Xem mẫu

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -57- Håi thø t­ Quanh n¨m truyÒn quyÒn kiÕm D {íi C¶l ¬ÆÎ ÎLêi, ÎL{ê¶ã kiÕ¬ h¹i cp¶ã hg¶ã hC¶l clgi häi. ªLs¶ã hbc ¬b« kiÕ¬, clØ ÎlÊy huå¶ã ó¹cl klÝ h¨¶ Bi hé¶ h¹i. ªlõ« ¸lÝ Îles o{ µlô läc kiÕ¬ ÎLs¶ã ó« ¶¨¬ hiÒ¶ Îpi ó« B· klCc x{« ¶liÒu. ÷l{¶ã ¬çi kli ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¬b« kiÕ¬ Îíi hbc ÎlËÎ ¶l«¶l, cËu vÓ¶ kla¶ã o«s ¶l˶ Lâ óé µlCµ vp Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô ¶l{ ÎlÕ ¶ps, clØ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã ãig lsÆc ¶l{ ¬éÎ Îß« ¶bi vËy Îlai. ¼b« Îíi ¬iÕ¶ã o«u cè¶ã óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ÷l©¶ ªl«¶l _???_ cñ« o{ µlô ¬¹¶l h¹ hè¶ã, ªlõ« ¸lÝ ki¶l ¶ã¹c, lC lïc ¬å¬ vp ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ®ç¶ã ¶liT¶ ¶ãle ÎlÊy o«u h{¶ã cg Îiն㠶ã{êi h« hí¶: “Giái hS¬”, cËu ¶ã¹c ¶liT¶ v× ë ÎLT¶ ¶bi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, ¶ãspi ÎiÕ¶ã cñ« o{ µlô L«, kla¶ã ó«s ãiê lä ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶gi cñ« ¶ã{êi Îlø l«i. ¸Ëu qu«y BÇu h¹i, ÎlÊy ¬éÎ B¹s ¶l©¶ B«¶ã vuïÎ L©u, ¬Ø¬ c{êi. §¹s ¶l©¶ Bg ¬Æc Cs B¹s óps ¬pu vp¶ã, oSc ¬ÆÎ lå¶ã lps, Îgc ¶lS¬ ¶l{ oîi ó¹c. - ¼{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y kla¶ã ÎlÊy clb dè¶ã kiÕ¬, kla¶ã ¶ãê ó©y ãiê clb h¹i ÎiÕ¶ óé BÕ¶ ÎlÕ. ÷l©¶ ªl«¶l cn c{êi, ÎLn hêi: - K׫, ¼éc ª«¶ã B¹s luy¶l! Kla¶ã liÉu cm¶ ãig ¶ps B· Îlæi B¹s luy¶l Îíi ¶mi B©y ÎlÕ! ªlõ« ¸lÝ, cs¶ ¬«u L« h¹y clps B¹s ÎL{ë¶ã Bi. ÷ãle hêi ÎlÇy, ªlõ« ¸lÝ cl¹y ¶l«¶l h¹i quú xuï¶ã h¹y. ¼éc ª¨¶ã B¹i ¶l©¶ c{êi ¶gi: - ªlai kla¶ã dC¬. - _???_ vËy. Plp¬ ¶ã{êi läc vâ, lÔ ãƵ ¶ãs¹i hùc Cµ óøc, Îù ¶liT¶ µln¶ ca¶ã h¹i ¶ã«y. ªlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ kÐs ¬×¶l ¬¹¶l quC, dÜ ¶liT¶ ªlõ« ¸lÝ µlni dè¶ã l«i Ϋy óÞ ¶S¬ kÐs d»¶ h¹i. ¸lØ cg ÎlÕ, ¼éÎ ª«¶ã B¹s ¶l©¶ B· Îlö B{îc Îpi ¶ãlÖ cËu Ϋ L« o«s Låi. ªlö xs¶ã, B¹s ¶l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi víi ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l: - r·s ¼éc B· ¬Êy ¶¨¬ ¶«y kla¶ã ãƵ clb, Î{ë¶ã clb Bi clu du Î˶ B©u B©u, Îl× L« clb ȶ ¶Êµ ë B©y hж hbÎ d¹y vâ cls Bå BÖ. KÉ L« oï cñ« clb cò¶ã ¬«y ¬S¶ hS¬ BÊy! ¾Sµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi ¬p c߶ kiÕ¬ B{îc ¬éÎ ¶l©¶ Îpi ¶l{ vËy! Ï«i ¶ã{êi vÓ¶ Îl{ê¶ã ¶gi óa¶ã Bè« ¶l«u que¶ Låi, ¶«y ÎlÊy ó¹¶ kle¶ Bå BÖ ¬×¶l, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cg vt klsCi clÝ, Îù BSc hS¬. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ h¹i ¶gi: - ï clp! Ïa¬ ¶«y óCc kla¶ã o½¶ ÎiÒ¶ BÉ Îƶ㠓hÇy x×” cls clCu. ÷l{¶ã ó©y ãiê B· ÎLgÎ ¶l˶ ¬Êy cCi vCi cñ« clCu Låi, óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps ó©y ãiê? ÷ãle ÎlÊy B¹s ¶l©¶ ¶gi vËy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l xbc Bé¶ã hi¶l cm ¶ãlÜ ÎlǬ: “r·s quû B¹s ¶l©¶ ¶py Îpi ó« Béc BCs, clï¶ ãi«¶ã lå µlni Îƶ㠫¶l Ϋ óiÖÎ liÖu hp “Quû n¶l ªö” (cCi óg¶ã ¬«). ÷Õu y ó»¶ã h߶ã d¹y cls ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ vpi B{ê¶ã, kÉ cò¶ã l©¶ l¹¶l cls ¶g hS¬ Låi. ÷l{¶ã vï¶ dÜ y kla¶ã clÞu Îl©u ¶l˶ Bå BÖ, Ϋ µlni ¶ãlÜ cCcl ¶gi klÝcl Îl× y ¬íi clÞu d¹y. ÷ãlÜ Bs¹¶, ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi hiÒ¶: - ªlõ« ¸lÝ, B¹s ÎL{ë¶ã B· ¶l˶ hêi clØ óns cls cs¶, vËy cs¶ ¬«u ¬«u quú h¹y ι m¶ Bi! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -58- ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l va cè¶ã, ÎlÊy o{ µlô võ« ¶gi døÎ hêi hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi h¹y. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi l« ln: - ªlai! ªlai! ªlai! ª« clÞu ÎlÇy ÎLß ¶ã{mi Låi. ªlÇy ¶ps ÎLß ¶Êy cg klCc! ¾{ µlô kla¶ã óiÕÎ xÊu læ, ¬p Bå BÖ cò¶ã cln L« cCi quCi ã×! ÷py, óÐ cs¶, clCu l·y ¶ãle Ϋ ¶gi, clCu ¶T¶ hp¬ ¶ã{êi cl©¶ clC¶l Îl× lm¶, Bõ¶ã läc cCi ÎLß ¬ÆÎ dpy ¶l{ o{ µlô clCu. ¸l{« óiÕΠΫ BÞ¶l cls clCu cCi ã×, o{ µlô clCu B· Bßi Ϋ d¹y vâ cls clCu ¶ã«y! ªlai B{îc, Ϋ B· ¶l˶ hêi Îl× B©y, Ϋ cls clCu cCi ¶py vËy. ÷gi xs¶ã, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¬gc Îbi vni Bes o«u h{¶ã, hÊy L« ¬éÎ cliÕc Cs cC¶l Be¶ Îlui Îlñi vp ¶Æ¶ã cl׶l clÞcl B{« cls ªlõ« ¸lÝ. “Cs Bg kla¶ã µlni ó»¶ã Îm l«y hô«, kla¶ã liÉu hp¬ ó»¶ã cCi quCi ã× ¶lØ?” ¸Ëu B«¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ Îl× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B· ¶gi ¶ã«y: - §¹s luy¶l Bõ¶ã Bè« ãiì¶ ÎLt cs¶ ¶N«! VËÎ quý óCu ¶l{ ÎlÕ, cls ¶g o«s B{îc! ªlÊy o{ µlô ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¬íi óiÕÎ cCi Cs cC¶l Bg hp ¬éÎ óns vËÎ kú h¹, hiÒ¶ ÎL«s ÎLn cls ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. r·s B¹s oÜ xu« Ϋy ¶gi: - ª« cg l¹ ÎiÖ¶ ¶l{ o{ µlô clCu B©u. ª« B· cls hp cls, clCu cø ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶l˶ hÊy ¬p dè¶ã. ªlõ« ¸lÝ cl{« dC¬ ¶l˶, ¶l׶ o{ µlô ¶l{ ÎlǬ lái ý kiÕ¶. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ ¶ãliT¬ ÎL«¶ã ¶gi: - ÷Õu vËy cs¶ ι m¶ B¹s ÎL{ë¶ã Bi! ªlõ« ¸lÝ B{îc hÖ¶l cñ« o{ µlô, hiÒ¶ ¶gi ¬Êy hêi cn¬ ι h·s o{. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸Ci Cs ¶py B¹s ÎL{ë¶ã B· Îï¶ óiÕÎ ó«s Ω¬ luyÕÎ vp µlni Îl˵ Îö ¶lÊÎ oi¶l ¬íi hÊy B{îc óCu vËÎ Êy BÉ lé Îl©¶, vËy cs¶ ¬Æc hua¶ Cs vps Bi. ¸Ëu ¶ãle hêi, ¬Æc ¶ã«y cCi Cs cC¶l Bg vps ¶ã{êi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶lny Îíi c¹¶l c©y cæ Îlô, dè¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy klH ãSµ Îl«¶l kiÕ¬ ¶ã˵ o©u ë Îl©¶ c©y L«, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ¸Ci Cs ¶py B«¶ ó»¶ã oîi ó¹cl ki¬ hÓ¶ víi Îgc vp ha¶ã cñ« cs¶ v{î¶ ha¶ã vp¶ã. ®ÊÎ cø klÝ ãiíi ¶ps, dè oSc óж BÕ¶ B©u, cò¶ã kla¶ã ÎlÉ B©¬ Îlñ¶ã ¶g B{îc. Võ« ¶gi døÎ hêi, a¶ã Ϋ B©¬ ¶ã«y ¬éÎ ¬òi kiÕ¬ vps v«i Bå BÖ. ÷lCÎ kiÕ¬ Bg ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s ÎLC¶l kÞµ, võ« ãiËÎ ¬×¶l Îl× ¬òi kiÕ¬ B· ÎLb¶ã ¶ã«y vps v«i cËu. ÷l{¶ã ¶lê cg cliÕc Cs Bg cle clë, Îl«¶l kiÕ¬ óÞ óËÎ ÎLë h¹i vp cËu kla¶ã lÒ óÞ Îl{m¶ã ¬ny ¬«y. ¼õ¶ã quC, cËu quú ¶ã«y xuï¶ã vCi h¹y ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. §¹s ¶l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - rbc BÇu, ¶l׶ ÎlÊy cCi Cs xÊu xÝ, dè clCu cg cn¬ m¶ Ϋ, ¶l{¶ã ÎLs¶ã h߶ã clSc kla¶ã {¶ã ÎÝ ¶ps cn. §Õ¶ ó©y ãiê clCu ¬íi ó»¶ã h߶ã ÎlËÎ où µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ xÊu læ, BÕ¶ ¶çi Bá ¬ÆÎ ÎÝ« Ϋi. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ h¹i ¶gi: - ¸Ci Cs ¶py B· cøu óCc ¬Êy hǶ klái clÕÎ. ÷l{¶ã ó©y ãiê, ¶Õu o{ µlô clCu kla¶ã hp¬ klg dÔ óCc, Îl× cò¶ã kla¶ã cǶ µlni ¬Æc cCi cñ« quý ¶py hp¬ ã× ¶N«. V× xÐÎ ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ liÖ¶ ¶«y cl{« ÎlÊy «i cg ÎlÉ BC¶l ¶æi óCc óÞ Îl{m¶ã B{îc. ÷gi xs¶ã, B¹s ¶l©¶ hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi l« ln, cg vt Îù µlô. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -59- ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l võ« c{êi võ« ¶gi: - r·s B¹s oÜ, ë ÎL{íc ¬ÆÎ ÎiÉu óïi Bõ¶ã ¶T¶ ¶gi klsCc ¶gi hCc ¶lÐ! Vâ ¶ãlÖ cñ« Îai cg B{îc ó»¶ã h·s luy¶l B©u? Vn h¹i Bêi ¶py ÎliÕu ã× ¶ã{êi ãiái! Plni óiÕÎ, ¶ãspi Îõ¶ã ÎLêi ¶Çy h¹i cg Îõ¶ã ÎLêi klCc, ¬×¶l ãiái cg ¶ã{êi ãiái lm¶... ¼éc ª«¶ã ¬Ø¬ c{êi ÎLn hêi: - r¹i B©y! r¹i B©y! A¶l e¬ Ϋ kla¶ã ÎiÖ¶ dë d«s dë kiÕ¬ L« Bïi BÞcl, cli ó»¶ã... - ¸li ó»¶ã µl©¶ ÎlS¶ã ó¹i ÎLT¶ óp¶ cê µlni kla¶ã? - §b¶ã hS¬! §b¶ã hS¬! ¸lb hp cs¶ o©u ¶»¬ ÎLs¶ã óô¶ã Îai cg klCc! - ÷Õu h·s luy¶l cl{« µlni hbc hT¶ cm¶ ¶ãliÖ¶ BC¶l cê clSc cò¶ã cl{« Îl̬ BÕ¶ ¶mi Îl©¬ om¶ ¶py kiÕ¬ BÖ µlni kla¶ã. ªlÕ cCi ÎLß cb¶ã cm¬ Êy h·s luy¶l cg Be¬ Îles kla¶ã? ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ lí¶ lë, ¬gc Îbi vni hÊy Bñ óé, cn óp¶ hÓ¶ qu©¶ cê L«. ¸lp¶ã ¸©¬ véi kliT¶ã óp¶ ãlÕ L« v{ê¶. Ï«i B¹s oÜ cè¶ã ¶ãåi d{íi óg¶ã c©y µl©¶ Îpi c«s l¹. V× ªlõ« ¸lÝ kla¶ã liÉu clmi cê L« o«s cn, ¶T¶ võ« BC¶l, ¼éc ª«¶ã võ« d¹y cËu, Bå¶ã Îlêi, a¶ã Ϋ ¬uï¶ klse kls«¶ã ¶{íc cê cñ« ¬×¶l c«s lm¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l. ¼Æc cls ¼éc ª«¶ã ¶gi dgc, ÷l©¶ ªl«¶l cø hM¶ã hƶ㠶ãlÜ ¶{íc Bi. ¸ê l«i vÞ B«¶ã clmi hp cê v©y, dÔ óiÕÎ Bi ¬p klg Îi¶l xns, clØ xe¬ ¬éÎ vC¶ hp ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Bi ¶ã«y. Qun ¶liT¶, vC¶ BÇu ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã 2 qu©¶ cê. Ï«i ¶ã{êi BC¶l cls Îíi ¬ÆÎ ÎLêi hƶ ¬íi xs¶ã 3 vC¶. RbÎ cuéc ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã l«i Îlu« ¬éÎ ¬p vÓ¶ Bßi BC¶l ¶N«, ¶l{¶ã ÷l©¶ ªl«¶l Îõ clïi v× ¬ái ¬ÖÎ, ¶T¶ a¶ã Ϋ ¬íi clÞu Îlai. ªuy vËy ÎLs¶ã h߶ã a¶ã Ϋ vÓ¶ c߶ huyÕ¶ ÎiÕc. ªLs¶ã ó« ¶ãpy hiÒ¶, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ cø ¶Ýu hÊy ÷l©¶ ªl«¶l Bßi BC¶l cê. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy Îlø Î{, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l µlni ¶gi ÎL{íc L»¶ã: - ÷ãpy la¬ ¶«y, xi¶ ι¬ ¶ãlØ BC¶l cê, BÉ BÖ c߶ µlni d¹y kiÕ¬ µlCµ cls Bå BÖ. ªlÊy hp ca¶ã viÖc clC¶l BC¶ã, ¶T¶ ¼éc ª«¶ã kla¶ã ÎiÖ¶ µln¶ Bïi. ÷ãåi clê ¬·i oïÎ LuéÎ võ« ¬íi ÎlÊy ÷l©¶ ªl«¶l ÎLuyÒ¶ kiÕ¬ µlCµ cls ªlõ« ¸lÝ xs¶ã, a¶ã Ϋ cl¹y ¶ã«y h¹i võ« kÐs ÷l©¶ ªl«¶l võ« ¶gi: - ÷ps, h¹i B©y! ¸lb¶ã Ϋ BC¶l 3 vC¶. D¹y kiÕ¬ ¶ãgÎ ¶ö« ¶ãpy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B· cn¬ ÎlÊy ¬ái ¬ÖÎ Låi. ÷l{¶ã óiÕÎ ¼éc ª«¶ã ¶ãliÖ¶ cê hS¬, ¶Õu a¶ã Ϋ kla¶ã ¶l˶ hêi BC¶l vpi vC¶ Îl× ¼éc ª«¶ã ¶ãñ kla¶ã yT¶. V× ¬iÔ¶ c{ì¶ã ¶ãåi BC¶l, ¶{íc cê cñ« ÷l©¶ ªl«¶l cp¶ã Îlʵ kЬ va cè¶ã. §i B{îc ¬{êi ¶{íc, ãip¶ ÎL˶ cl{« xs¶ã, qu©¶ cê cñ« a¶ã Ϋ B· óÞ ó«s v©y Îø µlÝ« Låi. ÷{íc cê B· h©¬ vp ¶ãâ óÝ, a¶ã Ϋ µlni ¬iÔ¶ c{ì¶ã BÆÎ qu©¶ cê cñ« ¬×¶l hp¬ ¬SÎ BÉ ¬s¶ã ãì ÎlsCÎ, ¶l{¶ã Îø µlÝ« yÕu Biɬ BÒu oSµ óÞ Bïi µl{s¶ã cliÕ¬ cn. ¤¶ã Ϋ Ϋy cǬ qu©¶ cê, ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬·i vÓ¶ ds dù, cl{« dC¬ BÆÎ xuï¶ã. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã c¹¶l xe¬, ¶lÞ¶ kla¶ã ¶æi hiÒ¶ ¬Ccl ¶{íc: - ¾{ µlô BÆÎ qu©¶ cê Êy xuï¶ã B©y, ÎlÕ ¶ps o{ óC cò¶ã Î׬ ¶{íc ãì Låi o{ µlô h¹i BÆÎ ¶ïÎ qu©¶ ki« ë clç ¶py, µlni oH ÎlsCÎ klái v߶ã v©y kla¶ã? ÷{íc cê ªlõ« ¸lÝ võ« ¬Ccl qun ÎlËÎ ÎlǶ diÖu va cè¶ã. ÷l©¶ ªl«¶l vï¶ kla¶ã cg ÎC¶l Îù µlô ¶l{ ¼éc ª«¶ã, ÎlÊy Bå BÖ ¶gi µlni ¶ãle hiÒ¶. Qun ¶liT¶ óT¶ qu©¶ Be¶ xa¶ã L« klái v߶ã v©y vp ÎLCi h¹i c߶ l·¬ clÕÎ ¬éÎ oï qu©¶ cê ÎLS¶ã. §C¶ã hH vC¶ cê ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -60- Bg ÷l©¶ ªl«¶l µlni B¹i ó¹i, ¶l{¶ã ¶lê cg ªlõ« ¸lÝ ¬Ccl ¶{íc, kÕÎ cuéc cg Îlu« ó« qu©¶ cê Îlai. ¼éc ª«¶ã kle¶ ¶ãîi ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l vp kla¶ ¶ãs«¶, Låi clʵ oCu qu©¶, е cËu Ϋ ¶ãåi BC¶l ¬éÎ vC¶. Ï׶l ¶l{ ªlõ« ¸lÝ cg ÎliT¶ Îpi vÒ BC¶l cê vËy. ªC¶l cËu h¹i liÕu ÎlS¶ã clí kla¶ã ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶ ¶l{ ÷l©¶ ªl«¶l. V× vËy vC¶ cê Bg, Îuy ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã ¶l{¶ã kla¶ã dÔ dp¶ã ¶l{ B¹s ¶l©¶ Î{ë¶ã. ÷ãpy la¬ o«u ¬íi În¶ã oC¶ã, ¼éc ª«¶ã B· óSÎ ªlõ« ¸lÝ BC¶l cê, ¶l{¶ã kla¶ã ¶ãê cËu óÐ ÎlS¶ã l«i vC¶ hiÒ¶. ªlÕ Låi Îõ clʵ 6 qu©¶ cê LbÎ xuï¶ã clʵ 5 vp cl{« BÇy 10 ¶ãpy, ¶{íc cê cñ« ªlõ« ¸lÝ B· c«s hS¬. ¼éc ª«¶ã clØ dC¬ clʵ ¬éÎ qu©¶, l«i óT¶ ¬íi cg ÎlS¶ã ó¹i. ªlõ« ¸lÝ BÉ Î©¬ ÎLÝ vps cê dǶ dǶ x«s h·¶ã läc Î˵ vâ ¶ãlÖ. V× ¶É ¼éc ª«¶ã ¶T¶ hbc BÇu ÷l©¶ ªl«¶l kla¶ã ¶gi ã× cn. ¾«u ÎlÊy ¬éÎ ãip ¬éÎ ÎLt, ouïÎ ¶ãpy quT¶ ¨¶ quT¶ ¶ãñ cø ¬ni ¬T BC¶l cê, ¶T¶ a¶ã µlni dƶ ¶ãǬ ªlõ« ¸lÝ ¬çi ¶ãpy clØ B{îc µlе BC¶l ¬éÎ vC¶ cê víi ¼éc ª«¶ã Îlai, c߶ Îlêi ãiê µlni dp¶l cls viÖc huyÖ¶ Î˵ vâ ¶ãlÖ. ªlÊy o{ µlô ¶lSc ¶lë, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óá µlÝ ¬ÊÎ ¬{êi ¬Êy ¶ãpy kla¶ã Î˵ Îp¶l ã× cn, ¶T¶ cËu cò¶ã Îù xÊu læ va cè¶ã. ¾«u Bg l«i ¶ãpy hiÒ¶, lÔ ¼éc ª«¶ã ãäi BC¶l cê Îl× ªlõ« ¸lÝ ÎlsCi ÎlCc c߶ ó˶ viÖc Î˵ huyÖ¶ kiÕ¬ ÎluËÎ, kla¶ã cg Îlêi ãiê Lçi L·i. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ¸lCu cø BC¶l cê víi óCc Bi! §C¶l xs¶ã, óCc oH d¹y clCu ¬éÎ ÎlÕ vâ ¶py, ÎlÕ ¶ps o{ µlô clCu cò¶ã lpi h߶ã. - V©¶ã, xi¶ µlе óCc cls clCu lái qu« o{ µlô clCu B·. - §{îc, clCu cø Bi lái B! ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ cl¹y L« lái ý kiÕ¶ o{ µlô, ÷l©¶ ªl«¶l ¬õ¶ã hS¬, v× liÉu Lâ ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶, B{îc ¬Ö¶l d«¶l hp “Quû n¶l ªö”, vâ ¶ãlÖ óiÖÎ h˵ ¬éÎ µlCi, ¶l{¶ã ÎC¶l ¶ÕÎ LÊÎ cæ quCi, kla¶ã clÞu Îlu ¶l˶ Bå BÖ, ¶«y a¶ã Ϋ ó»¶ã h߶ã d¹y vâ cls ªlõ« ¸lÝ, clSc cò¶ã v× où ¶ãliÖµ cê quC ¬p ¶T¶, ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ dÓ¶ cËu Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¼éc ª«¶ã, cbi clps vp ¶gi L»¶ã: - §¹i luy¶l B· vui h߶ã B· ãibµ cls ÎiÉu Bå Îlp¶l Îpi, BÖ xi¶ cC¬ m¶ ÎL{íc. ÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ ãäi ªlõ« ¸lÝ cbi h¹y ¼éc ª«¶ã, hp¬ hÔ óCi o{. ªlÊy vËy, ¼éc ª«¶ã ¶lny hT¶ l«i Ϋy xu« hi« hÞ« vp ¶gi L»¶ã: - ªai kla¶ã ¶l˶ Bå BÖ B©u. ÷Õu clCu ¶g ¬uï¶ Îai d¹y ¶g Îl× µlni Îlö Îpi xe¬ ¶g cg l¹ Îai B{îc kla¶ã B·. - §¹i luy¶l ¶gi ¶g l¹ Îl× l¹ vÒ ¬a¶ ã× cm clø? - QuyÒ¶ µlCµ vp kiÕ¬ µlCµ cñ« clb ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ B· klÐÎ ÎiÕ¶ã hp ¬éÎ kla¶ã l«i Låi, ¶ã«y ¶l{ h·s B©y cò¶ã xi¶ óCi µlôc. ªl»¶ã óÐ ¶py Îuy clØ läc B{îc 2, 3 µlǶ cñ« clb, ¶l{¶ã ë clï¶ ãi«¶ã lå cò¶ã klg ãƵ ¶ã{êi BÞcl Îlñ Låi, ¶l{¶ã ¶gi Îíi C¬ klÝ vp kli¶l ca¶ã Îl× µlni ¶l{ê¶ã cls h·s B¹s ¶py Bai clbÎ. - V©¶ã, «i ¬p clM¶ã óiÕÎ ón¶ h·¶l xuÊÎ quû ¶l˵ ÎlǶ cñ« Quû n¶l ª{, cCi Bg kla¶ã cǶ luy¶l µlni Îù kle¶ ¶N«. - ¸lb cø Î{ë¶ã B· hp ¬a¶ µlCi Îa¶ o{ Îl× cCi ã× cò¶ã cǶ µlni qu«¶ã ¬i¶l clݶl B¹i, c߶ kli¶l ca¶ã vp C¬ klÝ Îl× kla¶ã cǶ BÉ ý Îíi! ÷Õu vËy clb cø BÉ cls clCu ¶g ¬çi ¶ãpy BC¶l víi Îai l«i vC¶ cê. ÷Õu Îai ÎlS¶ã ¶g Îl× Îlai, ¶l{îc ó»¶ã ¶g ÎlS¶ã Îai ¬éÎ vC¶, Îai oH d¹y ¶g ¬éÎ ¬g¶ kli¶l ca¶ã. ÷g B{îc Îai hiÒ¶ l«i vC¶, Îl× ¶ãspi ¬g¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -61- kli¶l ca¶ã, Îai c߶ d¹y ÎlT¬ ¶g ¬éÎ ¬a¶ C¬ klÝ ¶N«. ¸lb xe¬ ¶l{ vËy cg ca¶ã ó»¶ã kla¶ã? ÷l©¶ ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “r·s B¹s oÜ ¶py cò¶ã {« cl©¬ óiÕ¬ lpi l{íc ÎlËÎ! ÷l{¶ã cø óiÕÎ, y B· ¶gi Îl× kla¶ã kli ¶ps Îl«y Bæi”. ÷ãlÜ Bs¹¶, ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - §{îc. Xi¶ cø Îles ¶lN¶ã hêi luy¶l ¬p Îli lp¶l. ¸lݶl L« Îai kla¶ã oî ªlõ« ¸lÝ ¬ni BC¶l cê ¬p hì lÕÎ où Î˵ huyÖ¶ vâ ¶ãlÖ. ÷l{¶ã ó©y ãiê B· cg dÞµ ¶l{ vËy Îl× ¬çi ¶ãpy luy¶l ¬uï¶ BC¶l ¬{êi vC¶ l«y ÎC¬ vC¶ cò¶ã ¬Æc. ¼éc ª«¶ã vp ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ¶gi BÒu lí¶ lë va cè¶ã. ªiÕµ Îles Bg, l«i ¶ã{êi h¹i ¶ãåi vps BC¶l cê. ÷ãpy la¬ Bg ¼éc ª«¶ã ¬éÎ ÎlS¶ã ¬éÎ ó¹i. §C¶l cê x¶sã, a¶ã hiÒ¶ óns ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - Ïa¬ ¶«y óCc d¹y clCu ¬éÎ kiÉu kli¶l ca¶ã. ªuy clØ hp ¬éÎ kiÉu, ¶l{¶ã ¶Õu clCu clÞu klg huyÖ¶ Î˵, cò¶ã Bñ cls clCu dè¶ã ouïÎ Bêi. §©y clCu l·y ¶l׶ kü xe¬! Võ« ¶gi xs¶ã, ¬íi ÎlÊy a¶ã Ϋ ¶lb¶ ¬×¶l ¬éÎ cCi B· ¶ãåi vSÎ vts ÎLT¶ ¶ãä¶ c©y Låi vp hé¶ ¶ã{îc ¬éÎ v߶ã a¶ã Ϋ B· Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. ¸Ëu óÐ ¶ãȶ ¶ã{êi lC lïc ¬iÖ¶ã vç Ϋy kle¶ ãiái. ¼éc ª«¶ã Be¬ kiÉu kli¶l ca¶ã “Pl©¶ v©¶ Îlõ« hs¶ã” (vÞ¶ ¬©y cìi Lå¶ã” d¹y cls cËu. ªuy clØ hp ¬éÎ kiÉu ¶l{¶ã oøc ¬¹¶l cñ« h{¶ã vp Bèi óé µlCµ vp _???