Xem mẫu

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -489- håi thø hai m­¬i hai ¸Cc ¶ã{êi ÎLs¶ã ¶lp BÒu hT¶ cn B¹i on¶l. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ë óT¶ ¶ãspi cl¹y vps, kTu hí¶: - Qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ Îíi. rbc Êy ÎiÕ¶ã B¹i óCc h¹i ¶æ, ÎLs¶ã Îlp¶l C¶l hö« Lùc ÎLêi, ÎiÕ¶ã lß Les dËy BÊÎ, B¹i qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ BC¶l Îíi ¶ãspi Îlp¶l ®Sc Ki¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶gi víi §å¶ã ÏuyÒ¶ L»¶ã: - §¹s ÎL{ë¶ã, ¶p¶ã B∙ óCi Îai hp¬ o{ Låi, viÖc cñ« Îa¶ o{ l∙y Îls¶ã Îln... Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶l«¶l ¬å¬ ¶gi hiÒ¶: - Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ óÞ ca Îai ¶lïÎ ë ÎLs¶ã §éc rs¶ã Bé¶ã ιi luyÖ¶ §¹i rý Îضl V©¶ ÷«¬. Ï«i vÞ Be¬ cCi ¶Çy Bi Îíi Bg BÉ cøu a¶ã Ϋ. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã B{« cCi cßi ó»¶ã oSÎ Be¶, l׶l cs¶ LS¶, cls l«i ¶ã{êi. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« l«y Îi¶ o{ µlô va où, ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, véi cC¬ m¶ ¶p¶ã vp ¶l˶ hÊy cCi cßi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi ÎiÕµ: - ¸Ci cßi ¶Çy hp hÖ¶l µlè cñ« Îai. Ï«i vÞ µlni Bi ¶ã«y, quý lå Îíi ÎL{íc óä¶ ãiCs clb¶ã ë B©y vÒ hp cøu B{îc Îa¶ o{ ¶ã«y, v× ãiCs clb¶ã ë Bg vÓ¶ cl{« l«y Îi¶ Îai B∙ µln¶ ãiCs µlCi, clb¶ã ÎlÊy hÖ¶l µlè ¶py Îù ¶liT¶ Îl« hÖ¶l Îa¶ o{ ¶ã«y. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« véi vp¶ã Bi hua¶. Ï«i ¶ã{êi Bi kla¶ã h©u, cCc ¶mi lps kiÖÎ BÒu Îíi ¶ãle liÖu hÖ¶l cñ« ªlõ« ¸lÝ klëi où hp¬ ¶éi ø¶ã cls ¾Ê¬ V{m¶ã. Pl©¶ µlCÎ cls «i µlg¶ã lá«, «i ÎiÕµ ø¶ã, ªlõ« ¸lÝ B∙ cg o½¶ kÕ ls¹cl B©u vps BÊy cn. ¸lp¶ã h¹i cls ¶ã{êi Îíi cl©¶ Îlp¶l ÎlC¬ Îlݶl. Kla¶ã ó«s h©u, ¬éÎ ÎT¶ BÇu l¹ cñ« ¸lÕ ª{í¶ã qu©¶ rý ÷l«¬ o«i Îíi ÎLp ÎLé¶ vps ÎLs¶ã Îlp¶l BÉ B{« Îl{. ¸lp¶ã cn ¬õ¶ã, hiÒ¶ cls ¶ã{êi Bi cCc ¶mi lp¶l où ¶ã«y. ®uæi cliÒu la¬ Bg, cCc ¶ã{êi B∙ Be¬ c« d«s Bi ÎLuyÒ¶ óC klSµ ¬äi ¶mi. ë Îlp¶l ª©y, clb¶ã ÎLt BÒu c« L»¶ã: “®uæi oC¶ã ¶ãuyÖ¶ cÇu Îl¨¶ã, óuæi cliÒu ¶ãuyÖ¶ cÇu lîµ. GǶ B«y kt ¶ãlÌs klg oi¶l Îå¶, oC¶ã oC¶ã ¬ë cö« vCi ¾Ê¬ V{m¶ã. Gip ÎLt hí¶ óÐ B{îc µl{íc l{ë¶ã.” Qu©¶ ¼i¶l ë ÎLs¶ã Îlp¶l B∙ B¹i hs¹¶, c߶ «i ¶ã¨¶ cʬ d©¶ clb¶ã lCÎ ¶lN¶ã ópi c« d«s Êy ¶N«. ë ¬iÒ¶ ÷«¬ BT¬ hT¶ ¬{êi l߬ cl©u óCu, ªlõ« ¸lÝ B∙ óC¶ lÕÎ hÊy ÎiÒ¶ BÉ cls ¶l©¶ viT¶ BSc hùc lïi hé cCc qu«¶ ói¶l ãiN Îlp¶l. ÷ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy 18 ÎlC¶ã 3, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l, Ïp ªlÝcl ªlñ, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, v©¶ v©¶, lg« ÎL«¶ã hp¬ qu©¶ ¼i¶l BÒu hT¶ ÎLT¶ BÇu Îlp¶l ÎLa¶ã xuï¶ã, clØ ÎlÊy ¬Êy clôc v¹¶ qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ¬Æc Cs vp¶ã, ãiCµ vp¶ã, ¶l{ hp ¬©y vp¶ã µlñ klSµ cC¶l Bå¶ã. §¹i óCc cø óS¶ vps ÎLs¶ã Îlp¶l. ªL˶ ÎlÕ cñ« qu©¶ Îlñ Îlp¶l B∙ hs¹¶ Îl× BÞcl o«s ¶æi. ÷lN¶ã qu«¶ ói¶l ¨¶ lïi hé clØ óS¶ ÎT¶ hT¶ ÎLêi, vp B¹i óCc clØ óS¶ Îluïc ob¶ã kla¶ã Îlai. ª{ê¶ã Îlp¶l ®Sc Ki¶l Îuy dÇy ÎlËÎ ¶l{¶ã clØ ¬éÎ, l«i ¶ãpy hp óÞ l¹ ¶ã«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -490- ®ä¶ ªlõ« ¸lÝ cn ¬õ¶ã, ÎL{« ¶ãpy la¬ Bg hiÒ¶ clØ luy ¬äi ¶ã{êi µlg¶ã lá« klSµ cCc ¶mi, Bg¶ B{ê¶ã clЬ ãiÕÎ qu«¶ ói¶l. D©¶ ¶ãlÌs klSµ ¬äi ¶mi BÒu ¶æi hT¶ l{ë¶ã ø¶ã, ÎLs¶ã Îlp¶l hs¹¶ h¹c Îø Îu¶ã. QuǶ lè¶ã B«¶ã lß Les ÎCc cliÕ¶ víi qu«¶ ói¶l, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ Béi qu«¶ ói¶l ñ¶ã vÖ ¬éÎ ¸È¬ Y ªlCi ãiC¬ võ« Bi võ« lß lÐÎ. D{íi C¶l oC¶ã hö«, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ¶ã«y L« ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Bg hp ªps Ïg« ªluǶ. ªlõ« ¸lÝ cn ¬õ¶ã kTu ãäi: - ªÊÎ cn «¶l e¬ Îles Îai h¹i B©y óSÎ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ki«. ªliÕÎ r« ÏC¶ cè¶ã Ïp ªlÝcl ªlñ ¬ë B{ê¶ã Bi ÎL{íc, xa¶ã ÎlM¶ã o«¶ã. QuǶ lè¶ã BÒu hp ¶lN¶ã ¶l©¶ vËÎ cõ klai ÎLs¶ã vâ h©¬ cn Îl× ¶lN¶ã qu«¶ ói¶l Îl{ê¶ã cn¶ ÎLë o«s ¶æi. ªlÊy Î׶l ÎlÕ óÊÎ hîi, ªps Ïg« ªluǶ véi qu«y BÇu ¶ãù« BÞ¶l cl¹y, ªlõ« ¸lÝ ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ, Îb¬ hÊy cl©¶ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc Êy hai ¶ã«y xuï¶ã d{íi BÊÎ. ÷l˶ ÎlÊy kt BÞcl hp ªlõ« ¸lÝ, ªps Ïg« ªluǶ oî l∙i quC. ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶: - ÷ã{mi BÞ¶l cl¹y Bi B©u? ªps Ïg« ªluǶ BCµ: - Ïsp¶ã... lsp¶ã... Îl{î¶ã, o«i... ÎiÉu ¶l©¶ L« cö« Îlp¶l ªL{m¶ã ÷ãlÜ« Bïc cliÕ¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §{îc, Bi Îíi ªL{m¶ã ÷ãlÜ« ¬a¶ ¶ã«y. QuǶ lè¶ã qu©y quǶ Îles ªps Ïg« ªluǶ hT¶ ÎlM¶ã ÎLT¶ BÇu Îlp¶l, x« x« ÎLa¶ã ÎlÊy cê ó«y µlÊÎ µlíi, d{íi hC cê hí¶ ¶løÎ cg ¬éÎ ¶ã{êi BÇu Béi ¶g¶ hC, cìi ÎLT¶ ¶ãù« a, Bi h¹i Bïc cliÕ¶, ¶ã{êi Bg Îøc hp ¾Ê¬ V{m¶ã rý ªù ªlp¶l. ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ¼«u ¬ë cö« Îlp¶l L« ¶ãlT¶l Bg¶ ¾Ê¬ V{m¶ã. ÷gi xs¶ã, clp¶ã dè¶ã oøc ógµ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ªps Ïg« ªluǶ B«u BÕ¶ ¶çi clÕÎ ãiÊc ιi clç. ªC¶l ¬¹¶ã B∙ ¶»¬ ÎLs¶ã Ϋy ¶ã{êi, y B©u dC¬ c{ì¶ã hÖ¶l, luï¶ã lå B∙ ÎlÊy B¹i ÎlÉ oôµ Bæ Låi, y Bp¶l µlni xs«y h¹i ¶ã«y, BÞ¶l BÇu lp¶ã ¾Ê¬ V{m¶ã, BÉ B{îc L« ¶ãlT¶l Bg¶ Ω¶ clñ, ¬«y L« vÓ¶ B{îc ë cløc cò. ÷ãlÜ Bs¹¶, y hiÒ¶ L« hÖ¶l cls ¬ë cö« hí¶ ªL{m¶ã ÷ãlÜ« ¬a¶. Qu©¶ hݶl cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ë ¶ãspi Îlp¶l. ªlõ« ¸lÝ dÓ¶ ¬äi ¶ã{êi Îles óä¶ Îp¶ ói¶l cñ« ¶lp ¼i¶l hui vps ¶éi Îlp¶l. ªLs¶ã ¶éi Îlp¶l cò¶ã cg klC ¶liÒu ói¶l oÜ c«¶l ãCc, h¹i ÎlT¬ ¶lN¶ã Îp¶ ói¶l ë ¶ãspi Îlp¶l LbÎ hui vp Bø¶ã clËÎ ¶Ýcl cn Î{ê¶ã Îlp¶l. rbc Êy ÎLêi B∙ cliÒu Îïi, ¶ãlÜ« qu©¶ ë ¶ãs¹i Îlp¶l ãâ cliT¶ã Îlu ói¶l BÉ ¶ãlØ ¶ãmi. ®ä¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ÎLë vÒ ¶lp ¨¶ uï¶ã ¶ãlØ ¶ãmi. D{íi cl©¶ Îlp¶l ÎiÕ¶ã ÎLï¶ã vp ÎiÕ¶ã lß Les vÓ¶ c߶ å¶ ps. ¸Cc ªlï¶ã ói¶l vp Î{í¶ã Ϋ, cg ¶ã{êi B«¶ã Bø¶ã ÎT¶ Î{ê¶ã Îlp¶l Bïc cliÕ¶ vp cò¶ã cg ¶ã{êi óá cl¹y ¬ÊÎ d¹¶ã Låi, kla¶ã «i BÉ ý Îíi óä¶ ªlõ« ¸lÝ cn. VÒ Îíi ¶lp, ¬äi ¶ã{êi ÎS¬ Lö«, Îl«y quǶ Cs vp cm¬ ¶{íc xs¶ã, BÒu hT¶ cn ¶gc ¶lp xe¬ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶éi Îlp¶l B©u B©u cò¶ã cg C¶l oC¶ã hö«. ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã ¶gi: - ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy ¬«i, ¾Ê¬ V{m¶ã cg ÎlÉ Îʶ ca¶ã vps ¶éi Îlp¶l Låi, Îïi la¬ ¶py hp hbc Ϋ ãiÕÎ kt Îlè ÎLn Îlè cls Ϋ BÊy. ¼äi ¶ã{êi óiÕÎ clp¶ã BÞ¶l Bi lp¶l ÎlÝcl vu« ¾è¶ã ¸lݶl BÉ óCs Îlè cls cl«, «i ¶Êy BÒu ¬uï¶ Bi Îles vps ÎLs¶ã Îl©¬ cu¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -491- - Quý vÞ B∙ vÊÎ vn ¬éÎ ¶ãpy Låi, Îïi la¬ ¶«y c߶ ¶liÒu viÖc hí¶ µlni hp¬. ªLs¶ã hbc hs¹¶ h¹¶ ¶py, ÎLs¶ã cu¶ã ÎlÉ ¶ps cò¶ã ãiíi ¶ãliT¬ kЬ ¶ãpy Îl{ê¶ã, lp¶l ÎlÝcl la¶ qu©¶ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ã Ϋy, ¬éÎ ¬×¶l Îai Bi cò¶ã d{ oøc Låi. ¼äi ¶ã{êi ¶ãlÜ: “¸lp¶ã vâ ¶ãlÖ ÎuyÖÎ ÎlÕ ¶l{ vËy, ¬uï¶ ãiÕÎ ¶ã{êi x{« ¶«y vÓ¶ Îù x{¶ã ¸a ãi« qun ¶l©¶, lm¶ ¶N« ÎLs¶ã hbc hs¹¶ hy, cCc ÎlÞ vÖ cg hH B∙ óá cl¹y lÕÎ o¹cl, ÎlËÎ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy.” V× vËy, «i ¶Êy BÒu ¶ãle hêi ë h¹i. ªlõ« ¸lÝ dƶ ªl«¶l ªl«¶l h˵ ¬éÎ ópi vÞ viÕÎ “ªiÒ¶ qu©¶ cï ®i¶l ®é ªl{î¶ã Îl{ KÕ riTu §ïc osCi ViT¶” vp ÎlSµ o½¶ l{m¶ã ¶Õ¶, clê clp¶ã clÆÎ BÇu ¾è¶ã ¸lݶl Be¬ vÒ ÎÕ hÔ cl« ¬×¶l, Låi ¬íi Be¬ L« BÇu Îlp¶l ÎLes hT¶ BÉ óTu LiÕu. rbc Êy clØ Bø¶ã ÎLT¶ c«s la hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã hp cn Îlñ qu©¶ ÎLs¶ã ¶éi Îlp¶l µlni Ϋ¶ L∙ ¶ã«y. ¸lp¶ã Be¬ Îles ¬éÎ cCi Îbi d« BÉ Bù¶ã BÇu h©u ¶lp vu«, h{¶ã ãiÊu ¬éÎ cs¶ d«s ¶lä¶ dpi lm¶ Îl{íc, Låi Lns cM¶ã Bi vÒ µlÝ« lsp¶ã cu¶ã. ¾uïÎ däc d{ê¶ã C¶l oC¶ã Buïc vp ¶Õ¶ cliÕu L¹¶ã, Îp¶ ói¶l ó¹i Î{í¶ã Îíi B©u hp c{íµ µlC BÊy. ªlõ« ¸lÝ vps ÎlM¶ã lsp¶ã cu¶ã, VÖ ói¶l vp ªlCi ãiC¬ c«¶l ãCc B∙ Bps ÎÈu Bi B©u Låi. ªlÊy ÎLs¶ã cu¶ã h¹¶l hè¶ã yT¶ Îܶl ¶l{ Îê, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu ¾è¶ã ¸lݶl ÎLï¶ ¶bµ ¬éÎ ¶mi ¶ps Îl× ca¶ã cñ« Ϋ Îlp¶l d∙ ÎLp¶ã.