Xem mẫu

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -403- Håi thø m­êi chÝn ®ªm khuya më quan tµi s¸ng sím thö xµ kiÕm ª Ls¶ã ó«¶ã Ki¬ rs¶ã óç¶ã cg ¶ã{êi Bø¶ã hT¶ hí¶ Îiն㠶gi: - Y ¬{u ¬a BÞ¶l ÎÈu ÎlsCÎ Îl× cg. Xi¶ ªiTu ca ¶{m¶ã clí cg ¶ãle hêi y. Uyɶ ÷li lái ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶ãlÜ o«s? ªlõ« ¸lÝ ÎLǬ ¶ã©¬ ãi©y µlbÎ, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷l˶ xÐÎ kü Îl× l«i vÞ o{ luy¶l BÖ ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ȶ Î׶l ã× B©y. ª« cø Bi Îles lä xe¬ o«s Îl× lm¶. ÷Õu lä cg ãië ãi«¶ kÕ ã×, clSc cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎlsCÎ klái Ϋy Ϋ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ¶gi: - ÷Õu vËy, clb¶ã Ϋ cø Îlö cè¶ã Bi víi lä xe¬ o«s? Uyɶ ÷li hiÒ¶ qu«y h¹i ¶gi víi «¶l e¬ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã L»¶ã: - ¸g ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Bi víi, clSc lä kla¶ã dC¬ ãië ÎLß ã× B©u. ªõ kli ªiTu ¸a¶ã rÔ óÞ C¬ l¹i Îíi ãiê, ªiTu Uyɶ ÷li B∙ B{m¶ã ¶liT¶ hp ®«¶ã clñ ¬íi Låi. ÷p¶ã dÓ¶ ¬äi ¶ã{êi Bi kiÕ¬ lu¶ã Îlñ óCs Îlè, «i ¶Êy BÒu µlôc Î߶ã vp ¶ãle hêi ¶p¶ã L¨¬ LSµ. Vp ¬äi ¶ã{êi cè¶ã óiÕÎ ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi ¶l©¶ ¶ãlÜ«, vâ ca¶ã h¹i c«s c{ê¶ã. ¸g ¶ã{êi Îpi ó« ¶l{ ÎlÕ Bø¶ã L« clñ ÎL× ca¶ã B¹s ¬äi ¶ã{êi c߶ ¬s¶ã ã× lm¶ ¶N«, ¶T¶ kla¶ã «i µln¶ Bïi cn. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi: - _????_ ¼Ó¶ ªö Ïs« v{îÎ Î{ê¶ã Bi ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ, Uyɶ ÷li, vp §å¶ã ÏuyÒ¶ Îles o«u. ªL{íc kli Bi, ªlõ« ¸lÝ B∙ dƶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã cCc ¶ã{êi Bi vÒ ¶lp ÎL{íc. ¸Cc «¶l e¬ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã ds B¹i BÖ Îö cñ« ªiT¶ ¸a¶ã rÔ hp ÷ãa ®×¶l l{í¶ã dÓ¶ ÎLë vÒ klCcl o¹¶ clê Bîi. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li Îles «¶l e¬ §å¶ã ÏuyÒ¶ Bi vÒ µlÝ« ®Sc, kli Îíi cl©¶ Î{ê¶ã Îlp¶l, §å¶ã ÏuyÒ¶ hÊy d©y Îlõ¶ã cg ¬gc oSÎ L«, Îu¶ã hT¶ ÎLT¶ óê Îlp¶l, clê cls cCi ¬gc ¬gc clÆÎ vps óê Î{ê¶ã Låi, ¬íi ¬êi Uyɶ ÷li hes hT¶ ÎL{íc, Îlø BÕ¶ hp ¼Ó¶ ªö Ïs«, Îlø ó« hp ªlõ« ¸lÝ, c߶ §å¶ã ÏuyÒ¶ hT¶ o«u cè¶ã. R« klái Îlp¶l, óï¶ vÞ h¹i ÎiÕµ Îôc Bi vÒ l{í¶ã ®Sc. rbc Êy B«¶ã hbc ãiN« BT¬, ÎL¨¶ã oC¶ã ¶l{ ó¹c, hïi Bi cp¶ã hbc cp¶ã kl˵ klÒ¶l klg Bi. §i B{îc óï¶ ¶¨¬ dƬ B{ê¶ã, §å¶ã ÏuyÒ¶ cè¶ã ªö Ïs« B{« l«i ¶ã{êi BÕ¶ ¶mi ls«¶ã vu ¶Çy Îl× cg ã× BC¶ã h¹ BÉ xe¬ xÐÎ. rT¶ ÎLT¶ ¶bi, h¹i Bi B{îc l«i ó« dƬ ¶N«, hïi Bi BÒu hp ¶lN¶ã léc BC ãå ãlÒ cn¶ ÎLë klg Bi. ÷l{¶ã ¶lê cg kli¶l ca¶ã klC c«s, óï¶ ¶ã{êi vÓ¶ ÎiÕµ Îôc ÎiÕ¶ hT¶, Îõ l߶ BC ¶Çy ¶lny o«¶ã l߶ BC ¶ä. rbc oSµ Îíi Bضl ¶bi, Uyɶ ÷li B∙ Îlë læ¶ lɶ, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶S¬ Ϋy ¶p¶ã vp ¶gi: - §É Îai ãibµ Bì ca ¶{m¶ã ¬éΠΫy. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -404- Kla¶ã ÎlÊy clp¶ã Îï¶ oøc ã× cn, Uyɶ ÷li B∙ ÎlÊy ¶ã{êi ¶lÑ ¶l⬠¶liÒu. ¼éÎ hCÎ o«u, l«i ¶ã{êi B∙ Bi ¶l«¶l lm¶ «¶l e¬ ªö Ïs« vp hT¶ Îíi Bضl ¶bi ÎL{íc. ªLT¶ Bضl ¶bi cp¶ã ¶liÒu léc BC ãå ãlÒ lm¶, cg În¶ã BC ÎLa¶ã ¶l{ cs¶ ¬∙¶l Îlb, ©¬ ÎlǬ ¶l{ ë ÎLs¶ã BÞ« ¶ãôc, kliÕ¶ Uyɶ ÷li cò¶ã µlni oê¶ h߶ã. Kla¶ã ó«s h©u, §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ªö Ïs« cò¶ã hT¶ Îíi Bضl ¶bi. §i Îíi o«u ¬éÎ În¶ã BC hí¶, §å¶ã ÏuyÒ¶ cǬ ¬éÎ l߶ BC hT¶ ãâ ó« cCi, ¶ãõ¶ã ¬éÎ hCÎ, h¹i ãâ l«i, o«u cè¶ã ãâ ó« cCi, Låi dä¶ În¶ã BC hí¶ vp ¬Êy În¶ã BC klCc o«¶ã óT¶, óç¶ã hé L« ¬éÎ cCi qu«¶ Îpi. §«¶ã oê¶ h߶ã, Uyɶ ÷li h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy cCi qu«¶ Îpi Bg cp¶ã oî l∙i ÎlT¬. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¬ë ¶Sµ qu«¶ Îpi L«, cCi xCc clÕÎ BéÎ ¶liT¶ ¶ãåi dËy, Uyɶ ÷li oî quC, Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi Bø¶ã Bê ¶ã{êi L«. ¸Ci xCc Êy óç¶ã ¶liT¶ hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ¾«s l«i ¶ã{êi h¹i B{« ¶ã{êi h¹ Îíi B©y ÎlÕ? §å¶ã ÏuyÒ¶ BCµ: - Ï«i vÞ ¶Çy hp ó¹¶ ÎïÎ cn. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B©y hp BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, c߶ ªiTu ca ¶{m¶ã hp ÎiÉu Îlm cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ vâ o{. ¸Ci xCc clÕÎ hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li L»¶ã: - Xi¶ l«i vÞ Îlø hçi cls, óǶ B¹s óÞ Îl{m¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ãåi dËy clps B{îc. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §¹s ¶l©¶ B©y hp o{ luy¶l ÎL{ë¶ã ¬a¶ µlCi Vâ §«¶ã clb¶ã Îai ÎT¶ hp ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶. V× ÎLC¶l kt Îlè vp d{ì¶ã Îl{m¶ã, ¶T¶ µlni hT¶ ë ÎLT¶ ¶Çy. ªíi hbc ¶Çy, ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li ¬íi l«y ¶ã{êi Bg kla¶ã µlni hp xCc clÕÎ. Ï«i ¶ã{êi hiÒ¶ cbi clps. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ véi BCµ hÔ. _????_ ¬ÆÎ ªlñy V©¶ ¶lîÎ ¶l¹Î kla¶ã cg ¬Cu, ãiN« ÎLC¶ Îõ ÎLT¶ oä xuï¶ã Îíi oï¶ã ¬òi cg ¬éÎ cCi oÑs Bá lá¶, vÕÎ Îl{m¶ã vÓ¶ c߶ ¬íi, víi óé ¬ÆÎ ÎLS¶ã ó¹cl Êy, ÎlT¬ vÕÎ oÑs Bá ÎLa¶ã ªlñy V©¶ cp¶ã ki¶l klñ¶ã lm¶ ¶N«. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ óç¶ã lí¶ lë ¶gi: - rbc o{ µlô Îai Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ c߶ oï¶ã, ¶ã{êi vÓ¶ l«y h«i v∙¶ã víi Îa¶ o{ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Ϲ h∙s o{. ¼çi kli Ϲ h∙s o{ Îíi ¶bi Vâ §«¶ã huyÖ¶ Î˵ lsÆc hu˶ kiÕ¬ ÎluËÎ víi ÎlÇy Îai, BÒu cg óǶ B¹s Bø¶ã lÇu ιi Bg. Ϲ h∙s ÎiÒ¶ óïi vÓ¶ ¬¹¶l ãiái BÊy clí? Kla¶ã ¬uï¶ ãiÊu diÕ¬ ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ BCµ: - ¸ô Êy B∙ kluÊÎ ¶bi Îõ h©u ¶¨¬ Låi. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ Îlë dpi ¬éÎ cCi Låi hÞ¬ Bi hCÎ h©u, ¬íi klH ¶gi: - Võ« Låi óǶ B¹s ÎlÊy §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ BÖ ¶gi Îíi cCc l¹ hp BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p ÎiÒ¶ óïi, óǶ B¹s vui ¬õ¶ã óiÕÎ ó«s ÎLs¶ã óô¶ã ¶ãlÜ clØ cg cô Ϋ L« Ϋy, ¬ïi Îlè hí¶ cñ« o{ µlô clb¶ã Îai ¬íi ¬s¶ã ÎLn ¶æi. Ïp! ¸g ¶ãê B©u cô Ϋ h¹i quy om¶ B¹s Låi. ÷l{ vËy clb¶ã Îai Bp¶l µlni BÉ cls kt ãi«¶ lsp¶l lp¶l, clí c߶ óiÕÎ hp¬ o«s ¶N«! Uyɶ ÷li ¶ãlÜ: “V× óCs Îlè cls cl« ¬p Ϋ µlni Îíi B©y. ÷ãê B©u, h¹i ÎlT¬ L« ¬éÎ vô óCs Îlè cls ÎlÇy ¶N«.” ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ L»¶ã: “Kla¶ã óiÕÎ kt Îlè cñ« lä hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ ¶ps ¬p ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ ¶Çy, ¶ãspi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ L«, kla¶ã «i cg ÎlÉ clÕ µlôc B{îc kt ãi«¶ Bg?” ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -405- rbc Êy §å¶ã ÏuyÒ¶ klH kÉ cluyÖ¶ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã Î׬ où Îíi B©y cls ªlñy V©¶ ¶ãle, vp yTu cÇu vÞ B¹i o{ luy¶l ãini ÎlÝcl cls Uyɶ ÷li l«y. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ óç¶ã kTu “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi cp¶ã ¶ãle cp¶ã Îøc ãi˶, BéÎ ¶liT¶ ãim óp¶ Ϋy B˵ ¬¹¶l xuï¶ã ¶Sµ qu«¶ Îpi BC¶l “cCcl” ¬éÎ cCi, ¶Sµ qu«¶ Îpi oøÎ ¶ã«y ¬éÎ ¬n¶l. GiùÎ ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Vâ ca¶ã cñ« ¶ã{êi ¶py c߶ c«s c{ê¶ã lm¶ l«i o{ BÖ cñ« y LÊÎ ¶liÒu. ªpi ó« ¶l{ ÎlÕ, ιi o«s y c߶ oî l∙i BÕ¶ ¶æi µlni ãin vê clÕÎ, ¶»¬ ÎLï¶ ÎLs¶ã qu«¶ Îpi ¶l{ vËy ¶lØ?” ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã! §Ö Îö cñ« µlCi Vâ §«¶ã clb¶ã Îai kli Îlp¶l ¶ãlÒ, ÎlÉ ¶ps cò¶ã B{îc o{ µlô Îƶã cls ¬éÎ cs¶ d«s 㨬. ®Ç¶ B¹s ¬«y ¬S¶ B{îc ¶l˶ cløc cl{ë¶ã ¬a¶, Îuy ón¶ h∙¶l kla¶ã L« ã×, ¶lÓ¶ ¶lôc ¶»¬ ë B©y d{ì¶ã Îl{m¶ã, ¶l{¶ã dè o«s cò¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi dïi ó¹¶ ¶ö« c©u. ªiTu ca ¶{m¶ã cg óiÕÎ cs¶ d«s Bg dè¶ã hp¬ ã× kla¶ã? Uyɶ ÷li BCµ: - ªai kla¶ã óiÕÎ ¶g dè¶ã BÉ hp¬ ã×. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶l׶ ¬ÆÎ ÎL¨¶ã Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ªlêi ÎL{ë¶ã ¬a¶ ªæ o{ cñ« µlCi clb¶ã Îai hp ÏuyÒ¶ Ï{ B¹s ÎL{ë¶ã, kiÕ¬ ÎluËÎ ÎliT¶ l¹ va os¶ã. ¸lØ ÎiÕc L»¶ã ÎC¶l ¶ÕÎ cñ« ªæ o{ clb¶ã Îai lmi ¶g¶ã ¶Èy ¬éÎ clbÎ, ãiÕÎ ¶ã{êi kla¶ã ÝÎ, kÕÎ Îlè klC ¶liÒu ¶T¶ kiÕ¬ klCcl cñ« cCc ¬a¶ µlCi klCc B¹i léi ë ¶bi Ï»¶ã ¾m¶ dè¶ã cliÕ¶ ÎluËÎ hu©¶ x«, ¶ãlÜ« hp hǶ h{îÎ vps BC¶l ¬éÎ ¬×¶l a¶ã Ϋ. Ï{ _????_ Bïi Îlñ óÞ Îl{m¶ã, ¶l{¶ã o«u cè¶ã, v× ¬ÖÎ ¬ái quC, a¶ã Ϋ cò¶ã óÞ Îl{m¶ã ¬Êy clç hiÒ¶ LbÎ d«s 㨬 L« Îù Îö. ®ëi BÊy, óSÎ ¬çi ¶ã{êi BÒu Îƶã cls d«s 㨬. §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ BÖ! ¸lb Bi o«¶ã óT¶ ki«! §å¶ã ÏuyÒ¶ kla¶ã liÉu dô¶ã ý cñ« o{ luy¶l ¶l{¶ã vÓ¶ cø Îu©¶ hêi Bi ÎlM¶ã L« clç ªlñy V©¶ clØ BÞ¶l. ¸lê cls §å¶ã ÏuyÒ¶ Bi L« klái BÊy ¬Êy ÎL¨¬ ó{íc, ªlñy V©¶ kTu ãäi: - ªlai Bø¶ã yT¶ ë BÊy! §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶ãõ¶ã ó{íc h¹i. ªlñy V©¶ klH lái ¼Ó¶ ªö Ïs« L»¶ã: - ¼Ó¶ o{ BÖ, hbc o{ µlôc Îƶã d«s cls clb, cg óï¶ c©u luʶ ÎlÞ, clb c߶ ¶lí kla¶ã? ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶ãliT¬ clضl ¶gi: - ªl{« o{ luy¶l, óï¶ c©u Bg hp: ÷ãliT¬ Giíi ª{ ¾CÎ (¶ãliT¬ cʬ Îp¶ oCÎ ¶lN¶ã ¶ã{êi cg Î{ Îlè víi ¬×¶l lsÆc ãiÕÎ clgc ¶ãʬ ¶ãǬ), ªliÖu ªlÞ ªL©¶ ª¹¶ã (ãiÊu kݶ vp quý cs¶ d«s ¶Çy ¶l{ vËÎ óCu), ÷ãlÜ« ¾ë ®ÊÎ §Þcl (v× ¶ãlÜ« ¬p cliÕ¶ BÊu víi BÞcl, ¶Õu Îlu« Îl×...), ¸ö DÜ ªù ª{ê¶ã (rÊy L« ¬p Îù Îö.) ªlñy V©¶ ãËÎ BÇu, h¹i clØ ¬éÎ ¶mi klCc vp ¶gi: - ¸lb Bi o«¶ã óT¶ ki«. ¸lê ªö Ïs« Bi x« Låi, ªlñy V©¶ hiÒ¶ ãäi §å¶ã ÏuyÒ¶ qu«y ÎLë h¹i, lái: - §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ BÖ, hbc o{ µlô Îƶã cs¶ d«s ã{m¬ cls clb, c߶ ¶gi óï¶ c©u luʶ ÎlÞ ã× ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -406- §å¶ã ÏuyÒ¶ cò¶ã ¶ãliT¬ clضl BCµ: - ÷ãliT¬ Giíi ª{ ¾CÎ, ªliÖ¶ ªlÞ ªL©¶ ª¹¶ã, ÷ãlÜ« ¾ë ®ÊÎ §Þcl, ¸ö DÜ ªù ª{ê¶ã. ªlñy V©¶ ãäi ¼Ó¶ ªö Ïs« qu«y ÎLë h¹i, Låi ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li L»¶ã: - ®©y ãiê l«i vÞ cg ÎlÉ Îi¶ Låi clí? ªÖ µlCi qun ÎlËÎ cg c©u luʶ ÎlÞ ¶l{ vËy. ªÖ µlCi BÖ Îö dè Îåi ó¹i BÕ¶ B©u cò¶ã kla¶ã dC¬ dè¶ã cs¶ d«s ¶Çy ¬p Bi ãiÕÎ kt Î{ Îlè cñ« ¬×¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷Õu vËy, cs¶ d«s ¶Çy cg ÎlÉ ãäi hp ãiíi oCÎ B«s µlni kla¶ã? ªlñy V©¶ BCµ: - V©¶ã, d«s 㨬 vï¶ hp hîi klÝ BÉ ãiÕÎ ¶ã{êi ¶l{¶ã ÎÖ µlCi hÊy Ï{ ÏuyÒ¶ Îæ o{ hp¬ ã{m¶ã, Îõ Bêi Îlø ¬{êi h¨¬ hiÒ¶ BÞ¶l L« ¬éÎ ¶éi quy LÊÎ ¶ãliT¬ ¶lÆÎ, Îõ Bg cCc o{ BÖ cg ¬uï¶ oCÎ ãi«¶ diÖÎ Cc Îl× µlni B{îc hÖ¶ã cñ« ªL{ë¶ã ¬a¶ ¬íi dC¬ Îli lp¶l. ÷ãspi L«, ÎLs¶ã hbc óÞ kt BÞcl v©y BC¶l, óSÎ óuéc µlni Îù vÖ ¬íi B{îc xö dô¶ã Îíi cs¶ d«s ¶Çy. ÷Õu «i ÎLn¬ oCÎ hǬ ¬éÎ ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶ l«y ¬éÎ kt Îéi Cc Îpy ÎLêi ¬p ÎL{íc kli Êy cl{« B{îc ªL{ë¶ã ¬a¶ cls µlе, Îl× Îíi kli B¹i léi cñ« óæ¶ µlCi l«i ¶¨¬ läµ ¬éÎ hǶ, hp µlni hÊy lu¶ã klÝ ¶Çy L« Îù óCi ÎL{íc ¬ÆÎ cCc «¶l e¬ ÎLs¶ã µlCi BÉ Î¹ hçi. VÝ dô ¶l{ ¼Ó¶ o{ BÖ clM¶ã l¹¶, ¬uï¶ ãiÕÎ ªiTu h∙s ó«¶ã ÎL{ë¶ã BÉ óCs Îlè cls «¶l, Îls¹Î ÎiT¶ cg B{îc óǶ B¹s cls µlе ÎlËÎ, ¶l{¶ã o«u Bg ¼Ó¶ o{ BÖ B∙ óiÕÎ vô sC¶ Îlè Êy ds kt ãi«¶ ¬{u ¬a, ¬p clb Êy c߶ Bi ãiÕÎ ªiTu h∙s vâ o{ Îl× clb Êy B∙ µl¹¬ ¶éi quy cñ« ¬a¶ µlCi Låi Bg. ÷gi Îíi B©y, B¹s ¶l©¶ Îlë dpi ¬éÎ cCi, Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸s¶ d«s ãiíi oCÎ ¶Çy dè¶ã BÉ Îù oCÎ ¶Õu BÖ Îö cñ« µlCi Vâ §«¶ã kli ãi«s cliÕ¶ víi BÞcl _????_ ¶ã{êi ¬p Bïi µl{m¶ã cø BC¶l Buæi ¬∙i, kla¶ã o«s ÎlsCÎ Îl©¶ B{îc, Îl× dè¶ã cs¶ d«s ¶Çy BÉ Îù oCÎ, cls klái Îæ¶ l¹i BÕ¶ Îl«¶l d«¶l cñ« µlCi Vâ §«¶ã. ÷Õu ¼Ó¶ o{ BÖ cø kl¨¶ã kl¨¶ã Bßi ãiÕÎ kt Îlè Îl× ÎliÕu ã× klÝ ãiíi klCc BÉ lp¶l ÎlÝcl ªiTu ó«¶ã clñ Êy cø µlni xö dô¶ã Îíi cs¶ d«s oCÎ ãiíi ¶Çy hp¬ ã×? Ïp¶l ÎlÝc ¶l{ ÎlÕ hp µl¹¬ quy huËÎ cñ« ¬a¶ µlCi Låi, ¶l{ vËy clb Êy d¹i ã× c߶ BÉ ¶ãuyT¶ cs¶ d«s ¶Çy ë BÊy cls ¶ã{êi Ϋ óiÕÎ ¬×¶l hp lu¶ã Îlñ? ÷gi Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li cø ãËÎ BÇu hi« hÞ«. ªlñy V©¶ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ªiTu ca ¶{m¶ã, ¬êi ca l∙y Bäc hC Îlm ¶Çy. ÷gi xs¶ã, B¹s ¶l©¶ hÊy ¬éÎ ãgi vni ë ÎLs¶ã ãgc qu«¶ Îpi L«, ¬ë ãgi hù« clä¶ hÊy hC Îlm B{« cls Uyɶ ÷li. Uyɶ ÷li B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clp¶ã ãËÎ BÇu hiÒ¶ Bì hÊy hC Îlm, vp d{íi C¶l ÎL¨¶ã, ¶p¶ã ÎlÊy µls¶ã ó× BÒ: “Kݶl ãëi ªlñy V©¶ o{ luy¶l” ÷p¶ã ÎlÊy c¹¶l Bg c߶ l«i clN “Îl{î¶ã klȶ”, vp ¶l˶ ¶ã«y L« óbÎ ÎÝcl cñ« ªö Ïs«, LbÎ ÎLs¶ã µls¶ã ó× L«, ÎlÊy ãiÊy viÕÎ cg i¶ óny clN ¶l{ o«u: A¶ Ïuy ªla¶ã ªl{m¶ã B¹i klCcl o¹¶, ¶p¶ã ¬íi l«y cCi Îlm ¶Çy viÕÎ ë A¶ Ïuy. ªLs¶ã Îlm viÕÎ hÖcl h¹c, v¨¶ µl¹¬ kliÕ¬ Îla¶ã, ¶p¶ã hiÒ¶ cÊÎ ÎiÕ¶ã Bäc: - “ªl{« B¹i o{ luy¶l, viÖc ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎiÉu BÖ B∙ óiÕÎ Lâ ds kt ãi«¶ ¬{u B∙ hõ« dïi ÎiÉu BÖ, v× ÎlÕ ¬ïi Îlè Êy csi ¶l{ lñy óá. ÷l{¶ã BT¬ la¬ qu«, cs¶ d«s ãiíi oCÎ cñ« BÖ va ý B∙ óÞ ÎT¶ BÇu ÎÆc ãi«¶ Cc hÊy ÎLé¬. ªlËÎ læ ÎlѶ víi B¹i o{ luy¶l quC. ÷Õu ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -407- BÖ kla¶ã kiÕ¬ B{îc vp hÊy h¹i cs¶ d«s Bg, BÖ kla¶ã c߶ ¬ÆÎ ¬òi ¶ps ¶ãg o{ luy¶l ¶N«. ¸lbc B¹i o{ luy¶l ¬¹¶l ãiái. ªiÉu BÖ ¼Ó¶ ªö Ïs« kݶl Îl{.” §äc Îíi B©y, Uyɶ ÷li Ϋy Lu¶ cǬ c˵, Låi Îõ Îõ quú xuï¶ã vCi h¹y ¼Ó¶ ªö Ïs« vp ¶gi ÎiÕµ: - ¼Ó¶ Îlbc Îlbc, clCu B∙ ÎLCcl hǬ clb, ÎlËÎ ÎlÊÎ hÔ víi clb quC. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã qu«y h¹i vCi h¹y §å¶ã ÏuyÒ¶. ¼Ó¶ ªö Ïs« vp §å¶ã ÏuyÒ¶ cò¶ã véi BCµ hÔ. ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - Kla¶ã óiÕÎ ÎT¶ cÈu ÎÆc ¶ps B∙ l∙¬ l¹i ªiTu o{ µlô, h¹i c߶ BÉ cs¶ d«s Êy cS¬ ¶ãuyT¶ ë clç vÕÎ Îl{m¶ã, víi Îl©¬ ý BÉ ca ¶{m¶ã ¶ãli ¶ãê Îai hp Îlñ µl¹¬. Uyɶ ÷li ¶gi: - ¸lCu hç ¬∙¶ã quC, kla¶ã ¶ãlÜ Îíi BiÒu Bg, cø Î{ë¶ã ¼Ó¶ Îlbc Îlbc Bi ãiÕÎ l¹i cl« clCu, vp c߶ h{u d«s h¹i BÉ ÎlÞ s«i, Îá L« Ϋ B©y hp «¶l lè¶ã lns lC¶. ªö Ïs« ¶gi: - ªai víi §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ luy¶l Bi Î׬ kiÕ¬ klSµ ¶mi ¬p kla¶ã ÎlÊy cs¶ d«s cñ« Îai vp ÎT¶ cÈu ÎÆc Êy B©u cn. ¾«u ¶l˶ B{îc ÎliÕµ ¬êi cñ« B¹i o{ luy¶l, ãäi Îai Îíi ki¶l o{, ¶T¶ clb¶ã Îai ¬íi hT¶ B{ê¶ã. GiN« B{ê¶ã, óç¶ã ¶liT¶ ÎlÊy ca vp cCc «¶l e¬ ÎLs¶ã quý ó«¶ã cø ¶lS¬ clb¶ã Îai ¬p BC¶l, clЬ hs¹¶ x¹. ¸ò¶ã ¬«y ¶lê cg ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Îíi, viÖc ¶Çy ¬íi vì hH. ªlõ« ¸lÝ cø hua¶ ¬iÖ¶ã kliT¬ ¶l{î¶ã, kla¶ã ¶l˶ cg ca¶ã ÎLs¶ã vô _????_. ªlñy V©¶ ¶gi: - ¸lê viÖc cñ« clb¶ã Îai kÕÎ Îlbc xs¶ã, ¶Õu óǶ B¹s ¬«y ¬S¶ B{îc oï¶ã ogÎ, ÎlÉ ¶ps cò¶ã ãibµ cls ªiTu ca ¶{m¶ã Î׬ kiÕ¬ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¨¶ ÎLé¬ d«s ãiÕÎ ¶ã{êi ã©y sC¶ ãies lä« Êy. Uyɶ ÷li h¹i vCi clps ι m¶, Låi ÎL«s cs¶ d«s ÎLn ¼Ó¶ ªö Ïs«. ¸lSc «¶l e¬ lä c߶ cg cluyÖ¶ óÝ ¬ËÎ óp¶ ÎC¶ víi ¶l«u. ªlõ« ¸lÝ Îù ¶ãlÜ ¬×¶l hp ¶ã{êi ¶ãspi kla¶ã ÎiÖ¶ Îl«¬ dù vps Bg hiÒ¶ clSµ Ϋy vCi clps vp ¶gi: - §Ö xi¶ óCi óiÖÎ. Ï«i ¶ã{êi Bi B{îc vpi ÎL¨¬ ó{íc, B«¶ã oSµ oö« xuï¶ã ¶bi óç¶ã ¶ãle ÎlÊy §å¶ã ÏuyÒ¶ kTu ãäi: - ¼êi l«i vÞ l∙y h{u h¹i. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li BÒu ¶ãõ¶ã ó{íc. §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶ cl¹y Îíi ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ªiTu ca ¶{m¶ã, óǶ B¹s cg ¬éÎ viÖc ¬uï¶ ¶gi, xi¶ l«i vÞ clí cg ÎLCcl cø ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¼êi B¹s ÎL{ë¶ã cø ¶gi. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -408- - Xi¶ l«i vÞ clí cg ÎiÕÎ hé ¶lN¶ã viÖc B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy ë B©y. ¸lݶl L« óǶ B¹s kla¶ã B{îc µlе ¶lSc ¶lë ¬Êy hêi ¶py ¶l{¶ã v× ¶g hiT¶ c«¶ Îíi ¬¹¶ã cñ« o{ luy¶l clb¶ã Îai, ¶T¶ óǶ B¹s óSÎ óuéc µlni cg ¬Êy hêi yTu cÇu l«i vÞ ¶l{ vËy. ªles quy huËÎ ãi«¶ã lå, óÊÎ cø ¶ã{êi ¶ps, kli B∙ ¬SÎ ÎlÊy Ϋi ¶ãle ¶lN¶ã cluyÖ¶ óÝ È¶ cñ« Bn¶ã µlCi klCc, ¬p kla¶ã ãiN kݶ ¬iÖ¶ã hp ¬«¶ã Ϋi lä« vps Îl©¶ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li ÎÊÎ ¶liT¶ óiÕÎ Lâ quy huËÎ Êy hS¬, ¶l{¶ã §å¶ã ÏuyÒ¶ vÓ¶ cl{« yT¶ Ω¬, ¬p dC¬ ¶gi ÎLS¶ã L« ¶l{ vËy, kla¶ã oî cl¹¬ h߶ã Îù Ci cñ« l«i ¶ã{êi, Îl× Bñ ÎlÊy viÖc ¶Çy qu«¶ ÎLä¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi ãipu h߶㠶ãlÜ« liÖµ, Îuy viÖc Bg kla¶ã hiT¶ c«¶ ã× Îíi ¬×¶l, ¶l{¶ã võ« Låi clp¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ªlñy V©¶ B¹s ÎL{ë¶ã va ý B˵ oøÎ ¬éÎ ¬n¶l qu«¶ Îpi, B∙ óiÉu hé vâ ca¶ã c«s c{ê¶ã, v× vËy clp¶ã ¬íi cg ý L« Ϋy ãibµ Bì, hiÒ¶ lái §å¶ã ÏuyÒ¶: - Kla¶ã liÉu hÖ¶l o{ luy¶l cg viÖc ã× ¶ãuy ¶«¶ BÕ¶ ÎlÕ? §Ö Îuy óÊÎ Îpi lä« cl¨¶ã cg ÎlÉ ãibµ B{îc ¬éΠΫy cò¶ã ¶T¶. §å¶ã ÏuyÒ¶ B∙ ãi«s cliÕ¶ víi ªlõ« ¸lÝ Låi óiÕÎ vâ ca¶ã cñ« clp¶ã ÎuyÖÎ hu©¶ kla¶ã ¶lN¶ã lm¶ ¬×¶l ãʵ ¬{êi hǶ vp c߶ ãiái lm¶ cn ªlñy V©¶ o{ luy¶l ÎL{ë¶ã ¬a¶ cñ« ¬×¶l ¶liÒu. ÷ãle clp¶ã ¶ãá ý ¬uï¶ L« Ϋy ãibµ, B¹s ¶l©¶ ¬õ¶ã quC, véi ¶gi: - §{îc ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ÎL{î¶ã ¶ãlÜ« Î{m¶ã ãibµ, «¶l e¬ clb¶ã Îai c߶ ã× B{îc l©¶ l¹¶l ó»¶ã. ®Ç¶ B¹s xi¶ Îl{« ÎL׶l víi o{ luy¶l ¶ã«y. ÷gi xs¶ã, §å¶ã ÏuyÒ¶ lʵ Îʵ qu«y ÎLë h¹i, klH Îl{« cè¶ã ªlñy V©¶ vp ªö Ïs« l«y. ®« «¶l e¬ óp¶ ÎC¶ víi ¶l«u låi h©u, l׶l ¶l{ cg vt klg óÒ quyÕÎ BÞ¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷Õu «¶l e¬ lä kla¶ã ¬uï¶ ¶ã{êi ¶ãspi dù vps, Îl× clb¶ã Ϋ cò¶ã cln c«¶ ÎliÖµ Îíi ¶N«.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hí¶ Îiն㠶gi: - Ï«i vÞ B¹s ÎL{ë¶ã vp ¼Ó¶ luy¶l, BÖ xi¶ µlе Bi ÎL{íc, clb¶ã Ϋ oH cg ¶ãpy ÎCi ¶ãé. _????_ ªlñy V©¶ véi kTu ãäi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¬êi Î{í¶ã ca¶ã quC óé h¹i B©y, clb¶ã Îai cg ¬Êy hêi Îl{« cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi ãǶ ó« «¶l e¬ B¹s oÜ, ªlñy V©¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã vui h߶ã ãibµ Bì clb¶ã Îai, cn ó« «¶l e¬ clb¶ã Îai BÒu cn¬ m¶ va cè¶ã. ÷l{¶ã viÖc ¶py hp viÖc Î{ cñ« óæ¶ µlCi, lm¶ ¶N« h¹i lu¶ã liɬ va cè¶ã, ¶T¶ kla¶ã dC¬ va duyT¶ va cí cuï¶ Î{í¶ã ca¶ã o« vps clç ¶ãuy ¶«¶. Xi¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶T¶ Lâ ¶ãuyT¶ ñy clí liÉu hǬ ¬p ÎLCcl cø clb¶ã Îai. ÷gi xs¶ã B¹s ¶l©¶ clSµ Ϋy vCi clps. ®iÕÎ Bg hp h߶ã ÎïÎ cñ« lä ¶T¶ ¬íi ¶gi ÎlM¶ã L« ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “_????_ klCi BÊy.” ¸lp¶ã hiÒ¶ BCµ hêi: - §¹s ÎL{ë¶ã kliT¬ Îï¶ quC. ÷Õu viÖc Bg ¶«¶ ãini ¶l{ vËy, BÖ xi¶ cCs Îõ Îlai. §¹s ÎL{ë¶ã kli ¶ps ¬uï¶ cǶ dè¶ã Îíi ÎiÉu BÖ, xi¶ cø cls l«y. ¸n ÎiÒ¶ ó¹c, BÖ cò¶ã o½¶ op¶ã cg, ¶éi ÎLs¶ã clïc hCÎ, BÖ cg ÎlÉ ÎLõ óÞ ¬Êy clôc h¹¶ã ó¹c ¶ã«y. ÏsÆc ãin B¹s ÎL{ë¶ã cǶ ¶liÒu ¶ã{êi ãibµ oøc Îl× «¶l lè¶ã lps kiÖÎ óny Îضl BÖ cg ÎlÉ BiÒu kliɶ B{îc cn. ªg¬ h¹i, óÊÎ cø hbc ¶ps, B¹s ÎL{ë¶ã ¬uï¶ cǶ BÖ, cø viÖc ãëi Îlm BÕ¶ Béi µlg ¸lݶl §iÒu ªö hp BÖ oøc ¶l˶ B{îc ¶ã«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -409- ¸bi BÇu kla¶ã ¶gi ã×, óç¶ã Îlë dpi ¬éÎ cCi, Låi ªlñy V©¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B∙ ¶ãlÜ« klÝ ¶l{ vËy Îuy viÖc cñ« clb¶ã Îai ¶gi L« LÊÎ ¬ÊÎ ÎlÉ diÖ¶, ¶l{¶ã ¶Õu clb¶ã Îai c߶ ãiÊu diÕ¬ Î{í¶ã ca¶ã ¶N« Îl× clb¶ã Îai kla¶ã óiÕÎ BiÒu ÎÝ ¶ps cn. ¼êi l«i vÞ ¶ãåi clmi, §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ BÖ kÉ Lâ cls l«i vÞ ¶ãle Bi. ¾«u kli ¬êi l«i ¶ã{êi ¶ãåi yT¶ ÎLT¶ ¬éÎ În¶ã BC hí¶ Låi. §å¶ã ÏuyÒ¶ cò¶ã clä¶ ¬éÎ În¶ã BC klCc ¶ãåi, Låi ¶gi: - ¢¶ o{ clb¶ã Îai hp Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶, ÎC¶l {« ls¹Î Bé¶ã, ÎlÝcl ¶ã«s du klSµ ¬äi ¶mi, ÎLõ l«i hǶ B¹i léi cñ« µlCi Vâ §«¶ã l»¶ã ¶¨¬, o{ µlô clb¶ã Îai ÝÎ cg ¬ÆÎ ë ÎLT¶ ¶bi, ªÕÎ ªLu¶ã ªlu ¶¨¬ ÎL{íc B©y, ¶l©¶ ¶ãpy B¹i léi cñ« ÎÖ µlCi, clb¶ã Îai kla¶ã ÎlÊy o{ µlô vÒ ¶bi clñ ÎL×, vp kla¶ã ãëi Îl{ vÒ cls l«y. ¸l{« ó«s ãiê cg ¶l{ ÎlÕ ¶T¶ ÎÊÎ cn BÖ Îö BÒu hs ©u vp ¶ã¹c ¶liT¶. ¸lb¶ã Îai óiÕÎ a¶ã Ϋ Bi vÒ µl{m¶ã ÷«¬ kiÕ¬ Îluïc, hiÒ¶ cli« ¶l«u Bi V©¶ ÷«¬ vp l«i Îضl Qun¶ã §a¶ã, Qun¶ã ª©y Î׬ kiÕ¬. ÷ãê B©u Î׬ ¬∙i kla¶ã ÎlÊy Ψ¬ lmi ã× cn. ªai vp ¼Ó¶ o{ BÖ ë klCcl o¹¶ ¶ä B{îc ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã cñ« µlCi §iɬ ª«¶ã Îضl V©¶ ÷«¬ B{« Îi¶ óCs cg viÖc klȶ cʵ, ¬êi «¶l e¬ clb¶ã Îai cè¶ã Bi ¶ã«y BÕ¶ µlñ §¹i rý ¶lp V¹¶ B¹i c«. ªíi ¶mi, clb¶ã Îai ÎlÊy «¶l Ϋ óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, ¶»¬ hiÖÎ ãi{ê¶ã hiÖÎ cliÕu, lái L« ¬íi l«y v× ©¶ o{ clb¶ã Îai ¬p «¶l Ϋ vÞ hôy ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lí Îíi hêi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶g, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ óÞ ÷ãò §éc GiCs ãiÕÎ clÕÎ, hiÒ¶ ãËÎ BÇu ¬Êy cCi, h¹i BÉ ý ¶ãle §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi ÎiÕµ: - ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ B¹i c« ¶gi: la¬ Bg «¶l Ϋ L« ¶ãspi Îlp¶l §¹i rý Îl¨¬ ó¹¶. Kli Îíi ¶ãs¹i a, ÎLa¶ã ÎlÊy ©¶ o{ clb¶ã Îai B«¶ã óÞ ¶ã{êi Ϋ v©y BC¶l, «¶l Ϋ BÞ¶l LbÎ kiÕ¬ L« BC¶l ãibµ. ÷ãê B©u, Bïi µl{m¶ã Ϋy ¶ps cò¶ã hp c«s Îlñ cn. ¢¶ o{ clb¶ã Îai vp «¶l Ϋ quC óÊÎ BÞcl clb¶ã, «¶l Ϋ óÞ Îl{m¶ã ÎL{íc, clÕÎ ãiÊc ιi clç. ¾«u ¶lê cg ¶ã{êi cøu, câ¶ã hua¶ vÒ ¶lp. ¸ß¶ ©¶ o{ clb¶ã Îai Îl× kla¶ã óiÕÎ oï¶ã clÕÎ L« o«s. §Çu v«i vp d{íi o{ê¶ cñ« V¹¶ B¹i c« óÞ ¬g¶ã Ϋy 㫶ã cps o{íÎ, ¶lN¶ã ¬g¶ã Ϋy Bg cg clÊÎ Béc LÊÎ ¬¹¶l. XÐÎ Î׶l l׶l, clb¶ã Îai BsC¶ clSc Bïi µl{m¶ã hp ÷ãò §éc GiCs. ¾«u Bg, V¹¶ B¹i c« µlni Bi x« ¶ãl׶ v¹¶ dƬ, ÎLni qu« ó«s ãi«¶ ÎLu©¶ klæ oë, ¬íi kiÕ¬ B{îc d«¶l y clN« cls klái clÕÎ. ªÊÎ cn BÖ Îö Bêi Îlø ó« ¬{mi l«i cñ« µlCi Vâ §«¶ã hT¶ B{ê¶ã Bi V©¶ ÷«¬ Î׬ kiÕ¬ ©¶ o{, vp Î׬ ÷ãò §éc GiCs BÉ óCs Îlè. ®ï¶ ¶¨¬ ¶«y ÎuyÖÎ va Ψ¬ ÎÝcl, ©¶ o{ clb¶ã Îai oï¶ã clÕÎ L« o«s cò¶ã kla¶ã óiÕÎ, ÷ãò §éc GiCs h¹i óÝ È¶ va cè¶ã, kla¶ã o«s ãƵ B{îc ¬éÎ ÎT¶ ãiCs d©¶ ¶ãlÌs ¶ps cñ« ãiCs µlCi Êy cn. r¹i Î׬ kiÕ¬ ÎlT¬ ó« ¶¨¬, clb¶ã Îai vÓ¶ kla¶ã cg ¬«¶l ¬ïi ã× lÕÎ, ¬äi ¶ã{êi ¬íi Lêi V©¶ ÷«¬. ¾«u ë µlÝ« ®Sc cg Îi¶ Bå¶ Îíi, ¶gi GiCs clñ ÷ãò §éc GiCs Ïp ªliÕu ªlñ B∙ Îíi Ba Îlp¶l ®Sc Ki¶l Låi... ªlõ« ¸lÝ óç¶ã “ñ«!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ lái: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cg que¶ óiÕÎ ¶p¶ã Ϋ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Ïa¬ qu« Îai cg ¬Êy ¶ã{êi ó¹¶ võ« óÞ óp¶ Ϋy Béc Cc cñ« ¶p¶ã Ϋ BC¶l ÎLä¶ã Îl{m¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi: - ÷Õu vËy ÎlËÎ ¬«y ¬S¶ quC. ¸lb¶ã Îai võ« B{îc Îi¶ Bg, B¹i o{ luy¶l Îai véi ÎLuyÒ¶ ¶ã«y hÖ¶l klȶ xuï¶ã, cCc BÖ Îö Vâ §«¶ã hiÒ¶ vÒ Îô ÎËs ë ®Sc Ki¶l ¶ã«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -410- ªLs¶ã kli clb¶ã Îai Bi hT¶ B©y, däc B{ê¶ã ãƵ ªiTu ca ¶{m¶ã vp cCc «¶l e¬ ÎLs¶ã ó«¶ã Ki¬ rs¶ã. ÷lN¶ã cluyÖ¶ liÉu hǬ Bg, Ϋ kla¶ã cǶ ¶lSc Îíi ¶N«. §¹i o{ luy¶l Îíi ®Sc Ki¶l ÎL{íc clb¶ã Îai vp B∙ ãƵ B{îc Ïp ªliÕÎ ªlñ. §¹i o{ luy¶l Îai clÊÎ vʶ ¶gi ιi o«s h¹i ãië Îlñ Bs¹¶ Béc Cc l∙¬ l¹i o{ µlô clb¶ã Îai? ¸s¶ ªiÖ¶ Îú Ïp ªliÕÎ ªlñ cø clïi c∙i hp cl{« lÒ ãƵ o{ µlô clb¶ã Îai ó«s ãiê. §¹i o{ luy¶l Îai ¶æi ãi˶ hiÒ¶ BC¶l ¶l«u víi ¶g ¬éÎ ÎL˶. ÷g Îpi ó« vp kla¶ hS¬, B¹i o{ luy¶l Îai om ý ¬éÎ clbÎ hp óÞ ¬gc óT¶ Ϋy ÎLCi cñ« ¶g ¬gc µlni ¬éÎ cCi Bå¶ã Îlêi h¹i óÞ ÎLb¶ã ¶¨¬ ¬òi C¬ klÝ. ÷g yT¶ ÎLÝ C¬ klÝ cg clÊÎ Béc, ÎlÉ ¶ps o{ luy¶l Îai cò¶ã µlni clÕÎ, ¶g c{êi kli¶l vpi ÎiÕ¶ã, Låi cè¶ã Îlñ l¹ Bi hiÒ¶. ÷ãê B©u B¹i o{ luy¶l Îai ¶éi ca¶ã LÊÎ Îi¶l Îl©¬, vp h¹i óiÕÎ ÎLT¶ ¶ã{êi cñ« Bïi µl{m¶ã cCi ã× cò¶ã cg dݶl clÊÎ Béc cn, cls ¶T¶ ÎL{íc kli BÊu vâ B∙ uï¶ã LÊÎ ¶liÒu Îluïc ãini, ¬íi kla¶ã ¶ãuy liɬ Îíi ÎC¶l ¬¹¶ã hp ÎlÕ. ªlñy V©¶ Îlë dpi ¬éÎ cCi Låi ¶gi: - ¾î ¶p¶ã Ϋ óiÕÎ óǶ B¹s cl{« clÕÎ, h¹i Îíi B©y clЬ ãiÕÎ kú ÎuyÖÎ, cls ¶T¶ óǶ B¹s kla¶ã dC¬ d{ì¶ã Îl{m¶ã ë ¶lp ÎLä ¬p µlni kiÕ¬ Îíi clï¶ kú quCi ¶py BÉ ÎÞ¶l d{ì¶ã. ¸lØ qu« Bé ó« ÎlC¶ã ¶N« hp klÝ Béc dǶ dǶ Ϋ¶ lÕÎ. ¸g hH o{ µlô Îai B∙ ÎuyÖÎ ¬¹¶ã óëi cs¶ ÎiÖ¶ Îú Êy Låi. ¼ïi Îlè ¶Çy óǶ B¹s µlni óCs cls kú B{îc. ÷l{¶ã kt Îlè ón¶ h∙¶l c«s c{ê¶ã quC, ¶T¶ o{ luy¶l Îai kla¶ã ¬uï¶ hiT¶ _????_ ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - ª¹i o«s ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã h¹i kÕÎ Îlè sC¶ víi ÷ãò §éc GiCs? ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ kÉ h¹i cluyÖ¶ ªl«¶l ªl«¶l ë óê lå Îl{ë¶ã ÎuyÕÎ, Î׶l cê ãƵ §éc ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s, vp ªL׶l ªl«¶l ªLbc óÞ ¬ô ¨¶ xi¶ dè¶ã ¬g¶ã Ϋy Béc BC¶l cls ¬p óÞ Îl{m¶ã. ªlñy V©¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã víi clb¶ã B©u cg Îl©¬ Îlè ã×, clØ óÞ ÎliÖÎ Îlßi qu« hs« Îlai, Îl× Îles ¶ãô ý, ¬×¶l vp¶ã hC ¶ãäc ¶l{ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã ¶T¶ d©y d{« víi hò ¶ã{êi Béc ¶l{ LS¶ LÝÎ Êy hp¬ ã×. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« c߶ ¬«¶ã Îlè cl« ÎLT¶ Îl©¶, h¹i µlni ãibµ ¾Ê¬ V{m¶ã vp ¶ãlÜ« luy¶l rý ÷l«¬ klmi B¹i où Îl× Î« kla¶ã ¶T¶ csi ÎLä¶ã ¶lN¶ã _????_. ®»¶ã kla¶ã Ϋ cø d©y d{« vps Îl× kla¶ã óiÕÎ BÕ¶ ó«s ãiê ¬íi kÕÎ hiÔu B{îc!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ãËÎ BÇu vpi cCi, Låi ¶gi: - §¹s ÎL{ë¶ã ¶gi LÊÎ µlni. p, Îai cg ¬éÎ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cg ÎlÉ ãini lÕÎ clÊÎ Béc cls B¹s ÎL{ë¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« véi Bì ªlñy V©¶ L« klái qu«¶ Îpi. ªlõ« ¸lÝ hÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ L« lbÎ Béc cls B¹s oÜ, qun ¶liT¶ ÎlÊy ¶lÑ vp dÔ clÞu ¶ã«y. ªlÊy ÎLT¶ ¶bi kla¶ã cg o½¶ L{îu BÉ Lö« ¶lN¶ã clÊÎ Béc B∙ lbÎ vps ¬×¶l cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ B{« cs¶ ¶ä cls §å¶ã ÏuyÒ¶ ¬{î¶ vp c߶ dƶ cCcl xö dô¶ã ¶N«. §å¶ã ÏuyÒ¶ vCi clps hi« hÞ« cC¬ m¶ vp lø« clN« klái ªlñy V©¶ hp lsp¶ h¹i óns vËÎ ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li Îlñ¶ã ÎlM¶ã xuï¶ã ¶bi, Bi Îíi ¶ö« B{ê¶ã, Uyɶ ÷li óç¶ã ¶ãåi oôµ xuï¶ã ¬éÎ În¶ã BC, a¬ ¬ÆÎ klgc hgc. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã lái: - ¾«s ÎlÕ? ªiT¶ ca ¶{m¶ã ÎlÊy o«s? ªLs¶ã ¶ã{êi ÎlÊy klg clÞu µlni kla¶ã? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -411- Uyɶ ÷li hSc BÇu, h«u clèi ¶{íc ¬SÎ xs¶ã, h¹i ¶l{ Îl{ê¶ã, Bø¶ã dËy Bi hua¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “®©y ãiê, clb¶ã Ϋ víi µlCi Vâ §«¶ã B∙ lg« BÞcl Îlp¶l ó¹¶ Låi, ¶l{¶ã viÖc ÎLn Îlè cl« cñ« ¶p¶ã h¹i lg« viÔ¶ va¶ã. ªlêi óuæi ¶py ÎlËÎ liÕ¬ cg ¶ã{êi Bn¬ B«¶ã ¶l{ ca óÐ ¶py.” Kli l«i ¶ã{êi vÒ Îíi Îlp¶l, ÎLêi B∙ În¶ã oC¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ B{« ¶p¶ã vÒ Îíi ¶lp ÎLä cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã ÎLb ¶ãô, Låi ¬í ÎLë vÒ ¶lp LiT¶ã. ÷l{¶ã clp¶ã h¹i ãië kli¶l ca¶ã “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l” (óg¶ã ¬« óiÕ¶ ÎL¨¬ hǶ) cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ cls Bi ÎLT¶ cCc ¶gc ¶lp, lÕÎ ¬Ci ¶py o«¶ã ¬Ci klCc, qu« B{îc ¬Êy cs¶ B{ê¶ã, B«¶ã c«s lø¶ã Îl× óT¶ Ϋi cg ÎiÕ¶ã quCÎ klH: “ªpi ó« hS¬.” ªlõ« ¸lÝ ¶ãõ¶ã cl©¶ h¹i, ÎlÊy ¬éÎ cCi óg¶ã ÎLS¶ã ë óT¶ c¹¶l h{íÎ qu« vp c{êi víi clp¶ã L»¶ã: - A¶l cg Buæi B{îc Îai kla¶ã? ÷ã{êi Bg võ« ¶gi døÎ hêi B∙ ÎiÕ¶ hT¶ ÎL{íc clp¶ã óny ÎC¬ ÎL{î¶ã Låi. ªlÊy ¶ã{êi Bg ¶l«¶l ¶lѶ lm¶ cCc ¶ã{êi Îl{ê¶ã ¶liÒu, ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi Êy hp «i ÎlÕ? Kli¶l ca¶ã cñ« y o«s hîi l¹i ¶l{ vËy?” ªC¶l Îl«¶l ¶iT¶ lCs ÎlS¶ã, clp¶ã ¶lb¶ ¬×¶l Buæi Îles hiÒ¶. ÷ã{êi ¶ä cø cS¬ BÇu cl¹y ¶l{ ó«y. ªuy ¶liT¶ kli¶l ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ c«s Îl©¬ lm¶, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, clp¶ã B∙ v{îÎ qu« ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶ä vpi ÎL{î¶ã, ¬íi qu«y BÇu h¹i ¶l׶. ÷ã{êi ¶ä ᶠt¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - §Õ¶ ¶ãpy la¬ ¶«y, Îai ¬íi µlôc Îpi Î{í¶ã ca¶ã. ÷p¶ã ¶gi xs¶ã, hÊy Ϋy Cs cle ¬å¬, Îl©¶ l׶l ts hn ¶l{ cp¶l ls« uï¶ Ðs ÎL{íc ãig, ¶p¶ã hp GiCs clñ ÷ãò §éc GiCs Ïp ªliÕÎ ªlñ, ¬Æc quǶ Cs ÎLS¶ã, Bø¶ã ÎLT¶ ¬Ci ¶ãgi Be¶, cp¶ã ÎLS¶ã óÖcl ÎlT¬. QuǶ Cs d¹ lp¶l cñ« ¶ã{êi ÎLs¶ã vâ h©¬, kla¶ã ¬pu Be¶ Îl× ¬pu xC¬, BÉ ÎiÖ¶ Bi ÎLs¶ã óg¶ã Îïi, klái óÞ ¶ã{êi ¶ãspi ÎLa¶ã ÎlÊy vp ãƵ hbc ãi«s cliÕ¶, kt BÞcl kla¶ã óiÕÎ ¬×¶l ë B©u, ¬p h«s µlg¶ã C¬ klÝ. ÷l{¶ã ¶p¶ã h¹i ¬Æc quǶ Cs ÎLS¶ã, ÎLCi lM¶ Îl{ê¶ã hÖ, ¶Õu kla¶ã Îù û vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶p¶ã B©u dC¬ ÎCs ó¹s ¶l{ vËy. ÷ãS¬ ÎLa¶ã ¶p¶ã ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ clSµ Ϋy clps vp ¶gi: - Ïp GiCs clñ BÞ¶l clØ ãiCs ã× ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - Ïa¬ ¶ä, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ãiC h©¬, óT¶ c¹¶l clb¶ã Ϋ cg ¶liÒu ¶ã{êi v{í¶ã cl©¶ v{í¶ã cM¶ã, kla¶ã ÎlÉ Î˵ ÎLu¶ã Îi¶l ÎlǶ ¬p µl©¶ c«s Îlʵ B{îc cls ¶T¶, la¬ ¶«y ÎiÉu ¬uéi BÞ¶l Ω¬ BÕ¶ B©y BÉ h∙¶l ãiCs ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã vpi ÎlÕ vâ. ÷p¶ã võ« ¶gi võ« c{êi, ãiä¶ã ¶gi ts hn, Îl©¶ l׶l Lu¶ã Bé¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Vâ ¶ãlÖ cñ« GiCs clñ c«s c{ê¶ã lm¶ ¶ã{êi, os víi µlCi ¶«¬ ¶li clb¶ã Îai, ÎÖ ¶løÎ cò¶ã ¶ã«¶ã lp¶ã víi ¶l©¶ vËÎ oï ¬éÎ oï l«i ÎLs¶ã ãiíi vâ h©¬, ¶T¶ BÉ clÞu µlôc. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ÷ãpy la¬ ¶ä ÎlÊy quyÒ¶, cl{ë¶ã µls¶ã cñ« Î{í¶ã ca¶ã hîi l¹i hS¬. ªiÉu ¬uéi kЬ lmi oøc ¶T¶ kla¶ã dC¬ os Îpi. Ïa¬ ¶«y clb¶ã Ϋ Îlö BÊu klÝ ãiíi xe¬ o«s? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -412- Kla¶ã clê ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi, ¶p¶ã LbÎ c©y Lsi quʶ ë h{¶ã L« vôÎ hiÒ¶. ¸©y ÷luyÔ¶ ªiT¶ Bg, Îõ BÇu Lsi clÝ cuïi, BÒu cg ã«i ¶ã{îc, lÔ BC¶l ÎLb¶ã ¶ã{êi hp ¬gc cn d« ÎlÞÎ cñ« ¶ã{êi Ϋ L« ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ Îlá Îlt ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, c©y ÷luyÔ¶ ªiT¶ ¶Çy cñ« ÎiÉu ¬uéi ãäi hp ÏiÕÎ Vü ªiT¶ (Lsi Buai óß c¹µ). ÷lN¶ã ã«i ë xu¶ã qu«¶l Lsi BÒu cg clÊÎ Béc, Î{í¶ã ca¶ã ¶T¶ cȶ Îl˶ Îl× lm¶. ªlÊy ¶p¶ã ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni Lè¶ã ¬×¶l. Giä¶ã ¶p¶ã LÊÎ ¶lu ¬× vp ©u yÕ¬ va cè¶ã, ¶l{¶ã hêi ¶gi h¹i hîi l¹i klñ¶ã kliÕµ quC ¶çi, ÎlËÎ kla¶ã Î{m¶ã xø¶ã clbÎ ¶ps. Kla¶ã ¬uï¶ va duyT¶ va cí cliÕ¶ BÊu víi ¶p¶ã, ªlõ« ¸lÝ clSµ Ϋy ¶gi: - Xi¶ klÊÎ BÉ kli klCc! ¸lp¶ã cl{« hèi L«, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ quÊÎ c©y Lsi Îíi ÎL{íc ¶ãùc Låi. ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi, ¶ãö« ¶ã{êi vÒ µlÝ« o«u, ÎLC¶l klái ¬Êy Lsi Bg, vp kla¶ã BÉ ÏiÕÎ Vü ªiT¶ BC¶l Îíi hǶ Îlø l«i, B∙ ¶lny L« x« ¶ãspi ¶mi Bg ¬Êy ÎL{î¶ã Låi. ®iÕÎ kla¶ã o«s Buæi kÞµ, Ïp ªliÕÎ ªlñ ó̶ hT¶ ÎiÕ¶ã cläc Îøc: - Kla¶ã ¶ãê BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ h¹i l̶ kЬ BÕ¶ ÎlÕ! rp¬ ó¹i ls¹i cn s«i d«¶l cñ« o{ Îa¶, lp, lp...! ÷ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¼Êy hǶ Ϋ B∙ ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶ ¬p ¶p¶ã cø Î{ë¶ã Ϋ oî l∙i ÎlËÎ. ¸g hH ÷ãò §éc GiCs B∙ ¶ua¶ã cliÒu vp du¶ã Îb¶ã ¶p¶ã que¶ Låi.” Võ« ¶ãlÜ Îíi B©y, clp¶ã B∙ ÎlÊy óg¶ã ÎLS¶ã ÎlsC¶ã qu«, ÏiÕÎ Vü ªiT¶ Be¬ ¬èi Ϋ¶l lai BC¶l Îíi ¬ÆÎ Låi. ¸lp¶ã ¶ãlÜ: “÷ã{êi qu«¶ã ¬i¶l clC¶l B¹i, cg ó«s ãiê dè¶ã klÝ ãiíi l̶ l¹ ¶py B©u? ÷p¶ã hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N xi¶l Bѵ ¶l{ ÎlÕ ¬p h¹i clÞu Bi vps cs¶ B{ê¶ã Îp ¬« ¶l{ vËy? ªlËÎ BC¶ã ÎiÕc quC?” ®iÕÎ c©y Lsi cñ« Bïi µl{m¶ã cg clÊÎ Béc LÊÎ hîi l¹i, kla¶ã ÎiÖ¶ L« Ϋy c{íµ ãiùÎ, clp¶ã hiÒ¶ Îläc l«i Ϋy vps ÎLs¶ã Cs, Låi cø xs«y cls¶ã clg¶ã ÎLC¶l §a¶ã ¶Ð ª©y. ¼Æc dÇu Îl©¶ µlCµ cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ LÊÎ ¶l«¶l, ¶l{¶ã kla¶ã o«s Bô¶ã cl¹¬ ¶çi v¹Î Cs cñ« clp¶ã. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, clp¶ã B∙ ÎLC¶l B{îc lm¶ l«i ¬{mi liÖµ Låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ óùc ¬×¶l quCÎ hí¶: - ª{í¶ã ca¶ã cø ÎLC¶l ¶Ð ¶l{ ÎlÕ kla¶ã µlni hp «¶l lè¶ã lns lC¶. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¸a ¶{m¶ã ¬uï¶ ÎlCcl Îai Bs¹Î c©y §éc ªiT¶ µlni kla¶ã? ¸g klg ã× B©u? ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cbi ¬×¶l xuï¶ã, l«i Ϋy ¶lÆÎ hua¶ l«i viT¶ ¶ãgi, l«i ¬SÎ ¶l׶ B¨¬ B¨¬ óg¶ã cñ« c©y Lsi, kli B∙ ¶l˶ ÎlÊy Lâ B{ê¶ã hïi Låi, lÐÎ hí¶: - ®ua¶ã c©y ªiTu L«! ¸lp¶ã kѵ hua¶ c©y Lsi vps ãiN« l«i viT¶ ¶ãgi, Îlu˶ Ϋy ãiùÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, vp Bå¶ã Îlêi cl©¶ µlni BC hT¶ hua¶ ó« cCi. Kla¶ã ¶ãê cl©¶ cñ« Bïi µl{m¶ã hîi l¹i BÕ¶ ÎlÕ, ¶p¶ã B«¶ã BÞ¶l dè¶ã oøc c{íµ h¹i Lsi, Îl× ¬òi cl©¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ B∙ BC Îíi Bèi ¬×¶l Låi, Bp¶l µlni óua¶ã Lsi L« hèi vÒ µlÝ« o«u. ÷ãê B©u, ¶p¶ã dÓ¬ lôÎ L« ¶ãspi ¬Ci ¶ãgi, hiÒ¶ ¶ã∙ hé¶ xuï¶ã d{íi ¶lp. ÷S¬ hÊy cC¶ ÎiTu, ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -413- - §Ö Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlÕ ¶ps? ®ç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã LÊÎ ¶lu ¬× cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - KlC hS¬! ªl©¶ µlCµ cñ« ¶p¶ã ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, võ« xuï¶ã Îíi ¬ÆÎ BÊÎ, ¶p¶ã h¹i ¶lny ÎLë hT¶ Îøc Îl×. ªpi kli¶l ca¶ã ÎuyÖÎ Bض㠶l{ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni cn¬ µlôc kli¶l ca¶ã cñ« ¶p¶ã. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ªiÉu ¬uéi c߶ ¬uï¶ h∙¶l ãiCs vpi ó« C¬ klÝ cñ« Î{í¶ã ca¶ã ¶N«. ÷ãò §éc GiCs clb¶ã Îai cg ¬éÎ Îlø cCÎ ãäi hp: §éc ªliÒ¬ o«. ¸lØ ÎlÊy ¶p¶ã ᶠt¶ ¶g clí kla¶ã ÎlÊy ¶p¶ã qu«y ¬×¶l ãim Ϋy. ªlõ« ¸lÝ BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy ÎL{íc ¬SÎ cg C¶l oC¶ã hʵ hge, ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, óiÕÎ hp ¶ãuy Ϋi Îíi ¶mi, véi vp¶ã ¶lny hT¶ ÎlËÎ c«s, ¶ãle d{íi cl©¶ cg ÎiÕ¶ã he¶ã ke¶ã LÊÎ ¶lá, Îl× L« ¬Êy clôc l¹Î C¬ klÝ BÒu BC¶l Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ ¬Ci ¶lp cn. rbc Êy clp¶ã ¬íi l«y C¬ klÝ §éc ªliÒ¬ o« cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ hp ¬éÎ Îlø Bi¶l ó»¶ã 㫶ã LÊÎ óÐ ¶lá. Vp ¬Cy µlCÎ ¶lN¶ã C¬ klÝ Bg BÆÎ ¶ã«y ë ÎL{íc ¶ãùc, kli ¶ps BÞ¶l µlCÎ L« clØ cǶ ógµ ¬¹¶ã ¬ì óT¶ µlni hp ¬éÎ hs¹Î Bi¶l 㫶ã óS¶ ÎlM¶ã L« ¶l{ ¬{« vËy. ÷p¶ã ¬uï¶ µlCÎ x¹ C¬ klÝ Bg, kla¶ã cǶ µlni ¶ãS¬ BÝcl, clØ l{í¶ã ÎlM¶ã vps Bïi µl{m¶ã hp óʬ cß hua¶. _????_. ÷lN¶ã Bi¶l 㫶ã Êy B{îc ÎȬ Béc d{îc LÊÎ hîi l¹i. ¸Cc Îlø C¬ klÝ klCc kli µlCÎ x¹ µlni v{m¶ v«i ãim Ϋy ÎL{íc, ¶T¶ Bïi Îlñ µl߶ã óÞ LÊÎ dÔ. ¸ß¶ Îlø C¬ klÝ §éc ªliÒ¬ hǶ ¶py Béc ¶løÎ ÎliT¶ l¹, ¶ã{êi ¶ãspi kla¶ã «i óiÕÎ cCcl µlCÎ x¹ cñ« ¶g L« o«s, Îíi kli µlCÎ ãiCc Îl× B∙ ¬ué¶ Låi, ¶T¶ LÊÎ ¶liÒu c«s Îlñ óÞ ÎliÖÎ ¬¹¶ã óëi C¬ klÝ ¶py. ¸Cc ¶ã{êi ÎLs¶ã ÷ãò §éc GiCs Îù cls C¬ klÝ “Ïp¶ ¾¹ X« n¶l” (¶ãˬ cCÎ óS¶ l׶l óg¶ã) ¶Çy hp Béc óé vâ h©¬, ÎliT¶ ãi«¶ va os¶ã. ÷ã{êi cl{« ÎLë xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶Ð¬ hua¶ ó« cs¶ cê vps yÕu luyÖÎ cñ« ¶p¶ã, ãi˶ dN quCÎ ¬S¶ã: - ªai víi ca kla¶ã Îlè kla¶ã sC¶, o«s ca l¹ Béc Îlñ ¶l{ ÎlÕ? _????_ l«i qu©¶ cê, vp ãim óp¶ Ϋy ¶ãäc L« óSÎ hua¶ qu©¶ cê Îlø ó«, ¬iÖ¶ã klH kTu ¬éÎ ÎiÕ¶ã: - ïi clp, oøc hùc ¬¹¶l quC, hp¬ B«u cn Ϋy ¶ã{êi Ϋ ÎlÕ ¶py! Võ« ¶gi ¶p¶ã võ« ¶Ð¬ ÎLn h¹i qu©¶ cê võ« óSÎ B{îc Bg. ÷ãle ÎiÕ¶ã óiÕÎ l׶l, oøc ¶Ð¬ h¹i qu©¶ cê cò¶ã klC ¬¹¶l, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ãim Ϋy L« óSÎ oùc ¶ãlÜ: “ª«y y cg clÊÎ Béc clí cg d¹i déÎ ¬p ¬Sc lì¬.” ¸lp¶ã dè¶ã Ϋy Cs µlÈy qu©¶ cê óS¶ _????_ oøc ÎLn h¹i ó»¶ã Ϋy Cs, _????_ ¶l{ ¶Ð¬ ó»¶ã Ϋy. Ïp ªliÕÎ ªlñ ãim Ϋy _????_ L« klH óSÎ hÊy qu©¶ cê Êy, óá vps ÎLs¶ã Îbi, Låi ãim Ϋy L« BÕ¶ ãig µlÈy ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ¬{êi ¬Êy oîi d©y, kla¶ã µlni hp oîi vp¶ã vp cò¶ã kla¶ã µlni hp oîi Îm, bµ vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. V× ÎlÊy ¶p¶ã µlCÎ x¹ ¶ãǬ §éc ¾«, ãië Îlñ Bs¹¶ l̶ l¹, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶É ¶«¶ã ¶N«, ãim hua¶ ÏiÕÎ Vü ªiT¶ quÊÎ ÎlM¶ã vps ¬Êy oîi d©y cñ« Bïi µl{m¶ã. Ïp ªliÕÎ ªlñ BéÎ ¶liT¶ Îl©u d©y h¹i, c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -414- - ¸©y ÏiÕÎ Vü ªiT¶ cñ« ÎiÉu ¬uéi BÊy clí? Dè¶ã klÝ ãiíi cñ« ¶ã{êi Ϋ cg óiÕÎ xÊu læ kla¶ã? ÷p¶ã ¶gi ãiä¶ã V©¶ ÷«¬, võ« d߶ võ« clˬ, ¶l{¶ã Ϋy ¶p¶ã vÓ¶ kla¶ã clÞu ¶ãõ¶ã, ªlõ« ¸lÝ vøÎ ÏiÕÎ Vü ªiT¶ xuï¶ã ¶gc ¶lp, h« hí¶: - ÷Õu Îai c{íµ B{îc ¬Êy oîi d©y ¶Çy, Îõ ¶«y ÷ãò §éc GiCs clñ kla¶ã B{îc quÊy ¶liÔu Îai ¶N«, clM¶ã l«y ca ¶{m¶ã cg ó»¶ã h߶ã kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - §©y kla¶ã µlni hp oîi d©y, ¬p hp ÷luyÔ¶ Ïå¶ã ªlñ ªCcl ¾Ccl. ÷Õu Î{í¶ã ca¶ã ¬uï¶ Bs¹Î Îl× cø viÖc Îlö xe¬. (÷luyÔ¶ lå¶ã ªlè ªCc hp oîi Îm ¶lÖ¶ ¬pu lå¶ã vp ¬Ò¶.) ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã Îu¶ã cCi Îlè ÎCc quÐÎ ¶ã«¶ã BÞ¶l quʶ h{¶ã ªlõ« ¸lÝ. ªlè ÎCc Bg võ« ¶lá võ« dpi, kli Îu¶ã L« óï¶ ¬ÆÎ ÎC¬ µl{m¶ã BÒu ó«s ÎLè¬ B{îc cn. ªlõ« ¸lÝ ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l BÞ¶l ¶l»¬ clç lë cñ« Bïi µl{m¶ã hp xa¶ã c{íµ hua¶. ÷ãê B©u cg ªlè ÎCc cg ÎlÉ Îʶ ca¶ã vp cò¶ã cg ÎlÉ µl߶ã Îl©¶ B{îc. Kli Îu¶ã L« hp Îʶ ca¶ã, hbc Îl©u låi hp µl߶ã vÖ, ca¶ã Îlñ hiT¶ lsp¶, kla¶ã cg om lë ã× lÕÎ. §Êu B{îc lm¶ ¬{êi liÖµ, ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶l˶ xÐÎ L« Îi¶l diÖu cñ« d©y Îm ¶lÖ¶ ¶l{ ÎlÕ ¶ps Låi ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãò §éc GiCs {« ¶uai cCc hspi Béc vËÎ, cCi ªlñ ªCc ¶Çy lä B∙ v˶ dô¶ã Îles cs¶ ¶lÖ¶ kÕÎ h{íi ¬p óiÕ¶ lg« Îlp¶l.” ÷ãlÜ Îíi B©y, clp¶ã Îlõ« hbc Bïi µl{m¶ã võ« Îu¶ã ªlñ ªCc L« cl{« kÞµ Îl©u låi, hiÒ¶ ÎiÕ¶ Îíi c¹¶l h{¶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ vp ãim Ϋy L« ¶lS¬ yÕu luyÖÎ ë d{íi x{m¶ã o{ê¶ ¬p Biɬ hua¶. ªlÕ ¶py võ« ¶l«¶l võ« liɬ. Ïp ªliÕÎ ªlñ óiÕÎ kla¶ã o«s ÎLC¶l ¶æi hiÒ¶ ¶ãlÜ L« ¬éÎ kÕ, lmi qu«y ¬×¶l ÎLë h¹i. ÷Õu ªlõ« ¸lÝ cø ÎlM¶ã Ϋy ¬p Biɬ, ÎÊÎ µlni Bô¶ã Îíi ¶ãùc ¶p¶ã, clp¶ã µlni LbΠΫy h¹i, l«i ¬C Bá óõ¶ã hT¶. ªlõ« dÞµ ¬«y Êy, Ïp ªliÕÎ ªlñ qu«y ÎLCi Ϋy ÎLCi ¬gc hua¶. ªlõ« ¸lÝ véi cs Ϋy h¹i, ¶l{¶ã Ϋy Cs B∙ ¬gc LCcl ¬éÎ B{ê¶ã Låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ïi clp, ¶ãuy Ϋi, ÎiÉu ¬uéi B∙ ÎLgÎ ¬gc LCcl Ϋy Cs cñ« Î{í¶ã ca¶ã Låi. ¼«u cëi Cs L« BÉ ÎiÉu ¬uéi vÒ ¶lp kl©u lé cls. ªlÊy ¶p¶ã ãië hS¬ quû kÕ ¶l{ ÎlÕ, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, hiÒ¶ xÐ LCcl Îu¶ã clç Ϋy Cs B∙ óÞ ¬gc LCcl L«, xö dô¶ã ¶l{ ¬éÎ ¬iÕ¶ã vni, ¬b« Bé¶ã ÎiÕ¶ã kTu “vè, vè”, kla¶ã BÇy ¶¨¬ liÖµ Ϋy Cs B∙ quʶ clÆÎ cCi ªlè ªCc quCi cñ« Bïi µl{m¶ã, Låi dè¶ã oøc kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi ÎlÕ hp cn Ϋy Cs hÓ¶ cCi ªlè ªCc cè¶ã Lmi cn xuï¶ã BÊÎ. ¸lØ l«i Îlø võ« Lmi xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlÕ ¶ps? Ïp ªliÕÎ ªlñ kle klH c{êi, Låi BCµ: - ¸ln o«s cn. ÷p¶ã h¹i B{« Ϋy hT¶ v«i, LbÎ ë ÎT¶ h{¶ã L« ¬éÎ cCi ¬gc vp¶ã oC¶ã clgi häi. ªlÊy ¶p¶ã lÕÎ vâ klÝ ¶py h¹i ãië vâ klÝ klCc, cp¶ã L« cp¶ã kú h¹. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ¶p¶ã BÞ¶l dô¶ã ý ã×, hiÒ¶ ¶gi: - ªai B∙ ¶gi Bs¹Î B{îc cliÕc ªlè ªCc cñ« ca ¶{m¶ã Låi, quý ãiCs kla¶ã B{îc quÊy ¶liÔu Îai ¶N« ¬p? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -415- Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - §g hp hêi ¶gi cñ« Î{í¶ã ca¶ã, clí ÎiÉu ¬uéÎ cg clÞu ¶l˶ ó«s ãiê B©u? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷p¶ã ¶gi cò¶ã µlni, ¶p¶ã B∙ ¶l˶ hêi kla¶ã quÊy ¶liÔu Ϋ B©u? ÷l{¶ã cø BÊu Îõ¶ã ¬a¶ vâ klÝ ¬éÎ ÎlÕ ¶py ¬∙i Îl× óiÕÎ BÕ¶ ó«s ãiê ¬íi xs¶ã.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã dè¶ã ãiä¶ã ¬òi ¶gi “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã: - ¸ø viÖc ãië L« Bi, xe¬ ca cg ó«s ¶liTu vâ klÝ ¶ps. ¸lp¶ã võ« ¶gi võ« ¶ãlÜ: “ª« cø Bs¹Î lÕÎ vâ klÝ cñ« ¶p¶ã Îl× ¶p¶ã µlni clÞu µlôc ¬p LbÎ hui.” Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ¸Ci vâ klÝ ¶py ÎT¶ hp “Ki¬ ÷ãa ¸©u” (¸Ci ¬gc cs¶ LÝÎ vp¶ã.) ÷p¶ã h¹i ãim Ϋy ÎLCi hT¶, BÉ hé cCi ¬gc ë Ϋy ÎLCi ¶gi: - ¸ß¶ cCi ¶py hp ªliÕÎ ÷ãa ¸©u. V× huyÖ¶ cCi ÎLß quû ¶py ¬p cl« Îai B∙ clÆÎ BøÎ óp¶ Ϋy ÎLCi cñ« Îai BÊy. ¸l« Îai ¶gi cǬ klÝ ãií ë Ϋy kla¶ã ÎiÖ¶ hîi vp hi¶l Bé¶ã ó»¶ã hSµ hua¶ vps Ϋy. ªiÉu ¬uéi B∙ huyÖ¶ ¶g ¬{êi ó« ¶¨¬ Låi, ¬p vÓ¶ cl{« Îíi ¬øc B¹Î Îlp¶l. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cCi ¬gc ¶py cg clÊÎ Béc, xi¶ Bõ¶ã dè¶ã Ϋy c{íµ Bs¹Î ¶lÐ? ªlÊy ¶p¶ã võ« ¶gi võ« c{êi, Îõ Îõ Îíi ãǶ, óÒ ¶ãspi clp¶ã vÓ¶ L« vt Îln¶ ¶liT¶ ¶l{¶ã ÎLs¶ã ¶éi Ω¬ vÓ¶ hs ¶ã¹i _????