bi h{î¶ h¹i, ls« cn ¬SÎ. ¸g hbc Ïsp¶ã ¸l©¶ BéÎ ¶liT¶ xa¶ã L« klái v߶ã v©y ¶l{¶ã ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ¶l{ óg¶ã víi l׶l h˵ Îøc v©y clÆÎ h¹i, Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎLs¶ã h߶ã hs ¶ã¹i va cè¶ã. ¸ß¶ ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ cò¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ quC, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãêi ÎT¶ ãip quT ¬è« côc ¬Þcl ¶l{ vËy ¬p hïi Îlñ h¹i kݶ BCs BÕ¶ ÎlÕ!” ªlÊy lä cp¶ã BC¶l cp¶ã ¶l«¶l, ¶¨¬ ¶ã{êi ¶l{ ó{m¬ ó{í¬, h{î¶ qu«¶l klg¬ ls«, Ïsp¶ã ¸l©¶ cg hbc ÎlÊy ¬äi ¶ã{êi ¬uï¶ BC ¬×¶l, võ« ¶lny o«¶ã óT¶ BÉ ÎLC¶l, µlÝ« o«u B· cg ¶ã{êi Bʬ ¬éÎ quyÒ¶ Îíi Låi. ¸g kli võ« ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi dm l«i Ϋy BÞ¶l a¬ ¬×¶l vËÎ hé¶, a¶ã Ϋ BÞ¶l hèi h¹i BÉ ÎLC¶l, o«u h{¶ã B· cg ¬éÎ ¶ãä¶ c{íc BC Îíi. ¸Cc ¬iÕ¶ã vâ cñ« «¶l e¬ lä ¤¶ l׶l ¶l{ ¨¶ klíµ víi ¶l«u va cè¶ã. ªlÊy «¶l e¬ lä cp¶ã BC¶l cp¶ã ÎlT¬ óiÕ¶ lg«, vp ¶l˶ L⠬׶l B«¶ã h©¬ vps Î׶l ÎL¹¶ã ¶ãuy liɬ, a¶ã Ϋ ÎlÐÎ Îs ¬éÎ ÎiÕ¶ã, LbÎ óp¶ã Îݶl vp óbÎ Bå¶ã ë ÎLs¶ã ¶ã{êi L«, Îù óns ÎlǬ: “ ¸Cc ¶ã{êi cËy cg ¶¨¬ ¶ã{êi BÞcl ¬éÎ ¬×¶l Ϋ, dè Ϋ cg xö dô¶ã klÝ ãiíi cò¶ã vÓ¶ cl{« µlni hp l̶ ¬p!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã óiÕ¶ ca¶ã L« Îlñ, dè¶ã óp¶ Îݶl Bì ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã BC¶l xÐs c¹¶l cñ« BÞcl vp dè¶ã óbÎ Bå¶ã quÐÎ ¶ã«¶ã Biɬ clÐs, cluyT¶ ¶l»¬ cCc yÕu luyÖÎ cñ« ¬Êy «¶l e¬ óT¶ BÞcl ¬p Biɬ hs¹¶ x¹. ÷l˶ ÎlÊy ÎlÕ ca¶ã Bg hîi l¹i va cè¶ã, ¤¶ ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ luýÎ ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi. ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã vøÎ ¶ã«y klÝ ãiíi cls ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶, ÎL«¶l BÊu ó»¶ã klÝ ãiíi c߶ ¶ãuy liɬ dN déi lm¶ BC¶l ó»¶ã Ϋy cl©¶ ¶liÒu. Ai ¶Êy BÒu lC ¬å¬ ÎLï ¬SÎ xe¬ BÕ¶ ¶æi 㫶, Îi¬ BÒu Lu¶ã Bé¶ã ki¶l l·i. ªlÊy Î׶l ÎlÕ cñ« o{ µlô óÞ ¶ãuy cʵ BÕ¶ ¶mi, Ïy ¼Ó¶ Îù óiÕÎ ón¶ h·¶l kЬ cái, ¶l{¶ã Î׶l ÎlÇy ÎLß LÊÎ ¶Æ¶ã, kla¶ã ÎlÉ hp¬ Îli¶l B{îc. ¸lp¶ã lÐÎ hT¶ ¬éÎ Îiն㠶l{ læ ãǬ, LbÎ Bm¶ B«s L« ¶lny xæ vps ÎLs¶ã ÎL˶ ÷ãò lp¶l. ÷l{¶ã clp¶ã ¬íi ÎiÕ¶ B{îc ó« ó{íc, óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ÎlsC¶ã qu« ¬ÆÎ, Låi ÎlÊy óp¶ Ϋy ¶ã{êi Êy BÉ vps v«i ¬×¶l, Ïy ¼Ó¶ ãiùÎ ¬×¶l dm B«s clЬ ¶ã«¶ã ¬éÎ ¶lCÎ, ¶l{¶ã ¶ã{êi ¶ä kláe quC, BÌ clp¶ã clÞu lM¶ xuï¶ã. ¸lp¶ã µlni véi Îlu B«s h¹i, oî clЬ ¶ã{êi kla¶ã B{îc h¹i clЬ µlni ón¶ Îl©¶ ¬×¶l. ÷ã{êi ¶ä klH LØ Î«i clp¶ã: - ªlai B¹i c«! §õ¶ã cg ¶lny vps ÎLs¶ã ÎL˶ Bg! ®»¶ã kla¶ã oH clÕÎ s«¶ clÕÎ uæ¶ã ¶ã«y Îøc klSc! ÷l׶ kü ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶ä, Ïy ¼Ó¶ ¬íi óiÕÎ hp ªlõ« ¸lÝ. Võ« Låi, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Biɬ ¶ã· r· ÷lÞ, clp¶ã kla¶ã µlôc Îpi cls hS¬. V× cls L»¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶lê cg où ¬«y ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -161- ¬S¶, ¶T¶ ¶ã{êi ¬íi ÎlS¶ã clí kla¶ã µlni óëi ÎlËÎ Îpi! ÷l{¶ã ó©y ãiê óÞ ªlõ« ¸lÝ klH BÉ Î«y h«i v«i, ¶ö« Îl©¶ clp¶ã B· ¬Ò¬ ¶lò¶, kla¶ã ÎlÉ dè¶ã oøc B{îc. - ¾{ µlô cñ« «¶l _????_ hs ¶ã¹i. ÷gi xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ cl¨¬ clb ¶l׶ oCu ¶ã{êi cliÕ¶ BÊu. ¸g hbc clp¶ã ¶ãö¶ã BÇu ¶l׶ hT¶ ÎLǶ ¶lp, l׶l ¶l{ B«¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi ¬éÎ vʶ BÒ ã× klg kl¨¶ Îl× µlni. ªiÉu ªuÖ ó{íc Îíi c¹¶l clp¶ã klH ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c«, ¬«u vps ãibµ Ïsp¶ã o{ óC Bi! Ïä ¶¨¬ ¶ã{êi BC¶l ¬éÎ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ hp ã×? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLn hêi, clØ xu« Ϋy óns ¶p¶ã Bø¶ã L« x«, ªiÉu ªuÖ óÞ lÊÎ lñi, ¶ã{î¶ã quC, óÜu ¬ai Bi L« clç klCc. ªlÊy vËy ªl«¶l ªl«¶l ¬õ¶ã ÎlǬ ÎLs¶ã óô¶ã. ¾Cu ¶ã{êi cp¶ã BC¶l cp¶ã ¶l«¶l, Îuy BC¶l LÊÎ kÞcl hiÖÎ, ¶l{¶ã kla¶ã «i ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã klÝ ãiíi v« cl¹¬, clØ cg ÎiÕ¶ã kTu “vè vè” cñ« cCc klÝ ãiíi ¬b« ¬Cy vp Îp Cs ó«y h{î¶ Îlai. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªiÉu ªuÖ ¶gi: - E¬ ªiÉu ªuÖ, Bõ¶ã véi ÎLCcl Îai va hÔ. Võ« Låi, Îai B«¶ã ¬·i ¶ãlÜ ¬éÎ vʶ BÒ ¶«¶ ãini, ¬T ¬È¶ cn Ω¬ lå¶. ÷l{¶ã ó©y ãiê Îai B· ¶ãlÜ Îla¶ã BiÒu Bg Låi. ªiÉu ªuÖ véi ¶gi: - ªLs¶ã ÎL{ê¶ã lîµ ¶py, lp ÎÊÎ «¶l µlni xi¶ _????_. ªiÉu ªuÖ h¹i Îlbc ãiôc: - A¶l ¶py l«y ÎlËÎ! Kla¶ã óiÕÎ µl©¶ óiÖÎ viÖc kli¶l viÖc ÎLä¶ã! ¸g BiÒu ã× klg kl¨¶ ¶ãlÜ cl{« L«, BÉ hCÎ ¶N« BC¶l xs¶ã, Låi l·y ¶ãlÜ víi ¶ãîi cg lm¶ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - Vʶ BÒ Îai B«¶ã ouy ¶ãlÜ Bg hp cCcl µlC ÎL˶ ÷ãò lp¶l, e¬ kla¶ã ÎlÊy l«y o«s, lä cg ó«s ãiê v« cl¹¬ klÝ ãiíi B©u? - V©¶ã, e¬ cò¶ã hÊy hp¬ h¹! Ïy ¼Ó¶ B· cg clbÎ kݶl µlôc Îpi ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - ªlÕ hp ¶ãlÜ« ã× clø ªiÉu o{ Îlbc! ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - §iɬ cïÎ yÕu cñ« ÎL˶ ÎlÕ ¶py hp “¶l«¶l” BÉ Bai óT¶ klÝ ãiíi v« cl¹¬ ¶l«u, Î׶l ÎlÕ ÎÊÎ µlni clˬ cl¹µ Bi. ®ëi vËy cCcl µlC ÎL˶ ¶Çy µlni dè¶ã “¶l«¶l BC¶l h¹i ¶l«¶l”. ÷ãlÜ« hp µlni BC¶l ¶l«¶l lm¶ óä¶ lä, Îl× µlC B{îc ÎL˶ ÷ãò lp¶l ¶py ¶ã«y. Ïy ¼Ó¶ hSc BÇu ¶gi: - X{« ¶«y lä B· huyÖ¶ Î˵ ÎluǶ Îlôc hS¬ Låi, ¬×¶l hp¬ o«s BC¶l ¶l«¶l lm¶ lä B{îc? ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - ªai BC¶l Îlö xe¬! ¸lp¶ã qu«y BÇu óns ªiÉu ªuÖ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -162- - E¬ ªiÉu ªuÖ, cls Îai ¬{î¶ cliÕc ÎL©¬ cpi Îgc. ªiÉu ªuÖ B{« ¶ã«y cliÕc ÎL©¬ cpi BÇu cls ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy cliÕc ¶ãäc ÎL©¬ Bg ÎLs¶ã ÎLts Bѵ BH va cè¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªai oH dè¶ã cliÕc ÎL©¬ ó»¶ã ¶ãäc Îl¹cl ¶Çy BÉ Bïi BÞcl víi «¶l e¬ lä ¤¶. Ïy ¼Ó¶ vp ªiÉu ªuÖ Î{ë¶ã clp¶ã ¶gi óa¶ã Bè«, v× cliÕc ÎL©¬ Êy clØ klH ót hp ã·y Bai Låi Îl× dè¶ã hp¬ vâ klÝ o«s B{îc? Ï«i ¶ã{êi B«¶ã ¶ãli ¶ãê, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã óns Ïsp¶ã ¸l©¶: - §¹i o{ luy¶l! ¼Ëu ªlæ oi¶l ÊÎ ¬éc, B¹µ ¸p¶ ¸u¶ã ÎÈu Kln¬ vÞ. Ïsp¶ã ¸l©¶ cl{« liÉu ã× cn, ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ¤¶ã ãip ÷ãò h·s BÒu oî l·i vp ¶ã¹c ¶liT¶ ÎlǬ. Ïä Îù lái: “ª¹i o«s clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, Îl»¶ã ¶lá ¶Çy B· óiÕÎ Lâ óÝ ¬ËÎ ÷ãò lp¶l ÎL˶ cñ« clb¶ã Ϋ Låi?” ªlõ« ¸lÝ h¹i kTu hT¶: - §i¶l lß« klSc ¸«¶l ki¬ ÎÈu, ªLʶ ¸u¶ã xuÊÎ ry vÞ! ªõ ¶·y Îíi ãiê Ïsp¶ã ¸l©¶ óÊÎ hu˶ dè¶ã c{m¶ã ca¶ã l«y hp hõ« Bns ¬éÎ cCcl kla¶ klÐs vÓ¶ kla¶ã o«s ÎlsCÎ klái B{îc où ó«s v©y cñ« ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶. ¤¶ã Ϋ B· ¶ãlÜ Îíi où «¶l e¬ lä ¤¶ c¨¶ cø vps ÷ãò lp¶l o«¶l klCcl óiÕ¶ lg« vp dè¶ã µl{m¶ã vÞ ®CÎ QuCi BÉ ó«s v©y ¬×¶l. ÷l{¶ã ¬Êy hǶ Îʶ ca¶ã BéÎ ¶liT¶ a¶ã Ϋ BÒu óÞ «¶l e¬ ÷ãò Îæ cn¶ ÎLë h¹i ¬éÎ cCcl klÐs hÐs. ÷«y óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¬Ccl óns, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« cø Îles ý kiÕ¶ cñ« clb Êy BC¶l Îlö xe¬ ¬«y L« µlC ¶æi cò¶ã ¶T¶!” ªles hêi dƶ cñ« ªlõ« ¸lÝ, a¶ã Ϋ ÎiÕ¶ ÎlM¶ã ªLʶ ¸u¶ã, ÎlsCÎ L« ry vÞ, qun ¶liT¶ ÎlÊy cg clç ÎLï¶ã hiÒ¶ ¶lS¬ clç ÎLï¶ã Bg xuyT¶ L«. ®ç¶ã ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ h¹i hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¸l¹y ¸p¶ vÞ! ¸l¹y ¸p¶ vÞ! ªuy Lâ Lp¶ã ÎlÊy ¸p¶ vÞ B«¶ã cg ¤¶ ¼i¶l ¾m¶, ¤¶ ¼i¶l ªli l«i ¶ã{êi cn¶ ÎLë, ¶l{¶ã óiÕÎ Îlêi cm kla¶ã ÎlÉ óá hì, Ïsp¶ã ¸l©¶ kla¶ã ouy ¶ãlÜ ã× cn, xa¶ã hua¶ vps clç l«i kt BÞcl. ¤¶ã Ϋ võ« Îíi ¶mi, l«i ¶ã{êi ki« hiÒ¶ LH o«¶ã l«i óT¶ BÉ ó«s v©y, c߶ clç ÎLï¶ã Bg ¼i¶l §¹Î vp ¼i¶l ÷ãa cl{« kÞµ Îíi Îl«y µliT¶. ªl©¶ µlCµ cñ« lä Ïsp¶ã ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, ds óbÎ Bå¶ã L« Biɬ óT¶ µlni vp dè¶ã óp¶ Îݶl óæ xuï¶ã óT¶ ÎLCi, a¶ã Ϋ B· ¶lny L« ¶ãspi v߶ã v©y, Bø¶ã ¶ã«y óT¶ c¹¶l ªlõ« ¸lÝ. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ÎlÊy Ïsp¶ã ¸l©¶ B· L« klái ÎL˶ ÷ãò lp¶l BÒu ki¶l ¶ã¹c va cè¶ã, v× Îõ _????_. - ÷ãpi B· L« klái ÷ãò lp¶l ÎL˶ cñ« clb¶ã Îai Îl©¶ Îlñ B· µli Îl{ê¶ã hS¬ Låi! ¸Cc l¹ hp ¶ã{êi cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ µlni kla¶ã? Víi h·s ÎiÒ¶ óïi ¼éc ÷l©¶ ªl«¶l, ¶ãpi x{¶ã la L« o«s? R« klái v߶ã v©y, Ïsp¶ã ¸l©¶ h¹i Î{mi Îضl vp µl« ÎLß ¶ã«y. ¤¶ã Ϋ ÎLn hêi: - ¼ôc h·s ÎiÒ¶ óïi hp ©¶ o{ cñ« Îai. ªlÕ ¶ps? ªai, ÎT¶ Bå BÖ ÎǬ Îl{ê¶ã ¶Çy B· hp¬ ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ cñ« cô Ϋ µlni kla¶ã? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -163- ¤¶ ¼i¶l §¹Î ¶gi: - ªlns ¶ps! Vâ ¶ãlÖ cñ« ¶ãpi, clb¶ã Îai ¶l˶ ÎlÊy qun ÎlËÎ hp BÝcl ÎLuyÒ¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶! - §C¶l ¶l«u, clb¶ã Ϋ cò¶ã Bn clsn¶ã ¶l«u Låi! ¸Cc ¶ãpi ¶lN¶ã ¶¨¬ ¶ã{êi v©y BC¶l ¬×¶l Îai! ªuy kt l̶ ¶py kla¶ã Bñ Îpi quËÎ ¶ã· ¶¨¬ a¶ã clñ hí¶, ¶l{¶ã cCc vÞ cò¶ã clM¶ã l¹ ¶æi Bø« óC¶ lp¶ã Ls¶ã ¶py! ®ua¶ óC¶ ¶l{ vËy cò¶ã ca¶ã ó»¶ã BÊy ¶lØ? ÷ö« c©¶ ÎC¬ h¹¶ã! ªlÕ c߶ oï vp¶ã ¶Çy cCc ¶ãpi Îݶl o«s? ÷gi xs¶ã, Ïsp¶ã ¸l©¶ qu«y BÇu h¹i óns Vi¶l ªlCi: - ¸ß¶ a¶ã ÎL{ë¶ã quÇy ¶Çy, cluyÕ¶ óua¶ _????_. - ¾ï vp¶ã ¶py kla¶ã cg µlǶ cñ« a¶ã B©u! XÊu læ quC, Vi¶l ªlCi Îù óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ¬×¶l c߶ kЬ ¶ã{êi Ϋ x« hS¬, hiÒ¶ ¬iÔ¶ c{ì¶ã ÎLn hêi cls Bì ¶ã{î¶ã: - A¶l clp¶ã lä Ïsp¶ã ki« Bõ¶ã cg ¶ãa¶ã cuå¶ã ¶l{ ÎlÕ! ¾H cg ¬éÎ ¶ãpy «¶l häÎ vps Ϋy Ϋ! Ïsp¶ã ¸l©¶ c{êi ¬Ø«: - Quý ÎiÖ¬ cg lp¶ã ã× óua¶ óC¶ B{îc, BÞ¶l cliÕu cï Îíi ÎiÉu liÖu, dè hç l«y h·i cò¶ã kla¶ã o«s, clb¶ã Ϋ cè¶ã ¶ãlÒ víi ¶l«u cn, ãiC cn cg ÎlÉ BÆc óiÖÎ Îl{m¶ã h{î¶ã B{îc. §C¶l Îl× kla¶ã Bñ oøc l¹ ¶ã{êi Ϋ, ¬p BÊu klÈu Îl× Vi¶l ªlCi cò¶ã kЬ ¶ïÎ, y Îøc ãi˶ va cè¶ã dÓ¶ hua¶ Bå BÖ vp Bp¶ e¬ ÎLs¶ã ó«¶ã LbÎ hui ¶ã«y Îøc Îl×. ¼Æc kÖ óä¶ rs¶ã Du Îíi l«y hui, ¼i¶l §¹Î clØ ¶gi víi Ïsp¶ã ¸l©¶ Îlai: - XÐÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ¶ãpi, cò¶ã cg ÎlÉ ãäi hp lps kiÖÎ B{m¶ã Îlêi. ªlai, ÎlÕ ¶py vËy! ÷É ¬ÆÎ ¶ãpi, oï vp¶ã ¶Çy clb¶ã Îai xi¶ lsp¶ h¹i ¬éÎ ¶ö«. ¾î cCi d«¶l cñ« µlCi Ïs« ¾m¶, ¼i¶l §¹Î kla¶ã ¬uï¶ ã©y ÎlT¬ kt Îlè, ¶T¶ cg ý dp¶ xÕµ cls xs¶ã cluyÖ¶. Ïsp¶ã ¸l©¶ c{êi ¶gi: - ÷Õu oï vp¶ã ¶Çy hp cñ« LiT¶ã cñ« ÎiÉu BÖ Îl× dè ó©y ãiê hp¬ ¨¶ klg kl¨¶ v× ÎliT¶ l¹ hs¹¶ h¹c, BÖ cò¶ã xi¶ óiÕu cn, quý lå cCc ó¹¶ cǶ ÎiÒ¶ xpi Îíi. ÷l{¶ã h·s luy¶l cò¶ã ¶T¶ Lâ lé cls, oï vp¶ã ¶Çy hp qu©¶ h{m¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã, ds ÎT¶ Bå BÖ óÊÎ Îpi cñ« BÖ µlô ÎLCcl Cµ Îni, B· óÞ ¶ã{êi Îlñ l¹ cñ« h·s luy¶l h{î¬ B{îc! ÷l{ vËy, BÖ óiÕÎ hp¬ o«s ó©y ãiê? ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶æi ãi˶: - ®¹¶ ¬uï¶ hÊy cn oï vp¶ã ¶py cò¶ã B{îc! ÷l{¶ã µlni cg l«i BiÒu kiÖ¶! VÓ¶ ¬éÎ ãiä¶ã lpi l{íc, Ïsp¶ã ¸l©¶ u¶ã du¶ã BCµ: - ¸ø viÖc cls ãiC cn Bi! §iÒu Bg dÔ Îl{m¶ã h{î¶ã hS¬! ¼uï¶ ¶gi ÎlCcl Îíi B©u, BÖ cò¶ã cg ÎlÉ ÎLn ãiC B{îc. ¸ø viÖc ¶gi Bi, BÉ clb¶ã BÖ Îls¶ã Îln óp¶ Îݶl o«u! ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -164- - Kla¶ã µlni óp¶ Îݶl ã× cn. §iÒu Îlø ¶lÊÎ hp: ÷ãpi µlni Be¬ hÔ vËÎ BÕ¶ BÉ ÎL«s Bæi cCc Îlsi vp¶ã. rÔ vËÎ Êy kla¶ã óSÎ óuéc hp ó«s ¶liTu. §g hp hÖ huËÎ cñ« µlCi clb¶ã Îai, ¬éÎ kli Îpi vËÎ B· BÕ¶ Ϋy, quyÕÎ kla¶ã ÎLn h¹i cls ÎlÊÎ clñ ¬éÎ cCcl quC dÔ dp¶ã. ®iÕÎ Lâ lä cls BiÒu kiÖ¶ Bg cïÎ BÉ hÊy h¹i clbÎ oÜ diÖ¶ Îlai, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶l˶ ÎlÊy µlCi ªl¹cl r{m¶ã B· {¶ã Îlu˶ ÎLn h¹i oï vp¶ã Bg Låi. ¤¶ã Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu vËy Ϋ cò¶ã kla¶ã ¶T¶ ã©y Îlè sC¶ víi lä hp¬ ã×!” ÷ãlÜ Bs¹¶, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãliT¬ ¶ã«y ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i, ÎLn hêi ó»¶ã ¬éÎ ãiä¶ã LÊÎ Bø¶ã BS¶: - ÷¨¬ vÞ ¤¶ ãi« B· ¶gi ¶l{ vËy, BÖ xi¶ Îu©¶ hÖ¶l. ¾C¶ã oí¬ ¬«i, BÖ vps Îlp¶l ªõ ¸l©u oö« os¹¶ ¬éÎ µlǶ ÎLä¶ã hÔ Låi oH Îl©¶ lp¶l Be¬ Îíi. §Ö cò¶ã oH cls BÆÎ ¬Êy ¬©¬ L{îu, ¬êi vpi ¶ã{êi ó¹¶ ë BÞ« µl{m¶ã ¶Çy BÕ¶ lÇu L{îu quý vÞ. ªlÊy a¶ã Ϋ ¶gi lîµ Î׶l lîµ hý quC, ¼i¶l ÷ãlÜ« hiÒ¶ ÎLn hêi: - ÷l{ ÎlÕ cò¶ã B{îc. ¸ß¶ BiÒu kiÖ¶ Îlø l«i hp: Plni BÉ «¶l ó¹¶l ÎLt lä ViT¶ ¶py h¹i cls clb¶ã Îai. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ã¹c ¶liT¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “V× cCc ¶ã{êi clÞu ÎLn h¹i oï vp¶ã, Ϋ ¬íi quC ¶É, BÉ cls ¬äi ¶ã{êi B{îc óns Îsp¶ ÎlÉ diÖ¶ Låi, lp ÎÊÎ c߶ µlni Bßi lái ÎlT¬ cli ÎiÕÎ ¶N«?” ¤¶ã Ϋ B©u óiÕÎ viÖc LÊÎ qu«¶ lÖ vp LÊÎ µløc ιµ, ¶l{ viÖc ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Lâ lÕÎ cluyÖ¶ óÝ È¶ ãiN« ¤¶ ÷ãli vp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. ÷l{ vËy ÷ãò h·s ÎlÉ ¶ps cò¶ã µlni ãiÕÎ cls kú B{îc ªlõ« ¸lÝ lä ¬íi c«¶ Ω¬. ¸ß¶ Îê “ón¶ Bå” cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, lä yT¶ ÎLÝ hp ªlõ« ¸lÝ B· ÎlÊy B{îc, ¶T¶ lä µlni cï ãiN ªlõ« ¸lÝ h¹i BÉ Bßi cls kú B{îc óøc ón¶ Bå Êy. Ïä vÓ¶ óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ LÊÎ c«s c{ê¶ã, ¶l{¶ã lä Îi¶ Î{î¶ã L»¶ã víi ÎL˶ ÷ãò lp¶l _????_. - _????