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã Bi ÎlM¶ã Îíi Îl©¬ cu¶ã, võ« L« Îíi ¶ãspi cö« B∙ ¶ãle ÎlÊy Îiն㠬éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp B«¶ã hí¶ Îiն㠬S¶ã clöi. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã ¶bµ óT¶ c¹¶l cö«, ¶ãg vps óT¶ ÎLs¶ã, ÎLs¶ã h߶ã lí¶ lë, Îl× L« ¾è¶ã ¸lݶl B«¶ã ¶ãåi yT¶ ÎLT¶ ãlÕ, ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp ¬Æc y µlôc lsp¶ã lËu B«¶ã clØ Î«y clöi: - ÷Õu ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y a¶ã clÞu ¶ãle hêi Îai Îl× B©u BÕ¶ ¶çi cg cluyÖ¶ ¶ãpy ¶py. ¤¶ã B∙ hp¬ cls Îa¶ ¬iÕu x∙ ÎSc ÎLǬ hu©¶ vps Ϋy ãiÆc, c߶ ¬ÆÎ ¬òi ¶ps ãƵ cCc cô Îæ d{íi ©¬. ¾è¶ã ¸lݶl cbi BÇu kla¶ã ¶gi. Ïsp¶ã lËu ¬S¶ã clöi ¬éÎ låi, l«i Ϋy a¬ ¬ÆÎ cl¹y L«. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã BÞ¶l ¶lny vps l¹ Îlñ, óç¶ã ¶liT¶ ÎlÊy B©u óT¶ c¹¶l cg óg¶ã ¶ã{êi ¶lny L«, ¬éÎ ÎliÕu ¶N Ϋy cǬ óns kiÕ¬ Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¾è¶ã ¸lݶl kTu ãäi: - Plô lsp¶ã, Îlêi ÎlÕ B∙ klȶ cʵ hS¬ Låi, ¬«u ¬«u L« klái cu¶ã Bi. ªliÕu ¶N Bg hp ªL{ê¶ã ®×¶l ¸a¶ã clb« - A ¸lݶ. ÷p¶ã qu«y h¹i ¶gi víi ¬éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬: - V{m¶ã ca¶ã ca¶ã hp¬ m¶ lÇu l¹ cȶ Îl˶ ¬éÎ clbÎ. ªlCi ãiC¬ Bg hp V{m¶ã ªlõ« ¢¶, ø« ¬SÎ ¶gi: - D¹. ¸a¶ã clb« cè¶ã cl¹y víi óé l¹ vp l¹ ÎlǶ BÊy {? A ¸lݶ BCµ: - Kla¶ã Îai c߶ µlni ë ÎLs¶ã cu¶ã ¶Çy ¬éÎ hCÎ. V{m¶ã ªlõ« ¢¶ ¶gi: - ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, ¶éi Îlp¶l oH óÞ µlC Ϋ¶, ¸a¶ã clb« ë h¹i ÎLs¶ã cu¶ã ¶ãuy liɬ hS¬. A ¸lݶ ¶gi: - ªai c߶ µlni clê Bîi ¬éÎ ¶ã{êi. ¾è¶ã ¸lݶl óiÕ¶ oSc ¬ÆÎ lái: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -492- - ¸s¶ ¬uï¶ clê cs¶ ÎL«i cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ µlni kla¶ã? A ¸lݶ ¬ÆÎ Bá BCµ: - V©¶ã, ÎlǶ ¶li ¶ãpy la¬ ¶«y xi¶ cCs óiÖÎ óÖ l¹. ¾è¶ã ¸lݶl lái: - ¸s¶ clê y hp¬ ã×? A ¸lݶ BCµ: - A¶l Ϋ B∙ ¶l˶ hêi, ÎlÕ ¶ps cò¶ã Îíi B©y víi cs¶. ¾è¶ã ¸lݶl ¶gi: - ¸s¶ B{« Îl«¶l kiÕ¬ cls ÎLÓ¬. ¾è¶ã ¸lݶl cǬ hÊy Îl«¶l kiÕ¬ Ki¬ Xp, óç¶ã ¶l«¶l Ϋy clЬ hua¶ ¬éÎ cCi, óæ xuï¶ã BÇu A ¸lݶ. A ¸lݶ oî l∙i ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎLC¶l o«¶ã óT¶. ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i. ¸lp¶ã kla¶ã ¶ãê ¾è¶ã ¸lݶl h¹i ¶lÓ¶ Ω¬ clЬ ãiÕÎ cs¶ ãCi ¬×¶l ¶l{ vËy, cCcl l«i ¶ã{êi x« quC, ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶ãuy ¶ã˵, véi ¶lny xæ vps cøu. Võ« Îíi ãiN« B{ê¶ã, clp¶ã B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy A ¸lݶ ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ Låi. ¾è¶ã ¸lݶl ãim kiÕ¬ BÞ¶l clЬ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy L« óSÎ hÊy Îl«¶l kiÕ¬, Ϋy ÎLCi vÓ¶ ¶S¬ clÆÎ cæ Ϋy kt Îlè, qu«y h¹i ÎlÊy A ¸lݶ B«¶ã ¶»¬ ÎLs¶ã vò¶ã ¬Cu, cC¶l Ϋy ÎLCi cñ« ¶p¶ã B∙ óÞ clЬ BøÎ. ªlõ« ¸lÝ cn ãi˶ quCÎ hí¶: - ªT¶ la¶ qu©¶ ki«, ãiÕÎ clÕÎ cl« Ϋ, la¬ ¶«y Ϋ Îíi hÊy ¬¹¶ã ¬i B©y! ªlÊy hp ªlõ« ¸lÝ, ¾è¶ã ¸lݶl Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - Plni, ÎLÓ¬ Îù hp Ï{¶ã ªL{ê¶ã ªlp¶l, ¶ãpy la¬ ¶«y lïi óÊÎ c˵ ¶lp ¶ã{mi cø viÖc L« Ϋy Bi. ÷gi xs¶ã, ¶lp vu« ¶lS¬ ¶ãliÒ¶ ¬SÎ h¹i. Ï«i ÎT¶ ÷éi ãiC¬ cl¹y h¹i ¬uï¶ kÐs Ϋy ªlõ« ¸lÝ, óÞ BC hua¶ ¬éÎ cCi. ¸n l«i BÒu óS¶ ÎlM¶ã L« x«. PlÈy Ϋy µlni ¬éÎ cCi, ªlõ« ¸lÝ ¬b« Îl«¶l kiÕ¬ B«¶ã BÞ¶l clЬ vps BÇu ¾è¶ã ¸lݶl, A ¸lݶ ¬ë ¬SÎ ÎLa¶ã ÎlÊy, cï ã{î¶ã lÕ oøc