Xem mẫu

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -200- Håi thø m­êi mét Tr­îng kiÕm gi¶i thï hËn C­íp th¬ thÊy gian m­u ª lë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ªiTu ¸a¶ã rÔ kÉ lÕÎ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ kÕÎ Îlè x{« ki« cls cCc Bå BÖ ¶ãle. ¸a¶ã rÔ ¶gi: - ÷¨¬ Bg, Ϋ B«¶ã hp¬ Î{í¶ã c{íµ ë ¾s¶ã rs¶ã ¸{m¶ã. ÷ãle cCc e¬ óCs cCs: ¸g qu«¶ §¹s §pi LÊÎ ãipu cg vÒ l{u, B{« ãi« quyÕ¶ Bi qu« cl©¶ ¶bi ¾s¶ã rs¶ã ¸{m¶ã ¶py. ÷ãlÒ cñ« ãiíi hôc h©¬ hp c{íµ ógc, vp ¶løÎ hp ãƵ ¶lN¶ã Îl«¬ qu«¶ a h¹i cp¶ã l«y. V× Îl«¬ qu«¶ ógc héÎ cñ« d©¶ clb¶ã ¶liÒu. ¸{íµ ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¬éÎ ÎT¶ Îl«¬ qu«¶ c߶ lm¶ c{íµ cñ« cn ÎL¨¬ klCcl Îl{m¶ã. Ïm¶ ¶N« ÎiÒ¶ ó¹c cñ« Îl«¬ qu«¶ hp óÊÎ ¶ãlÜ« clÝ Îpi. ¸{íµ B{îc ÎiÒ¶ ó¹c Bg yT¶ ÎLÝ vp kla¶ã Îæ¶ l¹i ©¬ Bøc. ¸Cc e¬ Ϋ B∙ ÎlC¬ Îlݶl Lâ Lp¶ã, ÎT¶ §¹s §pi Bg lä KlÊu. ÷l{¶ã cg BiÒu BC¶ã ¶ã¹i hp ÎT¶ Îl«¬ qu«¶ Bg ¬{í¶ ªÕ ÷«¬ Plñ Ïéi ÏNu ªiTu ¸ôc, ªæ¶ã ªiTu §Çu ¼Ó¶ ªö DiÖµ ó∙s ÎiTu. ÷ã{êi Bg Îøc hp «¶l cn cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs«... ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l B∙ óiÕÎ Lâ ¶ãuyT¶ ¶l©¶ cñ« c©u cluyÖ¶ Låi, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« ¬ïi Îlè cñ« lä ds ÎlÕ ¬p ¶T¶. ªiTu ¸a¶ã rÔ BÞ¶l c{íµ cñ«, ¼Ó¶ ªö DiÖµ hp ªiTu §Çu ÎÊÎ µlni óns vÖ. Ï«i óT¶ v× ÎlÕ ¬p BC¶l ¶l«u, ¼Ó¶ ªö DiÖµ BÞcl kla¶ã ¶æi óÞ ãiÕÎ.” ª«i ¶ãle ¸a¶ã rÔ ¶gi, ¬SÎ ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ BÉ ý lp¶l Bé¶ã cñ« V¹¶ Pl{m¶ã vp ªLä¶ã Qu©¶. rbc Êy ªLä¶ã Qu©¶ ãim Ϋy vÒ µlÝ« o«u, óç¶ã ¶lny µlSÎ hT¶, µlCÎ ãiCc óns kiÕ¬ óÞ LbÎ ¬ÊÎ, oî quC, véi Lñ V¹¶ Pl{m¶ã v{îÎ Î{ê¶ã cl¹y hua¶. ªlõ« ¸lÝ óʬ óô¶ã c{êi ÎlǬ, Låi h¹i BÉ ý ¶ãle ¸a¶ã rÔ kÉ. ¸a¶ã rÔ ¶gi: - ... ¼Ó¶ ªö DiÖµ ë ãi«¶ã lå cò¶ã cg clbÎ d«¶l vä¶ã, hp c«s Îlñ cñ« µlCi Vâ §«¶ã... ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ¶ãlÜ ÎlǬ: “Plni Låi, «¶l e¬ ¼Óu ªö Ïs« Îluéc µlCi Vâ §«¶ã. ¾{ µlô Ϋ ¶gi µlCi Vâ §«¶ã hp µlCi ¸lC¶l ªa¶ã cñ« ÎliT¶ l¹, ¶ã{êi ÎL{ë¶ã ¬a¶ µlCi Bg vÓ¶ hiT¶ h¹c víi cCc ¬a¶ cCc µlCi hua¶. ¸ls ¶T¶ ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬íi ¬êi B{îc ¶liÒu ¶ã{êi ãiái BÕ¶ ãibµ ¶l{ vËy.” ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi ÎiÕµ: - Ï«y Îi¶ Êy, Ϋ kla¶ã dC¬ L« hÞ¶l lp¶l Bå¶ã ¶ã«y. §T¬ la¬ Bg, Ϋ Îl©¶ lp¶l xuï¶ã ¶bi dß xÐÎ, BÕ¶ clç lä ¶ãñ ÎLä hp klCcl BiÕ¬ ¶ä. ª« ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cluyÖ¶ cg ÎlÉ Îøc vì óô¶ã ¶ã«y B{îc. ¸g «i ¶ãê, ¼Ó¶ ªö DiÖµ hp kt Îl«¬ ls« liÕu oSc, ÎlÊy ¶lÞ ªiÉu Îlm cñ« qu«¶ KlÊu §¹s §pi xi¶l Bѵ hiÒ¶ h˵ ¶ã«y ¬{u kÕ, y lѶ ªL{m¶ã ªL¹i ¸lñ ë Pli Ïæ ªL¹i. ¸lê kli Bi qu« cl©¶ ¶bi ÎL¹i Bg, ªL{m¶ã ªL¹i clñ xuï¶ã c{íµ, y ãin vê klC¶ã cù, ãin vê Îlu« cl¹y, BÉ ªL{m¶ã ªL¹i clñ c{íµ lÕÎ cñ« cni, ãiÕÎ lÕÎ ãi« B׶l KlÊu §¹s §pi, vp óSÎ oï¶ã ÷lÞ ÎiÉu Îlm ÎlsCÎ liɬ. rbc Êy ÷lÞ ÎiÉu Îlm ÎLm ÎLäi ¬éÎ ¬×¶l, h¹i cg ¶ã{êi cøu ÎlsCÎ klái Ϋy ãiÆc, ÎÊÎ µlni ó»¶ã h߶ã hÊy y. ªl«¬ B{îc cñ« cni hí¶, vp hÊy B{îc h߶㠪ö DiÖµ, ªL{m¶ã ªL¹i clñ vui h߶㠶l˶ hêi ¶ã«y. Ï«i ¶ã{êi B«¶ã óp¶ ÎC¶ ë ÎLs¶ã µl߶㠶ãñ, kla¶ã ¶ãê óÞ Î« ¶ãle lÕÎ. Gi˶ quC Ϋ ÎLë vÒ om¶ ÎL¹i Be¬ lÕÎ h©u h« BÕ¶ c¹¶l Pli Ïæ ªL¹i ¬«i µlôc. ªíi ãiê lѶ {íc, qun ¶liT¶ ¶lg¬ ¶ã{êi KlÊu §¹s §pi Bi Îíi... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -201- ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ¬íi óiÕÎ võ« Låi B∙ BsC¶ o«i c©u cluyÖ¶. ¸a¶ã rÔ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ª« ¶Ð¶ kla¶ã ¶çi h߶ã Îøc ãi˶, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ L»¶ã: “¸lb¶ã Ϋ ¶ã{êi ÎLs¶ã vâ h©¬, v× Bgi LCcl quC ¬íi µlni h˵ om¶ ÎL¹i BÉ hp¬ ¶ãlÒ kla¶ã vï¶ hiն㠶py. ÷l{¶ã ¶gi Îíi clN oSc Îl× ÎlÉ ¶ps cò¶ã µlni B{ê¶ã B{ê¶ã clC¶l clC¶l, ¬íi klái ¬ÊÎ Î{ cCcl cs¶ ¶ã{êi lns lC¶. ÷ãê B©u, ¼Ó¶ ªö DiÖµ h¹i va hiT¬ oØ BÕ¶ ÎlÕ? rp ¬éÎ ÎiTu BÇu, y h¹i cg lp¶l vi l̶ ¬¹Î ¶l{ vËy?” rbc Êy, Ϋ ãi˶ quC kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc, ¶lny L« BC¶l hua¶. KiÕ¬ µlCµ cñ« y cò¶ã hîi l¹i. ¸lݶl ÎlËÎ L«, Ϋ kla¶ã BÞcl ¶æi y B©u. ÷l{¶ã v× Î« ¶gi Îs¹c ¬{u kÕ cñ« y L« kliÕ¶ y Îïi cn ¬ÆÎ ¬py, ¬íi ÎlÊÎ cm óÞ Î« clЬ clÕÎ. ¼éÎ ÎT¶ Bå BÖ ¶gi: - ªl{« o{ µlô, cs¶ ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ BC¶ã ãiÕÎ hS¬ Låi. ¸lb¶ã Ϋ lp ÎÊÎ µlni oî clb¶ã? ¸lê ¶ãpy ¬«i clb¶ã Îíi ¶mi, o{ µlô ¶gi Lâ BÇu Buai c©u cluyÖ¶, Îl× dè e¬ y cg ¬uï¶ ÎLn Îlè ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc cl{« clSc B∙ clÞu « du«, kla¶ã µl©¶ óiÖÎ ÎlÞ µli, ¬p L« Ϋy ãibµ e¬ y. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “Plni BÊy. ÷Õu v× óÊÎ ó׶l ¬p ÎT¶ lä ªiTu ¶py ãiÕÎ clÕÎ ¼Ó¶ ªö DiÖµ, vâ h©¬ µlni cg ca¶ã hu˶. ÷l{¶ã clØ oî c߶ cg ȶ Î׶l klCc Îl× ÎLs¶ã Bg, cl{« clõ¶ã?” r¹i ¶ãle ¸a¶ã rÔ Îlë dpi, vp ÎiÕµ Îôc ¶gi: - ¾«u kli ãiÕÎ clÕÎ ¼Ó¶ ªö DiÖµ, Ϋ óiÕÎ B∙ ¬«¶ã ls¹ hí¶ vps Îl©¶ Låi. V× y hp ¶ã{êi cg BÞ« vÞ ë µlCi Vâ §«¶ã, ÎlÇy y hp Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ vp cCc o{ luy¶l BÖ y kiÕ¬ Ϋ ÎLn Îlè, Ϋ BÞcl o«s ¶æi. ¸ò¶ã ¬«y Bp¶ e¬ cñ« Ϋ cl˶ ãiN ªL{m¶ã ªL¹i ¸lñ h¹i. Råi Ϋ óSÎ y viÕÎ lÕÎ ãi«¶ ¬{u cñ« ¼Ó¶ ªö DiÖµ vps ¬éÎ Îê ãiÊy, vp c߶ óSÎ l«i ÎiTu BÇu cg ¬ÆΠιi Bg ký vps hp¬ clø¶ã cls Ϋ. Qu«¶ KlÊu §¹s cò¶ã viÕÎ ãiÊy cn¬ m¶ vp cg ¶lSc cn ¬{u ¬a cñ« ªö DiÖµ vps ÎLs¶ã Bg, Îƶã Ϋ. Ï«i ÎiTu BÇu óiÕÎ Lâ cluyÖ¶ ªæ¶ã ÎiTu BÇu cñ« lä hp¬ óËy ¬p óÞ ãiÕÎ, kla¶ã ¶lN¶ã kla¶ã Îlè Ϋ ¬p c߶ cn¬ m¶ vp xi¶ hp¬ ó¹¶ víi Ϋ. ¾«u vô Bg, Ϋ óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ oï¶ã ë ÎLs¶ã hôc h©¬ B{îc ¶N«, hiÒ¶ ãini ÎC¶ Bp¶ e¬. Råi Ϋ cǬ l«i Îê ãiÊy ¶gi ÎLT¶ hT¶ ¶bi Vâ §«¶ã kiÕ¬ Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ BÉ Î{ê¶ã ÎLǶ ¬äi hH. ÷l{¶ã cCc ¬a¶ l¹ µlCi Vâ §«¶ã B∙ l«y Îi¶, Lñ ¶l«u xuï¶ã ¶bi Bg¶ B{ê¶ã ãiÕΠΫ. ¼«y cg ¬éÎ vÞ ãi«¶ã lå µlCi liÖµ cøu ãibµ, óns vÖ Î« hT¶ Î˶ ¶bi Vâ §«¶ã vp B{îc ãƵ Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ ¶N«. ÏiÉu Lâ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ Låi, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ hiÒ¶ L« hÞ¶l cls cCc Bå BÖ kla¶ã B{îc ã©y Îlè ã©y lʶ víi Ϋ. ÷l{¶ã v× Îl«¶l d«¶l cñ« µlCi lä, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ ó∙s Ϋ kla¶ã B{îc Be¬ cluyÖ¶ ¶py L« µla ÎL{m¶ã óT¶ ¶ãspi. ª« cò¶ã ¶l˶ hêi ¶ã«y. ªõ Bg ÎLë Bi, Ϋ kla¶ã lÒ ¶gi Îíi cluyÖ¶ Bg ¶N« ¶T¶ ÎLT¶ ãi«¶ã lå LÊÎ ÝÎ ¶ã{êi óiÕÎ Îíi. rbc Êy, ¼Ó¶ ªö Ïs« l∙y c߶ ¶lá, ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ «¶l y ιi o«s ¬p clÕÎ. ¼éÎ ¬a¶ Bå lái: - ªl{« o{ µlô clM¶ã l«y l«i hC Îl{ Bg o{ µlô cg c߶ ãiN B{îc kla¶ã? ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎLn hêi: - §iÒu ¶py clØ ÎLCcl Ϋ “cg ¬SÎ kla¶ã ¶ã{mi”, kla¶ã óiÕÎ µl©¶ óiÖÎ ¶ã{êi ÎïÎ kt xÊu. ¼è« Îlu ¶¨¬ ¶ãsCi, cg ¶ã{êi ó¹¶ cñ« Ϋ cls l«y, e¬ LuéÎ ¼Ó¶ ªö DiÖµ B∙ klæ ca¶ã huyÖ¶ Î˵ vâ ¶ãlÖ, vp ¶«y B∙ Îlp¶l Îpi, vp óiÕΠΫ hp ¶ã{êi ãiÕÎ clÕÎ «¶l y, ¶T¶ BÞ¶l kiÕ¬ Ϋ BÉ óCs Îlè. ¾«u Ϋ dß h« óiÕÎ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l, ó¹¶ cò cñ« Ϋ, cg que¶ óiÕÎ ¼Ó¶ ªö Ïs«, Ϋ hiÒ¶ Bi kiÕ¬ «¶l e¬ lä ¾ö ÎLs¶ã ¶lg¬ ª«¬ A¶l... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -202- ¼éÎ ¬a¶ Bå ¶gi xe¶ vps: - ªlns ¶ps! ¸uïi ¶¨¬ ¶ãsCi o{ µlô Bi riTu §a¶ã, qu« ªÕÎ ¶¨¬ ¶«y ¬íi vÒ, cluyÕ¶ Bg o{ µlô clØ v× viÖc ¶py ¬p Bi clSc? - Plni, Ϋ Bi riTu §a¶ã Îl¨¬ «¶l e¬ lä ¾ö, yT¶ ÎLÝ ¶¨¬ lÕÎ ªÕÎ BÕ¶, ÎlÕ ¶ps «¶l e¬ y cò¶ã cg ¶lp. ÷ãê B©u, «¶l e¬ y B{îc ¸öu v{m¶ã ãi« ë KiÕ¶ ¸l©u VÖ ÎLiÖu Bi. ë Bg, clê Bîi ¶ãgÎ ÎlC¶ã ÎLêi, Ϋ ¬íi ÎlÊy «¶l e¬ y ÎLë vÒ. ª« hiÒ¶ Be¬ c©u cluyÖ¶ ¶py ¶gi cls «¶l e¬ y l«y, ¾ö h∙s B¹i vç ¶ãùc óns Bn¬ víi Ϋ hp cluyÖ¶ ¶py ÎlÕ ¶ps cò¶ã xs¶ã. ª« ¶lê y B{« l«i hC Îlm Bg cls ¼Ó¶ ªö Ïs« xe¬ qu«. Y ó∙s hp¬ ¶l{ ÎlÕ ªö Ïs« kla¶ã ¬ÆÎ ¶ps dC¬ kiÕ¬ Ϋ óCs Îlè ¶N«. ¸l{« clõ¶ã, ªö Ïs« c߶ ¶lê ¶ã{êi BÕ¶ xi¶ hçi Ϋ vp yTu cÇu Ϋ Bõ¶ã Be¬ cluyÖ¶ xÊu Bg ÎuyT¶ d{m¶ã L« ¶ãspi hp klCc. ªlÊy «¶l e¬ ÎiÕµ B∙ Îö ÎÕ quC, Ϋ h¹i dÔ d∙i, ¾ö h∙s B¹i óç¶ã ¶gi víi Ϋ L»¶ã: “V˶ ¶{íc cñ« ªLiÒu B׶l ¶lp ¼i¶l oSµ Î˶ BÕ¶ ¶mi. A¶l e¬ Ϋ BÒu hp ¶ã{êi cg Îpi. ª¹i o«s clb¶ã Ϋ kla¶ã ¶l©¶ cm léi ¶py óÇu ¼i¶l clñ, BÉ ¬s¶ã B{îc µls¶ã ÎlT C¶ Îö, hp¬ ¬éÎ vÞ kl«i quïc ca¶ã ÎlǶ?” ª« ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, ¬íi lái y cg µlni BÞ¶l Bi BÇu qu©¶ ¾Ê¬ V{m¶ã BÊy kla¶ã? Y c{êi l« ln ¬éÎ låi ¬íi ¶gi: - ¾Ê¬ V{m¶ã hp ãiÆc cá, ÎLë ¶T¶ vu« clb« o«s B{îc? ®©y ãiê clØ cg qu©¶ ªl«¶l, ói¶l Îi¶l ¶luÖ, h{m¶ã BÇy Bñ, oSµ BC¶l vps ÎLs¶ã Qu«¶ ni. ÷Õu ªiTu luy¶l ó»¶ã h߶㠵lß clb« ªl«¶l, «¶l e¬ Îai xi¶ óns Bn¬ víi ¸öu V{m¶ã ãi« hp xs¶ã ¶ã«y. ÷ãle y ¶gi ¶l{ vËy, Ϋ ¶æi ãi˶, ó∙s y hp ¶ã{êi vs¶ã quïc vs¶ã ón¶, oH BSc hîi ¬ua¶ Îluë víi ¶ßi ãiï¶ã! ªlÊy ªiTu ¸a¶ã rÔ cg klÝ ÎiÕÎ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni Îʬ ÎSc ¶ãîi kle¶ ÎlǬ. ªiÕµ Îles Bg, ªiTu ¸a¶ã rÔ h¹i ¶gi: - ¾«u Bg Ϋ c∙i ¶l«u víi «¶l e¬ y ¬éÎ ÎL˶ ÎlËÎ kÞcl hiÖÎ. ÷l{¶ã oC¶ã ¶ãpy la¬ o«u, «¶l e¬ y vÓ¶ ©¶ cǶ ÎiÕµ B∙i ¶l{ ÎL{íc. Vp ¾ö h∙s B¹i c߶ xi¶ hçi Ϋ, v× la¬ ÎL{íc y quC o«y hì hêi ¶gi óËy ó¹. ª×¶l ó¹¶ lNu que¶ óiÕÎ h©u ¶¨¬, Ϋ cò¶ã vui h߶ã óá qu« cluyÖ¶ Bg. ÷ãê B©u, o«u kli Ϋ vÒ Îíi B©y, «¶l e¬ lä ¾ö ÎlËÎ clg ¬C quC, kla¶ã ãini ÎlÝcl cls ¼Ó¶ ªö Ïs« liÉu Îl× Îlai, «¶l e¬ y c߶ BÆÎ BiÒu xbi ãiôc, ¬êi ¶ã{êi L« Ϋy ãibµ oøc, cluȶ óÞ ¶ãgÎ ¶ö« ¶¨¬ ÎLêi. ª« kla¶ã l«y óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã×. §éÎ ¶liT¶, ÎlÊy LÊÎ ¶liÒu lns Îlñ ãi«¶ã lå BÕ¶ cn ÷«¬ Ki¶l, Ϋ ¶ã¹c ¶liT¶ quC. ª« lái L« ¬íi l«y, l«i «¶l e¬ ÎT¶ clg ¬C ki« B∙ ÎliTu luû l«i hC Îlm ¶ä, BÉ cls Ϋ ¬ÊÎ lÕÎ clø¶ã cí óiÖ¶ ó¹cl. XÐÎ liÖ¶ Î׶l, l׶l ¶l{ «¶l e¬ lä ¾ö v× vô c∙i hé¶ ¶ä, BÞ¶l då¶ Î« vps cs¶ B{ê¶ã diÖÎ vs¶ã cò¶ã ¶T¶? ¸Cc BÖ Îö ¶ãle ¸a¶ã rÔ ¶gi Lâ BÇu Buai où ÎlÉ, BÒu clñ ÎL{m¶ã ÎlÝ ¬¹¶ã víi «¶l e¬ lä ¾ö. ªiTu ¸a¶ã rÔ xu« Ϋy ¶gi: - ¸Cc cs¶ cn ¶ãspi ki«, ¸©u cluyÖ¶ Ϋ võ« ¶gi, cʬ cCc cs¶ ÎiÕÎ hé L« ¶ãspi. §p¶l L»¶ã, clb¶ã va ¶ãlÜ«, clí Ϋ kla¶ã clÞu ¬«¶ã ÎiÕ¶ã hp B∙ ¶gi Låi ¬p óÊÎ Îݶ. ÷gi Îíi Bg, y Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi óns cCc ¬a¶ Bå ãäi cs¶ ãCi vp cs¶ ÎL«i vps. ¸Cc ¬a¶ Bå lˬ lùc Bi L«. ¸lb¶ã võ« Bi klái, ¬éÎ ÎliÕu ¶N 16, 17 Îuæi vp ¬éÎ e¬ ¶lá 8, 9 Îuæi vж ¬p¶ cö« ó{íc vps. ªliÕu ¶N ¬SÎ c߶ ¶ãʶ hÖ, cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi “cl«”, Låi ãôc ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -203- BÇu xuï¶ã d{íi cl©¶ ªiTu ¸a¶ã rÔ. E¬ ¶lá ¶ä ÎLï ¬SÎ ¶l׶ cl« ¶øc ¶ë klgc. ¸a¶ã rÔ lái ÎliÕu ¶N: - ¼C cs¶ B∙ oö« os¹¶ xs¶ã cl{«? ªliÕu ¶N ãËÎ BÇu, ¸a¶ã rÔ ¶gi ÎiÕµ: - R« klái ¶mi B©y, cs¶ µlni h∙¶l ÎLCcl ¶liÖ¬ ¶uai ¶Ê¶ã, d¹y óns e¬ cs¶. ¸s¶ óSÎ ¶g läc oCcl, cpy cÊy. ÷l{¶ã cs¶ Bõ¶ã cls ¶g Bi Îli cö, vp cò¶ã kla¶ã B{îc läc vâ ¶N«. ªliÕu ¶N ¶ä ¶gi: - ªl{« cl«, µlni BÉ cls e¬ ¶g läc vâ. ¾«u ¶py ¶g ¬íi óCs Îlè cls cl« B{îc. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶æi ãi˶ quCÎ hí¶: - ¼Çy ¬uï¶ cläc Îøc Ϋs ÎL{íc µlni kla¶ã? ¼éÎ hCÎ h©u, a¶ã Ϋ h¹i a¶ Îå¶ ¶gi: - ªLs¶ã hp¶ã vâ, s«¶ s«¶ Î{m¶ã óCs, ó«s ãiê ¬íi kÕÎ hiÔu? ªlp hp¬ ¬éÎ ¶ã{êi d©¶ h{m¶ã ÎliÖ¶, Ϋ oï¶ã yT¶ æ¶ cls Îíi ¶ãpy ¬∙¶ kiÕµ cg lm¶ kla¶ã? ¾øc vgc cñ« e¬ cs¶ kЬ hS¬. ¸g cls vâ ãiái hS¬ ¶g clØ ó»¶ã ¶ö« Ϋ Îlai. Dè ¶g ãiái ó»¶ã Ϋ Bi cl¨¶ã ¶N« cò¶ã va Ýcl. ÷l{ ¶ãpy la¬ ¶«y B©y, cs¶ kla¶ã ÎlÊy ¶ã{êi BÕ¶ lp liÕµ Ϋ l«y o«s? RïÎ cuéc, Ϋ cò¶ã kla¶ã ÎLC¶l klái... lp! Duy cg BiÒu Ϋ kla¶ã B{îc ÎLa¶ã ÎlÊy cs¶ Îlp¶l ãi« ÎlÊÎ hp Ϋ ©¶ l˶ ¬p Îlai... ¸s¶ L« dƶ óns cCc o{ luy¶l BÖ L»¶ã: Kli Ϋ clÕÎ, ÎÊÎ cn «¶l e¬ µlni Îu©¶ Îles ¬¹¶ã hÞ¶l cñ« µlg ó«¶ã clñ ¸«s Îlbc Îlbc, v× Î« B∙ ãi«s µlg ÎÊÎ cn ca¶ã viÖc cñ« Ki¬ rs¶ã ®«¶ã ¶py cls clb ¸«s Låi. ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸luyÕ¶ ¶py Ϋ xuï¶ã ¬iÒ¶ ÷«¬, B∙ B{îc ¶ãle klCcl ãi«¶ã lå Bå¶ B¹i, Ki¬ rs¶ã ®«¶ã hp ¬éÎ ®«¶ã Ïéi hí¶. Kla¶ã ¶ãê, ªiTu ¸a¶ã rÔ h¹i hp ®«¶ã ¸lñ cñ« ó«¶ã Bg. Ïä ¶ã{êi ¶liÒu ÎlÕ ¬¹¶l ¶l{ ÎlÕ, h¹i clÞu hе vÕ ¶l{ vËy?” ¸lp¶ã h¹i ¶ãle ÎliÕu ¶N ¶ä ¶gi: - V©¶ã, cs¶ xi¶ Bi ¬êi ¸«s Îlbc Îlbc ¶ã«y. ¸a¶ã rÔ quCÎ hí¶: - ª¹i o«s cs¶ c߶ clu« óiÕÎ ý ¶ãlÜ cñ« Ϋ? ¸s¶ ¬êi clb ¸«s BÕ¶ hp¬ ã×? ªC¶l ¶g¶ã ¶l{ hö«, kli ¶ps clb Êy clÞu BÉ yT¶ cls ¶ã{êi klCc luy Bé¶ã «¶l e¬ BÉ Bïi µlg. ÷l{ vËy, ÝÎ L« cò¶ã oH µlni clÕÎ kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu ¶l©¶ ¬¹¶ã ¬íi kÕÎ hiÔu ¶æi vô ¶py. Dè Ϋ ÎlsCÎ B{îc clÕÎ Bi cl¨¶ã ¶N« ¬p BÉ cls ¬Êy clôc l«y ¬Êy ÎL¨¬ «¶l e¬ ÎliÖÎ ¬¹¶ã v× Î«, Îl× Î« µlni ¶lÓ¶ Ω¬ o«s B{îc? ªlai, cs¶ Bi ¬«u hT¶! ªliÕu ¶N Lä ñ Lò dSÎ e¬ Bi L«. ªlõ« ¸lÝ L« liÖu ó∙s ªl«¶l ªl«¶l Bi Îles ¬×¶l. ¸n l«i cè¶ã Bi Îíi v{ê¶ ls« hí¶. ªlÊy kla¶ã cg ¶ã{êi, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã µli Îl©¶ ÎiÕ¶ hT¶ vp ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã, ca kla¶ã ¶ãlÜ cCcl cøu cl« ca l«y o«s? ªliÕu ¶N ¶ä ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, BéÎ ¶liT¶ LbÎ kiÕ¬ L« quCÎ lái: - ÷ã{mi hp «i? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸a ¬uï¶ cøu cl« ca, Îl× µlni Îles Îai! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -204- ÷gi xs¶ã, clp¶ã ¶lCy ¬SÎ L« ¶ãspi Î{ê¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶lny hiÒ¶ ó« cCi ¬íi qu« B{îc óê Î{ê¶ã. Kla¶ã ¶ãê kli¶l ca¶ã cñ« clp¶ã ãiái BÕ¶ ÎlÕ, ÎliÕu ¶N ¶ä ¶ãȶ ¶ã{êi L« Låi cò¶ã xCcl kiÕ¬ µli Îles. §{îc ¬éÎ qu∙¶ã B{ê¶ã, ÎliÕu ¶N ¶ä ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Bi ¶l«¶l quC, ÎLs¶ã h߶ã o«¶l ¶ãli, BÞ¶l qu«y ÎLë vÒ. ÷ãê B©u, ¶p¶ã võ« qu«y ¬×¶l, óç¶ã cg ¬éÎ huå¶ã ãig h{íÎ qu«, vni Cs ó«y hT¶, cæ Ϋy ÎT hiÖÎ, vp Îl«¶l kiÕ¬ cñ« ¶p¶ã häÎ vps Ϋy ªlõ« ¸lÝ Låi. KlÝ ãiíi óÞ Î{íc, B{ê¶ã LbÎ hui óÞ cn¶ ÎLë, ÎliÕu ¶N ¶ä oî l∙i quC. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi: - ¸a ¶{m¶ã Bõ¶ã oî. ªai ¬uï¶ ãiÕÎ ca, ÎlËÎ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy. ÷l{ ÎlÕ, ca B∙ Bñ liÉu Îai hp ó¹¶ clí kla¶ã µlni Îlè. VËy, ca µlni ¶ãle Îles ¶lN¶ã hêi cñ« Îai o«u B©y. ªliÕu ¶N ãËÎ BÇu. ªlÊy ¶p¶ã vÓ¶ c߶ óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi: - ¸l« ca liÖ¶ B«¶ã cg ¶¹¶ hí¶. ¸lM¶ã l«y ca cg clÞu ¬¹s liɬ BÉ clø cl« ca kla¶ã? ªliÕu ¶N _????_: - ¸øu cl« Îai ÎlsCÎ ¶¹¶, dè µlni ÎlÞÎ ¶CÎ x{m¶ã Ϋ¶ Îai cò¶ã vui h߶ã! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸l« ca ÎïÎ óô¶ã hS¬! §p¶l ly oi¶l Îݶl ¬¹¶ã cñ« ¬×¶l clí cl« ca kla¶ã ¬uï¶ ãi«s ÎL«¶l clÕÎ clgc ¶liÒu. ÷ã{êi ¶l{ cl« ca ÎlËÎ liÕ¬ cg, Îai B∙ quyÕÎ BÞ¶l ãibµ ¬éΠΫy. ªLs¶ã hbc va kÕ kln Îli, óç¶ã ÎlÊy cg ¶ã{êi clÞu L« Ϋy cøu cl« ¬×¶l, ÎliÕu ¶N kli ¶ps h¹i óá hì dÞµ ¬«y ¬S¶ Êy, hiÒ¶ quú ¶ã«y xuï¶ã v«¶ h¹y. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Xi¶ ca ¶{m¶ã ó׶l Îl©¶ vp clí ¶ã¹i. ¾ù ÎlÉ Îlp¶l ca¶ã l«y kla¶ã, Îai cl{« dC¬ clSc. ªlÊy cC¶l Ϋy µlni óÞ ¶ã{êi Ϋ klH Bì, Îù« ¶l{ ¬éÎ oøc ¬¹¶l ¶©¶ã ¬×¶l hT¶, ¶p¶ã kla¶ã ÎlÉ quú B{îc ¶N«. ÷T¶ ¶p¶ã ¬íi Îi¶ Î{ë¶ã clp¶ã ¶ä cg ÎlÉ ãibµ cl« ¬×¶l. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi: - ¸a hp¬ m¶ dÓ¶ clb¶ã Îai BÕ¶ Îl{ µl߶ã BÉ Îai viÕÎ ¬Êy clN cls cl« ca. - Ï«i vÞ B∙ óiÕÎ B¹i d«¶l? Ï«i vÞ BÝcl Îl©¶ vps kluyT¶ cl« Îai cg lm¶ kla¶ã? - ¸a cø yT¶ ÎLÝ. ªlÊy Îlm cñ« Îai, cl« ca kla¶ã Îù Îö ¶N« B©u. ªlai, ca B{« clb¶ã Îai Bi ¶ã«y. ViÖc ¶py clˬ ÎLÔ ¬éÎ ÎÝ hp lá¶ã lÕÎ. Kla¶ã liÉu ιi o«s, ªiTu ca ¶{m¶ã h¹i clÞu ¶ãle hêi ªlõ« ¸lÝ BÕ¶ ÎlÕ! ªlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi vËy, ¶p¶ã hiÒ¶ BCµ: - ¼êi l«i vÞ Bi Îles Îai! ªlõ« ¸lÝ h¹i dƶ ó∙s: - ViÖc ¶py µlni ãiN óÝ ¬ËÎ, ca Bõ¶ã BÉ cls «i ÎLa¶ã ÎlÊy! ªiTu ca ¶{m¶ã ãËÎ BÇu. ®« ¶ã{êi h¹i v{îÎ qu« Î{ê¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã. ÷p¶ã dÓ¶ l«i ¶ã{êi vps ¬éÎ Îl{ µl߶㠶lá, hÊy ãiÊy, óbÎ, ¬ùc L«, Låi ¶ãåi ¬éÎ óT¶ xe¬. ¸lØ ÎLs¶ã ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ B∙ viÕÎ xs¶ã Låi. ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã c¹¶l Îá vt ki¶l ¶ã¹c. ®á hC Îlm vps µls¶ã ó×, dC¶ kݶ, ªlõ« ¸lÝ B{« hC Îlm Bg cls ¶p¶ã vp ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -205- - ¸a B{« ¶ã«y hC Îlm ¶py cls cl« ca, vp ca µlni y Îles hêi Îai o«u B©y. - Xi¶ ¶lÞ vÞ cø d¹y. - ®ÊÎ cø cl« ca lái ÎlÕ ¶ps, ca cò¶ã Bõ¶ã În l׶l d¹¶ã cñ« Îai cls cl« ca l«y. ªiTu ca ¶{m¶ã ¶ãm ¶ãCc lái: - ª¹i o«s ÎlÕ? - ÷Õu ca ¶gi L«, Îai kla¶ã ãibµ ca ¶N«. - V©¶ã, Îai xi¶ v©¶ã hêi. ªlõ« ¸lÝ kÐs Ϋy ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªlai clb¶ã Ϋ Bi vÒ. ªlÊy l«i ¶ã{êi ¶lny L« ¶ãspi Î{ê¶ã, ¶l«¶l ¶l{ cli¬ cSÎ, ªiTu ca ¶{m¶ã ÎLs¶ã h߶㠵l©¶ v©¶, kla¶ã óiÕÎ cCÎ lu¶ã L« o«s, véi cl¹y Îíi µl߶ã cñ« cl«. ªlÊy cö« µl߶ã Bg¶ã kݶ, ¶p¶ã ãâ ¬Êy ÎiÕ¶ã kla¶ã ÎlÊy ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎLn hêi, oî quC ¶p¶ã v߶ã L« ¶ãspi cö« oæ, B˵ vì cö« kݶl, ¶lny vps ÎLs¶ã µl߶ã. ªlÊy cl« ¶p¶ã clж L{îu BÉ vps Îíi ¬ai, ¶p¶ã l∙i oî va cè¶ã, h« hí¶: - ¸l«! ¸l« l∙y csi hC Îlm ¶py ÎL{íc B∙! ªlÊy ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶ãȶ ¶ã{êi kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn, ªiTu ca ¶{m¶ã véi ógc hC Îlm cl׫ vps ¬ÆÎ cls cl« csi. ªlÊy ÎLT¶ Îlm vH ¬éÎ Îl«¶l óns kiÕ¬, ¸a¶ã rÔ ¬õ¶ã quC BC¶l Lmi clж L{îu óÉ Î«¶ Îp¶l, ªiTu ca ¶{m¶ã ãiËÎ ¬×¶l lsn¶ã oî ¶l{¶ã ÎlÊy cl« vui vt, l«i Ϋy lmi Lu¶, hiÒ¶ lái: - G× ÎlÕ lë cl«? ªiTu ¸a¶ã rÔ lí¶ lë qu«y h¹i lái cs¶: - ¸Ci Îlm ¶py ë B©u Îíi? Ai B{« cls cs¶? ¤¶ã Ϋ h¹i Îíi BÊy {? ¸g ÎlËÎ kla¶ã? ªiTu ca ¶{m¶ã BÕ¶ c¹¶l cl« xe¬, ÎlÊy hC Îlm Bg kla¶ã cg clN, clØ vH ¬éÎ c©y kiÕ¬ BÇu LS¶. ÷p¶ã kla¶ã óiÕÎ c©y kiÕ¬ ë ÎLT¶ Îê ãiÊy cg ý ¶ãlÜ« ã× kliÕ¶ cl« ¶p¶ã ¬õ¶ã Lì ¶l{ vËy hiÒ¶ lái hí¶: - ¸Ci ã× ÎlÕ cl«? ªiTu ¸a¶ã rÔ BCµ: - ¤¶ã Ϋ Îíi, cl« oH klái clÕÎ. ¸s¶ B∙ ãƵ a¶ã Ϋ BÊy p? - Ai lë cl«? - Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶! - ÷l{¶ã cl« B∙ ¶ãle Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ clÕÎ Låi, o«s ó©y ãiê h¹i c߶ oï¶ã hp ÎlÕ ¶ps? ªiTu ca ¶{m¶ã ¶lí h¹i hC Îl{ ªlõ« ¸lÝ ÎL«s cls ¶p¶ã, ÎLs¶ã h߶ã cn¬ ÎlÊy hs ¶ã¹i kla¶ã yT¶, v× ÎLs¶ã Îl{ clØ vH ¬éÎ cs¶ LS¶ ¶ãspi L« kla¶ã ¬éÎ d߶ã clN ¶ps cn. ÷l{¶ã ¶lí hêi dƶ cñ« ªlõ« ¸lÝ ¶T¶ ÎliÕu ¶N Bø¶ã yT¶ kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× ¶N« cn. s0s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -206- ªlõ« ¸lÝ o«¶ã µl߶㠪l«¶l ªl«¶l cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¸lb ªl«¶l! ¸lb Bi víi Îai. ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã ¶»¬ ¶ãle ãäi ¶lᬠ¶ã{êi hT¶: - §i B©u ÎlÕ «¶l? - ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ ¶lp ªiTu ¸a¶ã rÔ. ªl«¶l ªl«¶l lái: - §É Îl¨¬ ªiTu ca ¶{m¶ã p? - ¸lb ªl«¶l h¹ ÎlËÎ. ¸lb¶ã Ϋ B∙ lø« ãibµ Bì cls ªiTu ¸a¶ã rÔ Låi B©u ÎlÉ ¶uïÎ hêi. - ÷l{¶ã B¹i luy¶l Bi ãiê ¶py BÉ hp¬ ã×? - ªai ¬uï¶ óiÕÎ hêi cñ« h∙s ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi cg ÎlËÎ l«y kla¶ã? - VËy B¹i luy¶l Îíi Bg óp¶ ó¹c víi ªiTu ca ¶{m¶ã Bñ Låi, cǶ cli BÕ¶ ÎiÉu ¬uéi. - ªiTu ca ¶{m¶ã hp ¶ã{êi ¶ãspi, c߶ Îai víi clb hp Î׶l ó»¶ã lNu cli ãi«s, kla¶ã cg clb Îai kla¶ã l¨¶ã lCi ã× cn. - A¶l ¶gi cg ÎlËÎ kla¶ã? - ªai dïi clb hp¬ ã×. - ªlai cò¶ã B{îc, ÎiÉu ¬uéi Bi víi B¹i luy¶l B©y. Ï«i ¶ã{êi L« klái klCcl BiÕ¬ ÎlM¶ã Îíi Îsp ó∙s ÎL«¶ã cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ. ªLs¶ã ¶lp c߶ Îløc ¶T¶ ÎlÊy C¶l oC¶ã B̶ häÎ qu« cC¶l cö« oæ. - ¸lb¶ã Ϋ Bi ¶ãn ¶py! ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ Ϋy ªl«¶l ªl«¶l cls ¶p¶ã ¶{m¶ã oøc Låi cè¶ã µlg¶ã qu« Î{ê¶ã häÎ vps ÎLs¶ã. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ÎiÕ¶ ¶ã«y h¹i cC¶l cö« oæ klе lê, µlg¶ã ¬×¶l vps ÎLs¶ã. ¸lîÎ ¶ãle µlÝ« óT¶ ÎLs¶ã cg Îiն㠶gi cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ: - Kla¶ã liÉu Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cg c߶ oï¶ã ÎlËÎ kla¶ã o«s, cl« ¶ãli quC cs¶ ¹! Giä¶ã ¶gi cñ« ªiTu ca ¶{m¶ã ¶æi hT¶: - ªlËÎ ¬p, cò¶ã clSc clS¶ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ oH Îíi B©y c«¶ ÎliÖµ, kla¶ã ÎlÊÎ lø« B©u. ªl× L« ªiTu ¸a¶ã rÔ vÓ¶ c߶ lspi ¶ãli ÎLs¶ã hC Îl{ ªlõ« ¸lÝ B∙ ãöi. ( ªliÕu...