_. §C¶ã hH Îai ls«¶ ¶ãlT¶l hS¬ ¶l{¶ã clØ oî clb Êy ë Bé ¬éÎ ¶¨¬ l«y oCu ÎlC¶ã Îl× quý vÞ hç vï¶ ¶liÒu hS¬, clÞu kla¶ã ¶æi B©u. Ïy ¼Ó¶ óiÕÎ Lâ ÎC¶l ¶ÕÎ o{ µlô cñ« clp¶ã, lÔ hbc ¶ps ¶gi óa¶ã Bè« hp a¶ã Ϋ B· ¶æi cm¶ Îøc ãi˶ Låi. §sC¶ clSc l«i óT¶ h¹i oSµ BC¶l ¶l«u, clp¶ã hiÒ¶ cǬ klÝ ãiíi cl¨¬ clb ¶l׶ vps kt BÞcl. ¼i¶l §¹Î c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¸lb e¬ lä ViT¶ ¶Çy o½¶ võ« Låi B· ¬Ccl ¶{íc cls ¶ãpi ÎlsCÎ L« klái ÎL˶ ÷ãò lp¶l cñ« clb¶ã Îai. ÷l{ vËy clSc clb Êy B· liÉu lÕÎ óÝ quyÕÎ cñ« ÎL˶ Bg, ¶T¶ clb¶ã Îai ¬uï¶ ¬êi clb Êy µlC Îlö xe¬! ªl× L« ÎL˶ ÷ãò lp¶l cñ« lä cg ¶lN¶ã ¶¨¬ ÎL˶ µlCµ. Võ« Låi, Bïi víi Ïsp¶ã ¸l©¶, «¶l e¬ lä ¤¶ xö dô¶ã ÎL˶ µlCµ Îlø l«i hp ÊÎ ¼éc ÎL˶ µlCµ, ¶l{¶ã c߶ LÊÎ ¶liÒu vâ ÎluËÎ óiÕ¶ lg« kú h¹ lä cl{« xö dô¶ã Îíi, ¶T¶ lä ¬íi Îli Îpi ÎlCcl Îløc ªlõ« ¸lÝ µlC ÎL˶ hp ÎlÕ! §· B{îc ¶Õ¬ ¬èi ÎL˶ µlCµ Bg Låi, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« cg ¬Êy clôc ¶¨¬ ca¶ã hùc ¬p kla¶ã _????_ ó«s ãiê cò¶ã oC¶ã ouïÎ lm¶ hp _????_, Bïi µlg kla¶ã ¶æi.” ÷ãlÜ xs¶ã, a¶ã Ϋ hiÒ¶ ¶gi: - ªL˶ µlCµ cñ« quý vÞ hîi l¹i hS¬! Võ« Låi Îai B· B{îc h·¶l ãiCs Låi. ¸ß¶ ÎiÉu BÖ, Îuæi clØ ó»¶ã cs¶ clCu cñ« quý ÷ãpi, quý ÷ãpi lp ÎÊÎ µlni xö klg dÔ víi lS¶ hp¬ ã×? ÷Õu quý ÷ãpi ÎlÊy lS¶ cl{í¶ã Ϋi ã«i ¬SÎ, Îl× clØ ¬éÎ vÞ ÎLs¶ã quý luy¶l BÖ L« d¹y óns qu« hs« hp B{îc Låi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -165- rêi ¶gi cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ óÒ ¶ãspi l׶l ¶l{ cg vt oî oÖÎ, ¶l{¶ã où ÎlËÎ Îl× då¶ ÷ãò h·s vps clç óÝ µlni “¬éÎ cläi ¬éΔ. V× a¶ã Ϋ ¶ãlÜ L»¶ã ¶Õu ªlõ« ¸lÝ BÊu víi Îõ¶ã ¶ã{êi ¬éÎ, vÞ ÎÊÎ B· Îlu« «¶l e¬ lä. ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ c{êi ¶l¹Î: - PlCi Ïs« ¾m¶ B· hõ¶ã ÎT¶ Îuæi klSµ clï¶ ãi«¶ã lå Îõ ó«s h©u ¶«y, kla¶ã hH võ« ¬íi ÎlÊy cCi ÎL˶ ÷ãò lp¶l ¶ls ¶lá ¶Çy h¹i oî BÕ¶ ¶çi µlni LôÎ BÇu LôÎ cæ h¹i! ÷Õu vËy, Îõ ¶«y xi¶ quý µlCi Bõ¶ã cg x{¶ã ÎT¶ liÖu ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå ¶N« ¶lÐ. ªlai Ïy ¼Ó¶ cn ãi˶, ë µlÝ« o«u Ïsp¶ã ¸l©¶ xa¶ã L«, h« hí¶: - Ai óns µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ oî cCc ¶ã{mi? ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ c{êi ¶gi: - VËy Îl× L« B©y Îlö csi ¶ps! Kla¶ã óiÕÎ ¶Æ¶ã ¶lÑ oï¶ã clÕÎ hp ã× cn, Ïy ¼Ó¶ ¶lny L« BÞ¶l BC¶l, ªlõ« ¸lÝ kÐs lS¶ h¹i vp klH ¶gi: - ªlai B¹i c«! §É Îai L« ÎL{íc! Kli ¶ps oSµ Îlu«, B¹i c« l·y L« ãibµ Îai! Ïy ¼Ó¶ ãËÎ BÇu ¶gi: - Ï«y hS¬, kli ¶ps clb cǶ Îai ãibµ, cø ãäi ¶ã«y “Ïy ¼Ó¶” hp Îai xa¶ã vps hiÒ¶. Xi¶ clb Bõ¶ã cg ãäi “ªlai B¹i c«, ªlai B¹i c«” hai Îlai µliÒ¶ µløc ¶l{ ÎlÕ ¶N«! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu. ªiÉu ªuÖ Bø¶ã óT¶ c¹¶l ¶ãle ÎlÊy óËÎ µl× c{êi. Ïy ¼Ó¶ ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ Låi lái: - ¸a c{êi cCi ã×? ªiÉu ªuÖ vÓ¶ kla¶ã ¶Ý¶ c{êi: - ªai cg c{êi ã× «¶l B©u? ®ç¶ã Îù d{¶ã óuå¶ã c{êi Îl× Îai c{êi clmi BÊy clí! Ïy ¼Ó¶ BÞ¶l lái vƶ ÎlT¬ Îl× ªlõ« ¸lÝ B· ¶lny L« Låi. ª«y vÓ¶ cǬ ¶ãäc ÎL©¬, clp¶ã ¶gi: - ÷ãò lp¶l ÎL˶ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã hîi h¹i hS¬! Qun ÎlËÎ ÎiÉu óïi cl{« lÒ ÎlÊy ó«s ãiê! ¼i¶l ÷ãlÜ« quCÎ hí¶: - ÷ã{mi cl{« o¹cl lmi oN«, cg ¶liÒu cCi vËÎ ÎǬ Îl{ê¶ã ¶lp ¶ã{mi c߶ cl{« ÎlÊy qu«, luï¶ã lå ÎL˶ ÷ãò Ïp¶l «¶l e¬ ¬ç ãi« Îl× hp¬ o«s ¶ã{mi ÎlÊy B{îc! ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ BiÒ¬ Îܶl ÎLn hêi: - ÷Õu cCc cô BÞ¶l ãiN Îai ë h¹i, Îl× ÎlËÎ qun Bb¶ã víi {íc ¬s¶ã cñ« Îai quC, v× Îai cò¶ã ¬uï¶ ¶l©¶ dÞµ ¶py h·¶l ãiCs ¶lN¶ã óÝ quyÕÎ luyÒ¶ ns vÒ ÎL˶ ÷ãò lp¶l cñ« ¬×¶l. Ïy ¼Ó¶ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc véi ¶gi: - ªiÉu o{ Îlbc! Ïä ãiN clb ë h¹i BÞ¶l l·¬ l¹i clb BÊy! ªiÉu ªuÖ h¹i óËÎ µl× c{êi. ªlõ« ¸lÝ qu«y BÇu h¹i ¶l׶ Ïy ¼Ó¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸Cc cô Êy hp ¶ã{êi cg Îuæi, kla¶ã ó«s ãiê óSÎ ¶¹Î ¶lN¶ã ÎiÉu BÇu! ªlai B¹i c« cø yT¶ Ω¬. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -166- Xs¶ã clp¶ã qu«y h¹i ¶gi víi ÷ãò h·s: - ªai L« lÇu cCc cô. Xi¶ cCc cô ¶lÑ Î«y cls! ÷ãle hêi ¶gi cñ« clp¶ã LÊÎ kliT¬ Îï¶, Lâ Lp¶ã hp kliÕµ oî, BÕ¶ kli ÎlÊy clp¶ã ó{íc L«, u¶ã du¶ã Îl{ Îln, kla¶ã cg vt ¶b¶ã cn, «i ¶Êy BÒu kla¶ã liÉu ý BÞ¶l cñ« clp¶ã L« o«s. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ BÒu Îlö qu« Îpi clp¶ã Låi, ¶T¶ kla¶ã ¶ps dC¬ kli¶l Îl{ê¶ã clp¶ã cn. Ïä cè¶ã ãim Ϋy L« liÖu, ¼i¶l ÷ãlÜ« vp ¼i¶l ¾m¶ ¶lny o«¶ã óT¶ µlni, ¼i¶l ªli vp ¼i¶l ÷ãlÜ« (???) v߶ã o«¶ã µlÝ« ÎLCi. ¸lØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, «¶l e¬ lä B· óï kݶ BCs Låi. ªlõ« ¸lÝ hp¬ ¶l{ vÓ¶ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn, Ϋy clps Låi lái: - ¸lb¶ã Ϋ BÊu ¶ã«y ë clç BÊÎ ó»¶ã ¶Çy {? _????_ - _????_ va hÔ ¬p Bé¶ã Îíi B«s Îl{m¶ã. ªai clØ dè¶ã cCi ÎL©¬ ¶ãäc ¶Çy BÉ xi¶ h·¶l ãiCs cCc cô vpi ¬iÕ¶ã. ¸lp¶ã võ« ¶gi xs¶ã, «i ¶Êy BÒu ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c v× hH ¶l˶ ÎlÊy clp¶ã ¶gi ¶l{ ÎlÕ ÎlËÎ hp ¶ãa¶ã cuå¶ã quC hH. ¸liÕc ÎL©¬ ó»¶ã ¶ãäc cl{« clSc B· ãiÕÎ ¶æi cs¶ cC¶l c«¬ (Îøc cs¶ quÝÎ), clØ klH Bô¶ã vps hp ã·y, Îl× v« cl¹¬ o«s B{îc víi B«s kiÕ¬ ó»¶ã Îlе cñ« ÷ãò r·s. Ïsp¶ã ¸l©¶ óiÕÎ hbc óÊy ãiê cg ¶gi cò¶ã va dô¶ã, Bp¶l µlni cǬ o½¶ óp¶ Îݶl vp óbÎ, clê kli ¶ps o{ BÖ h©¬ ¶ãuy hp ¶lny ¶ã«y vps cøu ãibµ. ªiÕ¶ h¹i ãǶ Ïy ¼Ó¶ vp ªiÉu ªuÖ, Ïsp¶ã ¸l©¶ klH c¨¶ dƶ: - ®T¶ BÞcl ¬¹¶l vp ¶liÒu ¶ã{êi lm¶ Ϋ. rCÎ ¶N«, kli ¶ps Ϋ óns cCc cs¶ cl¹y, hp cø viÖc ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¬Ci ¶lp ÎÈu hua¶. §· cg Ϋ vp ViT¶ o{ BÖ Bs¹¶ lËu, dè l«i Ϋ cg óÞ h©¬ vps Î׶l ÎlÕ ¶ãuy liɬ ¶ãuy BÕ¶ B©u, cCc cs¶ cò¶ã Bõ¶ã cg qu«y ÎLë h¹i ãibµ Bì clb¶ã Ϋ. Ïy ¼Ó¶ vp ªiÉu ªuÖ BÒu xi¶ v©¶ã hêi. Ïsp¶ã ¸l©¶ Îù Îi¶ oøc ¬×¶l vp ªlõ« ¸lÝ cg ÎlÉ kiÕ¬ cCcl ÎlsCÎ Îl©¶ B{îc, clØ cǶ Ïy ¼Ó¶ vp _????_ ÎL˶ Îl× ÎlÕ ¶ps cò¶ã µlC vì ÎL˶ Bg ¶ã«y. ¼Êy ¶ã{êi ¬p Ïsp¶ã ¸l©¶ Îݶl ¬êi Îíi µlC ÎL˶ hp: vî clå¶ã ÷lÞ o{ BÖ ÷a¶ã Quy ªl©¶ ë ¶bi ®p¶ ªl¹cl, Plæ ªliÖ¶ B¹i o{ ë clè« Ïs« ÷ãliT¬ Îضl Ïp ®Sc, vp ÎlT¬ o{ µlô a¶ã Ϋ hp ¼éc ÷l©¶ ªl«¶l lsÆc ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ cò¶ã B{îc. ®ï¶ ¶ã{êi ¶gi ÎLT¶ vp a¶ã Ϋ hp ¶¨¬, ¬çi ¶ã{êi µlô ÎLCcl BC¶l ¬éÎ ÎLs¶ã ÷ãò h·s, kliÕ¶ «¶l e¬ lä óÞ În¶ ¬Cc, kla¶ã ÎlÉ cøu ãibµ B{îc ¶l«u, ÷ãò lp¶l ÎL˶ ÎÊÎ ¶liT¶ µlni Ϋ¶ vì. ÷Õu ¬éÎ cläi ¬éÎ Îl× ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã µlni hp BÞcl Îlñ cñ« ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶gi ÎLT¶. rp ¶ã{êi cg ÎC¶l l«y µl« ÎLß ¶gi óa¶ã, Ïsp¶ã ¸l©¶ h¹i c߶ hp cs¶ ¶ã{êi ¬{u Îݶl LÊÎ ãiái. ªLs¶ã oï ¶¨¬ ¶ã{êi a¶ã Ϋ BÞ¶l ¬êi BÕ¶ BC¶l «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã ÎlÊy cg ÎT¶ ªlõ« ¸lÝ hp v× clp¶ã cls ÎiÉu o{ BÖ c߶ ÎliÕu ki¶l ¶ãliÖ¬ BÉ hp¬ l{ viÖc hí¶. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy clp¶ã Îݶl ÎsC¶ cȶ Îl˶ óiÕÎ ó«s! ªlõ« ¸lÝ h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã: - ¸Cc cô B· Îlp¶l Ω¬ clØ ãiCs cls, o«s h¹i LbÎ óíÎ Bi ¬éÎ ÎlÕ ÎL˶, kliÕ¶ ÎiÉu óïi kla¶ã läc B{îc Bñ Îsp¶ óé! ¼i¶l §¹Î ¶ã¹c ¶liT¶ lái: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -167- - ¸Ci ã× hp Îsp¶ óé l«y kla¶ã Îsp¶ óé? ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - ÷ãspi ÎL˶ ÷ãò lp¶l ¶Çy, cCc cô c߶ ®CÎ QuCi ÎL˶ BÉ µlß ÎC. ¾«s cCc cô kla¶ã ópy cn L«, BÉ ÎiÉu óïi B{îc ÎlT¬ oC¶ã ¬SÎ? ¼i¶l ÷ãlÜ« quCÎ hí¶: - §g hp ¶lp ¶ã{mi Îù Bßi hÊy cCi clÕÎ, clí Bõ¶ã cg sC¶ l˶ ã× ¶N« BÊy ¶lÐ? ÷gi xs¶ã, ¼i¶l ÷ãlÜ« qu«y h¹i óns ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã: - ÷«¬ D{m¶ã! Gäi cCc e¬ h¹i B©y! ÷«¬ D{m¶ã hp h·¶l Îô Bêi Îlø l«i cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã. ¸lp¶ã µlÈy Ϋy ¬éÎ cCi, ¬{êi h¨¬ ¶ã{êi BÒu ¶lny L«, Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy óä¶ ¶ã{êi Bg, cg ¶«¬ cg ¶N, h¹i cg cn l«i vÞ lß« Îl{î¶ã ¶N«. ¾«u kli ÎlÊy liÖu hÞ¶l cñ« ÷«¬ D{m¶ã, ¬{êi oCu ¶ã{êi cl¹y qu«¶l ÷ãò h·s, ÎLa¶ã ÎlËÎ Bѵ ¬SÎ. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã ë ãiN«, ÷ãò h·s v©y xu¶ã qu«¶l ¶l{ óp¶ Îl¹cl, óT¶ ¶ãspi h¹i cg ÎlT¬ 16 ¶ã{êi cl¹y Bi cl¹y h¹i. ¸g ¬éÎ BiÒu h¹ ¶løÎ hp kla¶ã lÒ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã cl©¶ cñ« óä¶ lä. Dè hp ¶ã{êi ãipu kiÕ¶ Îløc, Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶py cò¶ã µlni oî l·i. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ViT¶ o{ BÖ Lâ ÎlËÎ c߶ ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹i ÎlËÎ! ÷Õu y clØ BÊu LiT¶ã víi ÷ãò h·s Îlai, BÉ hbc ãƵ ¶ãuy liɬ Ϋ c߶ cg ÎlÉ xa¶ã vps cøu y B{îc. ®©y ãiê h¹i cg ÎlT¬ ¬{êi oCu ¶ã{êi cn¶ ÎLë, ¬äi clç læ¶ã BÒu óÞ lä óÞÎ kݶ lÕÎ cn ÎlÕ ¶py, BÕ¶ cs¶ Luåi cs¶ ¬uçi cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ó«y häÎ vps B{îc, luï¶ã cli hp cs¶ ¶ã{êi!” ªlõ« ¸lÝ dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy ÎLá vp ¶ãg¶ Ϋy cCi óT¶ µlni cǬ cliÕc ¶ãäc ÎL©¬, c߶ Ϋy ÎLCi µlÈy ¬éÎ cCi, cs cl©¶ µlni hT¶, hÊy cl©¶ ÎLCi hp¬ ÎLôc, ¶ã{êi clp¶ã óç¶ã qu«y Bi óï¶ ¶¨¬ v߶ã. ªlÊy clp¶ã cö Bé¶ã, ÷ãò h·s lä ¤¶ h˵ Îøc Îlbc BÈy ÎL˶ ÎlÕ, vp cò¶ã cl¨¬ ¶l׶ xe¬ clp¶ã cö Bé¶ã L« o«s. ÷l{¶ã ªlõ« ¸lÝ clØ cluyɶ Bé¶ã ë clç cò Îlai clí kla¶ã L« Ϋy BC¶l. ªl× L«, ÎL{íc ki« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ BC¶l víi ÷ãò h·s kla¶ã ¬«y ÎlÊÎ Îlñ óÞ óSÎ. ¾«u kli ÎLï¶ B{îc vÒ ë ÎLs¶ã l«¶ã Bé¶ã ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶, clp¶ã klæ ca¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi LbÎ cuéc B· klC¬ µlC B{îc ¬äi óÝ quyÕÎ luyÒ¶ ns cñ« ÎL˶ ÷ãò lp¶l vp ¶ãliT¶ cøu L« ¶lN¶ã clç kú diÖu cñ« ÎL˶ Bg hp: ®ÊÎ cø kt BÞcl xa¶ã xCs l«y Îʶ ca¶ã ÎlÕ ¶ps, ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ BÒu dè¶ã ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã vâ LÊÎ hîi l¹i µln¶ kÝcl h¹i. ¼éÎ ¶ã{êi L« Ϋy BC¶l, óï¶ ¶ã{êi ki« hiT¶ ÎiÕµ BC¶l Îles, cls Îíi kli ¶ps kt BÞcl óÞ óSÎ ¬íi Îlai. ªuy B· Î׬ kiÕ¬ L« ¬äi où óÝ ¬ËÎ ¶l{¶ã hp¬ cCcl ¶ps ¬p µlC ¶æi ÎL˶ ÎlÕ? Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli vÓ¶ cl{« Î׬ B{îc cCcl ãini quyÕÎ. ¾uïÎ ¬Êy ¶¨¬ hiÒ¶, a¶ã Ϋ B· ¶ãlÜ ¶CÎ gc, ¶l{¶ã kÕÎ qun clM¶ã Î׬ L« µl{m¶ã µlCµ ¶ps cg liÖu _????_ (¬éÎ hs¹i LS¶ LÊÎ Béc) B«¶ã óß ë ÎLs¶ã BC¬ cá. ªLa¶ã ÎlÊy óg¶ã ¶ã{êi, ¶g quʶ ÎL߶ h¹i, ¶ãö¶ã BÇu hT¶ kla¶ã lÒ cö Bé¶ã. ¾ë dÜ Ï¹ ªuyÕÎ ÷ãli B{îc ¶ã{êi Ϋ BÆÎ cls óiÖÎ liÖu hp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cï ¶liT¶ óëi ¶ãspi ¶lN¶ã lp¶l Bé¶ã h«¶l hÑ, liɬ Béc, lu¶ã Cc, a¶ã Ϋ ÎlÝcl ¶uai LS¶ Béc, BÉ hÊy ¶äc Béc hp¬ Îluïc óai ÎLT¶ BÇu ¶lN¶ã C¬ klÝ. ÷¨¬ ¶ä, vî ¤¶ ¼i¶l réc, e¬ d©u cñ« «¶l e¬ lä ¤¶ óÞ ÎLb¶ã µlni ÎT¶ Béc clÕÎ ¶ã«y ιi clç. ªluïc Béc ÎLT¶ BÇu ¶lN¶ã ¬òi ÎT¶ Bg BÒu hp ¶äc LS¶ Béc cn. ¤¶ã Ϋ LÊÎ Îl¹s Îluéc ÎC¶l ¶ÕÎ cñ« cCc hs¹i LS¶, óiÕÎ L»¶ã kli LS¶ qu«y ÎL߶ ¶ãö¶ã BÇu hT¶, hp ¶g clê Bîi kt BÞcl L« Ϋy ÎL{íc. Kli kt BÞcl Îʶ ca¶ã, LS¶ ¶ä h˵ Îøc Îlùc l{ ¬p cn¶ h¹i. ÷Õu BÞcl Bø¶ã yT¶, ¶g ÝÎ kli Îʶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -168- ca¶ã ÎL{íc. V× cl{« óiÕÎ Lâ Îlùc l{ cñ« BÞcl L« o«s, ¶Õu Îʶ ca¶ã ÎL{íc, Îl{ê¶ã Îl{ê¶ã l«y óÞ ÎliÖÎ Îlßi. Xbc Bé¶ã hi¶l cm, Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli ¶l׶ qu«, võ« ¶lny võ« kTu h«, hé¶ ¬Êy v߶ã ÎLT¶ ó·i cá. ¸liÕ¶ h{îc µlC ÷ãò lp¶l ÎL˶ B{îc lÕÎ BÞ¶l ¶ã«y Îõ BÊy. ÷ãlÜ« hp c¨¶ cø óï¶ clN: “ÏËu µlCÎ clÕ ¶l©¶” (BC¶l o«u ¶l{¶ã h¹i k׬ clÕ BÞcl ÎL{íc.) ªLs¶ã vâ ÎluËÎ, ¶ã{êi Ϋ clb ÎLä¶ã vps oøc ¬¹¶l vp où ¶l«¶l ¶lѶ. ¸lC¶l oCcl “ÏËu µlCÎ clÕ ¶l©¶” cñ« a¶ã h¹i ÎLCi ¶ã{îc lM¶. _????_ Îlñ Bs¹¶ _???_ BÉ ãini quyÕÎ B{îc dÔ dp¶ã ¶ã«y. Kla¶ã BÇy ¬éÎ ÎlC¶ã, a¶ã Ϋ B· oC¶ã ιs xs¶ã Îsp¶ óé µl{m¶ã µlCµ µlC ÎL˶ ÷ãò lp¶l. Råi a¶ã Ϋ ãli clе ¶ã«y vps ÎLs¶ã cuï¶ “Ki¬ ¾p ®Ý kݵ.” ¤¶ã Ϋ c߶ lspi ¶ãli, cl{« clSc cuï¶ ®Ý Kݵ Bg B· cg ¶ã{êi Î׬ ÎlÊy! VÝ dô cg ¶ã{êi kiÕ¬ B{îc, clØ oî hbc Bg B· qu« lp¶ã ¶ãl׶, lp¶ã ÎL¨¬ ¶¨¬ o«u vp kli Êy, xCc cñ« «¶l e¬ lä ¤¶ B· lg« L« cCÎ óôi h©u Låi! ªuy vËy, Îlè sC¶ óÞ «¶l e¬ lä ¤¶ cSÎ BøÎ ¬ÊΠ㩶 cl©¶, ÎLë Îlp¶l ¬éÎ µlÕ ¶l©¶, a¶ã Ϋ Bêi ¶ps clÞu BÉ yT¶. Vn h¹i, a¶ã Ϋ ¶ãlÜ L»¶ã: “Dè «¶l e¬ lä ¤¶ B· clÕÎ Låi, ¶l{¶ã ÷ãò lp¶l ÎL˶ cñ« lä vÓ¶ h{u ÎLuyÒ¶ h¹i cls cs¶ clCu. ¾«u ¶Çy, ¶Õu kla¶ã µlC ¶æi ÎL˶ Bg, cg µlni ªl¹cl r{m¶ã B{îc x{¶ã lè¶ã x{¶ã óC ë ÎliT¶ l¹ kla¶ã?” ¸ls ¶T¶, a¶ã cÊÎ ca¶ã viÕÎ lÕÎ cCcl µlC ÎL˶ vps ÎLs¶ã ®Ý Kݵ BÉ ¶lê ¶ã{êi ¶lÆÎ B{îc cuï¶ ®Ý Kݵ óCs Îlè lé cls. ¼Æc dè cluyÖ¶ Bg viÔ¶ va¶ã ÎlËÎ, ¶l{¶ã a¶ã Ϋ vÓ¶ yT¶ ÎLÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã oH B{îc Îs¹i ¶ãuyÖ¶. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã xö dô¶ã clC¶l oCcl “ÏËu µlCÎ clÕ ¶l©¶” ¬íi qu«y B{îc vpi v߶ã, B· Îlbc BÈy ÷ãò lp¶l ®CÎ QuCi ÎL˶ µlCÎ Bé¶ã Îsp¶ óé Låi. ÷ãò h·s µlni clê cls clp¶ã L« Ϋy Låi ¬íi Îlõ« ÎlÕ ¶lny xa vps, ¶l{¶ã ÎlÊy clp¶ã qu«y cp¶ã clˬ, kla¶ã cg vt ã× hp ¬uï¶ Îʶ ca¶ã cn. ¾«u cè¶ã, clp¶ã h¹i ¶ãåi xuï¶ã, l«i Ϋy BÉ hT¶ ÎLT¶ BÇu ãïi, ¬ÆÎ Î{mi Îضl ¬Ø¬ c{êi. ÷l{¶ã ¶ã{ßi Bø¶ã xe¬ BÒu ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu vp ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “ÎL{íc ¬ÆÎ kt BÞcl o«s clp¶ã h¹i Bè« ãiì¶ ¶l{ ÎlÕ?” ÷l{¶ã lä cg óiÕÎ B©u Bg hp kÕ “¬¹¶ qu©¶” cñ« ªlõ« ¸lÝ, ¬éÎ ¬ÆÎ dô BÞcl Îʶ ca¶ã, c߶ ¬éÎ ¬ÆÎ ¶N« hp hp¬ cls BÞcl ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ, kla¶ã ÎlÉ ¶ps ãiN où ÎLǬ Îܶl B{îc ¶N«. ªlÊy clp¶ã ¶ãåi xuï¶ã, qun ¶liT¶ ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc hiÒ¶ vç Ϋy ¬éÎ cCi, BÞ¶l Îʶ ca¶ã µlÝ« o«u h{¶ã clp¶ã. ¤¶ ¼i¶l ÷ãa véi cn¶ h¹i: - ÷lÞ c« Bõ¶ã hp¬ hs¹¶ ÎL˶ µlCµ! ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã h¹i. ÷ãò h·s cp¶ã cl¹y cp¶ã ¶l«¶l cø ÎiÕµ Îôc qu«y v߶ã qu«¶l ¶l{ ÎL{íc, clØ clê clp¶ã L« Ϋy hp lä cò¶ã è« vps ¶ã«y. V× kli Îʶ ca¶ã, ¬ôc BÝcl cñ« ¬×¶l clØ cl¨¬ clb vps ca¶ã viÖc kÝcl Bïi µl{m¶ã, Îsp¶ Îl©¶ oH cg va oï clç BÉ lë ¶ã«y. ÷ãò lp¶l ÎL˶ cǶ dè¶ã ¬éÎ ¶ã{êi lʵ dÓ¶ Bïi µl{m¶ã Îʶ ca¶ã, óï¶ ¶ã{êi ki« Îl× ¶l»¬ clç lë cñ« BÞcl ¬p Î˵ kÝcl. rý ÎluyÕÎ “Î{m¶ã oi¶l Î{m¶ã klSc” où ÎlËÎ cg ý ¶ãlÜ« Êy. ®©y ãiê ªlõ« ¸lÝ kla¶ã Bé¶ã BËy ã× cn, ¶l{ vËy Îsp¶ Îl©¶ clp¶ã clç ¶ps cò¶ã µl߶ã óÞ clu BCs, ÷ãò h·s Bp¶l clÞu óg Ϋy kla¶ã hp¬ ã× ¶æi clp¶ã. r¹i qu« ¬éÎ hCÎ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶ãCµ ¶ãñ, ¶»¬ ¶ãö« xuï¶ã BÊÎ, hÊy l«i Ϋy hp¬ ãïi kT d{íi BÇu, dC¶ã ¶»¬ ÎLa¶ã LÊÎ kls«¶ Îl«i. ¼{êi oCu BÖ Îö ãip¶ ÎL˶ ®CÎ QuCi óT¶ ¶ãspi, cl¹y v߶ã qu«¶l B· ¶ö« ¶ãpy, ¬p cp¶ã cl¹y cp¶ã µlni ¶l«¶l lm¶, ¶T¶ ÎT¶ ¶ps lmi kЬ ca¶ã hùc ¬éÎ clbÎ B· ÎlÊy ¬å lai BÇy BÇu BÇy ÎLC¶, lmi Îlë lå¶ã léc, ÷ãò h·s vÓ¶ c߶ clÞu Bù¶ã B{îc, ¶T¶ vÓ¶ cl{« ¬uï¶ L« Ϋy ÎL{íc, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼Êy ÎT¶ ãip ¶Çy kÉ cò¶ã cg Îpi ¶lÓ¶ ¶¹i ÎlËÎ BÊy!” ¸lp¶ã óç¶ã qu«y h{¶ã hT¶ ÎLêi, bµ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -169- ¬ÆÎ vps ÎLs¶ã h߶ã l«i óp¶ Ϋy, ¬iֶ㠶ãCy klß klß. ªõ x{« cg ÎlÕ vâ ¶l{ clp¶ã, ¶»¬ bµ ¬×¶l ¶l{ vËy, cg klCc ã× BÉ cls ¶ã{êi Ϋ Ϋ lå Îè¶ã xts ¬×¶l l«y kla¶ã. Ïy ¼Ó¶, ªiÉu ªuÖ, ªl«¶l ªl«¶l vp ¤¶ ÷ãli BÒu Îøc c{êi, ¶l{¶ã h¹i hs ¶ã¹i lé cls clp¶ã. Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy clp¶ã lÕÎ ¶ãåi h¹i ¶»¬ ¶l{ vËy B· liÉu ¶ã«y clC¶l oCcl Bïi BÞcl cñ« clp¶ã. ¤¶ã Ϋ clÞu µlôc clp¶ã Îla¶ã ¬i¶l vp ÎCs ó¹s. ÷l{¶ã BÕ¶ kli ÎlÊy clp¶ã ¶»¬ bµ, kla¶ã µl߶ã óÞ ¶l{ vËy, a¶ã Ϋ µlni kTu ÎlǬ: “÷ãuy Îs!” V× a¶ã Ϋ ¶l˶ ÎlÊy, hbc ¶Çy, ÎLs¶ã ÷ãò h·s, óÊÎ cø ¶ã{êi ¶ps L« Ϋy, BéÎ kÝcl o«u h{¶ã clp¶ã Îl× dè clp¶ã hp ÎlǶ ÎiT¶ ÎLT¶ ÎLêi cò¶ã kla¶ã o«s ÎLC¶l kÞµ. Kla¶ã clÞu óá hì Îlêi cm, ¤¶ ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ L« liÖu, Ϋy ÎLCi µlÈy o«¶ã óT¶ µlni ¬éÎ cCi, Låi h¹i clØ xuï¶ã BÊÎ ¬éÎ cCi. ªlÕ hp óï¶ cliÕc µli B«s cñ« ¼i¶l ªli ¶lS¬ ãiN« h{¶ã ªlõ« ¸lÝ µlg¶ã xuï¶ã, Bi ¶l«¶l ¶l{ clíµ. ¾ù BéÎ kÝcl óÊÎ ¶ãê _????_ h{¶ã, «¶l e¬ BÒu kliÕµ oî kTu hí¶ hT¶ v× ÎlÊy óï¶ cs¶ µli B«s BÒu cS¬ ÎLb¶ã vps h{¶ã ªlõ« ¸lÝ. §«u h߶ã vp oî l·i quC, ¤¶ ÷ãli qu«y BÇu a¬ ¬ÆÎ, kla¶ã dC¬ ÎLa¶ã ÎlÊy Îln¬ cn¶l Êy ¶N«. ¸Cc ¶ã{êi óT¶ µlCi ªl¹cl r{m¶ã BÒu ls«¶ lØ Les ¬õ¶ã, å¶ ps ¶l{ ÎiÕ¶ã oʬ v«¶ã Bé¶ã. ªLs¶ã oï ¬{êi oCu ¶ã{êi dp¶ ÎL˶ ®CÎ QuCi, B· cg óny, ÎC¬ ¶ã{êi ¶ãõ¶ã ó{íc. GiN« hbc Êy, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lᬠdËy, óï¶ cs¶ d«s ÎLT¶ h{¶ã clp¶ã BÒu óÞ Lò Lmi xuï¶ã BÊÎ, ¶ã{êi clp¶ã Îù« ¶l{ ¬òi ÎT¶ óS¶ väÎ hT¶. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “óéµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã B· óÞ clp¶ã ¶Ö¶ ¬éÎ quyÒ¶ vps h{¶ã, ¬å¬ µlu¶ ¬Cu Î{mi, c߶ ¶ã{êi y Îl× óÞ clp¶ã ¶lÊc óæ¶ã hT¶, ¶Ð¬ L« klái ÎL˶ ÷ãò lp¶l. ¼äi ¶ã{êi kla¶ã ÎlÊy Lâ ªlõ« ¸lÝ hp¬ cCcl ¶ps ¬p huå¶ L« klái ÎL˶ ÷ãò Ïp¶l, clØ ÎlÊy ¬{êi oCu ÎT¶ BÖ Îö óT¶ ¶ãspi óÞ clp¶ã hǶ h{îÎ Bʬ BC, Biɬ luyÖÎ, vp Îu¶ã vps ÎL˶ ÷ãò lp¶l. ªLs¶ã óä¶ Bg, a¶ã ¸©¬ ãiái vâ lm¶ cn cò¶ã clØ clÞu ¶æi B{îc l«i ó« ¬iÕ¶ã cñ« clp¶ã hp óÞ BC¶l ¶ã· hiÒ¶. ªlÕ hp ÷ãò Ïp¶l ®CÎ QuCi ÎL˶ B¹i hs¹¶, ÎLs¶ã ÎL˶ kla¶ã ÎlÊy kt BÞcl B©u, ¬p kt L« ¶ã{êi vps Îsp¶ hp ¶ã{êi ¶lp cn. ¼äi ¶ã{êi kla¶ã «i ¶ãê ªlõ« ¸lÝ ¬Æc cliÕc Cs cC¶l oîi vp¶ã cñ« ¼éc ª«¶ã Îƶã cls, ¶T¶ µli B«s o«s B©¬ Îlñ¶ã _????_. - _????_ B· µlC Ϋ¶ ÎL˶ ®CÎ QuCi Låi. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ kTu Lb hua¶ ¬å¬ vp l«i Ϋy ó˶ ÎÝu ÎÝÎ ÎiÕµ Bì cCc BÖ Îö ds ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ vps. Kla¶ã BÉ cls lä cg Îl× ãiê óï ÎLÝ h¹i ÎL˶ ÷ãò lp¶l, ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT ó« ó{íc dè¶ã ¶ã«y ¶ãg¶ Ϋy ÎLCi Biɬ ÎlM¶ã vps luyÖÎ B¹s cñ« ¼i¶l ªli. ªlÊy µli B«s kla¶ã hp¬ ã× B{îc clp¶ã. ¼i¶l ªli vï¶ B· oî l·i, ¶«y h¹i ÎlÊy clp¶ã Îʶ ca¶ã Îíi, cuï¶ã hT¶ a¶ã Ϋ cǬ cn óï¶ cliÕc µli B«s ¶Ð¬ vps ¶ãùc clp¶ã. Kla¶ã ÎLC¶l kla¶ã Bì, ªlõ« ¸lÝ cø ¶l»¬ “Ïsp¶ cm luyÖΔ ë d{íi yÕÎ lÇu cñ« a¶ã Ϋ ¬p Biɬ. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “¸ss¶ã, css¶ã” ¬Êy ÎiÕ¶ã, µli B«s võ« Bô¶ã Îíi ¶ãùc clp¶ã hp Lmi xuï¶ã hiÒ¶. ¸lݶl hbc Bg, ó« ¶ãg¶ Ϋy cñ« clp¶ã võ« Biɬ ÎLb¶ã luyÖÎ B¹s cñ« ¼i¶l ªli. ë µlÝ« o«u, ÎlÊy e¬ ª{ óÞ h©¬ ¶ãuy, ¼i¶l ¾m¶ vôÎ hua¶ ¬éÎ ÎL{î¶ã vps Bèi óT¶ µlni cñ« ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸©y qupi ÎL{î¶ã óNu óïi ¶py, la¬ ¶ä B· óÞ vøÎ hT¶ klái ¶gc ¶lp, ó©y ãiê cô h¹i ¶lÆÎ ¶g vÒ BÊy p? ¼iֶ㠶gi, Ϋy kla¶ã ¶ãõ¶ã, clp¶ã ¶lÊc óç¶ã ¬éÎ ÎT¶ BÖ Îö cñ« ÎL˶ ®CÎ QuCi dm hT¶ Bì cliÕc qupi ÎL{î¶ã Bg. ¼i¶l ¾m¶ oî quC. Vô ÎL{î¶ã Bg, Îuy kla¶ã ¬s¶ã BC¶l ÎLb¶ã ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ, ¶l{¶ã a¶ã Ϋ ouy Îݶl, hbc Êy ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎLC¶l ÎL{íc ¶Ð o«u B{îc, óSÎ óuéc clp¶ã Ϋ µlni dè¶ã klÝ ãiíi BÉ clï¶ã Bì, ¬p klÝ ãiíi cñ« clp¶ã h¹i hp ¬éÎ cliÕc ÎL©¬ ó»¶ã ¶ãäc, clØ klH cl¹¬ vps cliÕc qupi ÎL{î¶ã ó»¶ã Îlе ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -170- hp vì Ϋ¶ Îp¶l ¶ã«y. Kla¶ã ¶ãê clp¶ã h¹i kÐs hua¶ ¬éÎ ÎT¶ BÖ Îö cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã BÉ clï¶ã Bì. ÷Õu c©y qupi ÎL{î¶ã ¶Çy ¬p BC¶l ÎLb¶ã Îl× ÎT¶ BÖ Îö Êy oH óÞ ã·y x{m¶ã BøΠ㩶 Îøc Îl×. ¸ò¶ã ¬«y vâ ¶ãlÖ cñ« ¼i¶l ¾m¶ B· Îíi clç ÎuyÖÎ ¬øc, ÎLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ ¶Çy, a¶ã Ϋ µlni ¶lny hT¶, dè¶ã Ϋy ÎLCi BÌ BÇu c©y ÎL{î¶ã xuï¶ã, ¬éÎ ¬ÆÎ kTu ãäi ¼i¶l §¹Î BÒ µl߶ã: - §¹i c«, cȶ Îl˶! ¤¶ã Ϋ võ« ¶gi døÎ hêi, c©y qupi ÎL{î¶ã Îles Bp, B· BC¶l ÎlM¶ã xuï¶ã ¶ã{êi ¼i¶l §¹Î. ¤¶ã Ϋ Îi¶ Î{ë¶ã L»¶ã ¶ã{êi «¶l cn cñ« a¶ã Ϋ cg ÎlÉ ÎLC¶l B{îc c©y qupi ÎL{î¶ã Bg. Qun ¶liT¶ ¼i¶l §¹Î dm ¶ã«¶ã os¶ã kÝcl hT¶ Bì. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “css¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, o«s hö« óS¶ Îø Îu¶ã, qupi ÎL{î¶ã vp Bsn¶ kÝcl BÒu ó«y ÎLë h¹i. ªlõ« cm Bg, ªlõ« ¸lÝ Îʶ ca¶ã hua¶ ¼i¶l ÷ãa. ¸lp¶ã dè¶ã óp¶ Ϋy ÎLCi óæ ¬¹¶l xuï¶ã vp Ϋy µlni c©¬ ¶ãäc ÎL©¬ cø ¶l»¬ ¬SÎ BÞcl ¬p B©¬. ¼i¶l ÷ãa võ« ÎLC¶l võ« hui, ¬b« Lsi d« BÉ µls¶ã Îá« klSµ ¶ã{êi. ÷l{¶ã ÎlÕ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ ¬¹¶l vp ¶l«¶l hS¬, a¶ã Ϋ µls¶ã Îá« hp¬ o«s ¶æi. ªLs¶ã ãi©y hCÎ, a¶ã Ϋ B· óÞ ªlõ« ¸lÝ hiT¶ ÎiÕµ Îʶ ca¶ã oCu, óny BîÎ. ªlÊy cliÕc ¶ãäc ÎL©¬ cø h˵ hê Îles oCÎ Bai ¬SÎ a¶ã Ϋ, vp B· óÞ l«i cliÕc Bg cl¹¬ Îíi ¬Ý ¬SÎ Låi, ¼i¶l ÷ãa oî l·i ¬ÊÎ cn lå¶ vÝ«, hbc Bg ¬íi ¶l˶ óiÕÎ c©y ÎL©¬ Êy hîi l¹i hp ¶ãǶ ¶ps. rǶ o«u cè¶ã, ÎlÊy ÎLC¶l kla¶ã ¶æi, a¶ã Ϋ µlni vøÎ Lsi d« Bi, l«i Ϋy óÞÎ hÊy Bai ¬SÎ, ¶»¬ xuï¶ã BÊÎ h¨¶ hé¶ ¬Êy v߶ã, ¬íi ÎlsCÎ klái ÎlÕ Îʶ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ. ÷l{¶ã dè o«s, h{¶ã a¶ã Ϋ cò¶ã óÞ ªlõ« ¸lÝ BC Îles ¬éÎ cCi. Ïåi x{«, ¼i¶l ÷ãa B· Îõ¶ã dè¶ã Lsi d« BÉ BC¶l ó¹i ¬éÎ hbc ¬{êi l«i lns lC¶ ÎLT¶ hai Bpi ªLiÕÎ ÷«¬, s«i µls¶ã hõ¶ã hÓy, ¶æi Îiն㠬Êy clôc ¶¨¬ hiÒ¶. ÷ãê B©u, ¶ãpy ¶«y, a¶ã Ϋ h¹i µlni ó¹i d{íi Ϋy ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ va d«¶l. Kla¶ã LiT¶ã ã× a¶ã Ϋ xÊu læ clÞu kla¶ã ¶æi, ¬p cn ¶lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ l«i óT¶cò¶ã µlni ¶ã¹c ¶liT¶ ki¶l l·i va cè¶ã. Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy ÎiÉu o{ BÖ hîi l¹i va cè¶ã, B· ÎLæ Îpi kú h¹, ó׶l o«¶l a¶ã Ϋ cl{« Îõ¶ã ÎlÊy qu«. ÷ã«y ¶l{ o{ µlôc låi c߶ ÎLC¶ã ¶iT¶, hbc vâ ¶ãlÖ B· c«s ÎéÎ óùc, cò¶ã cl{« clSc B· cg ca¶ã hùc ¬¹¶l ¶l{ ÎlÕ! VËy Îl× vâ ca¶ã ÎuyÖÎ ÎCc Êy y B· läc lái ë B©u? ªlËÎ kla¶ã ÎlÉ Î{ë¶ã Î{î¶ã B{îc! ªlai Ïy ¼Ó¶ Bø¶ã óT¶ c¹¶l cø lß Les kle¶ ¶ãîi s¬ o߬. ªiÉu ªuÖ ¶lÝcl ¬Ðµ c{êi. ¤¶ ÷ãli vp ªl«¶l ªl«¶l BÒu ¬õ¶ã ÎlǬ ¶l{¶ã v× l«i ¬Ñ cs¶ Îõ¶ã oï¶ã d{íi cö« Béc Cc cñ« lä ¤¶ B· h©u, hbc ¶ps cò¶ã oî l·i hs ©u, ¶T¶ cn l«i BÒu kla¶ã dC¬ Îá vt vui ¬õ¶ã L« ¬ÆÎ. _????_ , Îi¶l ÎlǶ cp¶ã ÎlÊy µlʶ klëi ÎlT¬, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã c߶ hs ¶ã¹i ã× ¶N«. ª«y ÎLCi xö dô¶ã “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” cñ« µlCi Ïs« ¾m¶, Ϋy µlni c©¬ ÎL©¬ ¶ãäc dè¶ã ÎlÕ Ki¬ ¾p ÎLn¬ µlCµ ÎLs¶ã ÎL˶ Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ. Vâ ÎluËÎ Bg dè hp ®CÎ ªlñ ªiT¶ ViT¶ ¼éc ÷l©¶ ªl«¶l Îl©¶ lp¶l Îíi ¶mi, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli µlôc o«¶l, ¬çi ¶ã{êi cò¶ã clØ óiÕÎ B{îc ¬éÎ ¶ö«. ÷l{ vËy «¶l e¬ lä ¤¶ hp¬ o«s liÉu ¶æi? Ϲ xs¶ã ¼i¶l ÷ãa, ªlõ« ¸lÝ h¹i qu«y o«¶ã Îʶ ca¶ã ¼i¶l ÷ãlÜ«. rua¶ hua¶ óÞ ¬iÕ¶ã liɬ Î˵ kÝcl, ¼i¶l ÷ãlÜ« cuï¶ã cn cl©¶ Ϋy. ªlÊy Î׶l ÎlÕ óÊÎ hîi, ¼i¶l §¹Î óç¶ã luýÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi, Låi BéÎ ¶liT¶ dè¶ã Ϋy BÈy hui ¬éÎ ÎT¶ BÖ Îö. ¸ß¶ ¼i¶l ¾m¶ Îl× xö dô¶ã cn cl©¶ hÓ¶ Ϋy, lsÆc BC lsÆc ¶Ð¬, quÐÎ o¹cl ÎÊÎ cn cCc BÖ Îö L« ¶ãspi. ÷l©¶ oï ÎLs¶ã huyÖ¶ vâ on¶l ÝÎ Bi, lä Îݶl ópy ¶ã«y ÎL˶ ÷ãò lp¶l h¹i, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ cø kÒ¬ clÆÎ ¼i¶l ÷ãlÜ«, kliÕ¶ «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã ÎlÉ ¶ps Cµ dô¶ã ÎlÕ hiT¶ lsp¶ B{îc. ¼i¶l ÷ãlÜ« óÞ Î«y cñ« ªlõ« ¸lÝ BC¶l ÎLb¶ã vps v«i ÎLCi, ¼i¶l ¾m¶ véi ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -171- ¶l»¬ µlÝ« o«u h{¶ã clp¶ã BC¶l hua¶ ¬éÎ qupi ÎL{î¶ã xuï¶ã. §å¶ã Îlêi, ¼i¶l §¹Î ë óT¶ ÎLCi cò¶ã ¬b« os¶ã kÝcl Îʶ ca¶ã Îíi. V«i ÎLCi Îuy óÞ B«u, ¼i¶l ÷ãlÜ« vÓ¶ cï clÞu BÉ Îli lp¶l ÎL˶ µlCµ. rbc Êy ¶l©¶ oï cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã B· _????_ lä cp¶ã cï ópy h¹i B{îc ÎL˶ ÎlÕ vp lÕÎ oøc clï¶ã cù. D{íi où ó«s v©y Îʶ ca¶ã cñ« ÎC¬ h·s, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ Bi h¹i ¶l{ ó«y ¶l{ ¬b«. §«¶ã BÊu kÞcl hiÖÎ, clp¶ã óç¶ã ¶lny hT¶ c«s, Ϋy µlni cǬ cliÕc ÎL©¬ ¶ãäc vps BÇu, Låi dm Ϋy ¶Ýu hÊy cCi dǬ ÎLT¶ ¶gc ¶lp. §C¶l B«¶ã l¨¶ã, ÎC¬ h·s óç¶ã ¶liT¶ ÎlÊy óiÕ¶ ¬ÊÎ kt BÞcl BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶l«u. ¾«u ÎlÊy ÎLT¶ BÇu cg ÎiÕ¶ã ãig, lä óiÕÎ ¶ãuy BÕ¶ ¶mi, B«¶ã BÞ¶l ÎLï¶ ÎLC¶l Îl× ¼i¶l ¾m¶ vp ¼i¶l ÷ãlÜ« B· óÞ qu©¶ cê ¶Ð¬ ÎLb¶ã luyÖÎ B¹s, ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. ¼i¶l §¹Î võ« cbi xuï¶ã BÞ¶l cøu clN« Îl× ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶Ð¬ hua¶ ¬éÎ ¶S¬ qu©¶ cê xuï¶ã. ÷lê ë vâ ¶ãlÖ c«s oiTu lm¶ cCc e¬, ¼i¶l §¹Î dm os¶ã kÝcl hT¶ ¬b«, ¶lN¶ã qu©¶ cê cñ« ªlõ« ¸lÝ BÒu hCc BCc Lmi xuï¶ã. ¾î ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶Ð¬ C¬ klÝ ¶N«, ¼i¶l §¹Î vÓ¶ ÎiÕµ Îôc ¬b« os¶ã kÝcl BÉ Îù óns vÖ Îõ BÇu BÕ¶ cl©¶. ®ç¶ã ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ kTu Lb hT¶, a¶ã Ϋ ÎlÊy Ϋy Lu¶ã Bé¶ã ¬éÎ cCi, os¶ã kÝcl l׶l ¶l{ óÞ ¬éÎ oøc ¬¹¶l ã× cn¶ h¹i, kla¶ã o«s ¬b« B{îc ¶N«. GiùÎ ¬×¶l oî l·i, ¼i¶l §¹Î dè¶ã oøc kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ¶ãê B©u os¶ã kÝcl B· Lêi klái Ϋy a¶ã Ϋ ó«y Bi ¬ÊÎ. Kla¶ã kÞµ ¶ãlÜ ¶ãîi, a¶ã Ϋ véi ÎLC¶l o«¶ã óT¶ ó« ó{íc, l«i óp¶ Ϋy cle hÊy BÇu, ¬SÎ. rbc Êy a¶ã Ϋ ¬íi l«y os¶ã kÝcl B· häÎ vps Ϋy ªlõ« ¸lÝ Låi. ¼çi Ϋy cǬ ¬éÎ kÝcl, ªlõ« ¸lÝ ÎlÐÎ hí¶: - ¸si ¶py! ¾s¶ã kÝcl ó«y xuï¶ã, cS¬ clÆÎ vps l«i cCi céÎ hí¶ ë ãiN« ruyÖ¶ Vâ on¶l, ¶ã˵ o©u vps céÎ BÕ¶ ¶ö« cliÕc kÝcl. Ï«i cCi céÎ óÞ Lu¶ã cluyɶ, ¬Ci ¶ãgi BÒu kTu “LSc, LSc” l׶l ¶l{ oSµ Bæ o˵ xuï¶ã. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã c¹¶l cö« BÒu lsn¶ã ki¶l Lns cM¶ã cl¹y hua¶ L« ¶ãspi on¶l. ÷¨¬ x{«, kli ¼éc ÷l©¶ ªl«¶l d¹y vâ ªlõ« ¸lÝ, B· Îõ¶ã µlg¶ã ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ cS¬ µl˵ vps Îl©¶ c©y, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ kle¶ hp kiÕ¬ µlCµ ÎliT¶ l¹ va os¶ã. ÷«y ªlõ« ¸lÝ h«s l«i cCi kÝcl cò¶ã c¨¶ cø ë ¬iÕ¶ã kiÕ¬ µlCµ Bg óiÕ¶ lg« L«. rbc ¶py, Ïsp¶ã ¸l©¶ lí¶ lë vp µlôc Îpi ÎiÉu o{ BÖ, v× a¶ã Ϋ ÎlÊy clp¶ã dè¶ã Îlñ µlCµ cñ« óæ¶ ¬a¶ h«s kÝcl BÕ¶ ¶æi xuyT¶ Îlñ¶ã céÎ vp clʶ Bé¶ã cn ¶lp cö«. ¤¶ã Ϋ ¬õ¶ã quC Les hT¶: - ViT¶ o{ BÔ! ¸lb xö dô¶ã ¬iն㠓ªlǶ rs¶ã ÏiÖ¶ VÜ” Îpi hS¬! ªlõ« ¸lÝ qu«y BÇu h¹i c{êi vp ¶gi: - §Ö kla¶ã dC¬ quT¶ m¶ o{ µlô B· d¹y óns ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ ¬s¶ã o{ luy¶l clØ ãiCs cls! ¤¶ ¼i¶l §¹Î ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ xu¶ã qu«¶l ÎlÊy óï¶ ¶ã{êi «¶l e¬ ¶»¬ h¨¶ cn d{íi BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ Îõ Îõ Bi Îíi c¹¶l Ïsp¶ã ¸l©¶, LbÎ cliÕc ¶ãäc ÎL©¬ cS¬ ÎLT¶ BÇu xuï¶ã, ÎL«s ÎLn cls ªiÉu ªuÖ Låi Bø¶ã c¹¶l Ïy ¼Ó¶ kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ¤¶ ¼i¶l §¹Î ¶ãlÜ BÕ¶ ÎL˶ ÎlÕ ÷ãò lp¶l ®CÎ QuCi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã ¬×¶l Îõ¶ã ¬«¶ã d«¶l ÎliT¶ l¹ va BÞcl ¬p ¶«y clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ B· óÞ ¬éÎ Îl»¶ã ¶lá µlC ÎL«¶ quÐÎ o¹cl, BÕ¶ ¶çi Îsp¶ qu©¶ µlni ÎiTu diÖÎ lÕÎ! ÷ãlÜ Îíi Bg, a¶ã Ϋ B«u h߶ã oïÎ LuéÎ quC, BÞ¶l B©¬ BÇu vps céÎ ÎLô Îù Îö cls xs¶ã. ÷l{¶ã vï¶ ÎC¶l Cc Béc x{« ¶«y, a¶ã Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “ªuæi Ϋ oSµ ¬¹Î kiÕµ BÕ¶ ¶mi, ¬ïi Îlè ¶py ÎÊÎ ¶liT¶ Ϋ kla¶ã ÎlÉ ÎLn B{îc. ÷l{¶ã c߶ oï¶ã ogÎ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -172- B{îc ¶ãpy ¶ps, ÎlÉ ¶ps Ϋ cò¶ã kla¶ã BÉ ¶g B{îc yT¶ Îl©¶!” ÷ãlÜ xs¶ã, a¶ã Ϋ cl׫ l«i Ϋy ¶gi víi Ïsp¶ã ¸l©¶: - Vp¶ã ë cn B©y, cCc ¶ã{êi cø viÖc Be¬ Bi! Kla¶ã clê