ó׶l oi¶l, ¶lny h¹i a¬ clÆÎ hÊy ¾è¶ã ¸lݶl, h« hí¶: - A¶l ¬uï¶ ãiÕÎ µlô lsp¶ã, xi¶ ãiÕÎ e¬ ÎL{íc... Ï«i ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Îá vH klȶ cÇu. ÷p¶ã cl{« ¶gi døÎ hêi B∙ clÕÎ ãiÊc, ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ªlÊy cC¶l Ϋy ¶p¶ã ¬Cu clny L« LÊÎ ¶liÒu ÎLs¶ã h߶ã óÊÎ ¶lÓ¶, Ϋy ÎLCi klH BÈy ¬éÎ cCi, ¾è¶ã ¸lݶl ¶ã∙ ¶ãö« óS¶ L« B»¶ã x«. ªlõ« ¸lÝ ½¬ hua¶ A ¸lݶ dËy, Biɬ hua¶ ¬Êy clç yÕu luyÖÎ cg hiT¶ c«¶ Îíi cC¶l Ϋy óÞ Îl{m¶ã, BÉ cǬ ¬Cu h¹i. ÷lê vËy, ¬Cu Î{mi kla¶ã µlu¶ L« ¶N«. ¸lp¶ã ¬gc Îbi hÊy Îluïc Ki¬ ªl{m¶ã ¸lØ ÏuyÕÎ L« LÞÎ cls ¶p¶ã, vp xÐ v¹Î Cs óäc clç vÕÎ Îl{m¶ã. A ¸lݶ dǶ dǶ Îضl dËy. V{m¶ã ªlõ« ¢¶ vp ¬Êy ÎT¶ ÷éi ãiC¬ Bì ¾è¶ã ¸lݶl dËy, cl¹y ÎlM¶ã L« ¶ãspi cö«. ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶: - ¸l¹y Bi B©u? ¸lp¶ã BÞ¶l BÆÎ A ¸lݶ xuï¶ã, Buæi Îles. A ¸lݶ a¬ clÆÎ hÊy cæ clp¶ã, klgc v«¶ hm¶: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -493- - §õ¶ã ãiÕÎ cl« e¬, Bõ¶ã ãiÕÎ cl« e¬! ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ h¹i, Îlp¶l B∙ óÞ µlC Îíi ¶mi, clSc ¾è¶ã ¸lݶl kla¶ã Îsp¶ ÎC¶l ¬¹¶ã, Îuy kla¶ã µlni clݶl Ϋy Ϋ ãiÕÎ, ¶l{¶ã Îlè cl« cò¶ã ¶l{ óCs BÒ¶ Låi. ÷p¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã Ϋ kla¶ã ¶T¶ BÉ ¶p¶ã B«u h߶ã ÎlT¬, ¶ãlÜ xs¶ã, clp¶ã hiÒ¶ ãËÎ BÇu BCµ: - ¸ò¶ã B{îc. A ¸lݶ yT¶ ÎLÝ ¬éÎ hCÎ, h¹i clÕÎ ãiÊc hiÒ¶. ªlÊy cCc ¶mi ÎLs¶ã cu¶ã BÒu B¹i hs¹¶, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “A ¸lݶ óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã kla¶ã «i ÎLa¶ã ¶s¬ cls, ÎÊÎ µlni Îsi ¬¹¶ã, ó©y ãiê Ϋ Bp¶l µlni ½¬ ¶p¶ã Be¬ vÒ ¶lp l∙y l«y.” ¸lp¶ã hiT¶ ½¬ ¶p¶ã L« klái lsp¶ã cu¶ã. rbc Êy B∙ o«¶ã c«¶l ó«, clp¶ã ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶l׶ ÎlÊy ¶ö« ãgc ÎLêi oC¶ã Lùc ¶l{ ó«¶ ¶ãpy, B©u B©u cò¶ã cg ÎiÕ¶ã klgc Îl«¶, clSc qu©¶ ¼i¶l Îp¶ ó¹i, Îlõ« cm c{íµ ógc cñ« d©¶ clb¶ã. Kli vÒ Îíi B{ê¶ã ¸lݶl §iÒ¶ ªö, ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ¶ãåi clê Bîi. ªl«¶l ªl«¶l ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ h¹i ½¬ ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi vÒ, Îá vt kla¶ã vui, ÎiÕ¶ Îíi ãǶ ¬íi l«y hp A ¸lݶ, vT¶l vCs lái: - ªlñ cʵ cñ« lsp¶ã BÕ B©u? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - A¶l kla¶ã ãiÕÎ y. ªiTu ca ¶{m¶ã hp¬ m¶ ÎLa¶ã ¶s¬ ¶p¶ã lé. Uyɶ ÷li ¶l˶ hêi ½¬ A ¸lݶ vps ÎLs¶ã ¶lp ÎLs¶ã. ªl«¶l ªl«¶l h¹i lái: - ª¹i o«s «¶l kla¶ã ãiÕÎ? ªÇ¶ ¶ãǶ ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ clØ Î«y vps óT¶ ÎLs¶ã ¶gi: - ÷p¶ã yTu cÇu «¶l Bõ¶ã ãiÕÎ. ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶ ¶gi: - ÷p¶ã, ¶p¶ã hp «i? ª¹i o«s «¶l h¹i ¶ãle hêi ¶p¶ã? ªlõ« ¸lÝ cl{« ÎLn hêi, Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¼éÎ ca cs¶ ãCi Bѵ BH ¶l{ ÎlÕ, ιi o«s h¹i quÌ Î«y ¶l{ vËy? ¾{ µlô, óøc l׶l ¶p¶ã lä« B©u? ¸g Be¬ Îles B©y kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ L« liÖu hi« hÞ«. Ïp ªlÝcl ªlñ c߶ ¬uï¶ Bè« ¶N« ¶l{¶ã ÎlÊy oSc ¬ÆÎ cñ« ªl«¶l ªl«¶l vp clp¶ã BÒu ÎLÞ¶l ÎLä¶ã va cè¶ã hiÒ¶ hÌ h{ìi L«, c©¬ ¬iÖ¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ lái: - ®øc l׶l ã× ÎlÕ? Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¸a ¶{m¶ã Êy vH ãiái hS¬. ªai B∙ B{îc ÎLa¶ã ÎlÊy Îʬ l׶l cñ« ¶p¶ã vH Êy Låi, Îlùc hp Bѵ va cè¶ã. ªl«¶l ªl«¶l xÕcl ¬SÎ hT¶ lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã Bi vps ¶lp ÎLs¶ã. Ïp ªlÝcl ªlñ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ÎlÌ h{ìi hSc BÇu. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -494- ªlõ« ¸lÝ vÒ µl߶㠶ãlØ ¶ãmi ãi©y hCÎ. rbc ÎLêi oSµ oC¶ã Îá, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni lʵ Îʵ cl¹y vps ÎLs¶ã kTu ãäi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¾« ÎL¹i clñ óSÎ B{îc ªlCi ãiC¬ V{m¶ã ª{í¶ã ÷ãliT¶, B∙ dÓ¶ ói¶l Bi ¬ë cö« ªuyT¶ Vâ ¼a¶ Låi. ªlõ« ¸lÝ ¶lny hT¶, véi lái: - ÷ãlÜ« qu©¶ B∙ vps Îlp¶l cl{«? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - r{u ªa¶ ¼Ó¶ Î{í¶ã qu©¶ B∙ vps Låi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ï«y hS¬, clb¶ã Ϋ L« ¶ãlT¶l Bg¶ Bi. Ï«i ¶ã{êi Bi L« ¶ãspi klCcl on¶l. Ïp ªlÝcl ªlñ ¶gi: - ¾{ µlô cø yT¶ ÎLÝ, vÒ viÖc ÎLa¶ã ¶s¬ cCc ca ¶{m¶ã ë ¶lp B∙ cg Bå BÖ µlô ÎLCcl. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu Îá vH ó»¶ã h߶ã. ªL{íc ki« ªlÞ vÖ ÎL{ë¶ã cñ« ¾è¶ã ¸lݶl, ÎLs¶ã kli ªlõ« ¸lÝ BiÒu Bé¶ã ¶ã{êi ÎiÕµ ø¶ã ¾Ê¬ V{m¶ã, ªL׶l ªl«¶l ªLbc kla¶ã lÒ Îl«¬ ãi« Îíi, ouïÎ ¶ãpy clØ klg« ÎLCi cö« µl߶㠶ãåi ¬éÎ ¬×¶l óT¶ ÎLs¶ã kla¶ã ¶ãle vp cò¶ã kla¶ã lái l«¶ Îíi cCc Îi¶ Îøc. ªlÊy y c߶ ¶lí ¬éÎ clbÎ m¶ Bøc cñ« clñ cò, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã kla¶ã ¬iÔ¶ c{ì¶ã óSÎ µlô ÎLCcl ca¶ã viÖc ã×. rbc Êy, ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªliÕÎ r« ÏC¶ cl{« vÒ. ªlõ« ¸lÝ dÓ¶ clp¶ã ¸©¬, Ïå QuÕ ÷«¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni óï¶ ¶ã{êi Bi L« ¶ãspi §¹i ¼i¶l ¼a¶, ÎLT¶ ÎLêi ¬©y Be¶ µlñ kݶ, ÎuyÕÎ ó«y µlʵ µlíi, ÎLT¶ B{ê¶ã Îp¶ ói¶l ó¹i Îïi cl¹y ÎC¶ hs¹¶ klSµ ¶mi. ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi cl¹y qu« h« hí¶: - ¸lݶl D{m¶ã ¼a¶, ªÒ Ïs« ¼a¶, §å¶ã ªLùc ¼a¶ BÒu ¬ë µl«¶l L« Låi. ÷¨¬ ¶ã{êi Bi B{îc ¬éÎ qu∙¶ã B{ê¶ã, cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ÎlÊy ó¹i ói¶l Îl{« ÎlíÎ dǶ. ÷ãspi cö« cCc ¶lp óCcl Îݶl BÒu dC¶ ãiÊy viÕÎ: “Vܶl X{m¶ã ¶ãuyT¶ ¶iT¶ ªlu˶ B¹i v{m¶ã v¹¶ v¹¶ ÎuÕ” D©¶ clb¶ã Ϋy cǬ l{m¶ã ls« Bø¶ã clùc ë l«i óT¶ hÒ B{ê¶ã, ÎiÕ¶ã ls«¶ la v«¶ã hT¶ ¶l{ oʬ Bé¶ã. ¸g ¶lp c߶ ópy L{îu vp ÎlÞÎ L« cö« BÉ ñy h¹s ¶ãlÜ« qu©¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi víi Ïå QuÕ ÷«¬ L»¶ã: - ÷l©¶ Ω¬ ¶l{ vÇy, hp¬ o«s ¾Ê¬ V{m¶ã kla¶ã Îlp¶l ca¶ã cm clí? r¹i Bi B{îc ¬éÎ hbc ¶N«, µlÝ« ÎL{íc ÎiÕ¶ã Îè vp v«¶ã déi, ¬Êy ¶ãl׶ ¶ã{êi då¶ d˵ Bi Îíi, ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªliÕÎ r« ÏC¶ Bi BÇu, B»¶ã o«u hp cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ ë ÎLs¶ã ¶éi Îlp¶l ®Sc Ki¶l, Bi Îíi B©u hp Bg¶ BC¶l qu©¶ ¼i¶l Îíi Bg, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ, «i ¶Êy BÒu ls«¶ la. ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶gi: - ¾Ê¬ V{m¶ã oSµ Îíi ¶mi Låi! Võ« døÎ hêi, µlÝ« ÎL{íc B∙ cg ¬Êy ¶ã{êi cìi ¶ãù« µli Îíi. ¼éÎ ÎT¶ ói¶l ÎïÎ cñ« ¶ãlÜ« qu©¶ Ϋy cǬ hC cê hí¶, ÎLT¶ BÒ “¸lÕ ª{í¶ã Qu©¶ rý”, óï¶ clN ÎlËÎ hí¶. rý ÷l«¬ ¬Æc Cs ¬pu vp¶ã, µli ¶ãù« Îíi. ªlõ« ¸lÝ cn ¬õ¶ã kTu Îs: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -495- - §¹i c«! Råi clp¶ã ¶lny ¶ã«y Îíi µlÝ« ÎL{íc ¶ãù«. rý ÷l«¬ ãiùÎ ¬×¶l ¶l{¶ã kli ¶l׶ ÎlÊy ¬ÆÎ clp¶ã, ó̶ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã BÊÎ, c{êi ¶gi: - ¸lb Ï«i, clb hp ¶ã{êi Bø¶ã BÇu ca¶ã µlC vì Îlp¶l ¶py BÊy! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §¹i qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã BC¶l Îíi, qu©¶ ¼i¶l BÒu l∙i oî BÇu lp¶ã, ÎiÉu BÖ cg ca¶ã h«s ã× vÒ viÖc Êy B©u? Ï«i ¶ã{êi ¶S¬ Ϋy ¶l«u ÎLß cluyÖ¶ B{îc vpi c©u B∙ ÎlÊy r{u ÷lÊÎ Ïæ, ¶ãpy ÎL{íc Îõ¶ã ãƵ clp¶ã ë ÎLT¶ ¶bi r∙s ÷lp vp ªlai ªlu ¾m¶, ªlai Ïy ¼Ó¶, A¶ §¹i ¶{m¶ã vp A¶ ªiÉu ªuÖ cè¶ã Bi Îíi ¶mi. Ai ¶Êy BÒu Ϋy óÆÎ ¬ÆÎ ¬õ¶ã. ¼äi ¶ã{êi B«¶ã lp¶ luyT¶ vui vt, óç¶ã ¶ãle cg ÎiÕ¶ã Îè vp v«¶ã Bé¶ã vp ÎÊÎ cn qu«¶ ói¶l la hí¶: - §¹i V{m¶ã B∙ Îíi. §¹i V{m¶ã B∙ Îíi! ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã o«¶ã ¬éÎ óT¶, ÎlÊy lm¶ ÎL¨¬ kþ ói¶l Bi BÇu ¬ë B{ê¶ã. rý ªù ªlp¶l BÇu Béi ¶g¶ hC, ¬×¶l klsCc Cs Îmi, cìi cs¶ ¶ãù« a, Îõ cö« §Sc ªlS¶ã ¼a¶ Bi Îíi. rý ÷l«¬ ÎiÕ¶ hT¶ klH ¶gi ¬Êy hêi. rý ªù ªlp¶l c{êi ¶gi: - Ï«y hS¬, ¬êi clb e¬ lä ViT¶ h¹i B©y. rý ÷l«¬ vÓy Ϋy ãäi. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ l«i ¶ã{êi. rý ªù ªlp¶l c{êi ¶gi: - ¸lb ViT¶, clb h˵ ca¶ã cp¶ã hí¶! ¾«s kla¶ã cg ¶ãù« {? ÷gi xs¶ã, ¾Ê¬ V{m¶ã ¶lny xuï¶ã BÊÎ ¶l{ê¶ã c{m¶ã ¶l{ê¶ã ¶ãù« cls ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã véi vp¶ã cn¬ ι. ¼äi ¶ã{êi BÒu ls«¶ la v¹¶ ÎuÕ. rý ªù ªlp¶l cìi cs¶ ¶ãù« klCc. Råi ¬äi ¶ã{êi lé vÖ ¾Ê¬ V{m¶ã Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ªlõ« ªliT¶ ¼a¶. ¾Ê¬ V{m¶ã qu«y BÇu h¹i ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¸lb ¶si Îles ý clÝ cñ« Îl©¶ µlô. ªai Îlõ« hÖ¶l cñ« ªLêi! ÷gi Bs¹¶, ¾Ê¬ V{m¶ã hSµ ÎT¶, ãi{m¶ã cu¶ã, ¶lS¬ clN ªliT¶ ÎLT¶ cæ¶ã Îlp¶l, óS¶ hua¶ ¬éÎ µlCÎ ÎLb¶ã hiÒ¶. ªlǶ hùc cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ki¶l ¶ã{êi, ¬òi ÎT¶ Bg xuyT¶ ¶ã˵ óøc Î{ê¶ã Îlp¶l. QuǶ lè¶ã h¹i ls«¶ la hǶ ¶N«. Kli Îíi §Sc ªlS¶ã ¼a¶, ªlCi ãiC¬ V{m¶ã §øc Ïs« B∙ dÓ¶ ó« ÎL¨¬ ÎT¶ ¶éi ãiC¬ µlñ µlôc ¶ãlT¶l Bg¶. ¾Ê¬ V{m¶ã vbÎ Lsi xuï¶ã BÊÎ, cn c{êi Låi ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¸lb ViT¶, låi ¶¨¬ ¶ãsCi clb ãƵ Îai ë ªliɬ ª©y, clb cg ¶ãê Îíi ¶ãpy la¬ ¶«y kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §¹i V{m¶ã klSc Îlp¶l B¹i ¶ãliÖµ, cCc ¶l©¶ oÜ Îløc Îlêi BÒu B∙ oí¬ óiÕÎ cg ¶ãpy ¶«y Låi. Ïä clØ kla¶ã ¶ãê o«s h¹i ¶l«¶l clg¶ã BÕ¶ ÎlÕ ¬p Îlai. rý ªù ªlp¶l vç Ϋy cn c{êi, óç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi cl¹y Îíi óCs cCs: - ®È¬ B¹i v{m¶ã, cg ¬éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶gi, y B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy ¾è¶ã ¸lݶl cl¹y vÒ µlÝ« ¶bi ¼«i ¾m¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -496- rý ªù ªlp¶l qu«y BÇu h¹i ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¸lb ViT¶, clb Be¬ ¶ã{êi Bi ÎLgc ¶∙ ¾è¶ã ¸lݶl vÒ B©y. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªu©¶ hÖ¶l. ¸lp¶ã vÓy Ϋy ¬éÎ cCi, óä¶ Ïå QuÕ ÷«¬ véi Bi Îles hiÒ¶. ¾ù ÎlËÎ ¼«i ¾m¶ clØ hp ¬éÎ ¶ãä¶ Båi ¶lá. ªlõ« ¸lÝ cè¶ã cCc vÞ lps kiÖÎ kli hT¶ Îíi Bضl Båi BÒu ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, v× ÎlÊy d{íi cp¶l c©y cæ Îlô, cg l«i ¶ã{êi ÎLes cæ hm hN¶ã. ¼éÎ ¶ã{êi Îgc xâ« xuï¶ã µlñ hʵ cn ¬ÆÎ ¬òi, ¬×¶l ¬Æc óps ÎLS¶ã, Cs cC¶l h«¬, quǶ ¶liÔu ÎLS¶ã, cl©¶ ÎLCi kla¶ã Bi ãipy, cl©¶ µlni xá cliÕc ãiÇy ¬òi vua¶ã ¬pu lå¶ã. rËÎ Îgc L« xe¬, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ÎlÊy ¶ã{êi Bg Bb¶ã hp vu« ¾è¶ã ¸lݶl, ÎL{íc ¶ãùc a¶ã Ϋ cg viÕÎ ¬Êy d߶ã clN ó»¶ã ¬Cu ¶l{ o«u: “ªLÓ¬ Îõ ¶ãpy B¨¶ã qu«¶ã Îíi ãiê B∙ ¬{êi óny ¶¨¬, óÞ BÞcl qu©¶ x©¬ ¶l˵ ¶éi BÞ« óï¶ óT¶, Låi ¶ãlÞcl ÎÆc h¹i BC¶l Îíi ki¶l o{. ªLÓ¬ Îuy Bøc ó¹c, ¬«¶ã Îéi víi ÎLêi ¶l{¶ã cò¶ã ds quǶ ÎlǶ hp¬ hì viÖc ¬p ¶T¶. ªLÓ¬ clÕÎ Låi, c߶ ¬ÆÎ ¬òi ¶ps ãƵ cl{ vÞ Îæ ÎiT¶ d{íi ©¬ µlñ ¶T¶ ÎLÓ¬ µlni óá v{m¶ã ¬∙s, µlñ Îgc xuï¶ã cle ¬ÆÎ, µlg ¬Æc cls ãiÆc µl©¶ Îl©y ÎLÓ¬ ¶l{¶ã xi¶ Bõ¶ã hp¬ Îæ¶ Îl{m¶ã BÕ¶ ¬éÎ ¶ã{êi d©¶ ¶ps.” ªlõ« ¸lÝ cǬ Îê luyÕÎ Îl{ hT¶ Bäc ÎLs¶ã h߶ã LÊÎ Bçi ls«¶ã ¬«¶ã. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “§¹i Îlè Îõ l«i ¬{mi ¶¨¬ ¶«y, ó©y ãiê ¬íi B{îc dÞµ óCs µlôc, BC¶ã hH Ϋ µlni vui ¬õ¶ã ¬íi µlni ¶l{¶ã ÎlÊy kt Îlè clÕÎ ¬éÎ cCcl ói Îln¬ ¶l{ vËy Ϋ cò¶ã ÎlÊy óåi låi xbc Bé¶ã ÎLs¶ã h߶ã.” ¸lp¶ã Îlë dpi Låi ¶gi: - ¾«s ó©y ãiê a¶ã h¹i ¶gi B¹s Bøc quC, kluyT¶ Bõ¶ã hp¬ Îæ¶ Îl{m¶ã BÕ¶ ¬éÎ ¶ã{êi d©¶ ¶ps! ÷Õu a¶ã oí¬ óiÕÎ Îl{m¶ã ÎiÕc óC ÎC¶l, kla¶ã BÉ cls ÎliT¶ l¹ hǬ Îl«¶ Bgi LÐÎ, Îl× B©u BÕ¶ ¶çi xny L« cm où ¶l{ ¶ãpy ¶«y. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¶ã{êi ÎLes cæ ë óT¶ ãgc ki« hp ¬éÎ viT¶ ªlCi ãiC¬ BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïsp¶ã BÕ ¶py hbc clÕÎ clØ cg ¬éÎ ªlCi ãiC¬ lÇu c¹¶l, ÎlËÎ hp céÎ “dËu ds ó׬ hes” cg klCc! ¸lb¶ã µln¶ ÎliT¶ hý, kla¶ã c߶ ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps lÕÎ h߶ã ÎLu¶ã Îlp¶l hbc ¶Çy! A¶l ªlS¶ã Ïni, kliT¶ã cCi xCc ¶py L« ¶ãspi ki«, Bõ¶ã BÉ cls ¶ã{êi klCc x©¬ µl¹¬ vp hp¬ ¶lôc. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni v©¶ã hêi hp¬ Îles hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ µli ¶ãù« ÎLë vÒ óCs cCs cls ¾Ê¬ V{m¶ã l«y. rý ªù ªlp¶l B∙ vps ÎLs¶ã cu¶ã. ¸lp¶ã Îíi cö« cu¶ã, óä¶ c˶ vÖ ¶l˶ B{îc, cu¶ã kݶl B{« clp¶ã vps ¶éi cu¶ã. rbc Êy rý ªù ªlp¶l B«¶ã ¶ãåi ÎLT¶ ãlÕ. ¼éÎ ÎliÕu ¶iT¶ Cs ¬ò clضl ÎÒ Bø¶ã c¹¶l. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ vps, rý ªù ªlp¶l véi lái: - ¸lb ViT¶ B∙ vÒ BÊy p? ÷lp vu« B©u? §{« y vps B©y? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Vu« ¾è¶ã ¸lݶl B∙ Îù ni Låi ¹. ÷ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y hCÎ, ªù ªlp¶l hiÒ¶ cǬ hÊy di cliÕu cñ« ¾è¶ã ¸lݶl hT¶ xe¬. ÷ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ Bø¶ã c¹¶l óç¶ã µlôc xuï¶ã BÊÎ klgc hgc ouýÎ clÕÎ ãiÊc ιi clç. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -497- ªù ªlp¶l ¶gi: - ªlCi Îö BÊy. ªlõ« ¸lÝ véi vùÎ ªlCi Îö dËy. ªù ªlp¶l h¹i ¶gi: - ªlCi Îö cg óiÕΠιi o«s ¶lp vu« ¬ÊÎ ÎliT¶ l¹ kla¶ã? ªlCi Îö BCµ: - V× µlô lsp¶ã Îai dè¶ã hǬ óä¶ ãi«¶ ÎlǶ, ¶l{ ¸lu DiÖ¶ ÷ls clM¶ã l¹¶. rý ªù ªlp¶l c{êi ¶gi: - ª« cò¶ã óiÕÎ hS¬. ÷gi xs¶ã, ¾Ê¬ V{m¶ã h¹i ¶ãliT¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¶gi ÎiÕµ: - ÷gi cls cËu óiÕÎ, µlô lsp¶ã cñ« cËu võ« lå Bå võ« Îp¶ ¶lÓ¶ kliÕ¶ ¶l©¶ d©¶ ÎliT¶ l¹ B«u klæ óiÕÎ ó«s. ÷ãpy la¬ ¶«y, µlô lsp¶ã cËu clÕÎ ÎLes ¶l{ vËy LÊÎ ói BCÎ. ÷l{¶ã y h¹i v× ¬{êi óny ¶¨¬ ÎLêi cg óiÕÎ lp¶ã ¶ãl׶ lp¶ã v¹¶ ¶l©¶ óÞ Cµ óøc ¬p µlni clÕÎ ÎLes, h¹i cp¶ã ói BCÎ lm¶ ¶N«. ªlCi Îö cbi BÇu ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬éÎ hCÎ h©u, ¬íi ¶gi: - ÷Õu vËy, a¶ã Be¬ Îai L« xö ÎLn¬ Bi! ªlÊy ÎlCi Îö cø¶ã cæ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni hs ¶ã¹i Îl«y. ªù ªlp¶l ¶gi: - ¸Ëu c߶ ¶lá, kla¶ã hp¬ ¶T¶ Îéi ÎL¹¶ã ã×. ª« kla¶ã va cí ãiÕÎ ¶ã{êi. ªlCi Îö ¶gi: - ÷Õu vËy, Îai xi¶ a¶ã ¬Êy BiÒu ¶py. ªù ªlp¶l BCµ: - ¸Ëu Îlö ¶gi cls Ϋ xe¬. ªlCi Îö ¶gi: - Xi¶ a¶ã Bõ¶ã ki¶l Bé¶ã Îíi h¨¶ã ÎȬ Îæ ÎiT¶ Îai, vp cla¶ cÊÎ µlô lsp¶ã cè¶ã ¬Óu Îl©¶ Îai B{îc Î{m¬ ÎÊÎ. ªù ªlp¶l BCµ: - ÷lN¶ã BiÒu Bg, cËu kla¶ã xi¶, Ϋ cò¶ã oH hp¬ ¶l{ ÎlÕ. ªlCi Îö h¹i ¶gi: - ¸ß¶ ¬éÎ BiÒu ¶N«, xi¶ a¶ã Bõ¶ã cg clЬ ãiÕÎ óõ« ¶lN¶ã d©¶ clb¶ã va Îéi. ªù ªlp¶l hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi ¬éÎ låi ¬íi ¶gi: - ¸Ëu hp ÎLt cs¶ cg klCc. Kla¶ã liÉu ¬éÎ ÎÝ ã×! ¸Ëu cg óiÕΠΫ hp l¹¶ã ¶ã{êi ã× kla¶ã? ª« B©y cò¶ã hp d©¶ clb¶ã vp clݶl cb¶ã Ϋ d©¶ clb¶ã B©y B∙ ca¶ã µlC ki¶l Îlp¶l, cËu cg óiÕÎ kla¶ã? ªlCi Îö BCµ: - ÷l{ vËy, a¶ã kla¶ã ó«s ãiê ãiÕÎ clgc ¶l©¶ d©¶ µlni kla¶ã? ªù ªlp¶l óç¶ã cëi Cs L«, B{« v«i cls ¬äi ¶ã{êi xe¬ ¶lN¶ã vÕÎ ÎlÑs óÞ B߶ väÎ ÎLa¶ã LÊÎ Lè¶ã oî, Låi ¬íi kÉ cls ÎlCi Îö ¶ãle: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -498- - ª« vï¶ dÜ hp ¬éÎ ¶ã{êi d©¶ hp¶l óÞ Îl«¬ qu«¶ a h¹i BC¶l B˵ BÕ¶ clÕÎ Bi oï¶ã h¹i, lÔ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã vÕÎ Îl{m¶ã ¶Çy hp µlÓ¶ uÊÎ kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc, ¬íi ¶æi hT¶ µln¶ hs¹¶. Ïõ, cl« cñ« cËu ãin ¶l©¶ ãin ¶ãlÜ«, ¬ë ¬iÖ¶ã hp Îl{m¶ã ¬Õ¶ ¶l©¶ d©¶ ¬p ÎLs¶ã qu©¶ Béi Ϋ, «i «i cò¶ã hp ¶¹¶ ¶l©¶ cñ« cl« cËu BÊy. ªlCi Îö cbi BÇu kla¶ã dC¬ ÎLn hêi. ¼Æc Cs vps, ªù ªlp¶l h¹i ¶gi: - ¸Ëu Bi L« Bi. ªlÊy cËu hp ÎlCi Îö cñ« ÎiT¶ lsp¶ã BÕ, Ϋ vÓ¶ vui h߶㠵ls¶ã cls cËu v{m¶ã Î{íc BÉ cËu óiÕÎ clb¶ã Ϋ, ¶l©¶ d©¶ kls«¶ lå¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ®©y ãiê óiÕÎ µls¶ã cls cËu v{m¶ã Î{íc ã× ¶lØ? A, cl« cËu B∙ liÕ¶ ãi«¶ã om¶ cls Ϋ Îl× µls¶ã cls hp¬ ªï¶ã V{m¶ã vËy. ªlCi ãiC¬ ªps Ïg« ªluǶ Bø¶ã c¹¶l ¶gi: - ¼«u quú xuï¶ã ι m¶ ®Ö l¹ Bi. ªlCi Îö ãi˶ dN ¶l׶, óç¶ã qu«y Ϋy ÎCÎ ¬éÎ cCi ÎlËÎ ¬¹¶l. ¼ÆÎ ªps Ïg« ªluǶ liÖ¶ ¶ã«y ¶¨¬ vÕÎ ¶ãg¶ Ϋy, ªù ªlp¶l cn c{êi ¶gi: - Ï«y hS¬, ãi«¶ ÎÆc óÊÎ ÎLu¶ã óÊÎ ¶ãlÜ« BC¶ã ¨¶ ÎCÎ hS¬! ®©y B©u, Be¬ ÎT¶ µln¶ ÎÆc ¶py L« ÎLn¬ ¶ã«y! ¾î l∙i BÕ¶ ¶çi oSc ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ Bi, ªps Ïg« ªluǶ quú ¶ã«y xuï¶ã, vCi hi« hÞ«, BÇu L˵ xuï¶ã ÎlÒ¬, ÎLC¶ clny ¬Cu LÊÎ ¶liÒu. ªù ªlp¶l BC hé¶ ¬éÎ v߶ã, quCÎ hí¶: - ®{íc L« ¶ãspi ki«, Îõ ¶«y Ϋ c߶ óSÎ ãƵ oH ¬æ óô¶ã ó«¶l xCc ¶ã{mi ¶ã«y! ªps Ïg« ªluǶ ãiä¶ã ¶gi Lu¶ ó©y óÈy BCµ: - D¹, d¹... Y h¹i vCi ¬Êy cCi, véi hèi L« ¶ã«y. ªlCi Îö ¶ãlT¶ã ¶ã«¶ã Bi Îles L«. ªù ªlp¶l võ« c{êi võ« ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ªl»¶ã óÐ Êy klC cø¶ã cái BÊy. ª« ÎlÝcl ¶lN¶ã Bø« ÎLt cg cïÎ klÝ ¶l{ ÎlÕ. ¾Ê¬ V{m¶ã h¹i qu«y vÒ µlÝ« o«u ¶gi víi qu©¶ o{ hè¶ ªï¶ã ÏiÕ¶ ¾Ccl L»¶ã: - ÷ãle ¶gi ¾è¶ã ¸lݶl cg c߶ ¬éÎ vÞ ca¶ã clb«, o«s Ϋ kla¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ ¶p¶ã. ªlõ« ¸lÝ véi Bì hêi: - Ïsp¶ã BÕ B∙ clÆÎ BøÎ ¬éÎ cC¶l Ϋy cñ« ¶p¶ã Låi. Kli ¶ps hp¶l ¬¹¶l, e¬ oH dÓ¶ ¶p¶ã Îíi B©y vʶ «¶ B¹i v{m¶ã. ªù ªlp¶l c{êi ¶gi: - §{îc, B{îc, ca¶ã h«s cñ« clb LÊÎ hí¶, Ϋ B«¶ã ¶ãlÜ kla¶ã óiÕÎ hÊy ã× BÉ Îƶã cls clb ¬íi xø¶ã BC¶ã, Îl× ÎiÖ¶ B©y Ϋ Îl{ë¶ã hua¶ ¸a¶ã clb« cls clb BÊy. ªlõ« ¸lÝ xÊu læ, ʵ b¶ã BCµ: - Kla¶ã, kla¶ã... e¬... ªï¶ã ÏiÕ¶ ¾Ccl c{êi ¶gi: - ¸g ÎlÕ ¬p clb ViT¶ B∙ xÊu læ Låi. Ïp, lp, dè o«s «¶l lè¶ã vÓ¶ hp ãiíi ÎliÕu ¶iT¶. r{u Î{í¶ã qu©¶ vp ¬Êy vÞ ¶N« ca¶ã h«s cò¶ã hí¶ hS¬ ¬p B¹i v{m¶ã clØ Îl{ë¶ã cls ¬çi ¶ã{êi ¬éÎ ¶p¶ã cu¶ã ¶N Îlai. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -499- ÷ãle hêi ¶gi cñ« qu©¶ o{ hè¶ l׶l ¶l{ cg vt cl©¬ óiÕ¬ ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶, B{« ¬SÎ ¶l׶ ÏiÕ¶ ¾Ccl, ÎlÊy y c«s kla¶ã BÇy ó« Îl{íc, cl©¶ µlni ÎläÎ, ¶T¶ Bi kl˵ kliÔ¶ã, Ϋy y cǬ ¬éÎ c©y ãËy, ¬ÆÎ lmi dpi vp ¶lá, Bai ¬SÎ Îi¶l kla¶ ¶l׶ ¬×¶l ¬Ø¬ c{êi. §«¶ã hbc rý ÷l«¬ ë ¶ãspi lʵ Îʵ cl¹y vps hí¶ Îiն㠶gi: - §¹i V{m¶ã, r{u Î{í¶ã qu©¶ cè¶ã ¬Êy ¶ã{êi ¶N« hp¬ quC hS¬. ªù ªlp¶l lái: - ViÖc ã× ÎlÕ? rý ÷l«¬ BCµ: - r{u Î{í¶ã qu©¶ vp ¬Êy ¶ã{êi ¶N« Bi óSÎ óí cCc qu«¶ µlb lé, Be¬ vÒ ÎL« Îʶ, óSÎ ãi« B׶l ¶¹¶ ¶l©¶ µlni BT¬ ÎiÒ¶ ó¹c Îíi cluéc, cg ¬éÎ oï ¶ã{êi quC ¶ãlÌs cluéc kla¶ã ¶æi B∙ óÞ cCc vÞ Êy xö ÎLn¬ Låi. ªï¶ã ÏiÕ¶ ¾Ccl c{êi ¶gi: - ¸Cc «¶l Êy L« oï¶ã vps clÕÎ, ly oi¶l LÊÎ ¶liÒu ¬íi c{íµ B{îc ãi«¶ã om¶ ¶Çy, dè cg hp¬ óËy kiÕ¬ clbÎ ÎiÒ¶ BÉ ÎiTu µl«, cò¶ã kla¶ã µlni hp quC BC¶ã! rý ÷l«¬ ¶æi ãi˶ ¶gi: - Kla¶ã ÎlÉ BÉ cls cCc «¶l Êy hp¬ óËy ¶l{ ÎlÕ B{îc. ÏiÖ¶ ãiê Gi«¶ã ÷«¬ cl{« æ¶ BÞ¶l, ¾m¶ Ïni Qu«¶ Î{í¶ã ÷ãa ª«¬ QuÕ cl{« BÇu lp¶ã, h߶ã d©¶ ls«¶ã ¬«¶ã ¬p ¶ã{êi cǬ qu©¶ clØ ¬uï¶ µlCÎ Îpi c{íµ cñ« ¶l{ ÎlÕ o«s B{îc? ªï¶ã ÏiÕ¶ ¾Ccl c{êi ¶l¹Î ¶gi: - Ïä ¬uï¶ µlCÎ Îpi ¬éÎ ÎÝ cg hp¬ o«s B©u? ¸lØ oî ¶lN¶ã ¶ã{êi ¬íi quy lp¶ã ¬p vÓ¶ a¬ ʵ h߶㠵ln¶ ÎLSc ¬íi hp ¬ïi ¶ãuy BC¶ã ¶ã¹i ¶løÎ. G©¶ ¬ÆÎ Lu¶ Bé¶ã ¬Êy cCi, ªù ªlp¶l B{« ¬SÎ h{ê¬ rý ÷l«¬, kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. rý ÷l«¬ µlÓ¶ uÊÎ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ oë dÜ B{îc Îlp¶l B¹i où, clM¶ã µlni ¶lê h߶ã d©¶ quy l{ë¶ã, óC ÎC¶l ñ¶ã lé hp ã×? ªlÊy l«i ¶ã{êi cp¶ã c∙i cp¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ¬×¶l kla¶ã µlni hp ¶ã{êi cò cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã, kla¶ã ÎiÖ¶ ãi©y d{« vps ÎLs¶ã Bg hp¬ ã×. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã cbi clps ªù ªlp¶l, LbÎ hui L« klái lsp¶ã cu¶ã. Võ« Bi L« Îíi cö« cu¶ã, clp¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi cl¹y Îíi kTu ãäi: - ªiÉu o{ Îlbc, clCu B«¶ã Î׬ kiÕ¬ clb BÊy! s0s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
nguon tai.lieu . vn