_. ¸lp¶ã B«¶ã BÒ µl߶ã cȶ ¬ËÎ óç¶ã ¶ãle ÎlÊy B»¶ã x« cg ÎiÕ¶ã kTu h« cÇu cøu, oùc ¶ãlÜ L« ¬éÎ viÖc, kTu ÎlǬ L»¶ã: “÷ãuy Îs, kla¶ã óiÕÎ clõ¶ã ¶ã{êi ¶py ãiN Ϋ ë B©y, vp o«i óé l¹ cñ« ¶p¶ã l∙¬ l¹i ªl«¶l ªl«¶l vp cCc ¶ã{êi cò¶ã ¶T¶?” Kla¶ã clê Bîi ¶p¶ã ¶gi lÕÎ hêi, ªlõ« ¸lÝ qu«y ¬×¶l cl¹y hua¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ l« ln c{êi hí¶ Låi ¶gi: - rbc ¶py Î{í¶ã ca¶ã ¬íi Bi B∙ ¬ué¶ hS¬ Låi! ÷p¶ã hiÒ¶ dè¶ã cn Ki¬ ¸©u hÓ¶ ªliÕÎ ¸©u Îʶ ca¶ã vps o«u h{¶ã ªlõ« ¸lÝ Îøc Îl×. ªlõ« ¸lÝ véi ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶. _????_. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶lb¶ ¬×¶l ¶lny hT¶, dè¶ã os¶ã ¬gc µln¶ ca¶ã. rbc Êy ¬ÆÎ ÎLêi ¬íi ¬äc, clØ ÎlÊy ¬éÎ B¹s lSc klÝ, ¬éÎ B¹s lsp¶ã klÝ qu©y xu¶ã qu«¶l ªlõ« ¸lÝ. Qun ÎlËÎ os¶ã c©u cñ« ¶p¶ã hîi l¹i va cè¶ã, kla¶ã ¶lN¶ã lm¶ §å¶ã ÏuyÒ¶, ¼Ó¶ ªö Ïs« vp c߶ ÎLT¶ cn ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ hs ¶ã¹i ªl«¶l ªl«¶l vp cCc ¶ã{êi h©¬ ¶ãuy, kla¶ã ¬uï¶ huyÕ¶ cliÕ¶, ¬Êy hǶ µli Îl©¶ Îíi ãǶ, BÞ¶l dè¶ã Îlñ µlCµ cǬ ¶n BÉ Bs¹Î ki¬ c©u cñ« ¶p¶ã ¶ä, ¶l{¶ã ¬Êy hǶ ¶p¶ã BÒu ÎLC¶l klái kÞµ Îlêi. §Êu lm¶ ó« ¬{mi liÖµ, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã o«s BC¶l h¹i B{îc ¶p¶ã, ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ, Îlß Î«y LbÎ hua¶ Ki¬ ¾p óns kiÕ¬ L«, ¬éÎ huå¶ã C¶l oC¶ã hʵ hge hp¬ clsC¶ã cn ¬SÎ Bïi µl{m¶ã. ªõ kli xuï¶ã ¶bi Ïs« ¾m¶ Îíi ãiê _????_ _????_ GiCs óSÎ cgc... Bi... ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i, véi lái: - ¸ß¶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã, cCc ¶ã{êi B©u? Ïå QuÕ ÷«¬ clØ Î«y hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lp. Kla¶ã kÞµ lái l«¶ ÎlT¬ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ ¶lny ¶ã«y hT¶ ¬Ci ¶lp, ÎL{íc lÕÎ ÎLa¶ã ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu O«i l«i cs¶ B{êi {mi B«¶ã ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -416- a¬ clÆÎ hÊy clp¶ã ¸©¬, ¬å¬ kTu clÝÎ clÝÎ, l׶l ¶l{ clb¶ã kla¶ã óiÕÎ hp¬ cCcl ã× BÉ cøu clN«. Võ« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ clb¶ã hiÒ¶ ¶lny xæ h¹i, ãim Ϋy ãim cM¶ã, l׶l ¶l{ ¬uï¶ kÉ hÉ où ÎlÉ cls clñ ¶ãle, ¶l{¶ã kla¶ã o«s ¶gi L« hêi B{îc. ªlõ« ¸lÝ h¹i ÎlÊy ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¬ÆÎ x¹¬ Be¶ x× óiÕÎ y óÞ ÎLb¶ã Béc LÊÎ ¶Æ¶ã. ¸ò¶ã ¬«y kla¶ã ¬éÎ «i clÕÎ, ¶l{¶ã ÎÊÎ cn cCc c«s Îlñ ÎLs¶ã ¶lp BÒu óÞ Îl{m¶ã lÕÎ, ÎlËÎ hp B¹i ó¹i cl{« Îõ¶ã ÎlÊy ó«s ãiê. ¸ß¶ ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã óiÕÎ óÞ óSÎ B{« Bi vÒ µl{m¶ã l{í¶ã ¶ps? ªlõ« ¸lÝ ¶ãliÕ¶ L¨¶ã ãi˶ dN, Îù kli ÎLCcl L»¶ã: - ¾«s Ϋ h¹i cg ÎlÉ lå Bå BÕ¶ ¶l{ ÎlÕ B{îc? §É cls cs¶ ÎiÖ¶ Îú ¶g ãiN cl©¶ ¬p kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn! ªLs¶ã hbc Cc cliÕ¶, ÎÊÎ cn kt lÇu ¶ã{êi l¹ BÒu óá cl¹y lÕÎ cn. ¼ÆÎ ÎLêi B∙ oC¶ã Îá, ÎlÊy kt BÞcl B∙ Bi Låi, óä¶ ¶ã{êi ¶lp ¬íi ÎLë vÒ hǶ. ªlõ« ¸lÝ ½¬ clp¶ã ¸©¬ xuï¶ã d{íi ¶lp, BÆÎ ¶»¬ hT¶ ÎLT¶ ãi{ê¶ã, Låi viÕÎ ¬Êy clN cls ¶ã{êi Be¬ Îíi klCcl o¹¶, ¶lê Uyɶ ÷li Bi hÊy lé cs¶ ®¨¶ã ªliÒu vÒ clN« cls ¬äi ¶ã{êi. ¼éÎ ¬ÆÎ ó¨¶ã óg cls ¾« ªliT¶ Qun¶ã, Ïå QuÕ ÷«¬ ¬Êy ¶ã{êi, ¬éÎ ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ lái Î׶l l׶l kt BÞcl BÕ¶ B©y Î˵ kÝcl ¶l{ ÎlÕ ¶ps? V× hǶ ÎL{íc óÞ Îl{m¶ã, ªliÕÎ r« ÏC¶ vÓ¶ µlni ¶»¬ d{ì¶ã Îl{m¶ã ë ÎLT¶ ãi{ê¶ã ¶T¶ kla¶ã viÖc ã×. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ lái Îíi, ªliÕÎ r« ÏC¶ hiÒ¶ ¶gi: - rbc c«¶l ó«, §¹i O«i vp ªiÉu O«i µlCÎ ãiCc Îu¶ã ÎÝcl cñ« BÞcl ÎL{íc, hiÒ¶ kTu ãps “clÝÎ clÝΔ hs¹¶ x¹ vp kÐs clp¶ã ¸©¬ hT¶ ÎLT¶ ¶lp, ¬{êi ¬Êy ÎT¶ BÞcl xa¶ã h¹i ó«s v©y clp¶ã ¸©¬ vp l«i cs¶ B{êi {mi. ªlÊy l«i cs¶ vËÎ ãiˬ cl©¶ ÎLT¶ ¬Ci ¶ãgi Bé¶ã, ¬äi ¶ã{êi BÒu hT¶ cn ÎLT¶ ¶gc ¶lp ø¶ã cliÕ¶. ªai ¶»¬ c¹¶l cö« oæ ÎLa¶ã ÎlÊy LÊÎ Lâ clØ v× Buïi oøc quC kla¶ã o«s hT¶ ãibµ B{îc, ¶g¶ã h߶ã va cè¶ã, h¹i ÎlÊy ¸©¬ luy¶l, ¾« luy¶l, vp ªL׶l h∙s µlu Îö BC¶l ¬Êy kt BÞcl óÞ Îl{m¶ã. ¾«u kt BÞcl cp¶ã ¶ãpy cp¶ã Îíi ¶liÒu quC, ¬äi ¶ã{êi võ« BC¶l võ« hui. ë ÎLs¶ã ¶lp ¶Çy, óÊÎ cø ¬éÎ ¶mi ¶ps BÒu hp cliÕ¶ ÎL{ê¶ã cn. RïÎ cuéc «i ¶Êy BÒu óÞ Îl{m¶ã lÕÎ, c߶ ca ªl«¶l ªl«¶l Îl× óÞ clb¶ã óSÎ Bi ¬ÊÎ. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã... clb¶ã Îai cg hçi víi Î{í¶ã ca¶ã hS¬. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - rǶ ¶py Îai óÞ ÎLb¶ã kÕ §iÖu Ïæ ry ¾m¶ cñ« BÞcl. ®©y ãiê où ÎlÉ B∙ hì Låi, clØ cg cCcl cøu clN« cCc ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã hp cǶ lm¶ cn. ¸lp¶ã vps cluå¶ã ¶ãù«, hÊy ¶ãù« L« cìi µlg¶ã vps Îlp¶l, oSµ Îíi c¨¶ ¶lp kú quCi, clp¶ã hiÒ¶ ¶ãõ¶ã h¹i, óuéc ¶ãù« vps c©y, Låi Bi Îíi ÎL{íc ¶lp Bg, v{îÎ Î{ê¶ã ¶lny vps. Võ« hs võ« ãi˶, clp¶ã hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - Ïp GiCs clñ, xi¶ ¬êi L« B©y Îai cg hêi ¬uï¶ Îl{« cè¶ã. ¼éÎ hs¹Î ÎiÕ¶ã v«¶ã déi hT¶ Låi ãiN« óøc Î{ê¶ã ¬pu vp¶ã cg cC¶l cö« oSÎ ¬ë L«, vp ÎiÕµ Îles ÎiÕ¶ã clg oñ« võ« ¶æi hT¶, ¬{êi ¬Êy cs¶ Cc kluyɶ L«, Îles o«u cg ¬Êy clôc ¶ã{êi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “rbc ¶py Ϋ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶É ¶«¶ã clb¶ã B{îc, µlni L« s«i cls clb¶ã kliÕµ Bn¬ B∙!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ µli hua¶ ¬{êi ¬Êy cCi Ki¬ ¾p ¸lñ vps hò clg. ¸s¶ ¶ps cs¶ ¶Êy BÒu óÞ Îlñ¶ã gc ¶»¬ h¨¶ L« clÕÎ. ¸lp¶ã Bi v߶ã qu«¶l cCc cs¶ Cc kluyɶ, l«i Ϋy klny lÕÎ ¬{êi ¬Êy cCi Ki¬ ¾p ¸lñ Låi óá hua¶ vps Îbi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -417- GiCs clb¶ã ÷ãò §éc GiCs BÞ¶l óô¶ã hbc clp¶ã óÞ hbc clg ó«s v©y hp µlu¶ hua¶ clÊÎ Béc BÉ l∙¬ l¹i. ÷ãê B©u clp¶ã h¹i ãiÕÎ hò clg ¬éÎ cCcl clg¶ã vC¶l BÕ¶ ÎlÕ h©¬ cls ¬Êy clôc ÎT¶ ãiCs clb¶ã BÒu ki¶l ¶ã¹c ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ¸lê Îíi kli clp¶ã Îl©u lÕÎ C¬ klÝ h¹i, ÎT¶ ãiCs d©¶ Bi BÇu la hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã qu«y BÇu ¶ã«y. ÷lN¶ã ÎT¶ ki« cè¶ã è ÎÐ cl¹y vps óT¶ ÎLs¶ã ¶ïÎ. ªlõ« ¸lÝ Îles o«u xa¶ã vps. ÷ãò §éc GiCs ãiCs clb¶ã BÞ¶l Bg¶ã cö« h¹i ¶l{¶ã kla¶ã o«s kÞµ. ªÊ¬ cö« oSÎ ë óøc Î{ê¶ã ¬pu Bá võ« ¬ë Lé¶ã BÉ clê óä¶ ãiCs d©¶ LbÎ hui, Îl× ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶lny qu« BÇu clb¶ã ¬p xa¶ã vps ÎLs¶ã cö« ÎL{íc Låi. Vps Îíi µlbc BÞ« cñ« BÞcl, ªlõ« ¸lÝ h¹i ó׶l Îܶl, hí¶ Îiն㠶gi: - ÷Õu Ïp GiCs clñ vÓ¶ kla¶ã clÞu L« B©y ÎiÕµ cluyÖ¶ Îl× Bõ¶ã cg ÎLCcl Îai va hÔ ¶lÐ? ®ç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi ÎlËÎ hí¶, óä¶ ãiCs d©¶ Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶ clÇu clùc. ªLs¶ã ¶lp cg ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi ó{íc L«, ¬ô ¨¶ xi¶ Bi BÇu, Îles o«u hp În lNu lé µlCµ Pl«¶ ªb §¹Î, ªL׶l Kú ª{, ¸Ç¬ Y §éc ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s, cCc Ϋy lns Îlñ cñ« ãiCs µlCi Bg. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - X{« ¶«y Îai víi quý vÞ kla¶ã que¶ óiÕÎ ¶l«u, kla¶ã cg Îlè cò vp cò¶ã kla¶ã cg sC¶ ¬íi. ª¹i o«s quý vÞ h¹i Îíi ÎÖ xC BC¶l cCc ó¹¶ lNu Îai óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, vp c߶ óSÎ cgc clb e¬ Îai ¶l{ vËy, ÎlÕ hp ¶ãlÜ« hý ã×? Ïp GiCs clñ cls Îai B{îc l«y? Ïp Ïå¶ã D{îc BCµ: - ÷ã{êi ¶lp cñ« Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã cg Îlè sC¶ ã× víi clb¶ã Îai cn, v× ÎlÕ clb¶ã Îai cg BC¶l ÎliÖÎ ¬¹¶ã ¶ã«y ιi clç B©u? ª{í¶ã ca¶ã B∙ cg óns vËÎ hp cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ Îl× viÖc clN« cls lä klái cg ã× B©u? ¸ß¶ ÎT¶ ÎiÉu Îö lä Ϲ ki«! ¸lb¶ã Îai µlni Îls¶ã Îln dÇy vß ¶g kli clÕÎ ¬íi ¶ãuai cm¶ ãi˶. ªlõ« ¸lÝ lái: - Y Îuæi ÎLt ¶l{ ÎlÕ Îl× B©u cg BiÒu ã× ¬«¶ã hçi víi quý vÞ ¶ps? Ïp Ïå¶ã D{îc c{êi ¶l¹Î ¶gi: - Ai óns y hp cs¶ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶? Ïõ, B∙ ÎlÕ Îl× clí, h¹i c߶ hp cs¶ BiÕ¬ klï¶ ¶¹¶ lä ¤¶ hp¬ ã×? ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s ¬ô ¶py h¹i óiÕÎ Lâ cn ¬Ñ cñ« clb ªl«¶l hp lä ¤¶ ¶N«?” ªlÊy ªlõ« ¸lÝ ÎLǬ ¶ã©¬ kla¶ã ¶gi ã×, Ïp Ïå¶ã D{îc hǬ h× ¶gi: - ÷ã{êi Îíi B©y ãië ÎLß ã×? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Quý vÞ cg Îlè l»¶ ã× víi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ιi o«s kla¶ã Bi kiÕ¬ ÎlM¶ã a¶ã Ϋ ¬p óCs Îlè? Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - GiÕÎ cn cl« hÓ¶ cs¶! Vp ¶ã{mi hp lä lp¶ã óp cs¶ cñ« y, Ϋ cò¶ã ãiÕÎ ¶ïÎ! Kla¶ã ¬uï¶ c∙i vn hai Îlai víi ¬ô ¨¶ xi¶ Bg, ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -418- - Ïp GiCs clñ cg clÞu L« B©y ãƵ Îai kla¶ã? ¸g clÞu Îln ¶ã{êi ¶lp clb¶ã Îai L« kla¶ã? ªLs¶ã ¶lp vÓ¶ i¬ hƶã. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎiÕ¶ã v«¶ã ë ¶¨¬ óê Î{ê¶ã déi h¹i. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶lí ªl«¶l ªl«¶l, ¶Ð ¬×¶l hCcl qu« óT¶ c¹¶l Ïp Ïå¶ã D{îc, xa¶ã ÎlM¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã. Ï«i ÎT¶ ãiCs d©¶ véi cl¹y h¹i cn¶. ªlõ« ¸lÝ ãim l«i Ϋy hT¶, lÊÎ l«i ÎT¶ ¶ä óS¶ väÎ L« ¶ãspi. Vps Îíi ÎLs¶ã klCcl on¶l, ªlõ« ¸lÝ clM¶ã ÎlÊy óg¶ã ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps cn. ¸l¹y ÎlM¶ã Îíi µl߶㠵lÝ« §a¶ã, clp¶ã B¹µ Îu¶ã cö«, ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã cg l«i ÎT¶ ãiCs d©¶ B«¶ã ¶»¬ ÎLT¶ ãi{ê¶ã d{ì¶ã Îl{m¶ã. ÷l׶ kü clp¶ã ¬íi l«y ÎT¶ Bg la¬ ¶ä B∙ óÞ clp¶ã ót qu˵ cC¶l Ϋy. Ï«i ÎT¶ Êy võ« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ oî quC ¶lny cn hT¶. ¸l¹y Îíi µlÝ« §a¶ã, xa¶ã vps µl{m¶ã ª©y, ªlõ« ¸lÝ Î׬ kiÕ¬ klSµ ¶mi klSµ clï¶, ÷ãò §éc GiCs clb¶ã è« L« ¶ã¨¶ cn¶ hs¹¶ x¹ cn hT¶. ª×¬ kiÕ¬ klSµ cCc µl߶ã, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« ªl«¶l ªl«¶l B©u cn, vp Ïp ªliÕÎ ªlñ cò¶ã vS¶ã ¬ÆÎ ¶ïÎ. ¸lp¶ã oïÎ LuéÎ quC, hËÎ Îu¶ã lÕÎ ¬äi l߬, oiɶã, clu¬, v¹i, ¶lN¶ã LS¶ LÝÎ Béc ¶uai ÎLs¶ã Bg BÒu óÞ BC vu¶ã L«, óß h⬠¶ã⬠klSµ ¶lp. ÷ãò §éc GiCs clb¶ã cn ki¶l, ¬éÎ ¬ÆÎ ãi«s cliÕ¶ víi ªlõ« ¸lÝ, ¬éÎ ¬ÆÎ µlCi ¶ã{êi óSÎ ¶lïÎ ¶lN¶ã cs¶ Béc vËÎ h¹i. Pl«¶ ªb §¹Î hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ÷Õu ¶ã{êi cg µlni hp «¶l lè¶ã lns lC¶ Îl× l∙y L« óT¶ ¶ãspi cliÕ¶ BÊu BÉ µl©¶ «i ÎlS¶ã, «i ó¹i! ®iÕÎ y hp ¶ã{êi cg BÞ« vÞ ÎLs¶ã ãiCs µlCi Bg, ªlõ« ¸lÝ quyÕÎ óSÎ cls kú B{îc ÎT¶ ¶ä BÉ ÎL« lái ¶mi clb¶ã ¶lïÎ ªl«¶l ªl«¶l, hiÒ¶ ÎLn hêi L»¶ã: - Ï«y hS¬, Îai LÊÎ ¬uï¶ B{îc h∙¶l ãiCs §éc ¾« ¸l{ë¶ã cñ« ¶ãpi! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã ãië hua¶ kli¶l ca¶ã ®Ccl ®iÕ¶ quû n¶l L«, l«i cl©¶ ¶lb¶ ¬éÎ cCi, B∙ ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Bïi µl{m¶ã Låi. Pl«¶ ªb §¹Î ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, “vè, vè” BC¶l hua¶ l«i cl{ë¶ã Îíi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷ã{êi klCc Îl× oî óp¶ Ϋy Béc cñ« quý vÞ, clí Îai B©y Îl× kla¶ã oî l∙i clbÎ ¶ps cn. Pl«¶ ªb §¹Î ¶gi: - Ï«y hS¬, kla¶ã oî cø viÖc Îlö xe¬! ªlõ« ¸lÝ ãim óp¶ Ϋy µlni hT¶, BC¶l hua¶ vps Béc cl{ë¶ã cñ« BÞcl. Pl«¶ ªb §¹Î ¬õ¶ã quC, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu BC¶l ¬iÕ¶ã ãì ¬iÕ¶ã, cg hH Ϋ kla¶ã BÞcl ¶æi ¶lp ¶ã{mi. ®©y ãiê ¶ã{mi h¹i Bô¶ã cl¹¬ Îíi óp¶ Ϋy Béc cñ« Ϋ, cg klCc ã× B©¬ BÇu vps cs¶ B{ê¶ã Îö, kla¶ã ÎlÉ sC¶ ÎLCcl Ϋ BÊy ¶lÐ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, y v˶ oøc vps l«i óp¶ Ϋy, BÈy ¬¹¶l vÒ µlÝ« B»¶ã ÎL{íc, clØ c߶ ¬éÎ ÎÊc hp óp¶ Ϋy cñ« l«i óT¶ cl¹¬ ¶l«u. ®ç¶ã ÎlÊy Bïi µl{m¶ã LôΠΫy h¹i, vp o«u ãCy cg ãig h¹¶l, ªb §¹Î óiÕÎ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, véi Îl©u cl{ë¶ã vp cs ¬×¶l h¹i, ¶l{¶ã B∙ ¬ué¶ Låi, y óÞ ªlõ« ¸lÝ Îb¬ cæ ¶lÊc óæ¶ã hT¶. ÷ãò §éc GiCs clb¶ã kTu h« Ǭ Ü véi xa¶ã vps BÉ cøu. ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ cæ ªb §¹Î qu«y ¬éÎ v߶ã. ¾î v× Ïé µlCµ óÞ Îl{s¶ã, kla¶ã «i dC¬ BÕ¶ ãǶ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶: - ÷gi ¬«u! ÷ã{êi óÞ cCc ¶ã{mi óSÎ Bi, liÖ¶ ãiê ë B©u? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -419- ªlÊy Pl«¶ ªb §¹Î cø ¶lS¬ ¬SÎ hp¬ Îli¶l, ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy Biɬ vps yÕu luyÖÎ ë c¹¶l x{m¶ã oï¶ã ¬éÎ cCi. §«u quC, Pl«¶ ªb §¹Î cn¬ ÎlÊy ¶l{ óÞ ¬éÎ oîi d©y Îlе ÎlSÎ clÆÎ cCc Îlí ÎlÞÎ ÎLs¶ã ¶ã{êi. ¾«u Bg ªlõ« ¸lÝ vøÎ hua¶ kt BÞcl xuï¶ã BÊÎ. §«u BÕ¶ clÕÎ Bi oï¶ã h¹i, Pl«¶ ªb §¹Î vÓ¶ ¶ãliÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã, h¨¶ Bi h¨¶ h¹i ¬p kla¶ã clÞu ¶gi ¶ö« hêi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Giái hS¬, ó¹¶ kla¶ã ¶gi Îl× B∙ cg ¶ã{êi klCc µlni ¶gi. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã oùc ¶ãlÜ L»¶ã: “¼a¶ Biɬ luyÖÎ cñ« Ϋ clØ cg ¶ã{êi ÎLs¶ã óæ¶ ¬a¶ ¬íi cg ÎlÉ ãini B{îc. ®©y ãiê Ϋ cø Biɬ luyÖÎ lÕÎ óä¶ ãi«¶ cg ¬ÆÎ ë B©y, xe¬ Ïp ªliÕÎ ªlñ cg dC¬ l∙¬ l¹i ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã?” ®ä¶ ÷ãò §éc GiCs clb¶ã, o«u kli Pl«¶ ªb §¹Î óÞ l¹, hiÒ¶ Îu©¶ Îles hÖ¶l cñ« ªL׶l Kú ª{ xa¶ã vps ó«s v©y. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “ªlÉ ¶ps clb¶ã cò¶ã cg quy huËÎ cñ« ãiCs µlCi LÊÎ ¶ãliT¬ klSc, ¬íi clÞu clÕÎ ¬p kla¶ã dC¬ Îlæ hé cm ¬ËÎ ¶l{ vËy. ¸li ó»¶ã Ϋ cø Biɬ luyÖÎ lÕÎ óä¶ ¶py ÎL{íc B∙ Låi o«u l∙y l«y.” ªlÕ Låi clp¶ã cø xe¶ qu« xuyT¶ h¹i óT¶ c¹¶l ãiCs clb¶ã. ¼Êy ÎT¶ lns Îlñ c߶ clï¶ã Bì B{îc ¬éÎ vpi ¬iÕ¶ã, c߶ ¶lN¶ã ÎT¶ ÎǬ Îl{ê¶ã Îl× kla¶ã liÉu ιi o«s B∙ óÞ clp¶ã Biɬ ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ ¬p ¶»¬ kÒ¶l L« BÊÎ cn Låi. ¸lØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ÎLs¶ã o©¶ B∙ cg Îíi l«i clôc ÎT¶ ãiCs d©¶ ¶»¬ h« hiÖÎ d{íi BÊÎ. ªlÊy Î׶l ÎlÕ ¶ãuy cʵ, Ïp Ïå¶ã D{îc hiÒ¶ ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi qu«y BÇu óá cl¹y. ¸Cc ãiCs clb¶ã xa BÈy ¶l«u cl¹y Îles. ªLs¶ã ãi©y hCÎ, cn ¬éÎ c¨¶ ¶lp hí¶ Lé¶ã ¶l{ ÎlÕ ¬p kla¶ã c߶ ¬éÎ óg¶ã ¶ps. ¸lØ c߶ h¹i ¬Êy clôc ÎT¶ ãiCs clb¶ã kla¶ã cö Bé¶ã B{îc, B«¶ã ¶»¬ LT¶ LØ d{íi BÊÎ vp ÎLî¶ ¬SÎ ãi˶ dN ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ¸lb ªl«¶l, clb ªl«¶l, clb ë B©u ÎlÕ? ÷ãspi ÎiÕ¶ã v«¶ã déi h¹i, ÎuyÖÎ ¶liT¶ kla¶ã cg ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã ã× cn. VÓ¶ cl{« ÎuyÖÎ vä¶ã, ªlõ« ¸lÝ h¹i Bi Î׬ kiÕ¬ cCc c¨¶ µl߶㠬éÎ hǶ ¶N«, ¬íi ¶n¶ clÝ LbÎ hui, óSÎ ¬Êy ÎT¶ ÷ãò §éc GiCs hT¶ ÎL« lái. ¸lb¶ã clØ ¶lS¬ ¬SÎ kla¶ã ÎLn hêi. Va kÕ kln Îli, clp¶ã Bp¶l µlni qu«y vÒ ¶lp, ÎlÊy Uyɶ ÷li vp ¬Êy ÎT¶ BÖ Îö hí¶ Îuæi cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã B∙ lbÎ clÊÎ Béc cls óä¶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ó¨¶ã óg xs¶ã Låi. §i Îl¨¬ ¶s¬ ¬äi ¶ã{êi, clp¶ã ÎlÊy kla¶ã «i óÞ ¶ãuy liɬ Îíi ÎC¶l ¬¹¶ã cn, duy cg ¶ã{êi yTu óÞ BÞcl óSÎ ¬«¶ã Bi, kla¶ã Lâ Îݶl ¬¹¶ã L« o«s, h߶ã clp¶ã óuå¶ LÇu va l¹¶. Uyɶ ÷li Bø¶ã c¹¶l ¶gi ¬Êy hêi «¶ ñi, Bå¶ã Îlêi h¹i µlCi LÊÎ ¶liÒu ó«¶ã lNu Bi ÎlC¬ Îlݶl klSµ ¬äi ¶mi. ÷ö« ãiê o«u, óç¶ã ¶ãle “Îli¶l” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Îõ ÎLT¶ ¬Ci ¶lp cg ¬éÎ ãgi Bå hí¶ ¶Ð¬ xuï¶ã, ¬äi ¶ã{êi BÒu ãiùÎ ¬×¶l oî l∙i. ÷g¶ã h߶ã quC, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã clê csi Îles Îl{ê¶ã hÖ, hÊy Ϋy ãiùÎ hua¶ ãi©y Îlõ¶ã óuéc óT¶ ¶ãspi. ¸lp¶ã cl{« ¬ë lÕÎ ãgi Bg L«, B∙ ¶ãöi ÎlÊy ¬èi Ϋ¶l lai xa¶ã hT¶ Î˶ ¬òi Låi. ®Þ xbc Bé¶ã ¬¹¶l quC, ÎLï¶ã ¶ãùc clp¶ã B˵ Îl׶l Îl׶l, ¬å lai Ϋy clny L« LÊÎ ¶liÒu. Kli ¬ë xs¶ã ãgi Bg L« ¬íi l«y óT¶ ÎLs¶ã hp ¬éÎ xCc clÕÎ Be¶ Îl©¬, xÐ Îlp¶l ÎC¬ ¬n¶l, L©u Îgc ÎLS¶ã xg«, §éc ÷lì¶ ªlǶ rs¶ã, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l. ¸lp¶ã ¶lny hT¶ ¬Ci ¶lp, ¶l׶ xu¶ã qu«¶l, ÎlÊy vÒ µlÝ« ª©y ÷«¬ cg ¬éÎ cCi óg¶ã Be¶ cl¹y B∙ klC x« Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -420- ¸lp¶ã óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi hp ãiCs d©¶ cñ« GiCs ÷ãò §éc Be¬ xCc clÕÎ, hiÒ¶ ãië kli¶l ca¶ã Buæi Îles, Låi ÎlÊy ÎT¶ ¶ä cl¹y vps ÎLs¶ã Lõ¶ã Lˬ. ¸ò¶ã v× ¶g¶ã h߶ã cøu ¶ã{êi yTu, vp lm¶ ¶N« clp¶ã cËy Îpi c«s, c«¶ Bn¬ lm¶ ¶ã{êi, kla¶ã cǶ BÉ ý c©u µl{m¶ã ¶ãa¶ cæ ¶l©¶ d¹y: “GƵ Lõ¶ã clí vps”, Låi cø Îles lbÎ óg¶ã ÎT¶ ¶ä xa¶ã hua¶ vps ÎLs¶ã Lõ¶ã o©u Îíi clç ¬Êy clôc ¶ã{êi B«¶ã v©y xu¶ã qu«¶l Bï¶ã hö« ÎLß cluyÖ¶. ¼éÎ ¶ã{êi ÎLs¶ã óä¶ óç¶ã qu«y BÇu h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îíi, ki¶l