cls ¼i¶l §¹Î ¶gi BÕ¶ hêi Îlø l«i, Ïy ¼Ó¶ véi cl¹y h¹i ¶lÆÎ lÕÎ cCc Îlsi vp¶ã óá vps Îbi d«. PlCi ªl¹cl r{m¶ã Îuy cg ¬Êy clôc ¶ã{êi Bø¶ã Bg, ¶l{¶ã clØ ÎLï ¬SÎ ¶l׶ ¶ã{êi hÊy cñ« Bi clí kla¶ã dC¬ L« Ϋy ¶ã¨¶ cn¶. ªL˶ BC¶l võ« Låi, ªlõ« ¸lÝ hp¬ cls lä ÎlÊÎ Bn¬ ki¶l lå¶, ¬ÊÎ lÕÎ cn clÝ klÝ BÊu ÎL«¶l. ªlÊy óï¶ ¶ã{êi «¶l e¬ BÒu óÞ ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ qu©¶ cê Biɬ luyÖÎ ¶»¬ h¨¶ cn L« BÊÎ, ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ ó{íc Îíi c¹¶l ¼i¶l ÷ãlÜ« ÎL{íc, BÖ ¶lÞ h·s hbc ¶py ¬SÎ vÓ¶ ¶l׶ B{îc, ¶l{¶ã Îl©¶ ÎlÉ vp cl©¶ Ϋy Îl× cø¶ã Bê. ¼i¶l §¹Î cò¶ã hp Ϋy Biɬ luyÖÎ ãiái, hiÒ¶ cbi xuï¶ã xs« ógµ “V©¶ §pi luyÖΔ cls ¶ã{êi e¬ BÉ cls luyÕÎ ¬¹cl B{îc cl¹y BÒu. ÷l{¶ã a¶ã Ϋ xs« ógµ l»¶ã ãiê ¬p ¼i¶l ÷ãlÜ« vÓ¶ cø ¶»¬ cø¶ã Bê ¶l{ cò. ¤¶ã Ϋ h¹i BÕ¶ ãini luyÖÎ cls ó« ¶ã{êi e¬ ki«, ¶l{¶ã cò¶ã kla¶ã ÎlÊy liÖu ¶ãliÖ¬ ã× cn. V× kla¶ã ¬uï¶ Îù l¹ ¬×¶l cÇu cøu kt BÞcl, a¶ã Ϋ clØ qu«y h¹i ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l lÊÎ lp¬ L« liÖu. ªl«¶l ªl«¶l Îuy óiÕÎ ý a¶ã ¸n ¬uï¶ ¶lê ¬×¶l cÇu cøu ªlõ« ¸lÝ, ¶l{¶ã ¶p¶ã ãin vê kla¶ã liÉu: - ¤¶ã ¸n o«i óns ã× clCu ÎlÕ? ¼i¶l §¹Î cl{ëi ÎlǬ: “¸s¶ ¶l·i ¶py BCs BÉ ÎlËÎ! rbc ¶Çy ¬Çy c߶ hp¬ klg dÔ a¶ã! ¸lê xs¶ã viÖc ë B©y, a¶ã oH ÎLÞ Îéi ¬Ñ cs¶ ¬py cls ¬p xe¬!” ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ B«y ¶ãliÕ¶ ¶gi klH: - ¼py óns ¶g ãini luyÖÎ cls óï¶ a¶ã ¬py Bi! ªl«¶l ªl«¶l Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ vCi clps, Låi hí¶ Îiն㠶gi: - ¤¶ã ¸n Îai ¶gi ¶lê «¶l ãini luyÖÎ dè¬ óï¶ a¶ã Îai BÊy! ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - V©¶ã. ¸lp¶ã ÎiÕ¶ hT¶ B«¶ã BÞ¶l cbi xuï¶ã ãini luyÖÎ cls óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy Ïsp¶ã ¸l©¶ ã¹Î óp¶ Îݶl ¬éÎ cCi, clp¶ã véi ¶ãõ¶ã Ϋy ¶ã«y, Ïsp¶ã ¸l©¶ hí¶ Îiն㠶gi: - ViT¶ o{ BÖ! ¸lb kla¶ã óiÕÎ óua¶ óC¶ ÎÝ ¶ps cn! ÏiÖ¶ ãiê ¬g¶ lp¶ã h¹ B«¶ã liÕ¬, o«s clb kla¶ã ¶l©¶ hbc ¶py ¬p hT¶ ãiC. ¸lb cø ¬Æc L«s ãiC Bi, ¶gi ÎlCcl BÕ¶ B©u, cò¶ã cg ¶ã{êi _????_ ki« ¬p! ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶ã«y o{ luy¶l clp¶ã cg Cc cn¬ víi µlCi ªl¹cl r{m¶ã, ¬uï¶ Îlõ« dÞµ ¶py BÉ óCs Îlè. Dè clp¶ã hp ¶ã{êi ÎLu¶ã lËu ÎlËÎ, ¶l{¶ã ¶ãlÜ Îíi cg o{ luy¶l ë B©y Îl× ¶T¶ BÉ cls a¶ã Ϋ clñ ÎL× ¬äi hH ¬íi µlni, clp¶ã hiÒ¶ a¶ Îå¶ BCµ: - Xi¶ B¹i o{ luy¶l clØ óns ãibµ cls! Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ¼g¶ lp¶ã Îluéc hs¹i ÎL©¶ cl©u, óns ¶ãäc B©u ÎlÉ qup óiÕu va cí cls «i B{îc, Îøc ¶liT¶ µlni ÎL«s Bæi ó»¶ã ¬éÎ Îlø ã× Î{m¶ã xø¶ã víi ¬g¶ lp¶ã Bg Îles où ca¶ã ó»¶ã cñ« où ¬u« óC¶ cg qu« cg h¹i. ªlõ« ¸lÝ vï¶ B· liÉu Lâ, ¶l{¶ã vÓ¶ vê lái: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -173- - §¹i o{ luy¶l l·y ¶gi Lâ lm¶, ÎiÉu BÖ cl{« liÉu ã× cn. Ïsp¶ã ¸l©¶ BCµ: - ¸g ã× h¹ B©u. ÷Õu cl{ hiÖÎ vÞ ki« ¬uï¶ ViT¶ o{ BÖ ãini luyÖÎ B¹s cls cCc ¶ã{êi ki« ÎÊÎ ¶liT¶ µlni óè h¹i ¬éÎ cCi ã× ãiC ÎLÞ ¶ã«¶ã ¶l«u kla¶ã cg óT¶ ¶ps ÎliÖÎ Îlßi cn. ÷ãle Ïsp¶ã ¸l©¶ vp ªlõ« ¸lÝ ¶gi cluyÖ¶ dpi d߶ã cï kÐs Îlêi ãi«¶, ¼i¶l §¹Î ¶g¶ã ¶ny: - ®©y ãiê cCc vÞ ¬uï¶ ÎL«s Bæi cCi ã× cø ¶gi Îs¹cl L«, cǶ ã× µlni dè¶ã Îlø v¨¶ ls« óg¶ã óÈy cls µlÝ ¬ÊÎ Îlêi ãiê. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶lȬ Îݶl Låi ¶l׶ ¼i¶l §¹Î: - ¸lM¶ã cg ã× LSc Lïi cn, ãiê cl{ vÞ ¬uï¶ ViT¶ o{ BÖ ãini luyÖÎ cls ¬Êy ¶ã{êi ¶»¬ ki« Îl× cCi ãiC ÎLÞ cñ« ¶g Îݶl ÎlÕ ¶ps cls Î{m¶ã xø¶ã vËy Îlai. ¼i¶l §¹Î lái ¬«u: - ª{m¶ã xø¶ã hp ó«s ¶liTu vp¶ã, ó«s ¶liTu ó¹c cø ¶gi ÎlM¶ã L«? - ®¹c vp¶ã Îl× ViT¶ o{ BÖ clSc kla¶ã ¶l˶ B©u, ãiê clØ cg ÎlÉ ¶l˶ ¬éÎ ¬g¶ klCc. - ¼g¶ ã×? - rïi clõ¶ã ¬éÎ ¶ãp¶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s Îles huËÎ ¬u« óC¶ x{« ¶«y. ¼i¶l §¹Î ãi˶ hS¬ ¶l{¶ã v× oi¶l ¬¹¶ã cñ« óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ ¶T¶ cï d»¶ xuï¶ã: - ¼éÎ ¶ãp¶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s B©u µlni hp klg ¬u«, ¶l{¶ã víi oï ã¹s ¶Æ¶ã ¶Ò ¶l{ ÎlÕ cluyT¶ clë cCcl ¶ps? Ïsp¶ã ¸l©¶ hSc BÇu: - Klái µlni cluyT¶ Bi B©u cn. - ªlÕ µlni hp¬ cCcl ¶ps? - ªai B· cg cCcl Låi, LÊÎ dÔ dp¶ã, clØ ãini quyÕÎ ÎLs¶ã vpi ãiê hp B©u BÊy yT¶ xs¶ã. - ¸Ccl ¶ps? - ¸lë ¬éÎ ¶ãp¶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s Îíi quý ãi« ÎL«¶ã, cls ¶ã{êi hs«¶ ÎLuyÒ¶ oï d©¶ clb¶ã B«¶ã Bgi ÎLs¶ã vè¶ã ¶py cè¶ã quy Îô h¹i. ¸Cc l¹ cg ÎlÉ hp¬ cluyÖ¶ ¶py B{îc cl¨¶ã? ¼i¶l §¹Î ãËÎ BÇu: - §{îc, clM¶ã cg ã× klg kl¨¶ cn, ¶l{¶ã cCc l¹ BÞ¶l quy Îô oï d©¶ clb¶ã ¶«y BÉ hp¬ ã×? Ïsp¶ã ¸l©¶ óua¶ã Îlá¶ã: - PlCÎ cls lä! ¼i¶l §¹Î klH oö¶ã oïÎ B{« ¬SÎ ¶l׶ Ïsp¶ã ¸l©¶: - ÷l{ ÎlÕ cò¶ã l«y, ¶l{¶ã clõ¶ã ¶ps hp cluyÖ¶ ¶py? - ¸luyÖ¶ ¬uï¶ clˬ l«y ¬«u Îèy ¶mi cCc ιi l¹, clb¶ã Îai va où ó׶l yT¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -174- - ¼ÆÎ ÎLêi xÕ qu« ãini quyÕÎ B{îc kla¶ã? - ªïÎ BÊy. ªÝ¶l oí¬ ¶l{ vËy LÊÎ æ¶, cluyÖ¶ ¬u« óC¶ cǶ µlni o߶㠵lM¶ã vp ¶l«¶l hÑ BÉ c߶ µlni ÎiÕµ klCcl lp¶ã klCc. ªõ ¶·y Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi L« Îsp¶ hp ¶lN¶ã c©u óa¶ã Bè«, kli¶l klضl LÊÎ hp klg clÞu ¶l{¶ã ¼i¶l §¹Î kla¶ã óiÕÎ µlni hp¬ o«s v× cǶ µlni cøu óï¶ «¶l e¬ óÞ ªlõ« ¸lÝ Biɬ luyÖÎ ¶»¬ ki«. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - VËy ¬ÆÎ ÎLêi xÕ qu« clb¶ã Îai oH ÎLë h¹i ãi«s h·¶l lp¶ã lg«, cl{ vÞ l·y cluȶ ói B©u Bg cls ÎlËÎ clu BCs BÉ klái µlni óÞ ÎLÔ ãi«s lp¶ã ¶lÐ. _???_ µlÊΠΫy: - ViT¶ o{ BÖ, clb¶ã Ϋ vÒ Îlai. ®ä¶ óï¶ ¶ã{êi cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎLë L« ¶ãspi Bi ÎlM¶ã vÒ l{í¶ã klCcl BiÕ¬... PlǶ ¼i¶l §¹Î ÎLë vps ¶lp hÊy ¬éÎ oï ó¹c L« ÎlÞ ÎLʶ ¬u« Bñ ¬éÎ ¶ãp¶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s ÎluT xe clë vÒ ãi« ÎL«¶ã. ÏS¶ o«i ¬{êi ¬Êy ÎT¶ ãi« ¶l©¶ Bi klSµ ¶ts B{ê¶ã ÎLs¶ã vè¶ã hs«¶ Îi¶ vÒ vô clȶ óǶ ÎLs¶ã cliÒu ¶«y. s0s ¼ÆÎ ÎLêi võ« ¶ãliT¶ã óg¶ã, Ïsp¶ã ¸l©¶, ªlõ« ¸lÝ, ªlai Ïy ¼Ó¶, vp ªiÉu ªuÖ cè¶ã Îíi ãi« ÎL«¶ã ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶. ®ï¶ ¶ã{êi Bi Îíi ¶lp lä ¤¶ B· ÎlÊy d©¶ quT Îô läµ LÊÎ Ba¶ã Bns. Råi Îõ¶ã ι ã¹s ¬éÎ Îõ ÎLs¶ã Îlp¶l B{îc ãC¶l Îíi. ªl× L« ¤¶ ¼i¶l §¹Î B· o«i ¶ã{êi vps Îlp¶l ªõ ¸l©u ¬u« ã¹s Îõ hbc BT¬ kluy« Låi. ªõ ¸l©u hp ¬éÎ Îlp¶l µlï hí¶ ë ¬iÒ¶ §a¶ã Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã oǬ uÊÎ va cè¶ã. ÷l{¶ã BéÎ ¶liT¶ Bi ¬u« ¬éÎ ¶ãl׶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s kla¶ã µlni cluyÖ¶ dÔ. Vp cò¶ã v× où ¶lu cÇu BéÎ ¶ãéÎ Bg ¬p ãiC ã¹s väÎ hT¶ kliÕ¶ ¼i¶l §¹Î µlni Îæ¶ µlÝ ÎlT¬ ¬Êy ÎL¨¬ h¹¶ã ó¹c ¶N«. ¼êi Ïsp¶ã ¸l©¶ L« kiɬ Biɬ Bñ oï ã¹s Låi, ¼i¶l §¹Î ¬íi óns ¶ã{êi ¶lp µlCÎ clȶ Îõ¶ã BÊu ¬éÎ cls cCc ¶a¶ã d©¶. D©¶ clb¶ã cCc hp¶ã óp¶ ÎC¶ ¶ãlÞ hu˶, lä kla¶ã