_, BÒu LÊÎ Îi¶l xns ñy diÖu. ÷ãpy Îlø l«i, ªlõ« ¸lÝ Îlu« hiÒ¶ l«i vC¶, la¬ Bg cËu kla¶ã B{îc läc ¬éÎ ¬a¶ vâ ¶ps cn. ÷ãpy Îlø ó«, cËu µlni xuÊÎ kú ói¶l óï lÕÎ óiT¶ ãiíi cliÕ¬ lÕÎ µlbc BÞ« ë ÎLu¶ã {m¶ã qun ¶liT¶ ÎlS¶ã hiÒ¶ l«i vC¶. ¼éc ª«¶ã kla¶ã clÞu µlôc Bßi BC¶l l«i vC¶ ¶N«, kÕÎ cuéc ¬éÎ ÎlS¶ã ¬éÎ ó¹i, ÎlÕ hp la¬ Bg ¼éc ª«¶ã µlni d¹y cls ªlõ« ¸lÝ ó« ¬iÕ¶ã. ¾«u B· d¹y xs¶ã l«i kiÉu kli¶l ca¶ã, ¼éc ª«¶ã lái: - ¸lCu cg óiÕÎ, kli BC¶l víi kt BÞcl, óCc dè¶ã ói¶l klÝ ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ hSc BÇu, ¼éc ª«¶ã võ« c{êi võ« cǬ óp¶ cê hT¶, ¶gi L»¶ã: - ªøc hp cCi ¶py. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óiÕÎ óp¶ cê Bg hp¬ ó»¶ã Îlе, ¶l{¶ã kla¶ã ¶ãê h¹i hp klÝ ãiíi lé Îl©¶ cñ« a¶ã Ϋ. ¼éc ª«¶ã vïc ¬éÎ ¶S¬ qu©¶ cê võ« c{êi võ« ¶gi: - §©y hp C¬ klÝ cñ« Ϋ. ªlu˶ Ϋy, a¶ã Ϋ Îu¶ã hT¶ ¬éÎ cCi, ¬Êy clôc qu©¶ cê BÒu ó«y hT¶ ÎLêi. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ B{« óp¶ cê L« lø¶ã, clØ ¶ãle ÎlÊy “css¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, ¬Êy clôc qu©¶ cê BÒu Lmi xuï¶ã ãiN« óp¶ cê. ªlõ« ¸lÝ clÞu µlôc, BÒu ¶æi hÌ h{ìi L« låi h©u ¬p kla¶ã o«s ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ªl× L« ¬Êy clôc qu©¶ cê ¶Ð¬ hT¶ ÎLT¶ kla¶ã, hbc xuï¶ã Îl× ¶ps cò¶ã qu©¶ ÎL{íc qu©¶ o«u, vp ÎiÕ¶ã Bé¶ã µlni hp “ki¶l ki¶l css¶ã css¶ã” hs¹¶ x¹ ¬éÎ låi, clí kla¶ã ¶l{ võ« Låi ¬Êy clôc qu©¶ cè¶ã Lmi xuï¶ã ¬éÎ hbc vps Bb¶ã ãiN« óp¶ cê. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy ¶Ð¬ hT¶, oøc qu©¶ ó׶l cñ« óp¶ Ϋy µlni c©¶ Bïi hS¬ ¬íi B{îc, vp ¶l{ ÎlÕ, hp¬ ã× ªlõ« ¸lÝ clM¶ã µlôc oCÎ BÊÎ. ¸ß¶ où h¹ lm¶ ¶N« hp ¶lN¶ã qu©¶ cê Lmi xuï¶ã óp¶ cê kla¶ã ÎlÊy óS¶ Îu¶ã L«, clØ ÎlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ klH l¹ Îlʵ cC¶l Ϋy BÉ dè¶ã ãin¬ oøc ãiC¶ã xuï¶ã cñ« cCc qu©¶ cê, ÎlÕ hp qu©¶ ¶ps qu©¶ ¶Êy ¶l{ cg óp¶ Ϋy xÕµ xuï¶ã óp¶ cê vËy. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -62- - ÷Ь C¬ klÝ Îl× µlni huyÖ¶ oøc ÎL{íc B· Låi ¬íi huyÖ¶ ÎLb¶ã BÝcl o«u. Kli ¶Ð¬ L«, Ϋ cg ÎlÉ ¬uï¶ ¶Æ¶ã ¬uï¶ ¶lÑ Îèy ý, Låi o«u ¬íi huyÖ¶ Îíi viÖc ¶ãS¬ ¶Ð¬ ÎLb¶ã BÝcl. ÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ Be¬ Ω¬ µlCµ dè¶ã oøc hÊy 㩶 ¶Ð¬ qu©¶ cê h¹i cls ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ Î˵. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ë clmi ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ÎlS¬ ÎlsCÎ cn ¶ö« ¶¨¬, cliÒu cliÒu BC¶l cê, ou¶ã o{í¶ã quC ¶T¶ quT¶ cn ¶ãpy vÒ. ÷lN¶ã ¬a¶ kli¶l ca¶ã vp ¶Ð¬ qu©¶ cê, ÎuyÖÎ kü, a¶ã Ϋ BÒu Î˶ Ω¬ d¹y lÕÎ cls ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dÊu diÕ¬ ¶ö« ¬iÕ¶ã vâ ¶ps. rbc Bg B«¶ã hp ¬è« lÌ ¶g¶ã ¶ùc, óuæi oC¶ã ªlõ« ¸lÝ Î˵ huyÖ¶ kiÕ¬ vp quyÒ¶ ÎluËÎ, óuæi cliÒu BC¶l cê víi ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ë d{íi óg¶ã c©y. ¸ê cñ« cËu c«s lm¶ o{ óC ¬éÎ ¶{íc, ¶l{¶ã ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ vï¶ ÎC¶l liÕu ÎlS¶ã, hǶ ¶ps cò¶ã hÊy qu©¶ ÎLS¶ã ¶l{ê¶ã cls ªlõ« ¸lÝ qu©¶ Be¶ Bi ÎL{íc. ÷l{ vËy a¶ã Ϋ B{îc cp¶ã ÝÎ, Îlu« cp¶ã ¶liÒu. ¼éÎ la¬, ¼éc ª«¶ã ÎiÕµ Îôc d¹y ªlõ« ¸lÝ ¬a¶ ¶Ð¬ C¬ klÝ Îlñ µlCµ “¼·¶ ÎliT¶ ls« vò” (¬{«, ls« BÇy ÎLêi) ¬éÎ hbc ¶Ð¬ L« ¬{êi ¬Êy qu©¶ cê, ¶l{¶ã qu©¶ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶ㠶py kla¶ã µlni ¬éÎ oí¬ ¬éÎ cliÒu cg ÎlÉ läc ¶T¶. Víi ¬a¶ ¶py, ªlõ« ¸lÝ B· klæ Ω¬ huyÖ¶ Î˵ óï¶ ÎlC¶ã ÎLêi ¶«y, ¶l{¶ã ¬éÎ hbc ¶Ð¬ L« 3, 4 qu©¶ cê clØ cg ÎlÉ ÎLb¶ã ¬éÎ, l«i qu©¶ Îlai. ¼éc ª«¶ã B¹i ¶l©¶ µlni Bg¶ã ¬éÎ Îʬ ón¶ã ãç ÎLT¶ cg vH ¬éÎ l׶l ¶l©¶, ãäi clp¶ã ¸©¬ cǬ hÊy Îʬ ãç Êy cl¹y, Låi a¶ã Ϋ L« liÖu: - ªliT¶ ªa¶, Ki¬ ªi¶l, ÷ãäc ªLÓ¬! ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶Ð¬ hua¶ ó« qu©¶ cê vps l׶l ¶l©¶ ÎLT¶ ón¶ã ãç. ¸Ëu clØ ¶Ð¬ ÎLb¶ã ªliT¶ ªa¶ vp ÷ãäc ªLÓ¬ l«i luyÖÎ, c߶ luyÖÎ Ki¬ ªi¶l Îl× lmi clÖcl ¬éÎ ÝÎ. ¼éc ª«¶ã h¹i L« liÖu: - Qu«¶ ÷ãuyT¶, ªlǶ Pls¶ã, §¹i ÏCcl! ¸lp¶ã ¸©¬ ¬éÎ ¬ÆÎ cl¹y, ¬éÎ ¬ÆÎ hp¬ Lu¶ã Bé¶ã Îʬ ón¶ã ãç, ªlõ« ¸lÝ dë kli¶l ca¶ã L« Buæi Îles, Ϋy µlÈy ¬éÎ cCi, ¶l{¶ã ¼éc ª«¶ã B· h« hí¶: - ÏuyÖÎ Qu«¶ ÷ãuyT¶ kla¶ã ÎLb¶ã. ¤¶ã Ϋ B«¶ã BÞ¶l h« ¶N« óç¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ÎlÊÎ ki¶l, ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, vp ¶l«¶l Ϋy kÐs clp¶ã ¸©¬ ÎLë h¹i. ¸lp¶ã ¸©¬ kla¶ã liÉu ã× cn, ¶ãm ¶ãCc qu«y BÇu ¶l׶ µlÝ« ÎL{íc, ¬íi ÎlÊy ¬éÎ cs¶ B{êi {mi B«¶ã BÞ¶l vå ¬×¶l. ¸lp¶ã véi dm ón¶ã ãç hT¶ ¶lS¬ ÎLb¶ã BÇu cs¶ Îlb B˵ xuï¶ã, ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ oøc ¬¹¶l Bì hÊy Ϋy ¬×¶l, Îl× L« B· óÞ ¼éc ª«¶ã kÐs ÎLë h¹i. Råi B¹s ¶l©¶ hT¶ ÎiÕ¶ã óns: - ªlõ« ¸lÝ, clCu Bïi µlg víi cs¶ clg ¶py Bi! ¸Ëu liÉu o{ óC ¬uï¶ Îlö ón¶ h·¶l cñ« ¬×¶l, xe¬ B· ÎiÕ¶ óé Îíi B©u. ¸Ëu v©¶ã hêi, dm l«i Ϋy, klH ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ cs¶ B{êi {mi, cs¶ Îlb ÎlÊy óg¶ã ¶ã{êi qu«y ¬×¶l xuï¶ã cl¹y. ªlõ« ¸lÝ hÊy oøc ιΠvps h{¶ã cs¶ vËÎ ¬éÎ cCi ÎlËÎ ¬¹¶l. ¸s¶ B{êi {mi B«u quC kTu Lï¶ã hT¶, Bs¹¶ qu«y ÎLë h¹i v{m¶ l«i Ϋy dpi L« BÉ cps. ªlÊy clç lë cñ« cs¶ Îlb BÉ BC¶l. ®ç¶ã ¶ãle o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ãig l׶l ¶l{ cg kt BÞcl BC¶l Î˵ kÝcl, cËu kla¶ã kÞµ qu«y BÇu h¹i xe¬, véi ¶lb¶ cl©¶ ÎLCi ¶lny hT¶ kla¶ã. ÷ã{êi cl{« Lmi xuï¶ã BÊÎ, cËu B· ÎlÊy Lâ kt BC¶l ÎLé¬ µlÝ« o«u ¬×¶l hp ¬éÎ cs¶ B{êi {mi klCc hí¶ lm¶. rT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ läc vâ ¬Êy ¶¨¬ ÎL{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ cl{« lÒ Bïi BÞcl Îlùc où víi «i cn. Ï«i cs¶ B{êi {mi Îuy lu¶ã Cc ÎlËÎ, ¶l{¶ã cËu kla¶ã ÎlÊy oî l·i clb¶ã ÎÝ ¶ps. ¸Ëu hiÒ¶ dm ¶ã«y “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” BÊu l«i cs¶ Îlb ¶ä. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -63- ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã lß lÐÎ, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ë ÎLs¶ã ¶lp cl¹y L« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B«¶ã L« oøc BÊu víi l«i cs¶ B{êi {mi. ÏÔ óp¶ Ϋy cËu Bô¶ã Îíi ¬×¶l cs¶ Îlb ¶ps hp cs¶ Êy óÞ B«u, kTu h« s¬ o߬, ÎlÊy Bå BÖ ÎiÕ¶ ¶l«¶l ¶l{ vËy, a¶ã Ϋ LÊÎ ¬õ¶ã, ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “÷g B{îc ÎiÕ¶ óé ¶l{ ÎlÕ cò¶ã kla¶ã uæ¶ã ca¶ã ÎL׶l B· d¹y ¶g óÊy h©u ¶«y.” Ï«i cs¶ B{êi {mi óÞ BC¶l ¶liÒu quC kla¶ã dC¬ BÕ¶ ãǶ ªlõ« ¸lÝ ¶l{ hbc BÇu ¶N«. ÷l©¶ ªl«¶l liÉu óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« clÝ cò¶ã Îlõ« oøc ÎlS¶ã 2 cs¶ Cc Îlø ¶l{¶ã liÒ¬ ¬éÎ ¶æi cËu cl{« Bñ ca¶ã hùc ¶T¶ ¬éÎ cCi ÎCÎ ¶ps cò¶ã vËy, clØ cg ÎlÉ BC¶l clb¶ã B«u Îlai, clí kla¶ã BC¶l clb¶ã óÞ Îl{m¶ã B{îc, v× oøc ¬¹¶l cñ« óp¶ Ϋy cǶ µlni huyÖ¶ Î˵ h©u ¶¨¬ ¬íi B{îc. ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ vps hÊy kiÕ¬ L«, ¶Ð¬ cls ªlõ« ¸lÝ vp ãäi: - ªiÕµ ¶l«¶l Îl«¶l kiÕ¬! ªlõ« ¸lÝ ¶lny hT¶, ãim Ϋy µlni L« óSÎ Îl«¶l kiÕ¬. KiÕ¬ B· vps Ϋy cËu ¶l{ læ ÎlT¬ cC¶l. ¸l{« xuï¶ã Îíi ¬ÆÎ BÊÎ, cËu B· oö dô¶ã ¶ã«y ¬iն㠓XuyT¶ ÎLÓ¬ dÓ¶ ÎuyÕΔ, B©¬ ÎLC¶l. ªl«¶l kiÕ¬ cñ« cËu ¬b« hT¶, lmi h¹¶l ÎlÊu ¶ã{êi. ªøc Îlêi l«i cs¶ Îlb óÞ ó«s v©y ÎLs¶ã v߶ã Îá« C¶l oC¶ã kiÕ¬ cñ« cËu. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ v©¶ã hêi. §{ê¶ã kiÕ¬ cp¶ã ¬b« cp¶ã clÆÎ clH, ¶Õu hbc ¶py cËu ¬uï¶ ãiÕÎ clÕÎ cn l«i cs¶ B{êi {mi LÊÎ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy, Îl× ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, cC¶l Ϋy, v«i, _???