l∙i h« hí¶: - KlSc Îi¶l B∙ Îíi BÊy! ªÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi BÒu óá cl¹y ÎC¶ hs¹¶, ªlõ« ¸lÝ Buæi Îles ¶lN¶ã ÎT¶ ãiCs clb¶ã cl¹y x« ¶løÎ vp cl¹y ÎL{íc ¶løÎ ¬p cl©¶ BC Ϋy Bʬ, Biɬ luyÖÎ cls óä¶ Bg Bø¶ã yT¶ cn, Låi clp¶ã qu«y h¹i dè¶ã kluûu Ϋy ÎlÝcl, ãim ¶ãg¶ Ϋy Biɬ, l«y hp hÊy qu©¶ cê ¶Ð¬ vps yÕu luyÖÎ ¶lN¶ã ÎT¶ cl¹y o«u, vp ãǶ ¬×¶l lm¶ lÕÎ. rbc Êy ÎiÕ¶ã kTu h«, LT¶ LÜ i¶l ái ÎLs¶ã Lõ¶ã o©u. ¸lØ qu« ¬éÎ Îlêi ãi«¶ LÊÎ ¶ãS¶, óï¶ óÒ B∙ yT¶ hƶ㠶l{ Îê. ªlõ« ¸lÝ võ« µlñi óôi, võ« Îlñ¶ã ÎlM¶ã ó{íc L«. ¸ß¶ ¬ÆÎ ÎL˶ B»¶ã ÷ãò §éc GiCs, clp¶ã B∙ Biɬ luyÖÎ lÕÎ ÎÊÎ cn c«s Îlñ cñ« ãiCs Bg, Îõ ªL׶l Kú ª{, vp ªÒ V©¶ ÷ã«s ÎLë xuï¶ã, duy cg Ïp ªliÕÎ ªlñ vp Ïp Ïå¶ã D{îc hp cl¹y ÎlsCÎ Îlai. V× vËy, clp¶ã cò¶ã lmi yT¶ ÎLÝ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “Quý lå e¬ ªl«¶l cl{« óÞ clb¶ã l¹ oCÎ, Îl× dè cg Îlè sC¶ hí¶ Îíi B©y, clb¶ã cò¶ã kla¶ã dC¬ l¹i ¶p¶ã ¶N«.” ¸lp¶ã vÒ Îíi ¶lp hbc ÎLêi oSµ Îïi, cCc ¶ã{êi Bi dß ÎlC¬ BÒu ÎLë vÒ cn, ¶l{¶ã kla¶ã «i kiÕ¬ L« ¬«¶l ¬ïi ã×. §Õ¶ c«¶l l«i, ªlõ« ¸lÝ o«i ÷ãa ®×¶l, r« r˵ ÷l{ Be¬ xCc cñ« §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l Bi ÎLn cls ÷l« ¬a¶ Ki¶l ªliT¶ Gisn¶l. ¸Cc ¶l« h¹i, «i ÎLa¶ã ÎlÊy cCi clÕÎ Îln¬ Îl{m¶ã cñ« §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l BÒu óiÕÎ ¶ã«y ÷ãò §éc GiCs l¹ Béc Îlñ ¬p ¶T¶. ¸ß¶ Uyɶ ÷li vp ¬Êy «¶l e¬ klCc ÎLs¶ã Ki¬ rs¶ã ó«¶ã Îl× ë h¹i ó¨¶ã óg cls cCc ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã, vp c«¶l ãCc BÒ µl߶ã óÞ kt BÞcl. V× hs hS¶ã cls ªl«¶l ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc, ¶ãåi xÕµ ó»¶ã ÎL߶ ÎLT¶ µln¶ã, ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ kÕ ls¹cl BÉ ¶ãpy ¬«i Bi cøu ¶ã{êi yTu. Qu« B{îc lm¶ ¬éÎ c«¶l, óï¶ óÒ yT¶ hƶ㠶l{ Îê, clp¶ã óç¶ã ¶ãle ÎlÊy BÇu lt¬ µlÝ« B»¶ã x« cg l«i ÎiÕ¶ã clg oñ«, µlu c«¶l Biɬ c«¶l Îõ x« Îíi ãǶ, Låi h¹i Îõ ãǶ Bi x«. ªlõ« ¸lÝ Îù ÎLCcl hǶ ¶py ÎlÊÎ oCcl ÎLb¶ã kÕ §iÖu Ïæ ry ¾m¶ cñ« lä. ¸g hH hǶ ¶py hp hǶ ÎlÊÎ ó¹i ¶Æ¶ã ¶Ò ¶løÎ Îõ kli xuï¶ã ¶bi Îíi ãiê. ®ç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã LÊÎ ¶lÑ, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu hp óä¶ ÷ãa ®×¶l ÎLë vÒ Îl× hp¬ ã× cg kli¶l ca¶ã ÎuyÖÎ kü ¶l{ ÎlÕ. ªÊÎ hp kt BÞcl Îíi B©y cò¶ã ¶T¶!” ¸lp¶ã vÓ¶ ¶ãåi yT¶ ÎLT¶ ãi{ê¶ã clê Bîi BÞcl Îíi BÉ Bïi µlg. ®T¶ ¶ãspi cö« oæ cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¶lÑ ¶l{ hC c©y Lmi xuï¶ã, ÎiÕµ Îles hp ÎiÕ¶ã c{êi h«¶l hn¶l, Låi ãiä¶ã ¶lu ¬× cÊÎ ÎiÕ¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, klCcl B∙ Îíi BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸n¬ µliÒ¶ Ïp GiCs clñ ãiC h©¬, xi¶ ¬êi vps ÎLs¶ã ¶Çy. ÷gi Bs¹¶, hÊy BC hö« L« BC¶l hö« ÎlSµ ¶Õ¶, ¬ë cö« ¶ãlT¶l Bg¶ klCcl. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -421- VÓ¶ y µlôc ¬pu ÎLS¶ã, Ïp ªliÕÎ ªlñ Îl{íÎ Îl« ó{íc vps, ÎlÊy µl߶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ ópy óiÖ¶ ãin¶ dÞ ¬éc ¬¹c, ¶ãspi ¬éÎ ãi{ê¶ã, ¬éÎ óp¶ L« Îl× óï¶ vCcl kla¶ã ÎL«¶ã lsp¶ã, ÎLǶ ÎliÕÎ ã× cn, hiÒ¶ c{êi ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã oï¶ã Îl«¶l B¹¬ quC. ªlõ« ¸lÝ clØ ¬Ø¬ c{êi, kla¶ã BCµ hêi. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi ÎiÕµ: - rǶ ¶py ÎiÉu ¬uéi Îíi B©y cg ý ¬uï¶ _????_ ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - PliÒ¶ Ïp GiCs clñ cls l«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ª{í¶ã ca¶ã cg viÖc µlni yTu cÇu ¬uéi ãibµ, vp ¬uéi cò¶ã cg viÖc cǶ yTu cÇu Î{í¶ã ca¶ã ãibµ cls. ÷l{ vËy, cuéc cliÕ¶ BÊu ¶Çy kla¶ã «i B{îc vp cò¶ã kla¶ã «i Îlu« cn. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªai ÎliÕÎ Î{ë¶ã clb¶ã Ϋ kla¶ã cǶ ÎCi cliÕ¶ hp¬ ã× ¶N«. Ïp GiCs clñ cg ÎLÝ cg dò¶ã, Îai clÞu µlôc hS¬. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - §©y ¬íi hp liÖµ BÇu. ªLõ µli Î{í¶ã ca¶ã ÎiTu diÖÎ lÕÎ ÷ãò §éc GiCs clb¶ã Îai, clí kla¶ã clb¶ã Îai c߶ hp¬ cls Î{í¶ã ca¶ã B«u BÇu ¶løc gc. ªlõ« ¸lÝ Lè¶ã ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “®ä¶ clb¶ã cø quÊy ¶liÔu Ϋ hua¶ hua¶, qun ÎlËÎ cg clï¶ã ÎLn cò¶ã klC ¬ÖÎ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, hiÒ¶ ¶gi: - Ïp GiCs clñ B∙ Îlè l˶ víi cl« clb e¬ Îai xi¶ cø Bi kiÕ¬ ¶ã«y BÝcl Îl©¶ a¶ã Ϋ ¬p ÎLn Îlè Îl× lm¶, lp ÎÊÎ µlni ã©y cluyÖ¶ klg dÔ víi ¶ã{êi ÎLt Îuæi va ÎLi hp¬ ã×? ¸æ ¶l©¶ cg d¹y: OC¶ cõu ¶T¶ ãini kla¶ã ¶T¶ kÕÎ... Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬Ø¬ c{êi Låi ¶gi: - ViÖc Bg BÉ hbc klCc ¶gi o«u, ó©y ãiê l∙y cls Îai uï¶ã L{îu B∙. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py h¹ hè¶ã hS¬.” riÒ¶ ãäi ÎiÉu Bå¶ã ó{¶ã Îløc ¨¶ vp L{îu L«. Uyɶ ÷li kla¶ã yT¶ h߶ã hiÒ¶ cni ÎL«¶ã ÎiÉu Bå¶ã ó{¶ã ¬g¶ ¨¶ vp L{îu vps µl߶㠪lõ« ¸lÝ. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ªlËÎ hp _????_ kla¶ã ó«s ãiê cg hݶl yTu cn cg klCc! ªiÉu Îl{ Bå¶ã cñ« ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬ÆÎ ¬òi cò¶ã klCc ¶ã{êi ¶liÒu. ªlõ« ¸lÝ LgÎ l«i clж L{îu. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬éÎ hbc uï¶ã c¹¶ cn l«i, ÎiÕµ Îles Bg h¹i uï¶ã ÎlT¬ l«i clж ¶N«, Låi c{êi ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Îíi ÎÖ xC clSc clT L{îu ¶l¹Î ¶T¶ kla¶ã uï¶ã ¬éÎ clж ¶ps. ªLCi h¹i ÎiÉu ¬uéi ó׶l oi¶l hç ¬∙¶ã ÎCs 㫶 cø ÎlÊy L{îu hp uï¶ã hua¶. Uyɶ ÷li hiÒ¶ ÎiÕµ hêi: - R{îu ¶lp clb¶ã Îai kla¶ã cg Îluïc Béc B©u. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -422- - Giái, ãiái ÎlËÎ hp ÎiÉu qu©¶ ãi« ¶l«¶l ¬å¬ ¶l«¶l ¬iÖ¶ã cg klCc. ¸¹¶ clж! _????_ ¬éÎ clж. D{íi C¶l oC¶ã ¶Õ¶ _????_, Bai ¬SÎ ¶p¶ã hg¶ã hC¶l, l«i ¬C Bá óõ¶ã, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷lN¶ã ¶ã{êi Bp¶ óp Ϋ que¶ óiÕÎ Îõ ÎL{íc Îíi ¶«y, kÉ oSc Bѵ Îl× ca A ¸lݶ Bѵ ¶løÎ. ªiÉu ªuÖ Îl× Îlùc Îlp Bø¶ã BS¶, Uyɶ ÷li lps µlg¶ã klsC¶ã B¹Î, ¬Êy ¶ã{êi Bg BÒu hp µlCi Îu ¬i ÎLs¶ã ãiíi µlô ¶N cn. ¸ß¶ clb ªl«¶l l«y ãle¶ óg¶ã ãle¶ ãig ÎlËÎ, ¶l{¶ã ¶p¶ã ¶løΠΩ¬ ¶løÎ clÝ yTu Ϋ, ¶lN¶ã Îlñ Bs¹¶ a¶ lß« ¶lu ¬×, ¶liÒu kli kliÕ¶ Ϋ kla¶ã ãiN vN¶ã B{îc Îi¶l ÎlǶ. ÷ãê B©u h¹i c߶ cg ¶p¶ã ¶py, oSc Bѵ ¶l{ ls« Bps ls« hý, ¶l{¶ã h¹i hp ¶l©¶ vËÎ Béc ¶l{ LS¶ LÝÎ. ªlËÎ hp, ÎliT¶ l¹ hí¶ h«s óiÕÎ ó«s, B©u B©u cò¶ã cg kú ¶l©¶ dÞ oÜ cg klCc?” Ïp ªliÕÎ ªlñ ÎlÊy clp¶ã ÎǶ ¶ãǶ kla¶ã ¶gi ã×, clØ Îñ¬ Îج c{êi Îlai, ¬éÎ hCÎ o«u, klH ¶gi: - Vâ ca¶ã cñ« Î{í¶ã ca¶ã ÎlËÎ hp ÎuyÖÎ ÎlÕ, ÎiÉu ¬uéi óCi µlôc hS¬. ÷ãle ¶gi ¶¨¬ x{« Îa¶ o{ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cò¶ã kla¶ã óiÕÎ ¬a¶ Biɬ luyÖÎ h¹ hè¶ã Bg. VËy ¬a¶ vâ ¶Çy, clSc Î{í¶ã ca¶ã h¹i cg ÎlT¬ ¬éÎ vÞ o{ µlô klCc µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §b¶ã, Îai c߶ cg l«i vÞ ©¶ o{ ¶N«. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Î˵ lîµ oë ÎL{ê¶ã vâ ca¶ã cñ« ó« ¶lp ¶l{ ÎlÕ ¶T¶ Îpi ¶ãlÖ ¬íi ÎlǶ diÖu ¶l{ vËy, cln ÎLCcl B{îc. ªïi la¬ ¶«y ÎiÉu ¬uéi Îíi B©y ¬ôc BÝcl hp BÕ¶ cÇu o{ BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ªai kla¶ã liÉu Ïp GiCs clñ võ« ¶gi ã×? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - _????_ ¬uéi ¶ãu oi BǶ Bé¶, Îl× xi¶ cls µlе ÎiÉu ¬uéi B{îc hp¬ quý ¬a¶ Bå. ªlõ« ¸lÝ cn c{êi ¬éÎ låi, Låi ¶gi: - Ïp GiCs clñ hp ¶løÎ ãiCs cli ÎL{ë¶ã, vâ ca¶ã xuÊÎ ÎlǶ ¶l˵ lg« BÕ¶ ÎlÕ, ¬p h¹i xi¶ hp¬ ¬a¶ Bå cñ« Îai? ¸g µlni GiCs clñ diÔu cîÎ Îai BÊy kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ÷Õu Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã d¹y ÎiÉu ¬uéi ¬a¶ ãini luyÖÎ, ¬Êy clôc ãiCs lN« cñ« ÎÖ ãiCs clM¶ã hH cø ¶»¬ yT¶ Bg ¬p clê clÕÎ l«y o«s? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Quý lå GiCs clñ ÎLn h¹i ¶ã{êi ó¹¶ cñ« Îai vp c«¬ Bs«¶ Îõ ãiê ÎLë Bi kla¶ã Îíi B©y quÊy ¶liÔu ¶N« Îl× Îai xi¶ Bi ãini luyÖÎ cls ¬Êy clôc vÞ ãiCs lNu ki« ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ _???_: - ÷Õu vËy, Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã clÞu ¶l˶ Bø« Bå BÖ kla¶ã ¶T¶ Îl©¶ ¶Çy µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
nguon tai.lieu . vn