liÉu ιi o«s ¶lp lä ¤¶ BéÎ ¶liT¶ h¹i cni Cc h{m¶ã ÎliÖ¶ ¶l{ ÎlÕ? ªlÊy ¼i¶l §¹Î hp¬ viÖc LÊÎ cȶ Îl˶, Îuy hp où óÊÎ BSc dÜ, ¶l{¶ã cò¶ã v× vËy ¬p Ïsp¶ã ¸l©¶ kla¶ã c߶ ¶gi klCy vp clÕ diÔu ¶N«. ¸lê µlCÎ lÕÎ óï¶ ÎL¨¬ ι ã¹s, ªlõ« ¸lÝ ãini luyÖÎ ¶ã«y cls ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ«. ªuy B· Îضl lM¶, ¶l{¶ã vÞ clÞu Bù¶ã ¶ãgÎ ¬éÎ ¶ãpy BT¬, ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶l{ ¶ã{êi ï¬ ¬íi klái, kla¶ã c߶ Bñ lmi oøc ¶l{ hbc Îl{ê¶ã. ÷lé¶ ¶lÞµ BÕ¶ cliÒu Îïi ¬íi clȶ xs¶ã 1600 ι ã¹s, vp óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ cò¶ã BÒu B{îc ãini ÎlsCÎ cn. ªlõ« ¸lÝ vCi clps ÷ãò h·s ¬éÎ cCi vp ¶gi: - ¸g ¶liÒu BiÒu ÎlÊÎ hÔ, ÎiÉu óïi ÎlËÎ Cy ¶Cy va cè¶ã. Ïsp¶ã ¸l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -175- - ¸Cc a¶ã B· cls Îƶã cls ¶a¶ã d©¶ ¬éΠι ã¹s, Îuy lmi B«u h߶ã xgÎ LuéÎ ¬éÎ clbÎ, ¶l{¶ã B· ãì h¹i cls ªl¹cl r{m¶ã ¤¶ ãi« LÊÎ ¶liÒu ÎiÕ¶ã Ψ¬. ¸Cc a¶ã ¶T¶ Lâ, hp¬ viÖc ÎliÖ¶ ¶py LÊÎ cg hîi cls cCc a¶ã, clí kla¶ã µlni cls clb¶ã Îai. ¸Cc a¶ã ¶T¶ ¶lí kü BiÒu Bg! ®ï¶ ¶ã{êi B«¶ã BÞ¶l qu«y ÎLë L«, óç¶ã Îõ ÎLs¶ã ¶éi B{ê¶ã cg l«i ¶ã{êi Bp¶ óp cl¹y L«. ÷ã{êi Bi ÎL{íc hp ¤¶ ÷ãli, ¶ã{êi Îles o«u hp ªl«¶l ªl«¶l, cs¶ ãCi óp Ϋ. Kli cl¹y Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ, ¤¶ ÷ãli hiÒ¶ lái: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Bi vÒ BÊy {? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ÎLn hêi: - V©¶ã, clCu B«¶ã BÞ¶l vps clps óCc BÊy ¹. ¤¶ ÷ãli, ãiä¶ã Lu¶ Lu¶, lái: - ¼é «¶l Ϋ ë B©u? ª{í¶ã ca¶ã cg ÎlÉ B{« Îai Bi Îl¨¬ viÕ¶ã B{îc kla¶ã? ¸l{« kÞµ ÎLn hêi, clîÎ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãig kTu “vè, vè” ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶ã«y hp cg cluyÖ¶ ã× Låi, véi ¶lny L« µlÝ« ÎL{íc dm Ϋy L« víi, B· ¶S¬ hua¶ B{îc óï¶ cs¶ µli B«s. §éÎ ¶liT¶ ¤¶ ÷ãli Lb hT¶: “ªLêi mi!” Låi ãôc ¬×¶l ¶»¬ µlôc xuï¶ã BÊÎ. ¼éÎ cliÕc µli B«s cS¬ ÎLb¶ã ãiN« h{¶ã óp Ϋ, ¶ã˵ ãǶ lÕÎ cluai B«s. ¤¶ ÷ãli ¶ã· xuï¶ã óÊÎ Îضl ¶l©¶ où ¶ã«y. ª«i óiÕ¶ xny L« quC BéÎ ¶ãéÎ, ªl«¶l ªl«¶l a¬ hÊy ¬Ñ Bì dËy vp dm Ϋy BÞ¶l LbÎ µli B«s L«. Ïsp¶ã ¸l©¶ véi cn¶ h¹i: - Kla¶ã LbÎ B{îc! RbÎ L« hp clÕÎ ¶ã«y! ®iÕÎ Lâ ¶lN¶ã µli B«s Bg cls ¼i¶l ªli µlg¶ã L«, ªlõ« ¸lÝ qu«y Ϋy ¶Ð¬ ÎLë h¹i, óï¶ cliÕc µli B«s BÒu ¶l»¬ ÎlM¶ã ¶ã{êi ¼i¶l ªli ¬p ó«y Îíi. Véi ¶»¬ xuï¶ã BÊÎ h¨¶ Bi ¬Êy v߶ã ÎLC¶l óï¶ cs¶ µli B«s, ¼i¶l ªli võ« BÞ¶l Bø¶ã dËy B· ÎlÊy h{¶ã vp Bèi óT¶ µlni óÞ ÎT hiÖÎ, h¹i ¶ã· ãôc xuï¶ã BÊÎ. ¤¶ã Ϋ hp Ϋy ÎliÖ¶ ¶Ð¬ µli B«s, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Lâ óï¶ cs¶ µli B«s võ« ¶Ð¬ L«, ÎlÕ ¶ps a¶ã Ϋ cò¶ã ÎLC¶l B{îc cls ¶T¶ clp¶ã h¹i ¶Ð¬ ÎiÕµ l«i cs¶ cê. V× ãlÐÎ a¶ã Ϋ quC Béc Cc, l«i cs¶ cê ¶py clp¶ã BÒu dè¶ã oøc ¶Æ¶ã ¶Ð¬ vps yÕu luyÖÎ ¶T¶ ¼i¶l ªli clÕÎ ãiÊÎ hiÒ¶. Qu«y BÇu h¹i, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l ¶ãåi d{íi BÊÎ a¬ hÊy ¬Ñ, klgc kla¶ã L« ÎiÕ¶ã. ÷l׶ kü cs¶ d«s cS¬ ÎLT¶ h{¶ã ¤¶ ÷ãli, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ cøu B{îc ¶N«, véi ógµ l«i óT¶ o{ê¶, óÕ luyÖÎ B¹s ¶mi Bg, BÉ óp Ϋ Bì óÞ B«u klæ, Bå¶ã Îlêi kliÕ¶ cls ¬Cu ι¬ cl¹y clˬ ¬éÎ clbÎ. ¤¶ ÷ãli ¬Ø¬ c{êi, ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªl«¶l, cs¶ Bõ¶ã klgc ¶N«! ªlÕ hp ¬C B{îc Bi ãƵ ó« cs¶. ë c¹¶l ó« cs¶, kla¶ã «i dC¬ óSÎ ¶¹Î ¬C ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l võ« klgc võ« ãËÎ BÇu hi« hÞ«. ¤¶ ÷ãli ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cg ¬éÎ viÖc ¶py, ÎlÕ ¶ps Î{í¶ã ca¶ã µlni ¶gi ÎlËÎ cls Îai l«y. §õ¶ã cg ãiÊu diÕ¬ Îai! ªlõ« ¸lÝ ø« ¶{íc ¬SÎ ÎLn hêi: - ¸lM¶ã l«y óCc ¬uï¶ óiÕÎ cluyÖ¶ ã× ¹? - ÷lp Îai cg BÉ h¹i di clbc kla¶ã? ¸g ¶lSc ¶lë BÕ¶ Îai kla¶ã? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -176- - ªl{« óCc, Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi cg h{u h¹i ¬éÎ ÎÝ Bå l׶l d¹y vâ ca¶ã. Ïa¬ qu«, oë dÜ clCu µlC ¶æi ÷ãò lp¶l ÎL˶ hp ¶lê oö dô¶ã µl{m¶ã µlCµ di ÎLuyÒ¶ cñ« Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi BÊy! ÷l{ vËy cò¶ã cg ÎlÉ ãäi hp clCu B· óCs Îlè lé a¶ã Ϋ, vp clSc a¶ã Ϋ ë d{íi clݶ ouïi cò¶ã B{îc ¶ãuai ãi˶ ¬éÎ µlǶ ¶ps. ¤¶ ÷ãli h¹i ¶gi: - ÷lp Îai cg viÕÎ Îlm BÉ h¹i cls Îai kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ hSc BÇu, ¤¶ ÷ãli ÎlÊÎ vä¶ã ¶gi ÎiÕµ: - V× clp¶ã Ϋ ¨¶ µlni óCÎ clÌ oe¶ cg µl« Îluïc ¬T ¶T¶ ¬íi óÞ ¬ÊÎ lmi oøc. ¼p óCÎ clÌ Bg h¹i ds clݶl Ϋy Îai B{« cls clp¶ã ¨¶. ÷l{¶ã qun ÎlËÎ, Îai kla¶ã lÒ óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã× cn. ªlõ« ¸lÝ «¶ ñi: - Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi ÎlÉ ¶ps cò¶ã óiÕÎ Lâ cluyÖ¶ Bg. ¸lSc a¶ã Ϋ kla¶ã ÎLCcl cø óCc B©u. - ¸lSc clp¶ã v× B«u h߶ã quC ¶æi. ªlÉ ¶ps cò¶ã ÎLCcl Îai l·¬ l¹i ¶ãǬ clp¶ã. ®©y ãiê, Îuy B· óiÕÎ Lâ ¶l{¶ã cò¶ã ¬ué¶ ¬ÊÎ Låi! ªlÊy óp Ϋ oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi ¬p vÓ¶ c߶ ©¶ l˶ cluyÖ¶ cò, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ¶gi ÎlT¬ vpi c©u «¶ ñi, ¶l{¶ã ÎlÊy óp Ϋ yÕu íÎ dǶ l«i Ϋy B· Îõ Îõ óua¶ã xuai, ªlõ« ¸lÝ oùc ¶lí Îíi Îê ón¶ Bå ãli clç cla¶ cñ« óCu ë ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý Kݵ, ÎLs¶ã Bg cg ¶lSc Îíi ÎT¶ ¤¶ ÷ãli, véi ¬gc Îbi hÊy L« vp ¶gi: - ¼êi óCc xe¬ Îê ãiÊy ¶py! rbc Êy ¬SÎ ¤¶ ÷ãli B· ¶lS¬ dǶ, h¹i Îõ Îõ ¬ë Îs, Îi¶l ÎlǶ µlʶ clʶ, Lb hT¶: - Plni clN cñ« clp¶ã Ϋ BÊy! ªai vÓ¶ ¶l˶ B{îc _????_. ªlÊy óp Ϋ óç¶ã ¶liT¶ lí¶ lë ¶l{ Bø« cs¶ ¶ÝÎ, ªlõ« ¸lÝ µlni Bé¶ã h߶ã Îl{m¶ã xgÎ. ¤¶ ÷ãli klH Bäc ¬Êy lp¶ã clN ãli óT¶ c¹¶l óøc ón¶ Bå: - “÷ã{êi B{îc ón¶ Bå ¶py... ÎlÉ ¶ps cò¶ã xi¶ Îíi hp¶ã ªl¹cl r{m¶ã, µlñ ªõ ¸l©u, Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã... Î׬ kiÕ¬ cls B{îc ¤¶ ÷ãli... Î׬ kiÕ¬ cls B{îc ¤¶ ÷ãli... Plni, ¤¶ ÷ãli hp Îai B©y!... Îƶã cls ¶p¶ã ¬{êi v¹¶ h¹¶ã vp¶ã lé Îai.” ÷ÐÎ ¬ÆÎ óç¶ã Î{mi Îضl lm¶ ÎL{íc, óp Ϋ ¶S¬ hÊy Ϋy ªlõ« ¸lÝ, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ¸lp¶ã kla¶ã ÎLCcl cø Îai! ªai kla¶ã cǶ hÊy vp¶ã, clØ cǶ óiÕÎ... h߶ã clp¶ã vÓ¶ c߶ Îl{m¶ã ¶lí Îíi Îai Îlai! ¸lp¶ã ¶lí Îai!... ®©y ãiê Îai µlni Bi B©y! §i ãƵ clp¶ã B©y!... ®iÕÎ L»¶ã lmi oøc cñ« óp Ϋ B· BÕ¶ hbc Î˶ kiÖÎ, ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶gi ¬Êy hêi «¶ ñi ªl«¶l ªl«¶l, ¤¶ ÷ãli óç¶ã ¬ë ÎLõ¶ã Bai ¬SÎ, vp ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã! ¸g l«i viÖc ¶py... Îai ¬uï¶ ¶lê Î{í¶ã ca¶ã ãibµ cls... ªlÉ ¶ps Î{í¶ã ca¶ã cò¶ã µlni ¶l˶ hêi ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - Xi¶ óCc cø ¶gi, viÖc ã× oøc clCu cg ÎlÉ hp¬ B{îc kla¶ã ó«s ãiê clCu dC¬ Îõ clïi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
nguon tai.lieu . vn