_, cl©¶ vp BÇu cñ« l«i cs¶ Îlb BÒu óÞ ÎLb¶ã Îl{m¶ã hiÒ¶ hiÒ¶. ÷l{¶ã ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¬uï¶ l¹ Béc Îlñ, clØ B©¬ cls clb¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶lÑ Îlai. Ï«i cs¶ Cc Îlb cò¶ã cg clbÎ hi¶l ÎC¶l hbc BÇu clb¶ã c߶ BÞ¶l kiÕ¬ B{ê¶ã ÎÈu ÎlsCÎ, ¶l{¶ã o«u ÎlÊy lÔ BÞ¶l ¶lny L« klái v߶ã v©y hp huå¶ã kiÕ¬ B· B©¬ Îíi, clb¶ã Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã ó{íc vp ÎlÊy Bïi µl{m¶ã kla¶ã Îʶ ca¶ã ¶N«. ®iÕÎ L»¶ã kt BÞcl kla¶ã BÞ¶l ãiÕÎ clÕÎ clb¶ã, cn l«i cs¶ B{êi {mi Bå¶ã Îl«¶l lÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi cè¶ã quú xuï¶ã BÊÎ, l«i Ϋy a¬ BÇu, Bai ¬SÎ hs¶ã h«¶l ¶l׶ vps ªlõ« ¸lÝ Îá vt v«¶ hm¶. ¸lp¶ã ¸©¬ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îl©u µlôc B{îc l«i cs¶ B{êi {mi ¬õ¶ã quC vç Ϋy dˬ cl©¶ Låi cl¹y vps óT¶ ÎLs¶ã hÊy cué¶ ãi©y Îlõ¶ã L« ÎLgi h¹i. rbc BÇu, clb¶ã c߶ kTu ãps klC¶ã cù, ¶l{¶ã oøc clp¶ã ¸©¬ kláe quC, clØ ógµ ¬éÎ cCi, clb¶ã B· óÞ B«u ÎlÊu x{m¶ã ÎlÊu cïÎ, kla¶ã dC¬ µln¶ klC¶ã ¶N« vp ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ BÉ yT¶ cls clp¶ã ÎLgi óuéc. ¼éc ª«¶ã vp ÷l©¶ ªl«¶l ó{íc Îíi ãǶ kle¶ ¶ãîi vp kluyÕ¶ klÝcl ªlõ« ¸lÝ ¬Êy hêi. ¸Ëu ¬õ¶ã hS¬, Bi lCi hua¶ ls« qun Be¬ vÒ cls cs¶ B{êi {mi ¨¶. ÷uai B{îc óny, ÎC¬ la¬, l«i cs¶ Îlb B· clÞu ÎluǶ µlôc dǶ dǶ, dè cg cëi ãi©y Îln há¶ã, clb¶ã cò¶ã kla¶ã dC¬ óá cl¹y. ¸Ëu lí¶ lë BÆÎ ÎT¶ cls cs¶ Bùc hp §¹i O«i vp cs¶ cCi hp ªiÉu QuCi. ªlÊy cËu BÆÎ ÎT¶ ÎiÉu xns cls l«i cs¶ Îlb Îs hí¶ vp ha¶ã hC xè x× ¶l{ vËy, ¼éc ª«¶ã vp ÷l©¶ ªl«¶l kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi. ¸p¶ã ¶uai h©u cp¶ã ¶ãpy ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu QuCi LÊÎ kla¶. ÏÔ ªlõ« ¸lÝ L« hÞ¶l hp clb¶ã ¶ãle hêi hp¬ ¶ã«y. ¼éÎ la¬, duyT¶ ¬«y ÎLêi Be¬ h¹i, l«i cs¶ B{êi {mi óç¶ã c«s lø¶ã ÎLÌs hT¶ Bضl ¶bi ÎlËÎ c«s lCi qun ¨¶. ªLs¶ã kli hes hT¶ vCcl BC dù¶ã Bø¶ã ¶l{ ¬éÎ óøc Î{ê¶ã, ªiÉu QuCi ÎL{îΠΫy Îõ ÎLT¶ c©y ¶ã· h¨¶ xuï¶ã. ªõ clç Bg xuï¶ã Îíi kle ¶bi c«s clõ¶ã óï¶ clôc ÎL{î¶ã, ¶Õu kla¶ã ¬«y ÎÊÎ vÞ Î«¶ x{m¶ã ¶CÎ ÎlÞÎ. ÷l׶ ÎlÊy ªiÉu QuCi ¶ã· h¨¶ xuï¶ã vùc ÎlM¬, §¹i O«i ¬ÊÎ cn lå¶ vÝ«, yT¶ ÎLÝ cs¶ Îlb ÎlÕ ¶ps cò¶ã clÕÎ clM¶ã clmi. ÷l{¶ã hbc ¶g hes xuï¶ã Îíi h{¶ã clõ¶ã vCcl ¶bi BC, ÎlÊy cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã vÞ¶ Ϋy vps ¬éÎ cCi l«¶ã BC, v× h©u ¶ãpy kla¶ã cg ¶ã{êi Îíi, ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -64- B· óÞ BÊÎ cCÎ µlñ hʵ ãǶ kݶ. ªLs¶ã kli ¶ã·, ªiÉu QuCi cø cps hu¶ã Îu¶ã vps vCcl BC, l߶ã ví B{îc vËÎ ã× BÉ klái ¶ã· clÕÎ. ¼«y ¬S¶ hp¬ o«s, ¶g qups ÎLb¶ã B{îc ¬iÖ¶ã l«¶ã ¶T¶ ¶g ¬íi ÎlsCÎ clÕÎ. ÷l{¶ã Cc l¹i Îl«y, l«¶ã Bg h¹i h{¶ã clõ¶ã ¶bi, hT¶ kla¶ã B{îc ¬p xuï¶ã cò¶ã kla¶ã xs¶ã, ¶g ¶ãm ¶ãm, ¶ãCc ¶ãCc, kla¶ã óiÕÎ hp¬ cCcl ¶ps BÉ ÎlsCÎ liɬ. §¹i O«i cò¶ã vËy, kla¶ã hp¬ o«s xuï¶ã B{îc, Îíi cö« l«¶ã BÉ cøu cs¶ ¶ä. Va kÕ kln Îli, ¶g hiÒ¶ cl¹y xuï¶ã ¶bi Î׬ kiÕ¬ ªlõ« ¸lÝ. rbc Bg cËu B«¶ã huyÖ¶ Î˵ kiÕ¬ µlCµ ÎlÊy §¹i O«i ¬×¶l ¬Èy dݶl BÇy ã«i ãgc, vp ¬Cu Î{mi, vt ¬ÆÎ µlê µlÖcl, ¬iÖ¶ã kTu clÝ cl« clÝ clÝÎ, cËu BsC¶ clSc cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã óÞ h©¬ ¶ãuy ã× B©y! ¸Ëu véi cl¹y Bi kiÕ¬ clp¶ã ¸©¬ Låi cn l«i cè¶ã Îles cs¶ §¹i O«i Bi dÓ¶ hé. ¸Ccl Bg kla¶ã x«, §¹i O«i clØ hT¶ vCcl BC võ« ¶lny võ« kTu. ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬ ¶ãȶã BÇu ÎLa¶ã hT¶ ÎlÊy cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã ÎLes hm hö¶ã ÎLT¶ h{¶ã clõ¶ã vCcl BC. ¸Ëu ¶ãlÜ ¶ã«y B{îc ¬éÎ kÕ, véi cl¹y vÒ Îl¹cl ÎlÊÎ hÊy cué¶ d©y Îlõ¶ã L«, Låi cè¶ã clp¶ã ¸©¬ vp §¹i O«i hes hïi óT¶ hT¶ Î˶ ÎLT¶ ¶ãä¶ vCcl, Îln Îl߶ã h߶ã oîi ãi©y xuï¶ã. rbc ¶py ªiÉu QuCi B· ¬ái ¬ÖÎ hS¬ Låi, óç¶ã ÎlÊy oîi ãi©y Îl߶ã xuï¶ã c¹¶l Ϋy, ¶g hiÒ¶ ¶S¬ clÆÎ hÊy. ¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ kÐs ¶g hT¶ Îíi Bضl vCcl BC. ¼×¶l ¬Èy ªiÉu QuCi óÞ x©y oCÎ vpi clç, ¬«y vÕÎ Îl{m¶ã kla¶ã ¶Æ¶ã hS¬, ¶l{¶ã ¶g vÓ¶ kTu h« s¬ o߬ vp ãim l«i C¬ klÝ dÞ l׶l. ¸Ëu ¬uï¶ ãì C¬ klÝ Êy L« ¶l{¶ã LbÎ ¬·i kla¶ã B{îc. ¸s¶ ªiÉu QuCi B«u quC võ« kTu võ« ¶lny ¶lgÎ, hbc Êy cËu ¬íi óiÕÎ BÇu C¬ klÝ cg ã«i ¶ã{îc, hiÒ¶ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸g hH BÞcl B· ht¶ vps ¶bi Ïs« ¾m¶ ¶py cl¨¶ã?” ¸Ëu L« liÖu lái ªiÉu QuCi, xe¬ C¬ klÝ ¶py «i ¶Ð¬ Îíi cl¨¶ã? ¸s¶ Îlb clØ ÎLá L« liÖu, hp kls Îlß Î«y vps ¬iÖ¶ã l«¶ã B· óÞ ¶g cS¶ µlni. ¸Ëu cn¬ ÎlÊy h¹ quC, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ï«¶ã ¶bi ë Î˶ h{¶ã clõ¶ã vCcl BC, x{« ¶«y cl{« lÒ hé l׶l. Vn h¹i, l«¶ã BC cCcl x« ¬ÆÎ BÊÎ ¶l{ ÎlÕ, hp¬ o«s h¹i cg C¬ klÝ dÊu ÎLs¶ã Bg? ¸p¶ã ¶ãlÜ, cËu cp¶ã kla¶ã liÉu, véi B{« clp¶ã ¸©¬ vp l«i cs¶ B{êi {mi ÎLë vÒ Îl{« víi o{ µlô vp ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. ÷ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ kÉ h¹i c©u cluyÖ¶ xs¶ã, l«i B¹s oÜ cǬ C¬ klÝ hT¶ xe¬ cò¶ã µlni hÊy hp¬ h¹. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ªai hp ¶ã{êi {« dè¶ã C¬ klÝ ¶løÎ vp ¬çi C¬ klÝ cñ« cCc lä ¬a¶ µlCi ÎLs¶ã clï¶ ãi«¶ã låi, Îai BÒu ÎlÊy cn Låi. ÷l{¶ã C¬ klÝ l׶l cs¶ LS¶ ¶py Îl× qun ÎlËÎ Îai cl{« Îõ¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ó«s ãiê. rǶ ¶py cn Îai cò¶ã ¬m lå ¶ïÎ. ÷l©¶ ªl«¶l Cy ¶Cy va cè¶ã, hiÒ¶ ¶gi víi ¼éc ª«¶ã: - §¹i luy¶l ãì C¬ klÝ L« lé ¶g Bi. ¼éc ª«¶ã vÒ µl߶ã hÊy cs¶ d«s oSc óж ÎLs¶ã Îbi Îluïc L«, Låi µlni L¹cl óp¶ Ϋy ªiÉu QuCi ¬íi ¬si B{îc C¬ klÝ Bg L«. §s¹¶ a¶ã Ϋ hÊy Îluïc LSc vps vÕÎ Îl{m¶ã vp ó¨¶ã óg cls cs¶ Îlb. ÷lê vËy, ¶g ¬íi klái B«u kla¶ã kTu h« ¶N«. Ï«i cliÕc C¬ klÝ Bs dpi l«i ÎÊÎ ÎC¬ µl©¶, l׶l ¬éÎ cs¶ LS¶ ¶ãȶã BÇu hÌ h{ìi. §Çu h{ìi cs¶ LS¶ Bg h¹i cg ó« ¶lC¶l, ¬çi ¶lC¶l cg ¬éÎ cCi ã«i ¶ã{îc. ¼×¶l cs¶ LS¶ Be¶ Îlui Îlñi, óT¶ ¶ãspi dݶl BÇy BÊÎ vp LTu. ¼éc ª«¶ã cǬ C¬ klÝ hT¶ xe¬, hÊy d«s c¹s lÕÎ LTu óȶ Bi, cp¶ã c¹s cp¶ã ÎlÊy ¬×¶l cs¶ LS¶ oC¶ã clgi, o«u cè¶ã ¬íi l«y C¬ klÝ Bg ó»¶ã vp¶ã. ¤¶ã Ϋ ¶gi: - ªlns ¶ps ¶g ¶Æ¶ã clÜu ¶l{ ÎlÕ, Îl× L« ¶g hp¬ ó»¶ã vp¶ã. ÷ã{êi xö dô¶ã C¬ klÝ ¶py o«s h¹i ls«¶ã µlÝ BÕ¶ ÎlÕ! ¼çi hǶ L« Ϋy ¶Ð¬ hp ¬ÊÎ Îsi ¬Êy h{î¶ã vp¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -65- ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l óç¶ã ÎlÊÎ ki¶l ¶gi: - ÷ã{êi Bg hp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. ¼éc ª«¶ã lái: - Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ¶ps? Ïái Bs¹¶, a¶ã Ϋ ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, h¹i lái ÎiÕµ: - ¸g µlni clb ¬uï¶ ¶gi Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli BÊy kla¶ã? ÷ãle ¶gi lS¶ B· clÕÎ lm¶ ¬{êi ¶¨¬ ¶«y Låi! Võ« ¶gi xs¶ã, a¶ã Ϋ h¹i ãiùÎ ¬×¶l h« hí¶: - Plni Låi, clݶl hp lS¶ BÊy! ¤¶ã Ϋ hËÎ ¶ãö« cs¶ LS¶ hT¶ xe¬, qun ¶liT¶ d{íi óô¶ã ¶g cg klSc clN “ªuyÕΔ. rÊy cs¶ Îlø l«i xe¬ cò¶ã cg clN ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - ªl{« o{ µlô, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hp «i ÎlÕ? - §É hCÎ ¶N« ÎlÇy ¶gi cls cs¶ óiÕÎ. §¹s ÎL{ë¶ã Îlö BsC¶ xe¬, ιi o«s C¬ klÝ cñ« lS¶ h¹i ãiÊu ë ÎLs¶ã l«¶ã ¶bi ÎlT? ¼éc ª«¶ã ÎLǬ ¶ã©¬ kla¶ã ¶gi, ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ãlÜ ¶ãîi. _???_ ÎLa¶ã ÎlÊy l«i cliÕc Ki¬ ¾p clñy, ÎlCi Béc cg vt ¶ãliT¬ ¶ãlÞ ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã kla¶ã dC¬ lái ¶liÒu. ¸m¬ cliÒu xs¶ã, ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã ÎlSµ ¶Õ¶ ÎLß cluyÖ¶, cg ¶liÒu c©u ªlõ« ¸lÝ kla¶ã liÉu, clp¶ã clØ ¶ãle ¶lN¶ã cluyÖ¶ ¶gi vÒ “ªlè oCΔ l«y “®ns µlôc” v©¶ v©¶, vp c߶ ÎlT¬ ¶lN¶ã ÎiÕ¶ã hg¶ã vps ¶N«. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ÷l{ vËy ¶ãlÜ« h« clb óns Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ ë ¶mi B©y hp ÎLC¶l kt Îlè µlni kla¶ã? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l BCµ: - ¸ø Îles Îpi ó« cñ« a¶ã Ϋ Îl× cln cǶ µlni Îõ Gi«¶ã ÷«¬ cl¹y Îíi ÎLï¶ l«¶ã cè¶ã ¶ãâ lt¬ ¬p hp¬ ã×. - ¸g hH ¶ã{êi Êy cl{« clÕÎ cò¶ã ¶T¶? - Ïp¶l Îu¶ã cñ« ¶ã{êi Bg ÎlËÎ kú óÝ, ¬äi lp¶l Bé¶ã BÒu ÎlǶ xuÊÎ quû ¬ËÎ. A¶l e¬ clb¶ã ¬×¶l h¨¶ hé¶ ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå óÊy h©u ¶¨¬ clØ ¶ãle ÎlÊy ¶gi BÕ¶ ÎT¶ lS¶, clí cl{« lÒ ãƵ ¬ÆÎ lS¶ ó«s ãiê! ¸g Îi¶ Bå¶ L»¶ã lS¶ B· clÕÎ Låi, ¶l{¶ã clM¶ã «i óiÕÎ Lâ lS¶ clÕÎ låi ¶ps, ë B©u, vp cCcl ¶ps? ¼éc ª«¶ã Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ÷ã{êi Bg lp¶l où LÊÎ kú quCi! ¸g hbc Béc Cc va cè¶ã, cg kli h¹i lp¶l liÖµ ÎL{î¶ã ¶ãlÜ«, lS¶ hp ¶ã{êi ÎïÎ l«y hp kt xÊu, Bï «i ¬p quyÕÎ BsC¶ lM¶! §· ¬Êy hǶ Låi, Îai Bi kiÕ¬ lS¶ ¶l{¶ã BÒu ¬ÊÎ ca¶ã clM¶ã ÎlÊy B©u cn! - ÷Õu kla¶ã óiÕÎ Lâ clb¶ã Ϋ clí ¶T¶ ÎC¶ µlç¶ã ó©¶ã qum e cg où o«i hǬ, l¹i BÕ¶ Îl«¶l d«¶l ¶ã{êi Ϋ cl¨¶ã! ªlai, BÉ oC¶ã ¬«i clb¶ã Ϋ Îlö ÎLÌs hT¶ l«¶ã Bé¶ã xe¬ o«s B·. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -66- ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l, ¼éc ª«¶ã, ViT¶ ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬, óï¶ ¶ã{êi Be¬ d©y Îlõ¶ã vp klÝ ãiíi, hes hT¶ ÎLT¶ Bضl vCcl BC. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - §É Îai xuï¶ã cls. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu, ¶gi: - §¹s ÎL{ë¶ã ¶T¶ cȶ Îl˶ ¬éÎ clbÎ. ÷gi Bs¹¶, ÷l©¶ ªl«¶l óuéc ãi©y Îlõ¶ã vps h{¶ã ¼éc ª«¶ã, Låi cè¶ã clp¶ã ¸©¬ ¶S¬ clÆÎ BÇu d©y Îõ Îõ Îln ¼éc ª«¶ã xuï¶ã. ªíi cö« Bé¶ã, ¼éc ª«¶ã ¶l׶ xuï¶ã µlÝ« d{íi cl©¶, clØ ÎlÊy o{m¶ã ¬è vp ¬éÎ vpi BC¬ ¬©y hm hö¶ã ó«y qu«, clí kla¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy BÊÎ. X{« ¶«y hp ¶ã{êi vÓ¶ l«y cg ÎC¶l óa¶ã Bè«, ¬p hbc ¶py ¼éc ª«¶ã cò¶ã µlni oë¶ Îgc ãCy, hs ¶ã¹i ÎlǬ ¶ãg vps ÎLs¶ã Bé¶ã, B¹s ÎL{ë¶ã ÎlÊy Îïi Be¶ ¶l{ ¬ùc, o©u Îl¨¬ ÎlM¬. V× cö« Bé¶ã quC ¶lá lѵ, ¼éc ª«¶ã kla¶ã clui häÎ, Bp¶l µlni hÊy vni óäc Ϋy, Låi klH Îlß vps ÎLs¶ã Bé¶ã dß Îlö xe¬, óç¶ã Bô¶ã µlni ¶lN¶ã vËÎ ã× lÕÎ oøc óж ¶lä¶, cS¬ xu¶ã qu«y cö« Bé¶ã. ¼éc ª«¶ã oê os¹¶ã ãi©y hCÎ, óiÕÎ ¶ã«y ¶lN¶ã cCi Bg hp Ki¬ ¾p ¸lñy, hiÒ¶ ¶lÑ Î«y LbÎ L«, ÎÊÎ cn 14 cliÕc ¬íi lÕÎ. §¹s ÎL{ë¶ã h¹i Îlß Î«y ÎlËÎ o©u ¶N«, Îíi kli ¬ÆÎ B· Cµ oCÎ cö« Bé¶ã, ¬p vÓ¶ kla¶ã ÎlÊy ã× h¹. ¾î ¶ã{êi cǬ d©y ë ÎLT¶ ¬ái Ϋy, B¹s ÎL{ë¶ã cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi: - KÐs óǶ B¹s hT¶ ¶lÐ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãäi, hiÒ¶ kÐs d©y hT¶. Kli hT¶ Îíi cCcl Bضl ¶bi c߶ lm¶ l«i ÎL{î¶ã, ¼éc ª«¶ã cl©¶ µlni B¹µ vps ¬á¬ BC Låi clØ ¶lb¶ ¬×¶l ¬éÎ cCi B· ¶lny hT¶ Îíi Bضl ¶bi ¶ã«y. §¹s ÎL{ë¶ã B{« ¶S¬ Ki¬ op clñy cls ÷l©¶ ªl«¶l xe¬, Låi c{êi ¶gi: - ¸lb ¼éc B{îc óÊy ¶liTu vp¶ã, «¶l e¬ Ϋ µlCÎ Îpi Îs. ¼ÆÎ ÷l©¶ ªl«¶l cp¶ã ¶Æ¶ã ÎLÜu lm¶ ÎL{íc, ¬iÖ¶ã hȬ óȬ ¶gi: - Kla¶ã liÉu ÎT¶ ¬« BÇu Bg BÉ ¶lN¶ã Îlø ¶py ë BÊy cg dô¶ã ý ã×? Kla¶ã óiÕÎ ÎLs¶ã Bé¶ã c߶ ¶lN¶ã Îlø ã× ¶N«? §É Îai hes xuï¶ã Îlö xe¬. - ¸lb hes xuï¶ã cò¶ã va Ýcl, cö« Bé¶ã ¶lá hS¬, clb vps hp¬ o«s B{îc? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vï¶ ÎLs¶ã h߶ã cg ¶liÒu Ω¬ où, cbi BÇu, kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶gi: - ªl{« o{ óC, clCu clui häÎ kla¶ã? ¼éc ª«¶ã ¬õ¶ã hS¬, hiÒ¶ ÎLn hêi: - ¸lCu clui häÎ BÊy. ÷l{¶ã c«s ¶l{ ÎlÕ clCu cg dC¬ xuï¶ã kla¶ã? - ªl{« o{ óC clCu dC¬ hS¬ ¹. ªl{« o{ µlô, cs¶ xuï¶ã ¶lÐ! ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ ÎLs¶ã óô¶ã: “÷ã{êi ãi«¶ã lå dÞ ¶l©¶ Êy BÉ ¶lN¶ã óns vËÎ µl߶ã Îl©¶ ÎLs¶ã Bg, ÎÊÎ µlni cg dô¶ã ý ã×? ÷Õu kla¶ã ds ÎlC¬ ¬i¶l ó¹cl, oî cg ã× ¶ãuy liɬ cl¨¶ã? ÷Õu BÉ cls ¬×¶l Îl»¶ã ¶lá xuï¶ã Bg ¬¹s liɬ, kÉ cò¶ã BC¶ã hs ¶ã¹i hS¬ BÊy!” ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ hiÒ¶ ÎLn hêi ªlõ« ¸lÝ: - ªlÇy clØ oî ÎLs¶ã Bé¶ã cg où ã× ¶ãuy liɬ cs¶ ¹! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -67- - ªl{« o{ µlô, cs¶ xi¶ lÕÎ oø Îl˶ ÎLä¶ã, clSc oH kla¶ã xny L« viÖc ã× B©u. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ l¨¶ã lCi oïÎ oS¶ã ¶l{ vËy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu: - ªlai B{îc, cs¶ BïÎ óg Buïc B{« vps ÎL{íc, ¶Õu ÎlÊy Buïc ÎSÎ Îl× Bõ¶ã cg vps ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ Î«y µlni cǬ kiÕ¬, Ϋy ÎLCi cǬ óg Buïc, óuéc d©y vps h{¶ã Låi xuï¶ã _???_. ¸lp¶ã ¶ãle hêi o{ µlô dƶ, B{« óg Buïc vps ÎLs¶ã Bé¶ã Îlö xe¬. V× cs¶ ªiÉu QuCi _???_ hp¬ hì ¶lN¶ã BÊÎ óè¶ ¶iT¬ µls¶ã cö« Bé¶ã, ãig Îlæi hup vps ouïÎ ¬éÎ BT¬ ÎL{ê¶ã ó«y o¹cl lÕÎ ¶lN¶ã uÕ klÝ ÎLs¶ã Bé¶ã, ¶T¶ óg Buïc kla¶ã óÞ ÎSÎ. ªlõ« ¸lÝ Îõ Îõ óß ps, ÎlÊy ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã lǬ ¶lá lѵ. ®ß B{îc ¬{êi ¬Êy ÎL{î¶ã, ÎlÊy B{ê¶ã lǬ c«s dǶ, c«s ÎlT¬ lm¶ ÎL{î¶ã, cËu B· cg ÎlÉ Bø¶ã dËy B{îc. ªlõ« ¸lÝ ÎiÕµ Îôc ó{íc vps óT¶ ÎLs¶ã, BÕ¶ clç LH ¶ã«¶ã, cËu cp¶ã Îl˶ ÎLä¶ã lm¶, cǬ clSc Îl«¶l kiÕ¬ BÉ BÒ µl߶㠬äi où óÊÎ ÎLSc. §i B{îc l«i ó« ÎL{î¶ã ¶N«, cËu ÎlÊy ë µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ cg ¬éÎ cCi Îl¹cl ÎlÊÎ. §{« Buïc vps osi, clp¶ã lsn¶ã oî ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l, v× ÎlÊy ¬éÎ óé x{m¶ã ¶ã{êi ¶ãåi xÕµ ó»¶ã ÎL߶ ÎLT¶ În¶ã BC. ®é x{m¶ã Bg vÓ¶ c߶ ¶ãuyT¶ vѶ, l«i Ϋy BÆÎ hT¶ ÎLT¶ BÇu ¶ã{êi. ªlÊy vËy, ÎLï¶ã ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ B˵ ÎlËÎ ¬¹¶l. ¸Ëu B{« ¬SÎ ¶l׶ xu¶ã qu«¶l µl߶ã ÎlÊy kla¶ã cg ã× BC¶ã oî ¶N«, ¬íi cǬ Buïc osi xÐÎ kü h{ì¶ã. ªL{íc ¬ÆÎ óé x{m¶ã ÎlÊy BÉ óõ« ó·i ¬{êi ¬Êy cliÕc Ki¬ ¾p clñy, vp óT¶ c¹¶l cg cS¬ ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬. ¸Ëu kla¶ã dC¬ Bô¶ã cl¹¬ ¬éÎ Îý ã×. ÷l׶ hT¶ vCcl BC, cËu ÎlÊy ÎL¨¬ óøc cl¹¬ l׶l ¶ã{êi klSc ó»¶ã d«s. ¼çi l׶l ¶ã{êi ¬çi klCc ¶l«u, kla¶ã kiÉu ¶ps ãiï¶ã kiÉu ¶ps, lsÆc ãim Ϋy Bʬ, lsÆc µlg¶ã clm¶ BC, l׶l ¶l{ B«¶ã huyÖ¶ Î˵ vâ ¶ãlÖ. ªlÊy ¶liÒu óøc l׶l quC, cËu ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu ý BÞ¶l cñ« ÎCc ãin B· klSc ¶lN¶ã l׶l Bå Êy BÉ hp¬ ã×? ªles dâi xÐÎ Îíi óøc n¶l cuïi cè¶ã, cËu ÎlÊy cg ¬Êy lp¶ã clN, cò¶ã klSc ó»¶ã d«s, cËu Bø¶ã oCÎ ãǶ BÉ ¶l׶ cls Lâ, vp ÎlÊy ¬Êy lp¶ã clN Êy viÕÎ ¶l{ o«u: “ªLä¶ã óns óÝ ÎluËÎ, µlg dÜ lNu duyT¶, ¶l˵ ¶ã· ¬a¶ h«i, ¶ãé lä« ¬¹c sC¶” ¶ãlÜ« hp: “ªÊÎ cn ¶lN¶ã óCu vËÎ vp ¬a¶ vâ óÝ ÎLuyÒ¶ BÒu BÉ Îƶã cls ¶ã{êi cg duyT¶ µl˶, ¶l{¶ã kli vps cö« Bé¶ã cñ« Ϋ, hì ãƵ Ϋi lä« Bõ¶ã cg sC¶ ÎLCcl.” §«¶ã BÞ¶l xe¬ ¶N«, clîÎ ¶ãle ÎlÊy ¼éc ª«¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ véi vp¶ã BCµ hêi, Låi óß ¶ã«y L« ¶ãspi cö« Bé¶ã. ªl× L« ¼éc ª«¶ã vp ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ë ÎLT¶ Bضl ¶bi, ÎlÊy d©y Îlõ¶ã cp¶ã hai cp¶ã dpi, clê ¬·i kla¶ã ÎlÊy Bå BÖ L«, ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ va cè¶ã, ¼éc ª«¶ã BÞ¶l xuï¶ã xe¬ o«s, Îl× ªlõ« ¸lÝ B· ãiùÎ d©y ãäi Låi. ¼äi ¶ã{êi véi vp¶ã kÐs ªlõ« ¸lÝ hT¶, ÎlÊy ¬ÆÎ cËu dݶl BÇy óôi víi LTu vp c߶ Îá vt lsn¶ã oî, óiÕÎ hp cËu ÎLa¶ã ÎlÊy où ã× kú h¹ Låi. §Þ¶l ÎlǶ ¬éÎ hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¬íi kÉ h¹i ¶lN¶ã ã× B· ÎlÊy cls ¬äi ¶ã{êi ¶ãle. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ®é x{m¶ã Bg ¶løÎ BÞ¶l hp cñ« Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli Låi. Kla¶ã ¶ãê ¬éÎ Bêi quCi liÖµ ¬p h¹i clÕÎ ë clï¶ ¶py! ªéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ! ¼éc ª«¶ã lái: - ÷lN¶ã clN lS¶ BÉ h¹i cg ý ¶ãlÜ« ã×? ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ÷l©¶ ªl«¶l ¬íi ÎLn hêi: - ªles ¶ãlÜ« ¶lN¶ã clN Bg Îl× Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cg cla¶ óns vËÎ ¶ps Bg ë ÎLs¶ã Bé¶ã, cn vâ ca¶ã ÎuyÖÎ ÎlÕ cñ« lS¶, clSc cò¶ã dè¶ã cCcl ã× BÉ h{u ÎLuyÒ¶ ÎLs¶ã Êy, clê ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -68- ¶ã{êi lNu duyT¶ Îíi ¶l˶. ÷l{¶ã Îݶl lS¶ h¹ hè¶ã hS¬, l׶l ¶l{ «i ¬uï¶ B{îc Îƶ㠶lN¶ã di vËÎ Bg, µlni Îù csi ¶l{ hp ¬a¶ Bå cñ« lS¶. Vp cl{« óiÕÎ clø¶ã óÞ Î«i lä« ã× ¶N« cò¶ã ¶T¶! ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ªles ¶ãlÜ« ¶lN¶ã clN Bg Îl× µlni ÎlÕ ÎlËÎ. ÷l{ kla¶ã óiÕÎ quCi ¶l©¶ Bg c߶ ãië ÎLß ã× kú h¹ ¶N« kla¶ã? - ¸lb¶ã Ϋ cò¶ã kla¶ã l«¬ ¬uï¶ ã× vâ ca¶ã vp óns vËÎ cñ« lS¶. ªlõ« ¸lÝ, ¶ãpy ¬«i cs¶ h¹i hes xuï¶ã, cla¶ cÊÎ di lpi cñ« vÞ ÎiÒ¶ óïi Bg, ÎlSµ vpi ¶Ð¶ l{m¶ã quú h¹y ¬éÎ µle¶. ¸lb¶ã Ϋ Bïi xö ¶l{ vËy clSc clS¶ cò¶ã lpi h߶ã hS¬ Låi! ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ v©¶ã hêi. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, ªlõ« ¸lÝ Be¬ Îles ¬éÎ cCi cuïc, Låi cè¶ã clp¶ã ¸©¬ hes hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi. V× óiÕÎ ÎLs¶ã Bé¶ã kla¶ã cg ã× ¶ãuy liɬ, ¶T¶ hǶ ¶py ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã kla¶ã Bi. §Þ¶l ë h©u ÎLs¶ã Bé¶ã, ªlõ« ¸lÝ Be¬ ó« óg Buïc Bi. ®ß vps ÎLs¶ã l«¶ã, cËu cuïc ¬éÎ cCi lï ¶lá BÉ cS¬ óg Buïc, cls l«i Ϋy B{îc Ln¶l c߶ h¹i hp¬ hô¶ã viÖc klCc. Qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy óé x{s¶ã, cËu ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãliÖµ o{ µlô ¶gi, Bï¶ã x{m¶ã ÎLS¶ã ¶py ¶ãuyT¶ ÎL{íc ki« hp ¬éÎ vÞ quCi liÖµ, kla¶ã liÉu ιi o«s h¹i ¬Ö¶l ¬éÎ ÎLs¶ã ¶bi ls«¶ã, lpi cïÎ kla¶ã ¶ã{êi ¬«i ÎC¶ã cls! ªéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ!”. ¸Ëu quú xuï¶ã ÎL{íc óé lpi cïÎ, vCi h¹y ¬éÎ låi, Låi hȬ ¶lȬ cÇu klȶ: - §Ö Îö ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, kla¶ã ¶ãê B{îc ãƵ di ÎlÉ cñ« B¹i liÖµ. Ïa¬ ¶«y BÖ Îö «¶ ÎC¶ã B¹i liÖµ, xi¶ B¹i liÖµ «¶ ãiÊc ¶ãl׶ ¶¨¬ d{íi cöu ÎLè¶ã! Võ« klʶ xs¶ã, ¬éÎ huå¶ã ãig h¹¶l Îlæi vps, kliÕ¶ cËu cn¬ ÎlÊy Lê¶ Lî¶ vp lmi oê¶ h߶ã Bai clbÎ. Kla¶ã dC¬ ë h¹i h©u ¶N«, cËu véi vp¶ã cuïc BÊÎ BÉ cla¶ cÊÎ cls xs¶ã Låi ÎLë hT¶ ¶ã«y. ÷l{¶ã ¶ãê B©u, Bps B{îc ¬éÎ ÝÎ BÊÎ xïµ ÎLT¶ ¬ÆÎ, cuïc cñ« cËu óç¶ã cl¹¬ µlni ¬éÎ vËÎ ã× LS¶ clSc, cg hH ¬éÎ Îlø ki¬ klÝ Îl× µlni, kTu BÕ¶ “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ¸Ëu Be¬ Buïc h¹i csi xe¬, ÎlÊy clç võ« ¬íi Bps cs ¬éÎ Îʬ oSÎ, hÊy cuïc óíi lÕÎ clç BÊÎ xu¶ã qu«¶l hT¶, ¬íi l«y Bg hp ¬éÎ cCi léµ oSÎ vua¶ã, ¬çi óÒ l«i Îl{íc, c«s ¬éÎ Îl{íc, LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã, Îù« lå óT¶ ÎLs¶ã kla¶ã cg ã× cn. ¼ë ¶Sµ L«, ÎlÊy léµ Bg ÎLs¶ã h¹ hè¶ã, óÒ c«s ¶l{ vËy ¬p ÎLs¶ã h߶ã clØ cg ¬éÎ ÎÊc Îlai, cËu cè¶ã hÊy hp¬ ¶ã¹c ¶liT¶. ªLs¶ã léµ clØ cg ¬éÎ hC Îlm, ÎLT¶ viÕÎ ¬Êy clN hí¶: “Ai B{îc léµ ¶py, ógc Îlm L« csi”. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ hÊy Îlm L« Bäc: “VËÎ óCu ÎLs¶ã léµ, BÉ Îƶã cls ¶ã{êi lNu duyT¶. ÷l{¶ã ÎL{íc lÕÎ µlni cla¶ lpi cïÎ Îai ÎlËÎ Îö ÎÕ B·.” ªLs¶ã ó«s Îlm h¹i cg l«i ó«s Îlm klCc ¶lá lm¶, ¬éÎ cCi BÒ: “¸Ccl ¬ë léµ”, ¬éÎ cCi ¶N« BÒ: “¸Ccl cla¶ lpi cïÎ cñ« Îai”. rbc ¶py ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y léµ Bg cg l«i Îõ¶ã, ãim léµ hT¶ hSc Îlö, qun ¶liT¶ ÎLs¶ã cg Bù¶ã ¬éÎ vËÎ ã×. ¸Ëu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« Îl{m¶ã l¹i lpi cïÎ a¶ã Ϋ óÞ vøÎ óá ¶mi ls«¶ã om¶ ¬p xuï¶ã B©y cla¶ cÊÎ lé clí Ϋ cg Îl«¬ vä¶ã l{ë¶ã ¶lN¶ã óns vËÎ cñ« a¶ã Ϋ B©u!” ÷ãlÜ Bs¹¶, cËu ógc µls¶ã ó× ¶gi vÒ cCcl cla¶ cÊÎ lpi cïÎ L« xe¬, ÎlÊy ¬éÎ Îê ãiÊy ÎLS¶ã ÎLT¶ Bg cg viÕÎ: “÷Õu a¶ã Îlp¶l Ω¬ cla¶ cÊÎ lpi cïÎ cñ« Îai, Îl× xi¶ B«s o©u ÎlT¬ ó« Îl{íc l·y ¬«i ÎC¶ã, BÉ Îai ¶»¬ o©u d{íi BÊÎ, klái óÞ ¬ïi kiÕ¶ ¶g Bôc l¹i.” ªlõ« ¸lÝ Îù óns ÎlǬ: “§· hp¬ µl{íc Îl× hp¬ µl{íc cls ÎLgÎ, Ϋ cø Îles hêi dƶ cñ« a¶ã Ϋ ¬p Îles Bb¶ã ¶l{ vËy”. ¸Ëu h¹i ÎiÕµ Îôc Bps o©u, ¶l{¶ã hǶ ¶py BÊÎ cø¶ã LS¶ lm¶ Îlضl Îlsn¶ã h¹i cg BC côc, ¶T¶ Îï¶ ¶liÒu lmi oøc hS¬. rbc ¶py ¬Æc dÇu B· lm¶ ÎL{íc ¶liÒu, ¶l{¶ã cò¶ã ¬ÖÎ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -69- BÕ¶ Bæ ¬å lai {íÎ BÓ¬ cn, kli cËu Bps o©u Îíi ¬øc o©u ó« Îl{íc, h¹i óíi L« B{îc ¬éÎ léµ oSÎ ¶N«, ¶l{¶ã léµ ¶py ¶lá lm¶, clØ Bé ¬éÎ Îl{íc óÒ ¶ã«¶ã Îlai. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ ÎlǬ: “VÞ quCi liÖµ ¶py kú h¹ ÎlËÎ! Kla¶ã óiÕÎ ÎLs¶ã léµ ¶py h¹i Bù¶ã cCi ã× B©y?” ¸Ëu ¬ë léµ L« xe¬, h¹i ÎlÊy cg ¬éÎ hC Îlm. §äc xs¶ã, cËu oî l·i BÕ¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. ªl× L« ÎLs¶ã Îlm cg viÕÎ: “¤¶ã ÎlËÎ hp ¶ã{êi ¶l©¶ Bøc ÎLu¶ã lËu B· cla¶ cÊÎ lpi cïÎ Îai xs¶ã, ÎÊÎ µlni B{îc l{ë¶ã vËÎ óCu BÉ BÒ¶ óè ca¶ã klg ¶läc. Ïéµ oSÎ hí¶ hp léµ ãin, «i ¬ë hp óÞ ÎLb¶ã ÎT¶ Béc ë ÎLs¶ã óS¶ L«, ¶lN¶ã oCcl vë vp BÞ« Bå ÎLs¶ã Bg BÒu ãin cn, ÎLT¶ oCcl ãiÊy h¹i cg clÊÎ Béc LÊÎ ¬¹¶l BÉ ÎLõ¶ã ÎLÞ ¶lN¶ã kt Îl«¬ h«¬ óÊÎ h{m¶ã. ¸ß¶ ¶lN¶ã Îlø ÎlËÎ Îl× ë ÎLs¶ã léµ ¶lá ¶py.” Kla¶ã dC¬ xe¬ ¶liÒu, cËu BÉ l«i cCi léµ o«¶ã ¬éÎ óT¶, Låi BÆÎ lpi cïÎ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ xuï¶ã lï, hʵ BÊÎ hT¶ vCi ¬Êy vCi xs¶ã, hiÒ¶ a¬ léµ ooCÎ qu«y ÎLë L«. rbc ¶py cËu ¬íi ¶l˶ Lâ cö« Bé¶ã x©y ó»¶ã BC, clSc kli c߶ oï¶ã, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ vÓ¶ Îl{ê¶ã hui Îíi Bé¶ã Êy ¶T¶ ¬íi cȶ Îl˶ hÊy BC µls¶ã Îá« ¶l{ vËy. ¸Ëu xÕµ dä¶ ¶lN¶ã l߶ BC hí¶ o«¶ã ¬éÎ óT¶, ¬ë Lé¶ã cö« Bé¶ã, BÉ ¬êi o{ µlô vp ¼éc ª«¶ã xuï¶ã xe¬ xÐÎ. R« klái Bé¶ã, clp¶ã ¸©¬ véi kÐs ªlõ« ¸lÝ hT¶. ¸Ëu ó{¶ã léµ oSÎ vÒ BÉ ÎL׶l o{ µlô BÞ¶l Bs¹Î. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã B«¶ã BC¶l cê ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ÎLë vÒ, hiÒ¶ ¶ã{¶ã ¶ã«y BÉ ¶ãle Bå BÖ kÉ cluyÖ¶. §äc qu« ¬Êy hC Îlm, ¼éc ª«¶ã cò¶ã µlni ki¶l l·i. Kli B¹s ÎL{ë¶ã ógc hC Îl{ BÒ: “¸Ccl ¬ë léµ” L«, ÎlÊy ÎLs¶ã Îlm viÕÎ: “Ï«i óT¶ léµ BÒu cg clïÎ ¬Cy, l«i Ϋy ó{¶ã léµ, Bå¶ã Îlêi dè¶ã oøc kÐs hT¶, hp ¬ë B{îc ¶Sµ ¶ã«y.” ¼éc ª«¶ã ¶l׶ ÷l©¶ ªl«¶l, hÌ h{ìi vpi cCi Låi ¬íi ¶gi: - ®â ÎlËÎ lb vÝ«! ªC¶l ¬¹¶l cñ« clCu ªlõ« ¸lÝ cg ÎlÉ ¶gi hp võ« ¬íi ¶lÆÎ B{îc Be¬ vÒ! ÷Õu ¶g cg h߶ã Îl«¬ ¬éÎ clbÎ, kla¶ã cla¶ cÊÎ di lpi cls Îö ÎÕ, cø véi v· ¬ë ¶ã«y léµ BÉ kiÕ¬ vËÎ óCu Îl× ¶lN¶ã ¬òi ÎT¶ Béc kla¶ã Îl« Îlø cls ¶g B©u! ÷gi Bs¹¶, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ãäi clp¶ã ¸©¬ Bi kiÕ¬ ¬éÎ cCi Îlè¶ã ãç Îíi, ãǶ BCy Îlè¶ã cls Bôc l«i cCi hç, ¬ë ¶Sµ léµ oSÎ L«, Låi BÉ vps ÎLs¶ã Îlè¶ã ãç, hÊy Îʬ vC¶ BËy ¶Sµ Îlè¶ã h¹i, Îläc l«i cCi ãËy vps l«i cCi hç Låi ¬íi Bôc. §¹s ¶l©¶ cǬ ¬éÎ cliÕc ãËy, c߶ cliÕc ki« óns ªlõ« ¸lÝ cǬ, Låi cn l«i cè¶ã ÎläÎ ¬¹¶l, l«i cliÕc ãËy cè¶ã ¬éÎ hbc, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy “keΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ¼äi ¶ã{êi BsC¶ cCi ¶Sµ léµ óT¶ ÎLs¶ã B· ¬ë Låi, Îles Bg cg Îiն㠓osÑÎ, osÑΔ, “Îu¶ã, Îu¶ã” hiT¶ ÎiÕµ, Îlè¶ã ãç lmi óÞ Lu¶ã cluyɶ. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ÎT¶ Béc óS¶ L« B· ¶ãõ¶ã Låi, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ¬ë Îʬ vC¶ BËy ¶Sµ hT¶ xe¬. ÷l©¶ ªl«¶l véi cn¶ h¹i quCÎ hí¶: - Ï·y clê ¬éÎ hCÎ B·! ¸l{« døÎ hêi h¹i ¶ãle ÎlÊy ¬Êy Îiն㠓osÑÎ, osÑΔ. ¸lê ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ, kla¶ã ÎlÊy cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¶N«, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¬íi cls ¬ë Îʬ vC¶ L«. Qun ¶liT¶ ÎLs¶ã Îlè¶ã vp cn Îʬ vC¶ BËy ¶Sµ cò¶ã BÒu cg ¬Êy clôc ¬òi ÎT¶ ¶ãS¶ cS¬ o©u vps. ÷l©¶ ªl«¶l µlni dè¶ã kÒ¬ clí kla¶ã dC¬ hÊy Ϋy ¶læ ¶lN¶ã ¬òi ÎT¶ Bg. ¼éc ª«¶ã Îl«¶ L»¶ã: - ÷ã{êi Êy cò¶ã Îl©¬ Béc B« kÕ ÎlËÎ, oî xÕµ BÆÎ ¬éÎ hǶ C¬ klÝ óS¶ kla¶ã clÕÎ kt ¬·¶l Ω¬, ¬p µlni BÆÎ ¶lN¶ã l«i hǶ ¶l{ vËy! rÊy léµ oSÎ L«, ÎlÊy ¶Sµ Îlø l«i B· ¬ë, óT¶ ÎLs¶ã cg ¶lN¶ã hß os Bg¶ã cl»¶ clÞÎ, clSc Bg hp ¶lN¶ã ¬Cy ¬gc BÆÎ ÎT¶ Béc, ¼éc ª«¶ã ÎlCs lÕÎ ¶lN¶ã hß os Bg L« vp cǬ cuï¶ oCcl BÉ óT¶ d{íi hT¶. ªlÊy ÎLT¶ ó׫ oCcl viÕÎ ¬Êy clN “Ki¬ op óÝ kݵ” (kݵ hp vò ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -70- oCcl hp¬ ó»¶ã ÎLe). ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ dè¶ã kÒ¬ ¬ë Îlö ¬Êy ÎL«¶ã, ÎlÊy viÕÎ ó»¶ã ¶lN¶ã lp¶ã clN ¶lá hi Îy vp cg LÊÎ ¶liÒu lä« Bå, cg ÎL«¶ã Îl× vH l׶l BÞ« Bå, cg ÎL«¶ã vH cCc ÎlÕ vâ, vp cò¶ã cg ÎL«¶ã vH klÝ ãiíi ¬Cy ¬gc. Kli ¬ë léµ ¶lá L« xe¬, óT¶ ÎLs¶ã cò¶ã cg ¬éÎ cuï¶ oCcl cè¶ã ¬éÎ klua¶ klæ ¶l{ cuï¶ ÎL{íc vp clN viÕÎ, cCcl Bg¶ã, clM¶ã klCc ¬éÎ Îý ¶ps, LiT¶ã cg ¶éi du¶ã hp kla¶ã ãiï¶ã Îlai. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - §É Bïi µlg víi ¶lN¶ã kt kla¶ã cla¶ cÊÎ Îli lpi a¶ã Ϋ cls Îö ÎÕ, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ B· kla¶ã ÎiÕc ca¶ã, ¬ÊÎ Îlêi ãiê, viÕÎ ¬éÎ cuï¶ oCcl ãin, Låi BÆÎ va oï ÎT¶ Béc. ÷l{¶ã où ÎlËÎ Îl× ¬éÎ ¶ã{êi B· clÕÎ Låi, c߶ Îݶl ÎsC¶ Îíi cluyÖ¶ ¶ã{êi ¶ãspi Bïi xö víi ¬×¶l ÎïÎ l«y xÊu hp¬ ã×! ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ¸ò¶ã clØ v× lS¶ quC lѵ h{î¶ã, ¶T¶ ¬íi cg kÕÎ qun ói BCÎ ¶l{ ÎlÕ! ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu Îl«¶ Îlë, óns ªlõ« ¸lÝ cÊÎ l«i léµ oSÎ Êy Bi Låi ¶gi: - Ïp¶l vi cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlËÎ quCi dÞ, dè cg Bäc oCcl cñ« y cò¶ã va Ýcl. ªlõ« ¸lÝ v©¶ã hêi, o«u vô Bg, cËu huyÖ¶ vâ cp¶ã ÎlT¬ cl¨¬ clØ. ¼éc ª«¶ã d¹y ÎÊÎ cn cCc ¬a¶ kli¶l ca¶ã, C¬ klÝ cls cËu Ϋ xs¶ã B©u BÊy ¬íi l¹ om¶ Bi ¶mi klCc. ªlêi ãi«¶ ÎLai clny LÊÎ clg¶ã, Îlʬ ÎlsCÎ B· ¬Êy ¶¨¬. rbc Êy B· hp ¶¨¬ Îlø 16 cñ« vu« ¾è¶ã ¸lݶl, ViT¶ ªlõ« ¸lÝ B· 10 Îuæi. ¸lp¶ã B· B{îc ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l, ÎL{ë¶ã ¬a¶ µlCi Ïs« ¾m¶, quyÒ¶ kiÕ¬ ÎliT¶ l¹ va os¶ã, d¹y óns ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ÎÊÎ ¶liT¶ vâ ca¶ã µlni ÎuyÖÎ µli µlp¬. ¸lp¶ã h¹i B{îc ÎlT¬ ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ clØ óns kli¶l ca¶ã Îíi ¬øc ÎuyÖÎ Bضl. ¸lï¶ã C¬ klÝ Béc BCs, vp cËu cò¶ã cg ón¶ h·¶l vÒ BC¶l cê. ¼éÎ ¬×¶l clp¶ã läc B{îc vâ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶã cñ« l«i ¬a¶ µlCi, B· hp ¬éÎ ¶l©¶ vËÎ liÕ¬ cg ÎLs¶ã ãiíi vâ h©¬. ÷l{¶ã ÎLs¶ã ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ läc Î˵, clp¶ã cl{« Îõ¶ã BÆÎ cl©¶ xuï¶ã ¶bi ¬éÎ ó{íc, ÎÊÎ ¶liT¶ kla¶ã óiÕÎ ÎlÕ où hp ã× cn. Vp klSµ clï¶ ãi«¶ã lå cò¶ã cl{« ¬éÎ «i óiÕÎ µlCi Ïs« ¾m¶ B· cg ¬éΠΫy v¹¶ ¶¨¶ã lns Îlñ ¶l{ vËy. Ïa¬ Bg hp ¶ãpy Xu©¶, ªlõ« ¸lÝ cè¶ã §¹i O«i vp ªiÉu QuCi, l«i cs¶ B{êi {mi huyÖ¶ vâ. ¸lp¶ã ¸©¬ ë ÎLs¶ã ¶lp ó{íc L« ãim Ϋy L« liÖu. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ hp o{ µlô cls ãäi, hiÒ¶ vps ¶ã«y ÎLs¶ã ¶lp, ÎlÊy cg l«i B¹i lC¶ Bø¶ã c¹¶l o{ µlô. ¸lp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, v× ë ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ¶py, ÎLõ ¼éc ª«¶ã L«, cl{« cg ¶ã{êi klCcl Îlø l«i Îíi Îl¨¬. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ, cs¶ h¹i clps V{m¶ã B¹i c« vp ¸«s B¹i c« Bi. ª{ë¶ã hp 󹶶 cñ« o{ µlô, clp¶ã vCi clps vp ¬iÖ¶ã ãäi “o{ Îlbc”, l«i ¶ã{êi ¶ä véi vp¶ã quú xuï¶ã h¹y vp ¶gi: - ¼êi ViT¶ o{ Îlbc ó׶l Îl©¶. ¸lb¶ã clCu B©u dC¬ ¶l˶ hÔ cñ« o{ Îlbc. ªlÊy ãäi ¬×¶l hp o{ Îlbc, clp¶ã ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cn c{êi ¬éÎ låi Låi ¬íi ¶gi: - ªlai! §ø¶ã dËy cn Bi! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -71- ªlõ« ¸lÝ véi Bø¶ã ÎlM¶ã hT¶. ¸lp¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi ¶ä ¨¶ ¬Æc hïi quT ¬è«, ÎLa¶ã cò¶ã cg vt ¶l«¶l ¶lѶ vp s«i lè¶ã, ÷l©¶ ªl«¶l c{êi ¶gi: - ¸s¶ cl{« Îles ÎlÇy xuï¶ã ¶bi ó«s ãiê ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ v«i vÕ cñ« cs¶ L« o«s? ªlai Bõ¶ã klCcl oCs ¶N«, vp «i cò¶ã Bõ¶ã ãäi «i hp o{ Îlbc ã× cn. ¸ø c¨¶ cø vps Îuæi lm¶ kЬ ¬p ãäi ¶l«u hp luy¶l BÖ Îl× lm¶. ªl× L« l«i o{ luy¶l BÖ lä V{m¶ã vp lä ¸«s ki«, Îles v«i vÕ Îl× o{ µlô cñ« lä µlni ãäi ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hp o{ Îlbc. Ïä Îuy hí¶ Îuæi, ¶l{¶ã µlni ãäi ªlõ« ¸lÝ hp o{ Îlbc ¬íi µlni. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - Ï«i vÞ o{ luy¶l ¶py Îlõ« hÞ¶l rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ ë Îضl ¾m¶ ª©y Îíi, ¬uï¶ ¬êi ÎlÇy xuï¶ã óp¶ ÎC¶ ¬éÎ viÖc qu«¶ ÎLä¶ã, vËy ¶ãpy ¬«i ÎlÇy µlni xuï¶ã ¶bi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªl{« o{ µlô, hǶ ¶py o{ µlô cls µlе cs¶ Bi Îles BÉ Îl¨¬ ªlai Îlbc Îlbc. ¸lp¶ã ë ÎLT¶ ¶bi ¬·i cò¶ã ÎlÊy óuå¶, ¬Êy hǶ ¬uï¶ Îles o{ µlô l¹ om¶ BÒu kla¶ã B{îc µlе. rǶ ¶py clp¶ã h¹i xi¶ Îl× ÷l©¶ ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi. Ï«i ¶ã{êi ki« óiÕÎ ÎlÇy ÎLß clp¶ã cg cluyÖ¶ ¬uï¶ óp¶ ÎC¶ hiÒ¶ cCs hui L« óT¶ ¶ãspi. s0s ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê Îl©¶ ÎlÕ ¶ãlÜ« qu©¶ B«¶ã óp¶l ÎL{í¶ã LÊÎ ¬¹¶. Ï«i Îضl ª©¶, ªÊ¶ oSµ vps Ϋy qu©¶ Ϋ. §©y cò¶ã hp dÞµ ¬«y cs¶ óCs Îlè cl«. ®Êy h©u ¶«y cs¶ cø xi¶ ÎlÇy cls µlе cs¶ Bi lp¶l ÎlÝcl vu« ¾è¶ã ¸lݶl, ¶l{¶ã ÎlÇy ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã ¶ãle, cs¶ cg óiÕΠιi o«s kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - ªl{« ÎlÇy, cg µlni v× cs¶ cl{« läc Îlp¶l Îpi kla¶ã? - §iÒu Bg cò¶ã hp ¬éÎ ¶ãuyT¶ ¶l©¶, ¶l{¶ã c߶ ¬éÎ BiÒu ¶N« qu«¶ ÎLä¶ã lm¶. ¸s¶ l·y ¶ãåi xuï¶ã ÎlÇy ¶gi cls cs¶ ¶ãle. ªlõ« ¸lÝ ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶ãåi xuï¶ã, ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - ¼Êy ¶¨¬ ¶«y, Î׶l ÎlÕ ¶ãspi qu«¶ ni klȶ ÎL{m¶ã hS¬. D· Ω¬ cñ« ¶ã{êi ¼·¶ ¸l©u kla¶ã h{ê¶ã, ¶ãpy ¶ps cò¶ã ¬uï¶ x©¬ hʶ vps ÎLs¶ã qu«¶ ni. ¼Æc dÇu vu« ¾è¶ã ¸lݶl l«y B« ¶ãli vp ÎliÕu ý clÝ c{m¶ã quyÕÎ, ¶l{¶ã c߶ oC¶ã ouïÎ lm¶ cCc vu« ÎL{íc, ¶l{ vu« Gi« ªi¶l, vu« ªliT¶ Klni ¶liÒu. ÷Õu cls µlе cs¶ vps ÎLs¶ã cu¶ã lp¶l ÎlÝcl ¾è¶ã ¸lݶl BÉ ÎLn Î{ Îlè oH cg l¹i, v× ÎlCi Îö c߶ ¶lá ¶Õu hT¶ ¶ïi ¶ãai, quyÒ¶ lp¶l ÎlÕ ¶ps cò¶ã häÎ vps Ϋy óä¶ ãi«¶ ÎlǶ qu«¶ ls¹¶. ªlÇy clØ oî clb¶ã oH hp¬ ¬ÊÎ ãi«¶ã om¶ cñ« ¶ã{êi ÏC¶ ¬×¶l ¶ã«y. ÷l{ vËy, cg µlni cs¶ hp ¬éÎ ¶ã{êi cg Îéi víi ÎliT¶ l¹ kla¶ã? ªl©¶ µlô cs¶ ouïÎ Bêi µln¶ klC¶ã qu©¶ ¼·¶, quyÕÎ clÝ Îlu µlôc BÊÎ riTu §a¶ã, ¶«y ÎlÊy cs¶ óÊÎ ÎLu¶ã óÊÎ liÕu ¶l{ vËy, Îl× a¶ã Ϋ dè ë ÎlÕ ãiíi óT¶ ki« cò¶ã kla¶ã B{îc yT¶ Ω¬ clbÎ ¶ps! ªlÊy o{ µlô ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ÎsCÎ ¬å lai. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -72- ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - Quïc où hp ¬éÎ viÖc hí¶, Î{ Îlè hp viÖc ¶lá, dÜ ÎlÇy kla¶ã cls cs¶ Bi óCs Îlè v× hH Bg. ÷l{¶ã Î׶l l׶l ó©y ãiê h¹i klCc lM¶. ¾Ê¬ V{m¶ã rý ªù ªlp¶l B· cliÕ¬ ª©¶, ªÊ¶ l«i Îضl, vp clØ ÎLs¶ã ¬éÎ l«i ¶¨¬ hp cg ÎlÉ ÎiÕ¶ Îíi ®Sc Ki¶l. rbc Êy B· cg a¶ã Ϋ clñ ÎL× B¹i cuéc, Îsp¶ quïc ÎLT¶ d{íi ¬éÎ h߶ã, Îl× c߶ oî ã× riTu §a¶ã, ¼·¶ ¸l©u vps x©¬ cliÕ¬ ¶N«. ¸p¶ã ¶ãle, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ÎlÊy µlʶ klëi. ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Vâ ¶ãlÖ cñ« cs¶ ó©y ãiê B· cg c¨¶ cm. ªuy vâ läc kla¶ã cg óê óÕ¶, ¶l{¶ã Îpi ¶¨¶ã cñ« Ϋ B· ÎLuyÒ¶ h¹i lÕÎ cn cls cs¶. ¾«u ¶py, cs¶ clØ cl¨¬ clØ läc Î˵ hÊy Bñ B{îc Låi, ¬«i ÎlÇy xuï¶ã ¶bi, cs¶ cø ë h¹i clê ¬éÎ ÎlC¶ã o«u, cs¶ l·y l¹ om¶, BÕ¶ Îضl ¾m¶ ª©y vps ÎL¹i qu©¶ Béi ¾Ê¬ V{m¶ã kiÕ¬ ÎlÇy. ªlÊy ÎlÇy cls µlе xuï¶ã ¶bi, ªlõ« ¸lÝ lí¶ lë va cè¶ã. rbc Îl{ê¶ã ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B· d¹y cls clp¶ã óiÕÎ cCc BiÒu cʬ kþ vp cCc huËÎ hÖ cñ« cCc ¬a¶ µlCi ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå Låi. rbc ¶py, a¶ã Ϋ ¶lSc h¹i ¶lN¶ã BiÒu qu«¶ ÎLä¶ã cls clp¶ã ¶ãle. ¾«u cè¶ã h¹i dƶ L»¶ã: - ¸s¶ hp ¶ã{êi cȶ Îl˶ clC¶l ÎLùc, Ϋ yT¶ ÎLÝ hS¬. ÷l{¶ã c߶ clN “oSc”, cs¶ BÆc óiÖÎ BÒ µl߶ã. ¸g LÊÎ ¶liÒu B¹i «¶l lè¶ã, B¹i lps kiÖÎ B· o« ¶ã· óëi clN oSc Bg, BÕ¶ Låi ÎiTu Ϋ¶ où ¶ãliÖµ, ÎLë ¶T¶ Îl©¶ Îp¶ ¬« d¹i. ¸s¶ µlni ¶lí kü hêi ¶gi Bg cñ« ÎlÇy. ÷ãpy la¬ o«u, ÎLêi cl{« oC¶ã Îá, ªlõ« ¸lÝ B· Îløc dËy ãibµ clp¶ã ¸©¬ Bu¶ ¶{íc, Îlæi cm¬, xs¶ã B©u BÊy, ¬íi vps µl߶ã o{ µlô Îlضl «¶. Kla¶ã ¶ãê ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vp l«i ¶ã{êi klCcl h¹ ki« B· l¹ om¶ Îõ hbc ¶ö« BT¬ Låi. ÷ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ Îíi viÖc ¬×¶l oSµ l¹ om¶ BÕ¶ ¶mi Låi, hiÒ¶ clØ clâ L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ l«y. ¸lp¶ã ¸©¬ cg vt kla¶ã vui, qu«y ¬×¶l Bi L«. Ï«i ¶ã{êi ¨¶ ë víi ¶l«u lm¶ ¬{êi ¶¨¬ ÎLêi, Î׶l Îl©¶ lm¶ «¶l e¬ LuéÎ ÎlÞÎ, ¶T¶ clp¶ã óiÕÎ clp¶ã ¸©¬ kla¶ã ¶ì cli« Ϋy víi ¬×¶l. ªlʬ ÎlsCÎ B· qu« B{îc óny ÎC¬ ¶ãpy, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ huyÖ¶ Î˵ ¶l{ Îl{ê¶ã. ÷ãlÜ Îíi oSµ µlni Lêi klái ¶mi B©y, clp¶ã óSÎ BÇu huyÕ¶ ÎiÕc Îõ¶ã cC¶l c©y, cCi cá. Ïa¬ Bg, ¨¶ cm¬ Îïi xs¶ã, clp¶ã hÊy oCcl o{ µlôc L« Bäc ¬éÎ Îlêi ãi«¶ klC h©u. §«¶ã BÞ¶l ÎSÎ B̶ Bi ¶ãñ, óç¶ã ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ vps clØ clá L« liÖu cls clp¶ã L« BÉ xe¬ xÐÎ, ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ ¶Ýu h¹i, vp cls l«y L»¶ã, B· klC¬ xÐÎ Låi, kla¶ã ÎlÊy Îu¶ã ÎÝcl ¶ã{êi ¶ps cn. ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã yT¶ Ω¬ hS¬, dSÎ l«i cs¶ B{êi {mi Bi klC¬ xÐÎ h¹i µlÝ« ÎL{íc hÓ¶ µlÝ« o«u ¶bi. Qun ¶liT¶, kla¶ã ÎlÊy cg BiÒu ã× kln ¶ãli cn, clp¶ã ¬íi ÎLë vÒ µl߶㠶ãñ. ÷ãñ Îíi ¶ö« BT¬, clp¶ã ¶ãle ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu QuCi ë µl߶㠶ãspi kTu h« Ǭ Ü. ¸lp¶ã ¶ãåi dËy hS¶ã Ϋi ¶ãle, óç¶ã cg ¬èi Îlm¬ xa¶ã hT¶ ¬òi, véi ¶Ý¶ lmi Îlë L«, ¶ãê B©u l«i cl©¶ ¬Ò¬ ¶lò¶, hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. rbc Êy, cö« µl߶ã óç¶ã ¬ë Îs«¶ã, ¬éÎ cCi óg¶ã Be¶ ¶lny vps, vp ãim B«s clЬ ¶ã«y vps BÇu clp¶ã. ªuy cn¬ ÎlÊy BÇu ¶Æ¶ã clÜu, ¶l{¶ã clp¶ã LÊÎ Îi¶l Îla¶ã vâ ¶ãlÖ, cg ÎlÉ cï ã{î¶ã B{îc, véi ¶Ð o«¶ã óT¶ ÎLCi, Låi Ϋy µlni, BC¶l ¶ã{îc ¬éÎ cl{ë¶ã. ÷ã{êi ¶ä ¬uï¶ clЬ vps Ϋy ªlõ« ¸lÝ ¶l{¶ã ãƵ µlni c{ê¶ã BÞcl, kli ¶ps h¹i clÞu BÉ cls Bïi µl{m¶ã cg ÎlÉ ãim Ϋy. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, clØ cg cCcl ¶ãle lmi ãig BÉ ¶l˶ Bݶl ¬äi cö Bé¶ã cñ« BÞcl Îlñ, ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, dè¶ã óp¶ Ϋy ÎLCi clÆÎ vps v«i ¶ã{êi Bg. ¸l{ë¶ã Bg clp¶ã B· dè¶ã cn ¬{êi µlǶ oøc hùc. ÷ã{êi ¶ä ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -73- kla¶ã ¶ãê clp¶ã B· óÞ Îluïc ¬T Låi ¬p c߶ cg ca¶ã hùc ¶l{ vËy. V«i óÞ B«u, ¶ã{êi ¶ä óÞ BC¶l Îu¶ã L« cö«. ®T¶ ¶ãspi, cg ¬éÎ ¶ã{êi ó̶ Bì hÊy ¶ã{êi ¶ä vp ¶gi: - ¸Ci Biɬ ¬g¶ã cø¶ã hS¬! (B©y hp ÎiÕ¶ã hg¶ã cñ« ¶ã{êi ãi«¶ã lå. ¸Ci Biɬ hp ÎT¶ ki«, ¬g¶ã hp Îpi ¶ãlÖ, cø¶ã hS¬ hp ãiái hS¬.) ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ¶lny L«, óç¶ã ÎlÊy BÇu clsC¶ã vC¶ã Låi ¬T ¬«¶ óÊÎ Îضl. ¸Ccl kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu h©u, clp¶ã ¬íi Îضl dËy, ÎlÊy Ϋy clm¶ vp ¬×¶l ¬Èy BÒu ¬ái ¬ÖÎ. Võ« cù« quËy Ϋy clm¶, clp¶ã lsn¶ã oî v× ÎlÊy ¬×¶l ¬Èy B· óÞ ÎLgi clÆÎ ó»¶ã d©y Îlõ¶ã. ªLs¶ã µl߶ã B̶ Buïc oC¶ã cls«¶ã, l«i ¶ã{êi h¹ ¬ÆÎ B«¶ã hôc hîi l߬ oiɶã klSµ ¶mi. ¸lp¶ã B· óiÕÎ óÞ ¶ã{êi l·¬ µlni, Îù ÎLCcl ¬×¶l hp kt va dô¶ã, o{ µlô võ« l¹ om¶ B{îc vpi ¶ãpy ¬p ¬×¶l B· óÞ ¶ã{êi Ϋ hT¶ Î˶ ¶bi óSÎ ÎLgi. ÷l{ vËy, c߶ ¬s¶ã ¬ái ã× BÆÎ cl©¶ vps clï¶ ãi«¶ã lå vp óCs Îlè cls cl« ¶N«. ¸lp¶ã ãin În¶ã cl{« låi Îضl, lÐ ¬SÎ ¶l׶ ÎLé¬, ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ãÇy ãß, ÎL¹c Bé ¶ãspi 50, ¬ÆÎ kla kl«¶. ¸ß¶ ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« hp lß« Îl{î¶ã, võ« Îs võ« óÐs xe¬ Îl©¶ l׶l Bb¶ã hp ¶ã{êi võ« BC¶l ¶l«u víi ¬×¶l. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “r¹ quC! ªLT¶ ¶bi, cg cCi ã× quý óCu B©u ¬ÊÎ ca¶ã BÕ¶ Î˶ B©y ÎLé¬ c{íµ? ªiÒ¶ cñ« Îl× clØ Béc cg 50 h¹¶ã ó¹c o{ µlôc BÉ h¹i cls BÉ hp¬ hé µlÝ Îlai! ÷l{¶ã lä ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã µlni hp ãiÆc c{íµ Îl{ê¶ã. ªT¶ lß« Îl{î¶ã ¶py vâ ca¶ã klC hS¬, vp ¶ã{êi ãÇy ãß ki« cò¶ã kla¶ã µlni hp Ϋy xsp¶ã xܶl. ÷Õu óns lä Îíi B©y BÉ óCs Îlè, ιi o«s h¹i kla¶ã ãiÕÎ ¬×¶l ¬p cø Bi hôc häi klC¬ xÐÎ Bå B¹c ÎlÕ ki«. Võ« ¶ãlÜ ¶ãî, clp¶ã võ« v˶ ¶éi ca¶ã BÉ hp¬ BøÎ ãi©y Îlõ¶ã B«¶ã ÎLgi clÆÎ ¶ã{êi clp¶ã. ÷ps ¶ãê B©u kt BÞcl h¹i hp ¶lN¶ã Ϋy h·s huyÖ¶, óiÕÎ clp¶ã ãiái vâ ¶T¶ hbc ÎLgi lä cS¬ ¬éÎ ¬Èu ÎLe vps ãiN« l«i Ϋy, lÔ clp¶ã hÊy oøc hp ¬Èu ÎLe vì ÎL{íc, vp ã©y L« ÎiÕ¶ã Bé¶ã Îøc Îl×. Kli clp¶ã võ« hÊy oøc BÞ¶l óøÎ oîi d©y Îl× µlCÎ ãiCc ¶ã«y ¬{u kÕ Bg, ¶T¶ ¶ãõ¶ã ¶ã«y h¹i vp kla¶ã cù« quËy ¶N«. ªLs¶ã hbc clp¶ã B«¶ã ¶ãlÜ kÕ ÎlsCÎ Îl©¶, Îl× ¶ãle ÎlÊy ÎT¶ lß« Îl{î¶ã ¬õ¶ã Lì kTu hT¶: - §©y Låi! Ïß« Îl{î¶ã kÐs cliÕc léµ oSÎ d{íi ãǬ ãi{ê¶ã L«, Bg hp cCi léµ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. ÷ã{êi ãÇy ãß Îá vt l©¶ ls«¶, cè¶ã lß« Îl{î¶ã ¶ãåi c¹¶l óp¶ ¬ë léµ oSÎ, hÊy cuï¶ Ki¬ ¾p óÝ kݵ L« xe¬. Ïß« Îl{î¶ã cn c{êi ¶gi: - Qun ¶liT¶ ¶g ë B©y Låi. ¾{ luy¶l ¶py, ó©y ãiê ¬íi óâ ca¶ã Î׬ kiÕ¬ 15 ¶¨¬ cñ« «¶l e¬ ¬×¶l! ¼ë cuï¶ óÝ kݵ L« xe¬, ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã cg vH LÊÎ ¶liÒu lä« Bå, vp ¶lN¶ã lp¶ã clN ¶lá, y klsCi ÎLÝ ã·i BÇu, xs« Ϋy ¬õ¶ã Lì va cè¶ã. ÷ã{êi ãÇy ãß óç¶ã ¶gi: - K׫, ÎT¶ ki« B· ÎÈu ÎlsCÎ. Võ« ¶gi, y võ« clØ vÒ µlÝ« ªlõ« ¸lÝ. Ïß« Îl{î¶ã qu«y BÇu xe¬ cg ÎlËÎ kla¶ã. ÷l«¶l ¶l{ clíµ, ÎT¶ ãÇy ãß B©¬ hua¶ ¬éÎ ¶lCÎ d«s 㨬 vps ãiN« oï¶ã h{¶ã lß« Îl{î¶ã, o©u ¶ã˵ Îíi cC¶ Låi y ¶lny cCcl x« vpi Îl{íc, LbÎ ÎL{ê¶ã kiÕ¬ L« BÒ µl߶ã où µln¶ ø¶ã. Ïß« Îl{î¶ã ¶ã¹c ¶liT¶, óç¶ã µlC L« c{êi ¬éÎ cCcl clu« clCÎ Låi ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -74- - A¶l e¬ ¬×¶l cï ãS¶ã Î׬ kiÕ¬ ouïÎ 15 ¶¨¬ ÎLêi, ¶ãpy ¶«y ¬íi Î׬ ÎlÊy vËÎ óCu. Kla¶ã ¶ãê «¶l h¹i ¬uï¶ cliÕ¬ hÊy ¬éÎ ¬×¶l ¬p l¹ Béc Îlñ ¶l{ vËy...lp, lp!... lp...lp... ªLs¶ã BT¬ kluy« Îܶl ¬Þcl, ÎiÕ¶ã c{êi cñ« y h¹i cp¶ã ói BCÎ Lè¶ã Lî¶ ÎlT¬ BÕ¶ ¶çi ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy cò¶ã µlni oê¶ h߶ã. Y BÞ¶l B{« Ϋy vÒ µlÝ« o«u LbÎ Îl«¶l B«s L«, ¶l{¶ã kla¶ã B{îc. ®ç¶ã y ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¶ã· ãôc xuï¶ã, d·y dô« Låi ÎSÎ Îlë hiÒ¶. ÷ã{êi ãÇy ãß oî lß« Îl{î¶ã cl{« clÕÎ, lS¶ hiÒ¶ ÎiÕ¶ hT¶ B©¬ óåi ÎlT¬ ¬Êy ¶lCÎ kiÕ¬ ¶N«. ªlÊy y Îp¶ oCÎ o{ BÖ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni Lè¶ã ¬×¶l ãlT ãí¬. ªT¶ Êy “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ª« kla¶ã ãiÕÎ ¶ã{mi Îl× ¶ã{mi cò¶ã oH l¹i Ϋ! ÷gi xs¶ã, y c߶ BC vps xCc lß« Îl{î¶ã ¬Êy cCi. s0s ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
nguon tai.lieu . vn