¸lç ¶py Bb¶ã L« µlni cg ¬Êy ÎL«¶ã ¶N« BÉ ¶gi vÒ cluyÖ¶ ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l BéÎ ¶l˵ ¶lp cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« BÉ hÊy ¶lN¶ã Bå vËÎ ÎLs¶ã Ϋy «¶l e¬ lä ¾ö). ªl«¶l ªl«¶l ó∙s: - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -207- ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ h¹i: - Ï∙y kls«¶ B∙! ÷gi xs¶ã, clp¶ã dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy ÎLá viÕÎ hT¶ óp¶ oCu clN: “§Ö ªiTu ¸a¶ã rÔ óCcl óCi”. ÷lN¶ã clN o©u h⬠vps ¬ÆÎ óp¶ clõ¶ã l«i, ó« µl©¶. ViÕÎ xs¶ã, l«i ¶ã{êi ¶lny L« ¶ãspi cö« oæ. ªlÊy cg hp¶ ãig B{« Îíi, ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ B∙ B©¬ BÕ¶ ÎL{íc ¶ãùc, ªlõ« ¸lÝ ãim cC¶l Ϋy L« óSÎ hua¶ cæ Ϋy kt BÞcl. KiÕ¬ µlCµ BÞcl cò¶ã ¶l«¶l. rbc Êy ¬òi kiÕ¬ B∙ B©¬ ÎLb¶ã ¶ãùc clp¶ã Låi. ÷lê cg Cs hgÎ oîi vp¶ã cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¬p clp¶ã ¬Æc óT¶ ÎLs¶ã, ¶T¶ kla¶ã óÞ ¬ny ¬«y. ªlÊy kiÕ¬ B∙ B©¬ ÎLb¶ã ¶ãùc Bïi µl{m¶ã Låi, ¶l{¶ã kla¶ã o«s xuyT¶ B{îc vps d« ÎlÞÎ, kt BÞcl oî l∙i va cè¶ã, cæ Ϋy óÞ ¶S¬ ¶l{ kÒ¬ oSÎ kѵ. §å¶ã Îlêi, ÎlÊy cl{ë¶ã µls¶ã ¶æi hT¶, ¬éÎ cl{ë¶ã B∙ BC¶l Îíi ¬ÆÎ, y véi óá kiÕ¬ ãi»¶ã cs. §ïi µl{m¶ã kla¶ã ¬uï¶ ãiÕÎ y, LbÎ cl{ë¶ã c{íµ hua¶ Îl«¶l kiÕ¬, v{îÎ Î{ê¶ã ¶lny L« ¶ãspi. ªl× L« ¶ã{êi ë ¶ãspi cö« oæ µlôc kÝcl ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l, hp ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã. Y B{îc ªö Ïs« ¶lê vn BÕ¶ ¶lp ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎlC¬ Îlݶl. Kla¶ã ¶ãê Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ liÕu ÎlS¶ã va cè¶ã, cò¶ã hж hbÎ Îles Îíi. Ï«i ¶ã{êi ¬íi ¶ãle ÎLé¬ B{îc vpi c©u, kiÕ¬ cñ« ªLä¶ã Qu©¶ óÞ ¶ã{êi hÊy ÎLé¬ hbc ¶ps kla¶ã óiÕÎ. ¸n l«i cè¶ã lsn¶ã oî hiÒ¶ óá vÒ ¶ã«y. Võ« ¬íi L« Ϋy B∙ óÞ ÎlÊÎ ÎlÕ, cn l«i cè¶ã xÊu læ vp Îøc ãi˶. ÷løÎ hp V¹¶ Pl{m¶ã, ouïÎ BT¬ kla¶ã ¶ãñ B{îc, L« ¶ãspi v{ê¶ óCcl óé, ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶㠫¶l e¬ lä ¾ö cg C¶l oC¶ã, óiÕÎ cg kt BÞcl Îíi, hiÒ¶ BÕ¶ ÎL{íc cö« oæ Bîi clê µlôc kÝcl. Kli ÎlÊy kt BÞcl ¶lny L«, y Î{ë¶ã ¬éÎ kiÕ¬ ÎÊÎ µlni Îlp¶l ca¶ã, ¶ãê B©u óns kiÕ¬ h¹i óÞ Bïi µl{m¶ã c{íµ Bi. Y hp BÖ ¶lÊÎ c«s Îlñ cñ« µlCi §iɬ ª«¶ã. ¾Cu ¬{mi Î{ ¬iն㠪Luy Pls¶ã KiÕ¬ B∙ xuÊÎ ÎlǶ ¶l˵ lsC, s«i ÎLʶ ÎLêi ÷«¬, vâ ca¶ã cñ« y ãiái lm¶ cn ÎL{ë¶ã ¬a¶ µlCi §iɬ ª«¶ã rs¶ã ªLùc, hp B¹i o{ luy¶l cñ« y. ÷ãê B©u Îïi la¬ ¶«y, y hiT¶ ÎiÕµ óÞ ÎlÊÎ ÎlÕ, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “¸lM¶ã hH ¶ã{êi Bg hp quû quCi l«y o«s ¬p B«s kiÕ¬ B©¬ kla¶ã häÎ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y véi vç Ϋy óCs cls cCc ¶ã{êi óiÕÎ. Ï∙y ¶gi ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l v{îÎ Î{ê¶ã ¶lny L« óT¶ ¶ãspi ¶ãle ÎiÕ¶ã vç Ϋy ¶æi hT¶ Îø µlÝ«, óiÕÎ kt BÞcl óï ÎLÝ klC cȶ ¬ËÎ, hiÒ¶ ¶»¬ yT¶ d{íi cl©¶ Î{ê¶ã ȶ ¶bµ, clØ ¶ãle ÎLT¶ ¬Ci ¶lp cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi h¹i ÎuǶ ÎiÔu. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã ¶gi: - A¶l Îlö Lê xe¬ cCi ¶py hp cCi ã×? ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã kÐs Ϋy ªlõ« ¸lÝ BÕ¶ clç cl©¶ Î{ê¶ã ¬p ¶p¶ã B«¶ã µlôc. ªlõ« ¸lÝ Lê ÎlÊy cl©¶ Î{ê¶ã ó»¶ã BC cg klSc clN. ¸lN BÇu hp clN “§Ö”, clN Îlø l«i hp “ªø”, Îlø ó« hp “¸a¶ã”, Îlø Î{ hp “Quïc”, Îlø ¶¨¬ hp “a ÷ãuþ. §äc ¶ã{îc ÎLë h¹i hp “a ÷ãuþ Quïc ¸a¶ã ªø §Ö.” ÷ãê B©u Î׬ kiÕ¬ ¬{êi ¬Êy ¶ãpy kla¶ã o«s kiÕ¬ ÎlÊy ¶mi ÷ãôy Quïc ¸a¶ã Plñ, ¬p ó©y ãiê Î׶l cê h¹i kiÕ¬ L« B{îc, l«i ¶ã{êi lí¶ lë va cè¶ã. ªl«¶l ªl«¶l vui ¬õ¶ã ¬b« cl©¶ ¬b« Ϋy, ªlõ« ¸lÝ véi kÐs ¶p¶ã xuï¶ã klH óns: - Ï∙y yT¶ hƶã! Kt BÞcl B∙ BÕ¶ k׫! Võ« døÎ hêi, B∙ ÎlÊy óg¶ã ó« ¶ã{êi v{îÎ Î{ê¶ã ¶lny vps ÎLs¶ã ¶lp, ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi: - §i Îlai! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -208- Ï«i ¶ã{êi dì kli¶l ca¶ã cl¹y ÎlM¶ã ¬éÎ ¬¹cl vÒ klCcl BiÕ¬, hbc Êy B∙ c«¶l Î{, ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬, «i ¶Êy BÒu yT¶ ¶ãñ cn. ªl«¶l ªl«¶l ÎlSµ ¶Õ¶ hT¶, ªlõ« ¸lÝ hÊy ãiÊy Îê L« xe¬. ªL{íc lÕÎ, clp¶ã hÊy l«i hC Îlm cò ¶løÎ L« xe¬, qun ¶liT¶ ¬éÎ Îê hp ãiÊy ¶l˶ hçi cñ« ªL{m¶ã ªL¹i ¸lñ vp ¬éÎ hC Îlm cn¬ m¶ cñ« KlÊu §¹s §pi. ªl«¶l ªl«¶l võ« c{êi võ« ¶gi: - Ple¶ ¶Çy «¶l cøu cl« ¶p¶ã ÎlsCÎ clÕÎ, kla¶ã óiÕÎ ¶p¶ã hÊy ã× Î¹ m¶ «¶l ¶lØ? ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ÷p¶ã ¶ps cm clí? - §¹i ÎiÉu Îlm cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ Êy ¬p! ®iÕÎ ¶p¶ã ¶gi clmi, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLn hêi, cbi BÇu Bäc kü l«i hC Îlm, Låi ¶gi: - rêi ¶gi cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ hp où ÎlËÎ cn. ÷Õu a¶ã Ϋ cg clbÎ ¶ps óÞ« BÆÎ hp «¶l kls«¶l Ϋy kla¶ã cøu ãibµ ¶N«, klái µlni ã©y Îlè ã©y l˶ víi cCc ÎiÒ¶ óïi ÎLs¶ã ãi«¶ã lå. Ïuï¶ã lå ÎLs¶ã óä¶ lä h¹i c߶ cCc BÖ Îö cñ« ¶lÞ o{ c«. ªl«¶l ªl«¶l ¶ö« Bè« ¶ö« ÎlËÎ ¶gi: - ¸Ci ca ÎT¶ hp Pli ªliT¶ ¼« ÷N ã× Bg Bѵ BÊy ¶lØ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ÷ã{êi Bg cg Îlñ Bs¹¶ Béc Cc, hp¬ viÖc kla¶ã ouy ¶ãlÜ, óç¶ã d{¶ã clÆÎ BøÎ ¬éÎ cC¶l Ϋy ¶ã{êi Ϋ. ÷Õu kla¶ã ¶É vÞ o{, «¶l B∙ L« Ϋy ÎLõ¶ã ÎLÞ ¶g Låi. ¸ò¶ã vÞ oî ¬ÊÎ h߶ã o{ luy¶l ¬p «¶l µlni lѶ ªiTu ca ¶{m¶ã BÕ¶ B©y kiÕ¬ «¶l BÉ klái hé Îa¶ã ÎÝcl cñ« clb¶ã Ϋ. ªlÊy clp¶ã ¶gi LÊÎ lîµ Î׶l lîµ hý, ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã Bè« ¶N«. r¹i ¬ë ÎiÕµ ¬Êy Îlm klCc L« csi, kla¶ã ¶Ð¶ ¶æi Îøc ãi˶, ªlõ« ¸lÝ hí¶ Îiն㠶gi: - ¸lb xe¬ csi! ¸l{« ÎlÊy clp¶ã Îøc ãi˶ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy ó«s ãim, ªl«¶l ªl«¶l ki¶l ¶ã¹c, véi cl¹y h¹i ãië ¶lN¶ã hC Îlm Bg L« xe¬. ªl× L« ¶lN¶ã Îlm Bg hp ¬ËÎ Îlm cñ« ¸öu V{m¶ã §« ÷lÜ ¸æ¶ ¶{íc ¼∙¶ ¸l©u ãëi cls «¶l e¬ lä ¾ö. ªLs¶ã Îlm dƶ «¶l e¬ y ãiÕÎ ªiTu ¸a¶ã rÔ xs¶ã, Îlõ« cm Bs¹Î hÊy ó«¶ã Ki¬ rs¶ã, BÉ hp¬ ¶éi ø¶ã cls ¼∙¶ ªl«¶l. ¸a¶ã viÖc BÇu ÎiT¶ hp «¶l e¬ y µlni dß ÎlC¬ Îi¶ Îøc, hiT¶ h¹c ãi«¶ã lå lns lC¶, Låi clê qu©¶ ªl«¶l BC¶l vps Qu«¶ ni, hp klëi ói¶l ¶æi hs¹¶ hiÒ¶. ªlÊy vËy ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L«, kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ªuy ¶p¶ã c߶ ÝÎ Îuæi l«y Îi¶l ¶ãlÞcl, ¶l{¶ã dè o«s ¶p¶ã vÓ¶ hp cs¶ ¶ã{êi óiÕÎ yTu ¶{íc, yTu ¶ßi. ÷T¶ kli xe¬ xs¶ã, cm¶ ãi˶ ¶æi hT¶, ¶p¶ã BÞ¶l xÐ ¶CÎ cCc ãiÊy Îê Bg. ªlõ« ¸lÝ véi cn¶ h¹i vp ¶gi L»¶ã: - ¾«s clb h¹i lå Bå BÕ¶ ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l Îضl ¶ãé ¶ã«y hiÒ¶ BCµ: - Plni BÊy, Ϋ µlni BÉ h¹i hp¬ ó»¶ã cí clí! - ¸lb cg óiÕÎ «¶l e¬ y kla¶ã lñy óá ¶ã«y l«i hC Îlm hp ιi o«s kla¶ã? - E¬ óiÕÎ Låi. ¸lb¶ã ãiN h¹i BÉ uy liÕµ ¼Ó¶ ªö Ïs« µlni kla¶ã? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -209- - Plni! Kla¶ã ¶ãê óT¶ ÎLs¶ã h¹i cg ÎlT¬ ¬éÎ cluyÖ¶ hí¶ ¶N«. ®©y ãiê Îai Îl« lå L« Ϋy cøu ãibµ ¬äi ¶ã{êi kla¶ã oî ¬ÊÎ h߶㠶lÞ o{ luy¶l ¶N«! - A¶l ¶gi LÊÎ µlni. ÷Õu o{ µlô cg óiÕÎ cluyÖ¶ ¶Çy cò¶ã ÎLCcl ¶lÞ o{ luy¶l «¶l ¶N« hp klCc. p, B¹i o{ c« ¶Çy, e¬ B∙ hǬ, xi¶ hçi «¶l Bg! - ¾«s Îù d{¶ã clb h¹i xi¶ hçi Îai? ªl«¶l ªl«¶l cbi BÇu, klH BCµ: - ª¹i e¬ cø ¶gi óËy ¶gi óËy lspi... ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªlai clb Bõ¶ã ¶ãlÜ vȶ vm ¶N«, Bi ¶ãñ ¶ã«y Bi! ªai c߶ µlni ¶ãlÜ cCcl Bïi µlg víi óÌ hò ãi«¶ ÎÆc ¶Çy. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, Îضl dËy ¶ãåi ÎLT¶ ãi{ê¶ã huyÖ¶ ¶éi ca¶ã, ªlõ« ¸lÝ cn¬ ÎlÊy ca¶ã hùc ÎiÕ¶ lm¶ ÎL{íc ¶liÒu, ÎLs¶ã h߶ã lí¶ lë ¬õ¶ã ÎlǬ. Võ« huyÖ¶ xs¶ã, ªl«¶l ªl«¶l Be¬ l«i óé quǶ Cs ¬pu h«¬ vps vp ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ B∙ ãiÕÎ ¼∙ ca¶ã Îö, ¶T¶ Îl«y quǶ Cs klCc ¬pu ¶Çy L« ¶ãspi ÎiÖ¶ lm¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb ¶ãlÜ cò¶ã clu BCs BÊy. Ï«i ¶ã{êi ¨¶ Biɬ Ω¬ xs¶ã, ÎlÊy µlæ ky dÓ¶ ªiTu ca ¶{m¶ã vps. ¸lê µlæ ky L« klái µl߶ã, ªiTu ca ¶{m¶ã hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi h¹y. ªlÊy ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ Bѵ ÎL«i ¶S¬ Ϋy ¬×¶l, ªiTu ca ¶{m¶ã e ÎlѶ, ¬ÆÎ Bá óõ¶ã ¶l{¶ã ¶ã{êi Ϋ cg m¶ cøu cl« ¬×¶l, ¶p¶ã kla¶ã ÎiÖ¶ cs Ϋy h¹i. ªl«¶l ªl«¶l lái: - Quý d«¶l ca hp ã×? - ªT¶ e¬ hp Uyɶ ÷li. ¸ß¶ B¹i d«¶l l«i vÞ hp ã×? ªl«¶l ªl«¶l clØ ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« ¶gi: - A¶l Êy dN hS¬, kla¶ã cls Îai ¶gi. ¸a Îlö lái «¶l xe¬. ®iÕÎ ªl«¶l ªl«¶l ¶gi Bè«, Uyɶ ÷li ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - Ï«i vÞ cøu cl« Îai klái clÕÎ. ¥¶ Bøc ¶Çy Îai kla¶ã óiÕÎ hÊy ã× óCs BÒ¶! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸l« ca hp ãi«¶ã lå ÎiÒ¶ óïi clM¶ã ¬«y ãƵ cluyÖ¶ óÊÎ ó׶l, clb¶ã Îai hp lËu óïi óæ¶ µl˶ µlni L« Ϋy cøu ãibµ. ¸a lp ÎÊÎ µlni ¶gi BÕ¶ l«i clN m¶ ¶ãlÜ« hp¬ ã×! ¸a vÒ Îl{« víi cl« ca L»¶ã: “ªL{« la¬ ¶«y, cls ca cø ÎliÕÎ ÎiÖc ¶l{ Îl{ê¶ã.” ¸ß¶ l«i ãgi ãiÊy ¶Çy, ca B{« cls cl« ca, vp dƶ Îíi hbc klȶ cʵ, a¶ã Ϋ ¬ë L« cls ¬äi ¶ã{êi xe¬, oH cg ca¶ã liÖu kú h¹. Ï«i ãgi ¶Çy qu«¶ ÎLä¶ã hS¬, ca µlni BÒ µl߶ã kts ãiN« B{ê¶ã cg ÎlÉ óÞ ¶ã{êi Ϋ c{íµ ¬ÊÎ. ¸lê Uyɶ ÷li Bi Låi, l«i ¶ã{êi klg« cö« L« Bi. Võ« Îíi óT¶ ¶ãspi, ÎlÊy Uyɶ ÷li B«¶ã ¶ãåi ë µl߶ã klCcl, l«i ¶ã{êi véi hèi h¹i, xe¬ ¶p¶ã ¶ãåi Bg clê «i. ªlÊy Uyɶ ÷li ¶gi víi µlæ ky L»¶ã: - Gäi a¶ã Qun¶ hÊy L« B©y cls Îai. “Ki¬ rs¶ã ÎlC¬ ÎLns, a v©¶ ¬∙¶ ÎliT¶!” ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -210- - ÷p¶ã ¶gi ã× ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l Îuy ÝÎ Îuæi lm¶, ¶l{¶ã ÎLT¶ ó{íc ãi«¶ã lå h¹i óiÕÎ ¶liÒu lm¶, ¶p¶ã klH ¶gi: - ¸g hH ca Ϋ ¶gi ÎiÕ¶ã LiT¶ã cñ« ®«¶ã Ki¬ rs¶ã BÊy. Plæ ky Bi L« ¬éÎ hCÎ, ¶ã{êi qun¶ hý vps cbi clps LÊÎ hÔ µlе, vp lái: - ¸g viÖc ã× dƶ óns, xi¶ ca cls óiÕÎ ¹! Uyɶ ÷li ¶gi: - ªai hp ªiTu B¹i ca ¶{m¶ã. ¤¶ã hp¬ Bs¶ BÕ¶ ¶lp Îai, óns Îai cg viÖc cǶ, ¬êi cCc o{ luy¶l Îai h¹i B©y ¶ã«y. ÷ãle Uyɶ ÷li Îù xu¶ã hp ªiTu B¹i ca ¶{m¶ã, a¶ã qun¶ hý ãiùÎ ¬×¶l, véi v©¶ã d¹ Bi hiÒ¶. Vpi µlbÎ o«u, B∙ ÎlÊy lm¶ l«i ¬{mi vâ oÜ Î«y cǬ klÝ ãiíi Îíi ¶mi. Råi lä óns vÖ Uyɶ ÷li L« vÒ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê Îl«¶l ÎlÕ cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã ë B©y h¹i hí¶ BÕ¶ ÎlÕ! ®©y ãiê, clb¶ã Ϋ kla¶ã µlni Bi Îles ¶p¶ã ¶N«. ¸lê hCÎ ¶N«, clb¶ã Ϋ oH BÕ¶ ¶lp ¶p¶ã dù ÎiÖc. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi Îíi ªiTu µlñ, ÎlÊy klCcl B∙ BÕ¶ Îʵ ¶Ëµ. Ï«i ¶ã{êi Îles ¬äi ¶ã{êi Bi vps. ªiTu ¸a¶ã rÔ Î{ë¶ã l«i ¶ã{êi hp ¬a¶ Bå cñ« kt BÞcl, clØ clSµ Ϋy clps qu« Îlai, clí kla¶ã BÉ ý csi ÎLä¶ã. ¸lê klCcl Îíi Ba¶ã Bns Låi, ªiTu ¸a¶ã rÔ L« hÞ¶l cls ópy óp¶. V× ªiTu ¸a¶ã rÔ hp ®«¶ã clñ ó«¶ Ki¬ rs¶ã, ¶T¶ Îløc ¨¶ vp L{îu quý ãiC vp ¶ãs¶ hp¶l lm¶ ÎiÖc cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶liÒu. KlCcl B{îc ¬êi ¶ãåi ¬©¬ ÎLT¶ ¶løÎ hp: ¼Ó¶ ªö Ïs«, ªl˵ rùc §¹i ¾{, «¶l e¬ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l, ¼«i KiÕ¬ Ïß«, vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶, ds ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶ãåi ÎiÕµ. ¼íi uï¶ã xs¶ã ÎuǶ L{îu BÇu, ¼Ó¶ ªö Ïs« B∙ BC¶l Lmi clж L{îu xuï¶ã BÊÎ vì Ϋ¶ Îp¶l, Låi quCÎ hí¶: - Ïä ªiTu ki«, la¬ ¶«y cCc ó¹¶ lNu vâ h©¬ BÒu ¶É ¶ã{mi Îíi dù ÎiÖc Ba¶ã Bñ. ¸ß¶ ¬ïi Îlè ãiÕÎ clÕÎ «¶l Ϋ, ¶ã{mi BÞ¶l Îݶl ÎsC¶ o«s? ªlÊy ªö Ïs« ¶gi ÎLS¶ã ¶ã«y L« ¶l{ vËy, ªiTu ¸a¶ã rÔ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi ÎlÕ ¶ps µlni. §¹i BÖ Îö cñ« a¶ã Ϋ hp ÷ãa ®×¶l Bø¶ã dËy BCµ: - Ïä ¼Ó¶ ki«, ¶ã{mi cg óiÕÎ «¶l ¶ã{mi ÎlÊy ¶N oSc, ¶ny Cc ý, hp¬ xÊu cn «¶l e¬ vâ h©¬ kla¶ã? ¾{ µlô Ϋ... ¸lp¶ã cl{« ¶gi lÕÎ hêi, B∙ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã ãig ¬¹¶l ιΠÎíi, véi cbi BÇu xuï¶ã ÎLC¶l. ¸lØ ¶ãle “cäc” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬éÎ c©y Bi¶l Îlе ó« c¹¶l dpi ¶¨¬ ÎÊc cS¬ o©u xuï¶ã ¬ÆÎ óp¶. ¸lp¶ã LbÎ d«s L«, ãäi: - Giái ÎlËÎ! ¼i l¹i ¶ãǬ r« o{ BÖ cñ« Ϋ, vp c߶ clÆÎ BøÎ cC¶l Ϋy y. ÷«y ¬i c߶ ¶Ð¬ ÎLé¬ Bi¶l Îlе BÞ¶l l¹i Ϋ, cs¶ ¬ô ki«! ÷gi xs¶ã, clp¶ã oʶ h¹i BÞ¶l ãi«s cliÕ¶ víi ªLä¶ã Qu©¶, ªiTu ¸a¶ã rÔ véi quCÎ hí¶ cn¶ h¹i, Låi võ« c{êi võ« ¶gi: _ ªa¶ ca ¶{m¶ã hp c«s Îlñ ÎLs¶ã µlCi Ïs« ¾m¶, clʵ ¶løÎ ÎiÉu Bå hp¬ ã×?... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -211- ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬SÎ Bá ¶ãÇu, ¶S¬ hua¶ Bai Bò« ÎLT¶ óp¶, ¶lS¬ ¬SÎ ¸a¶ã rÔ h«s Îíi, ¬iÖ¶ã quCÎ hí¶: - ÷ãpy la¬ ¶«y, Ϋ µlni ÎlÝ ¬¹¶ã víi ÎT¶ h∙s ÎÆc ¶Çy. ªiTu ¸a¶ã rÔ cò¶ã cǬ Bò« ãim hT¶, klH ãSµ Bai Bò« cñ« BÞcl h«s Îíi, Låi BÉ xuï¶ã óp¶ vp ¶gi: - ¾«s ¼Ó¶ luy¶l ¶g¶ã ¶Èy ÎlÕ. ¸g cluyÖ¶ ã× cø Îls¶ã Îln ¬p ¶gi. ®©y B©u! rÊy Bai Bò« klCc cls ¼Ó¶ ¶lÞ ãi«. ªlÊy vâ ca¶ã cñ« ¸a¶ã rÔ c«s oiTu ¶l{ vËy, ªö Ïs« cò¶ã µlni ãiùÎ ¬×¶l oî l∙i, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “ªlns ¶ps «¶l Ϋ óÞ ãiÕÎ clÕÎ hp µlni.” ªlÊy ¼Ó¶ ªö Ïs« Îlu« ¬éÎ ¬iÕ¶ã, ¼¹Î n¶l ªö ¼«i KiÕ¬ Ïsp ãim Ϋy µlni L« BÞ¶l ¶S¬ hÊy ón v«i ¸a¶ã rÔ vp ¶gi: - ªiTu B¹i ãi« ón¶ h∙¶l c«s c{ê¶ã hS¬. A¶l e¬ cñ« Ϋ l∙y Îl©¶ ÎliÖ¶ ¶ps! ªlÊy y võ« ¶gi võ« ¶l«¶l ¶lѶ ãim cC¶l Ϋy L«, ¸a¶ã rÔ hiÒ¶ ¶Ð ¬×¶l Bø¶ã dËy ÎLC¶l hua¶. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶S¬ lôÎ ví µlni Îlp¶l ãlÕ. ¸lØ ¶ãle “cSc, cSc” l«i ÎiÕ¶ã, Îlp¶l ãlÕ ó»¶ã ãç ¶ä óÞ ã∙y ¶ã«y hp¬ l«i. ªlÊy Bïi µl{m¶ã cp¶ã Cµ óøc cp¶ã ¬¹¶l, vp ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy BÒu oö« os¹¶ L« ÎL«¶l BÊu, ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶l׶ h¹i ¶ã{êi óT¶ ¬×¶l cò¶ã B∙ ÎlÊy cluȶ óÞ cn. Kla¶ã klÝ LÊÎ c¨¶ã ÎlM¶ã, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cl{« ÎlÊy Îíi ãini v©y, a¶ã Ϋ clØ oî cliÕ¶ ÎL«¶l óéc µlCÎ, kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu ¶ã{êi oH óÞ Îl{m¶ã l«y clÕÎ, B{« ¬SÎ ¶l׶ cs¶ ãCi L« liÖu. rbc Êy Uyɶ ÷li B«¶ã ó{¶ã l«i ãgi Bå, ¶g¶ã LuéÎ va cè¶ã, ÎlÊy B{« ¬SÎ L« liÖu, h˵ Îøc ¬ë ¶ã«y cCi ãgi Bå l׶l dpi L«, Îl× hp l«i Îl«¶l kiÕ¬, ó̶ Be¬ Îíi BÉ ÎL{íc ¬ÆÎ cl«. ªlÊy cs¶ B{« l«i kiÕ¬ Îíi, kla¶ã liÉu dè¶ã BÉ hp¬ ã×. ¸a¶ã rÔ B«¶ã ¶ãli ¶ãê ¶ãlÜ ¶ãîi. ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã vp Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ BÒu ¶l˶ ¶ã«y L« l«i Îl«¶l kiÕ¬ Bg, klÝ ãiíi cñ« ¬×¶l ¬ÊÎ ÎLé¬ vp óÞ c{íµ ¶ã«y BT¬ la¬ qu«. V¹¶ Pl{m¶ã ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, lè¶ã læ BÕ¶ hÊy l«i Îl«¶l kiÕ¬ ¶ä, ãi«s ÎLn ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ cls ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. ¼ë hÊy Îl«¶l kiÕ¬, Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cÊÎ ÎiÕ¶ã cl{ëi Bæ¶ã L»¶ã: - ¸g ãiái Îl× L« B©y BÊu d«s BÊu kiÕ¬. ¸lí ¨¶ cSµ ¨¶ ÎLé¬ vÆÎ ¶l{ vËy, kla¶ã µlni hp lns lC¶! ¸a¶ã rÔ ¶ã¹c ¶liT¶, kla¶ã liÉu ã× cn, clØ ÎlÊy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎiÕ¶ hT¶ l«i ó{íc, cǬ kiÕ¬ B©¬ ÎlM¶ã vps ¶ãùc ¬×¶l, hiÒ¶ hèi h¹i l«i ó{íc ÎLC¶l. §å¶ã Îlêi, ¶lÞ BÖ Îö B{« ¶ã«y Îl«¶l B«s cls a¶ã Ϋ. ¸Ç¬ hÊy Îl«¶l B«s, a¶ã Ϋ vÓ¶ cl{« ÎLn ¬iÕ¶ã. ªlÊy ÎlÕ kiÕ¬ “Ïp¶l v©¶ h{u Îlñy” B©¬ kla¶ã ÎLb¶ã kt BÞcl, ªLä¶ã Qu©¶ ÎiÕµ hua¶ ¬iն㠶N« B©¬ vps v«i ÎLCi Bïi µl{m¶ã. ®ÊÎ BSc dÜ, ¸a¶ã rÔ µlni ãië ÎlÕ “ªL{ê¶ã kla¶ã h¹c ¶l¹¶” dè¶ã B«s óæ xuï¶ã Îl«¶l kiÕ¬ cñ« BÞcl. ÷Õu BÉ cls B«s cñ« Bïi µl{m¶ã óæ ÎLb¶ã kiÕ¬ cñ« ¬×¶l ÎÊÎ µlni Lêi klái Ϋy. ªLä¶ã Qu©¶ ÎlÊy ÎlÕ B«s LÊÎ Béc, ÎLǬ klÝ ãiíi xuï¶ã, l׶l ¶l{ BÉ ÎLC¶l B«s ki«. ÷ãê B©u, kli B«s ÎLʶ Îíi l¹ óé, BéÎ ¶liT¶ ¶p¶ã lÊÎ ¶l«¶l Îl«¶l kiÕ¬ hT¶ vp B©¬ ÎlM¶ã vps óô¶ã d{íi cñ« BÞcl. ªlÕ kiÕ¬ ¶Çy võ« ¶l«¶l võ« Bb¶ã. ¸è ¸a¶ã rÔ cg ¬Êy ¬{mi ¶¨¬ ki¶l ¶ãliÖ¬ vâ ca¶ã, cò¶ã kla¶ã kÞµ Îlu B«s BÉ Bì. §p¶l µlni ¶lb¶ ¬éÎ cCi, a¶ã Ϋ ¶lny qu«y BÇu cCc ¶ã{êi, ÎLC¶l L« óT¶ ¶ãspi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -212- ªuy vËy, ï¶ã quǶ cñ« a¶ã Ϋ B∙ óÞ ¬òi kiÕ¬ ¬gc Îs¹Î ¬éÎ ¬n¶l Låi. ¤¶ã Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ïiɬ ÎlËÎ!” Qu«y BÇu ¶l׶ xe¬ ªLä¶ã Qu©¶ cg Buæi Îles l«y kla¶ã? ¤¶ã Ϋ ÎlsC¶ã ÎlÊy cs¶ ãCi ¬×¶l Ϋy cǬ ãgi Bå c߶ h¹i hp l«i hC Îlm cñ« ¬×¶l, ¬p óÞ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ãiÊu Bi. rbc Êy, l«i ¶ã{êi Bå BÖ cn¶ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ h¹i. Gäi cs¶ B{« l«i hC Îlm Bg cls ¬×¶l xs¶ã, ¸a¶ã rÔ véi hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ¸Cc ¶ã{mi l∙y ¶ãõ¶ã Ϋy! ªai cg vpi hêi Îl{« cè¶ã ÎÊÎ cn cCc vÞ cg ¬ÆΠιi B©y! ªlÊy o{ µlô kTu ãäi, l«i ¶ã{êi Bå BÖ véi Îlu B«s hui xuï¶ã. ¼éÎ ¶ã{êi hui lmi clˬ óÞ ªLä¶ã Qu©¶ BC óæ ¬éÎ BC ÎLb¶ã ¶ãùc, léc ¶ã«y ¬éÎ Bï¶ã ¬Cu Î{mi, ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ ¶l{ ãp cSÎ ÎiÕÎ. V× ¬ÊÎ óns kiÕ¬, ªLä¶ã Qu©¶ cls hp óÞ oØ ¶lôc va cè¶ã, ¶T¶ hǶ ¶Çy L« Ϋy, ¬iն㠶ps cò¶ã clÝ ¬¹¶ã. ªiTu ¸a¶ã rÔ cï ¶Ð¶ Îøc ãi˶, hí¶ Îiն㠶gi: - ªl{« cCc ó¹¶, ¼Ó¶ ªö Ïs« ÎLCcl Îai B∙ ãiÕÎ clÕÎ «¶l LuéÎ y. ªai xi¶ ca¶ã ¶l˶ hp Bb¶ã. A¶l ó¹¶ Êy hp ¼Ó¶ ªö DiÖµ clÕÎ ÎLs¶ã Ϋy Îai ÎlËÎ! ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶øc ¶ë ¶gi: - V«y ¶î µlni ÎLn ÎiÒ¶, ãiÕÎ ¶ã{êi µlni BÒ¶ ¬¹¶ã, huËÎ ÎLêi B∙ BÞ¶l! ®¹¶ cñ« y BÒu Bå¶ã Îl«¶l hT¶ ÎiÕ¶ã: - Plni, ãiÕÎ ¶ã{êi µlni BÒ¶ ¬¹¶ã. ªiTu ¸a¶ã rÔ BCµ: - §©y Îai cg l«i hC Îlm. Xi¶ ¬êi ¬Êy vÞ ÎiÒ¶ óïi BÇy Bñ Bøc vä¶ã L« B©y xe¬ hC Îlm ¶Çy. ÷Õu cCc vÞ ÎiÒ¶ óïi quyÕÎ BÞ¶l µlni BÒ¶ ¬¹¶ã, Îai ªiTu ¸a¶ã rÔ xi¶ Îù v˶ ¶ã«y ÎL{íc ¬ÆÎ quý vÞ. ªai ¬p lmi c«u ¬py cò¶ã kla¶ã µlni hp lns lC¶. ¼Êy hêi Bg ãîi h߶ã liÕu kú cñ« ¬äi ¶ã{êi, «i ¶Êy BÒu ¬uï¶ ÎiÕ¶ h¹i xe¬. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi: - Ï∙y kls«¶! Xi¶ ¼Ó¶ ¶lÞ ãi« ãiíi ÎliÖu ó« vÞ ÎiÒ¶ óïi L« Bäc ÎL{íc. ¼Ó¶ ªö Ïs« kla¶ã óiÕÎ ÎLs¶ã Îlm ¶gi hp ã× ¶l{¶ã cò¶ã vui h߶ã cö: ªl˵ rùc §¹i ¾{, ªLÞ¶l Klëi V¨¶, vp ¼«i KiÕ¬ Ïß« ó« ¶ã{êi L«. ¸n ó« cǬ hÊy hC Îlm hT¶ klH Bäc. A¶l e¬ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ¬ÆÎ xC¬ h¹i Bø¶ã ¬éÎ óT¶ Îlñ ÎlØ óp¶ ÎlǬ. ªl˵ rùc §¹i ¾{ Bäc xs¶ã hC Îlm hiÒ¶ ¶gi: - ªles ý óǶ Ψ¶ã, ¼Ó¶ ¶lÞ ãi« ¶T¶ dÜ lß« vi quý xg« ¬ïi Îlè Bi, lg« BÞcl hp¬ ó¹¶! ªl˵ rùc §¹i ¾{ hp ãiC¬ viÖ¶, viÖ¶ §¹Î ¼« clè« ªliÕu r©¬, ¶ãs¹i ca¶ã B∙ huyÖ¶ BÕ¶ ¬øc xuÊÎ ÎlǶ ¶l˵ lg«. ªlÊy a¶ã Ϋ ¶gi ¶l{ vËy, «i ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. ¼Ó¶ ªö Ïs« óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, ãi»¶ã hÊy l«i hC Îlm xe¬ ¬íi B{îc ¬éÎ ¶ö«, B∙ xÊu læ va cè¶ã, hÞ¬ Bi kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ®ç¶ã ÎlÊy ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - ªlm ¶Çy ãin ιs kla¶ã ÎlÉ hõ« Ϋ B{îc! Võ« ¶gi clp¶ã võ« ãi»¶ã hÊy hC Îlm xÐ hp¬ ¬ua¶ ¬n¶l. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -213- Kla¶ã ¶ãê ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i dC¬ lñy ¬ÊÎ hC óè« lé Îl©¶ cñ« ¬×¶l, ªiTu ¸a¶ã rÔ Îøc ãi˶ BÕ¶ ¶æi ¬ÆÎ Bá Ϋi ÎÝ«, kla¶ã ÎlÉ ãiN ¶æi où ÎǬ Îܶl ¶N«, ¬b« B«s quCÎ hí¶: - Ïä ¼«i ki«! ÷ã{mi cg óiÕÎ xÊu læ kla¶ã? ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹¶l hè¶ã BCµ: - Kla¶ã óiÕÎ «i ¬íi xÊu læ, ãiÕÎ «¶l ¶ã{ßi Ϋ c߶ hp¬ Îlm ãin BÉ Bæ s«¶ cls ¶ã{êi B∙ kluÊÎ. rs¹i Îlm ¶Çy ¬éÎ ¶ãpy Ϋ cg ÎlÉ viÕÎ l»¶ã ÎL¨¬ hC. ªl˵ rùc §¹i ¾{ vp ªLÞ¶l Klëi V¨¶ cò¶ã B©¬ L« óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, kla¶ã óiÕÎ «i ÎlËÎ «i ãin. rbc óÊy ãiê ÎLs¶ã µl߶ã klCcl yT¶ hƶ㠶l{ Îê. §¹i BÖ Îö cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ hp ÷ãa ®×¶l ÎlÊy o{ µlô óÞ kli ÎlÞ ¶l{ vËy, Îøc quC ¶lny L« ¬b« B«s clЬ KiÕ¬ Ïß«. Véi ¶Ð ¬×¶l LbÎ kiÕ¬ L« Bì, clØ cg ¬éÎ ÎlÕ, KiÕ¬ Ïß« B∙ ã¹Î Lmi Bm¶ B«s vp dÝ ¬òi kiÕ¬ vps yÕÎ lÇu ÷ãa ®×¶l, quCÎ hí¶: - ÷ã{mi quú xuï¶ã. ¼«y B¹i ãi« oH Îl« clÕÎ cls ÎC¶l ¬¹¶l ¶lá xÝu cñ« ¬i klái clÕÎ! ¸Cc o{ BÖ klCc kli ¶ps clÞu BÉ ÷ãa ®×¶l óÞ ¶lôc ¶l{ vËy. Ai ¶Êy BÒu LbÎ klÝ ãiíi xa¶ã cn vps ÎLs¶ã µl߶ã klCcl. ¸Cc ó¹¶ cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« cò¶ã LbÎ ãië klÝ ãiíi L« Bïi BÞcl. ªlÕ hp ÎiÕ¶ã v« cl¹¬ klÝ ãiíi “hsn¶ã xsn¶ã” ¶Cs ¶liÖÎ va cè¶ã. ÷ãa ®×¶l hiÒ¶ hèi ó« ó{íc, ¬p ¬òi kiÕ¬ cñ« kt BÞcl vÓ¶ Bi hiÒ¶ cæ lä¶ã. ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i quCÎ lái: - ¼i kla¶ã quú Ϋ B©¬ clÕÎ ¶ã«y? ÷ãa ®×¶l cø¶ã cái BCµ: - §p¶l clÕÎ clí Ϋ kla¶ã clÞu ¶lôc! ÷ã{mi cø B©¬ Ϋ Bi! ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶lny hT¶ ÎLT¶ ãlÕ hí¶ Îiն㠶gi: - ¼äi ¶ã{êi l∙y ¶ãõ¶ã Ϋy, csi Ϋ B©y! ¤¶ã Ϋ kÒ h{ìi B«s vps cæ ¶gi ÎiÕµ: - O«¶ lNu BÇu, ÎLCi lNu clñ! ÷ãpy la¬ ¶«y vui h߶ã BÒ¶ ¬¹¶ã cls ¼Ó¶ ªö DiÖµ cls xs¶ã cluyÖ¶. ªÊÎ cn Bå BÖ cñ« Ϋ l∙y ¬«u hui xuï¶ã. ¸Cc ¬a¶ Bå ¶ãle hêi hui L« Îíi cö«. Ai ¶Êy BÒu óuå¶ LÇu, B¨¬ B¨¬ ¶l׶ o{ µlô. ªiTu ¸a¶ã rÔ B«¶ã L« Ϋy Îù v˶, Uyɶ ÷li óç¶ã kTu hí¶: - ¸l«, cCi Îlm ¶g B©u? ¤¶ã Ϋ óns ÎlÉ ¶ps cò¶ã BÕ¶ cøu cm ¬p? ªiTu ¸a¶ã rÔ hÊy Îlm L« xe¬, clØ ÎlÊy vH c©y Îl«¶l kiÕ¬ Ki¬ ¾p Îlai, ãim hT¶ cls ¬äi ¶ã{êi csi. Ai ¶Êy BÒu kla¶ã liÉu Îê ãiÊy Bg cg dô¶ã ý ã×. r¹i ¶ãle ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi hí¶: - Ki¬ ¾p B¹i liÖµ, a¶ã Ϋ BÕ¶ clˬ ¬éÎ ó{íc Låi! ÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ hiÒ¶ ãim B«s hT¶ cø« cæ. ÷ãê B©u, ¶ãle “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cs¶ B«s cñ« a¶ã Ϋ óÞ cCi quCi ã× Bô¶ã ¬¹¶l Lmi xuï¶ã BÊÎ, óT¶ c¹¶l a¶ã Ϋ óç¶ã cg ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi. ÷ã{êi Bg ¬i Îl«¶l ¬ôc Îb, hp ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ ÎL¹c Bé l«i ¬{mi. ¸lp¶ã Îíi ó»¶ã cCcl ¶ps kla¶ã ¬éÎ «i l«y. ªl× L« ¶ã{êi Bg hp ViT¶ ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã kls«¶l Ϋy Bø¶ã c¹¶l xe¬, Îls¹Î ÎiT¶ Î{ë¶ã l«i hC ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -214- Îlm ¶ä cg ÎlÉ ãini v©y cls ªiTu ¸a¶ã rÔ B{îc, Îl× ¬×¶l klái µlni hé diÖ¶, cg ÎlÉ ¬iÔ¶ xu¶ã BéÎ víi ¬a¶ Bå cñ« ¶lÞ o{ luy¶l. ÷ãê B©u ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i ãië Îlñ Bs¹¶ BT l̶ BÕ¶ ÎlÕ, óÊÎ BSc dÜ clp¶ã µlni hé ¬ÆÎ dè¶ã qu©¶ cê BC¶l Lmi cs¶ d«s cñ« ¸a¶ã rÔ, vp Îu¶ã ¬×¶l ¶lny Îíi hí¶ Îiն㠶gi víi ¬äi ¶ã{êi L»¶ã: - Kli clb¶ã Îai hT¶ B{ê¶ã Îíi B©y, Ki¬ ¾p B¹i liÖµ cg ¶gi qu« hs« ¶éi du¶ã l«i hC Îl{ Bg cls clb¶ã Îai ¶ãle. ¸ß¶ l«i hC Îlm óÞ xÐ ¶CÎ B©y, l«i vÞ B¹i o{ vp B¹i ãi« B©y B∙ Bäc qu« Låi. Võ« ¶gi clp¶ã võ« clSµ Ϋy vCi clps ªl˵ rùc §¹i ¾{ vp ªLÞ¶l Klëi V¨¶ Låi ¶gi: - ®©y ãiê Îai xi¶ Bäc qu« ¶éi du¶ã cñ« l«i hC Îlm Bg, hp ÎlËÎ hp ãin, oH ÎlÊy Lâ ¶ã«y. ªl˵ rùc §¹i ¾{ vp ªLÞ¶l Klëi V¨¶ BÒu BCµ: - Plni BÊy. ¸Ëu cø Bäc Bi! ÷l׶ ¼Ó¶ ªö Ïs«, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷Õu Îai Bäc L«, e ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ cñ« hÞ¶l ÎiT¶ luy¶l. ¸lM¶ã l«y cg ¶T¶ Bäc kla¶ã? ¼Ó¶ ªö Ïs« BÇu hé lÕΠ㩶 x«¶l, h« hí¶: - A¶l Îai kla¶ã µlni hp l¹¶ã ¶ã{êi Îåi ó¹i ¶l{ ÎlÕ? Ï«i cCi Îlm ¶Çy ¶løÎ BÞ¶l hp ãin. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - ¸lb ªl«¶l, clb Bäc ¶éi du¶ã l«i hC Îlm Bg L« xe¬. §»¶ã lS¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ªl«¶l ªl«¶l dâ¶ã d¹c Bäc. ÷p¶ã Îla¶ã ¬i¶l klCc Îl{ê¶ã, ë klCcl o¹¶ Bäc qu« l«i hC Îlm ¬éÎ hǶ ¬p ó©y ãiê, ¶p¶ã Bäc h¹i kla¶ã ogÎ ¬éÎ clN ¶ps. ¼íi ¶ãle lÕÎ cCi Îlm BÇu, ¬äi ¶ã{êi LØ Î«i Îl× ÎlǬ óp¶ ÎC¶. ¼Ó¶ ªö Ïs« kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc ¶N«, hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs: - I¬ ¬å¬, Îl»¶ã ¶lá ki«, ¬i hp «i? ªl«¶l ªl«¶l cl{« kÞµ ÎLn hêi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« B∙ hT¶ Îiն㠶gi ÎL{íc: - ¸g hH Îl»¶ã ¶lá ¶Çy hp Îlñ l¹ cñ« ÎT¶ lä ªiTu ki« cò¶ã ¶T¶? ®»¶ã kla¶ã, ¶g cò¶ã hp ¶ã{êi B{îc ¬êi BÕ¶ BC¶l ãibµ. Ai dC¬ clSc clb¶ã kla¶ã xÕµ BÆÎ ÎL{íc BÉ hp¬ L« ¶l{ vËy? ¼Ó¶ ªö Ïs« Îضl ¶ãé, kTu h«: - ¼i óns ¬i hp ¶ã{êi cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ µlCi BÕ¶. ªlËÎ l«y ãin «i óiÕÎ B©u clç Bg. ªlõ« ¸lÝ lái: - Plni ÎlÕ ¶ps cCc ¶ã{êi ¬íi Îi¶? ¼Ó¶ ªö Ïs« LbÎ kiÕ¬ L« Låi BCµ: - ªLT¶ ãi«¶ã lå ¶ã{êi Ϋ Bå¶ B∙i vâ ca¶ã cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Îpi ãiái ki¶l ¶ã{êi ¶l{¶ã cl{« «i ÎlÊy qu«. ÷Õu ¬i hp lËu óïi cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ vâ ¶ãlÖ ÎÊÎ µlni lm¶ ¶ã{êi. VËy ¬i BÞcl ¶æi Îl«¶l kiÕ¬ ¶Çy cñ« Ϋ Îl× Î« ¬íi Îi¶ B{îc. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -215- ªlÊy ªlõ« ¸lÝ ÝÎ Îuæi, ¼Ó¶ ªö Ïs« kli¶l Îl{ê¶ã ¬íi ÎlCcl clp¶ã ¶l{ vËy vp yT¶ ÎLÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ÎlS¶ã ¬éÎ cCcl dÔ dp¶ã. ÷l{ vËy, ¬äi ¶ã{êi oH kla¶ã Îi¶ l«i hC Îlm ki« hp ÎlËÎ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi xuï¶ã ó{¶ã clж L{îu uï¶ã, vp ãSµ ¬éÎ ¬iÕ¶ã ÎlÞÎ ¨¶, võ« c{êi ¶gi: - ¼uï¶ ÎlS¶ã kiÕ¬ cñ« ¶ã{mi lp ÎÊΠΫ µlni dè¶ã Îíi vâ ¶ãlÖ cl©¶ ÎLuyÒ¶ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. ÷ã{mi óÞ ¶ã{êi Ϋ hîi dô¶ã ¬p kla¶ã l«y óiÕÎ ÎÝ ã×! ªéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ! ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶æi ãi˶ ¶gi: - ª« óÞ «i hîi dô¶ã? ªl»¶ã ¶lá ki«, ¬i dC¬ BÊu Îl× L« B©y, kla¶ã dC¬ Îl× cbÎ ¶ã«y Bi! ªlõ« ¸lÝ h¹i uï¶ã ¬éÎ líµ L{îu, Låi ¶gi: - ÷ãle kiÕ¬ µlCµ µlCi Vâ §«¶ã ¶æi ÎiÕ¶ã ãi«¶ã lå B∙ h©u, vËy la¬ ¶«y ©u hp Ϋ Îlö ¬éÎ clbÎ xe¬. ÷l{¶ã Ϋ µlni ¶gi ÎL{íc, ¶Õu Ϋ ÎlS¶ã, ¶ã{mi kla¶ã B{îc ¶lSc ¶lë BÕ¶ ¬ïi Îlè víi ªiTu vâ o{. ÷l{îc ó»¶ã ¶ã{mi vÓ¶ kl¨¶ã kl¨¶ã kla¶ã clÞu Îl× B∙ cg cCc vÞ ÎiÒ¶ óïi vâ h©¬ ë B©y ãip¶ xÕµ cls. ¼Ó¶ ªö Ïs« Îøc ãi˶ ¶gi: - ¸Ci Bg hH Îù ¶liT¶ Låi, ë B©y cg ªl˵ rùc §¹i ¾{ vp ªLÞ¶l §ns clñ cCc ¶ã{êi hp¬ clø¶ã. ¸ß¶ ¬i Îlu« Ϋ Îl× o«s? - ª« oH quú h¹y xi¶ hçi. ViÖc ë B©y Ϋ oH óá kla¶ã dC¬ dݶl vps ¶N«. - ª« Î{ë¶ã ó«¶ã Ki¬ rs¶ã cg Îæ cløc quy ¬a ¶l{ ÎlÕ, ÎÊÎ µlni cg ¶lN¶ã lns Îlñ xuÊÎ oSc. Kla¶ã ¶ãê Îsp¶ hp ¶lN¶ã ÎT¶ ¬n¶l kln¶l ¶l{ Bp¶ óp cs¶ ¶ÝÎ cn. ªiTu Uyɶ ÷li h« hí¶: - §p¶ óp cs¶ ¶ÝÎ B∙ o«s? ª« BC¶l cuéc víi ¬i B©y! ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶gi: - Ï«y hS¬. ªLÞ¶l §ns clñ hp¬ ¶l©¶ clø¶ã lé e¬ ¶lÐ? rbc Êy cg ¬Êy o{ luy¶l BÖ cñ« Uyɶ ÷li cò¶ã Bßi cC Îles, ¶l{¶ã ã¹Î Bi kla¶ã cls cC. ªLÞ¶l Klëi V¨¶ Îuy hp lni ÎÆc ãiÕÎ ¶ã{êi kla¶ã clíµ ¬SÎ ¶l{¶ã víi cuéc Îlö ÎlCcl ¶Çy y cò¶ã µlni ¶lËÎ ÎlÊy hp Lè¶ã Lî¶, hp ãlT oî, hiÒ¶ kluyT¶ L»¶ã: - Ï«i ca o«s kla¶ã BC¶l cuéc os¶ µlʶ h¹i Îlö ÎlCcl ãiÕÎ clgc ¶l«u Îp¶ ¶lÓ¶ ¶l{ vËy hp¬ ã×? Uyɶ ÷li BCµ: - Y B∙ clÆÎ ã∙y ¬éÎ cC¶l Ϋy cñ« r« o{ c« clCu Îl× clCu µlni klsÐÎ B{îc l«i ¬SÎ cñ« y ¬íi ln d¹. ªLÞ¶l Klëi V¨¶ kla¶ã ÎiÖ¶ kluyT¶ ¶N«. Víi ãiä¶ã h¹¶l hè¶ã, ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - KÉ L« Îl× ªiTu ca ¶{m¶ã cò¶ã oi Î׶l víi ¬a¶ ¶l©¶ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ BÊy? ¸lM¶ã ÎlÕ o«s ca h¹i clÞu Be¬ ÎC¶l ¬¹¶l L« ly oi¶l cè¶ã y ¶l{ vËy? Uyɶ ÷li ¬ÆÎ Bá óõ¶ã BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -216- - ¸ß¶ a¶ã, a¶ã cg ¬uï¶ BC¶l cuéc ã× kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l ¶ãle ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi ¶l{ vËy Îøc ãi˶ va cè¶ã, h« hí¶: - ªai vui h߶ã BC¶l cuéc víi ÎT¶ ¼¹Î n¶l ªö ¶Çy? ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - ¼i ¬uï¶ cuéc ã×? ªl«¶l ªl«¶l ÎLn hêi: - ª« cè¶ã cuéc víi ¶ã{mi, ó« clʵ ¬éÎ, ¶Õu ó¹¶ Î« Îlu«, Ϋ oH ãäi ¶ã{mi ó« Îiն㠓¸l«”. ªLCi h¹i ¶ã{mi µlni ãäi Ϋ ¬éÎ Îiն㠓¸l«” ¶l{ vËy! ¼äi ¶ã{êi kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi, BÒu cn¬ ÎlÊy hêi hH Îl«¶l ¶iT¶ ¶Çy ÎlËÎ klai lpi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - Ai Îl̬ Bè« ãiì¶ víi ¬i, Ϋ clê Bîi ë B©y ¶Õu y cg ÎlS¶ã Ϋ oH h∙¶l ãiCs víi ¬i vpi liÖµ. ªl«¶l ªl«¶l ÎLn hêi: - ÷ã{mi ¶gi ¶l{ vËy, klbc kiÕ¬ côÎ ¶Çy h¹i c߶ hîi l¹i lm¶ “r{ì¶ã ÷ãli” kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Vâ §«¶ã l«y o«s? ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - ª« hp µlCi Ïs« ¾m¶, l«i ó¹¶ ki« hp µlCi Vâ §«¶ã, µlCi ¶ps cò¶ã ÎlÕ kiÕ¬ ÎLCc ÎuyÖÎ LiT¶ã, ¶ã{mi klC c©¬ ¬å¬ clí kliTu klÝcl ¶l{ ÎlÕ. ªlÊy ¬Êy ¶ã{êi c∙i hý hua¶ ¬iÖ¶ã, §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶ ¶g¶ã LuéÎ kTu hT¶: - §õ¶ã ¶gi ¶N«. ÷Çy Îl»¶ã ¶lá ki«, csi kiÕ¬. Võ« døÎ hêi, y ¬b« kiÕ¬ B©¬ ªlõ« ¸lÝ, óT¶ ¶Çy ¼Ó¶ ªö Ïs« cò¶ã ¬b« kiÕ¬ xa¶ã vps. ¼éÎ ¶ã{êi, Ϋy ÎLCi cǬ kiÕ¬, ¬éÎ ¶ã{êi, Ϋy µlni cǬ kiÕ¬, cn l«i BÒu Îles óCÎ quCi, ÎC¬ ÎC¬ oCu ¬{mi Î{ qut, oi¶l oi¶l diÖÎ diÖÎ, ÎiTu ÎiTu cl{m¶ã cl{m¶ã, ÎlÕ ¶ps cò¶ã cs ȶ ãig oʬ ÎLs¶ã Bg. ªL{íc ki«, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hu˶ kiÕ¬ víi Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ B∙ óiÕÎ r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ cg ¶liÒu clç om lë, vp B∙ BÒ ¶ãlÞ víi §¹s ÷l©¶ Låi. ÷l{¶ã ÎL{ë¶ã ¬a¶ cñ« µlCi Vâ §«¶ã cg ÎC¶l kiTu ¶ã¹s, kla¶ã clÞu ¬íi ÎLn hêi L»¶ã: - KiÕ¬ µlCµ cñ« Îai, dè cg om lë Bi cl¨¶ã ¶N«, ¶l{¶ã Îai dC¬ clSc, ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ kla¶ã «i µlC ¶æi. V× ÎlÕ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ kla¶ã ÎiÖ¶ ¶gi ÎlT¬. ¾«u ¤¶ ªlÞ ÷ãò h∙s ¬êi lns Îlñ cCc µlCi BÕ¶ BÞcl víi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, ÎLs¶ã Bg cò¶ã cg kiÕ¬ klCcl µlCi Vâ §«¶ã. rbc Bïi BÞcl, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ B∙ ¶l»¬ ¶lN¶ã clç om lë ¬p clØ ¬Êy liÖµ B∙ µlC Ϋ¶ B{îc kiÕ¬ µlCµ r{ì¶ã ÷ãli. ªLs¶ã Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ, a¶ã Ϋ cò¶ã viÕÎ Lâ cCcl µlC kiÕ¬ µlCµ Bg, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã oî l∙i ã× cn. ªLa¶ã óg¶ã kiÕ¬ cñ« l«i kt BÞcl, clp¶ã xuyT¶ Bi xuyT¶ h¹i, u¶ã du¶ã va cè¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« lÕÎ oøc BC¶l ÎlËÎ ¶l«¶l ¬p kla¶ã o«s Bô¶ã B{îc vps ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã c¹¶l cp¶ã xe¬ cp¶ã h¹. ªLÞ¶l Klëi V¨¶ ¶gi víi ªl˵ rùc §¹i ¾{ L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -217- - Ki¶l ca¶ã cñ« ÎliÕu ¶iT¶ ¶Çy Bѵ ÎuyÖÎ, cg hH hp BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlËÎ cò¶ã ¶T¶? ªl˵ rùc §¹i ¾{ ãËÎ BÇu BCµ: - ªLs¶ã µlCi lËu oi¶l, ¶ã{êi Îpi ó« ¶l{ y kÉ cò¶ã liÕ¬ cg hS¬. §C¶l BÕ¶ ¶æi klè¶ã, ¼Ó¶ ªö Ïs« ÎiÕ¶ vps ÎLs¶ã cu¶ã, cǬ kiÕ¬ B©¬ ÎlM¶ã vps ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ. §å¶ã Îlêi, §å¶ã ÏuyÒ¶ cò¶ã oö dô¶ã ¬éÎ ÎlÕ “ªn ÏN Kl«i ¸u¶ã”, În B©¬ ¬éÎ kiÕ¬, lNu B©¬ ¬éÎ kiÕ¬. Ï«i ¶ã{êi lîµ oøc Îʶ ca¶ã kliÕ¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã c߶ clç ÎLC¶l. ¸lp¶ã óç¶ã µli Îl©¶ ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps clui qu« BCy kiÕ¬, BÇu lbc vps óô¶ã ¼Ó¶ ªö Ïs«. ¸lp¶ã ¬íi dè¶ã cg ó« µlǶ oøc ¬p ¼Ó¶ ªö Ïs« B∙ hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã∙. §å¶ã ÏuyÒ¶ oî quC, hiT¶ lsp¶ B©¬ hiÒ¶ ó« kiÕ¬, lÕÎ oøc cn¶ ÎLë. ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶lê vËy ¬íi Bø¶ã vN¶ã hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã cl{ëi: - Qu©¶ ¬ÊÎ d¹y ¶Çy, ¬Çy dC¬ lbc BÇu vps óô¶ã a¶ã ¬Çy p? rǶ ¶py L« Ϋy, ªlõ« ¸lÝ ¬uï¶ ãini lß«, clí kla¶ã ¬uï¶ ¬ÊÎ h߶ã cCc ¶l©¶ vËÎ ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå, vp cò¶ã kla¶ã ¬uï¶ ã©y Îlè cluïc sC¶ víi lä. ÷l{¶ã hbc ¶Çy ¼Ó¶ ªö Ïs« B∙ hT¶ ÎiÕ¶ã cl{ëi ¶l{ vËy, ¶lôc BÕ¶ ¶ã{êi ÎLT¶, ªlõ« ¸lÝ ¶æi ãi˶, ÎLs¶ã h߶ã Îݶl ÎsC¶ la¬ ¶«y kla¶ã dì clbÎ vâ ca¶ã BÉ kluÊÎ µlôc lä, Îl× viÖc ¶Çy klg kÕÎ hiÔu B{îc. V× hCÎ ¶N« xö ÎLÝ l«i ÎT¶ ãiÆc ¬∙i quïc ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l, clØ oî ¶ã{êi klCc kla¶ã µlôc. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ¶lny BÕ¶ c¹¶l óp¶, cǬ clж L{îu ¶ãö¶ã BÇu uï¶ã c¹¶, Låi h« hí¶: - §C¶l ¬«u hT¶, Ϋ c߶ cl{« ¨¶ ¶s B©u. ªlÊy kli¶l ¬×¶l quC BC¶ã ¶l{ vËy, ¼Ó¶ ªö Ïs« cp¶ã Îøc ãi˶, ¬b« kiÕ¬ cp¶ã ¶l«¶l, xs¶ã h¹i ãǶ ªlõ« ¸lÝ. §å¶ã ÏuyÒ¶ véi klH ¶gi: - ¼Ó¶ o{ BÖ clí quC ¶g¶ã ¶ny, Bõ¶ã ÎLb¶ã kÕ kliTu klÝcl cñ« y. ¼Ó¶ ªö Ïs« Îضl ¶ãé ¶ã«y. Ï«i ¶ã{êi h¹i cli« hp¬ În lN v©y ªlõ« ¸lÝ ë ãiN«. Gì B{îc ¬Êy ÎlÕ, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lny L« ¶ãspi v߶ã BÉ clж xuï¶ã óp¶ h« hí¶: - ¸lb ªl«¶l LgÎ L{îu cls Îai! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - V©¶ã! ªlõ« ¸lÝ cǬ cCi ãlÕ, Bø¶ã c¹¶l óp¶, cn l«i ¬òi kiÕ¬ cñ« BÞcl BC¶l Îíi, clê L{îu LgÎ xs¶ã, BÉ ãlÕ xuï¶ã, cǬ clж L{îu h¹i ¶lny vps ãiN«. ÷ãs¹¬ Bèi ãp, võ« ¶l«i võ« ¶gi: - r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ B∙ cg ¶liÒu clç om lë, l«i ¶ã{êi h¹i kla¶ã klÐs oö dô¶ã Îl× BC¶l Ϋ óÞ Îl{m¶ã o«s ¶æi? ¸lp¶ã uï¶ã ¬éÎ líµ L{îu h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Ïåi ¶lá o{ µlô Ϋ óSΠΫ hp¬ v¨¶. ®©y ãiê lø¶ã v¨¶ cñ« Ϋ ¶æi hT¶, Ϋ µlni hp¬ v¨¶ B©y. §å¶ã ÏuyÒ¶ quCÎ hí¶: - ªl»¶ã ¶l∙i, csi kiÕ¬! ªlõ« ¸lÝ hí¶ Îiն㠶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -218- - §Çu BÒ ópi v¨¶ la¬ ¶«y cñ« Ϋ hp ¾ø ãin Ki¬ ¾p c{êi BÊu l«i ¶ãïc Îö ký. ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - §¹i c«, ÎlÕ hp ¶ãlÜ« ã×? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §g hp BÇu BÒ cñ« ópi v¨¶. ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶gi: - Ï«y BÊy, «¶l hp¬ ¬«u hT¶, clØ ¶lí cls, hCÎ ¶N« oH clе L« Îê ãiÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¤ la! ®ns kiÕ¬ ãi«, hp hîi klÝ ãiÕÎ ¶ã{êi. ÷ãïc Îö ãi« hp óiÖÎ liÖu cñ« kt ¶ãu, ¬éÎ ¶ãïc Îö BÉ ãini óuå¶ cls ¶ã{êi, l«i ¶ãïc Îö hp¬ cls ¶ã{êi Ϋ a¬ óô¶ã c{êi óß, ¬p ¶«y l«i ¶ãïc Îö Ϋy cǬ óns kiÕ¬ ¬uï¶ ¬{u oCÎ ¶ã{êi, kliÕ¶ Ϋ µlni µlu¶ L{îu c{êi clny ¶{íc ¬SÎ! ªl«¶l ªl«¶l hí¶ Îiն㠶gi: - Plu¶ L{îu c{êi clny ¶{íc ¬SÎ, c©u ¶Çy BC¶ã kluyT¶. ªlõ« ¸lÝ ÎLC¶l hiÒ¶ ó« ¬iÕ¶ã liɬ, h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ÷ã∙ hp ¾ø ãin Ki¬ ¾p, vui h߶ã hp¬ rÔ ªLä¶ã, ¬p cl{ qu©¶ cø clʵ ¶T. Kla¶ã quÊy ¶liÔu hua¶ hua¶: óï¶ µl{m¶ã qu©¶ Îö, ¶ãõ¶ã clж csi cliÕ¶, ó« ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc h߶ã hs ¶ã«y ¶ãCy cg cCcl ã× ¬p ãini B{îc ¬ïi ¶ãuy ¶Çy! Duy clØ cg BC¶l ¶ã∙ ¶g! Võ« døÎ hêi, clp¶ã BéÎ ¶liT¶ qu«y ¬×¶l, Bèi ãp ë ÎLs¶ã Ϋy ¶Ð¬ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ¼Ó¶ ªö Ïs«, vp ÎiÖ¶ Ϋy ãSµ hua¶ ¬òi kiÕ¬ cñ« §å¶ã ÏuyÒ¶ v˶ oøc vps BÇu Bò«, quCÎ hí¶: - ®ua¶ã kiÕ¬! Qun ¶liT¶ Îl«¶l kiÕ¬ cñ« §å¶ã ÏuyÒ¶ óÞ ãiùÎ Lmi xuï¶ã BÊÎ. Vâ ca¶ã Îi¶l c{ê¶ã ãim Ϋy µlni, cl©¶ ÎLCi quÐÎ Îíi, §å¶ã ÏuyÒ¶ ¬uï¶ cÇu ÎlS¶ã ÎLs¶ã kli ó¹i. ªlõ« ¸lÝ ¶lb¶ ¬×¶l ¶lny hT¶ ÎLC¶l cCi BC cñ« BÞcl, clж L{îu ÎLs¶ã Ϋy ó«y L« Îøc Îl×. ¸lж L{îu Bg ¶Ð¬ ÎLb¶ã luyÖÎ “klbc xÝcl” cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs«. ¸n¬ ÎlÊy Ϋy ÎT hiÖÎ, ¼Ó¶ ªö Ïs« kla¶ã cǬ vN¶ã Îl«¶l kiÕ¬ óá Lmi xuï¶ã BÊÎ. Dè¶ã ÎlÕ “Ïp¶ ÷lp µlg Îlñy”, ªlõ« ¸lݶ ¶lny xæ xuï¶ã ¶lÆÎ hÊy os¶ã kiÕ¬ vp ¶gi hí¶: - ¸Cc ¶ã{mi cl{« B{îc ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi oö dô¶ã “r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ” Îl× B©y h{u ý ¬p xe¬. ¸lp¶ã ¬b« os¶ã kiÕ¬, În ca¶ã lNu Îlñ, lNu ÎiÕ¶ În hui, ¬éÎ ÎlÕ ¬éÎ Îløc, qun ¶liT¶ kla¶ã o«i r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ ÎÝ ¶ps, clp¶ã l«i Ϋy oö dô¶ã kiÕ¬ ÎluËÎ µløc ιµ ¶l{ vËy, ¬p kiÕ¬ ¶ps ca¶ã hùc cò¶ã LÊÎ ¬¹¶l, cCc ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ xu¶ã qu«¶l ¶lN¶ã óä¶ ÎLt kla¶ã ¶gi hp¬ ã×, c߶ ªl˵ rùc §¹i ¾{, ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã, ªLÞ¶l Klëi V¨¶, ¸a¶ ra¶ µlCi ¸l{m¶ã ª©¬ ÷løÎ, vp Ïs« ¾m¶ µlCi ¼«i KiÕ¬ Ïß« v©¶ v©¶, BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶. ¸lp¶ã oö dô¶ã xs¶ 64 ¬iÕ¶ã r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ, ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, l«i kiÕ¬ ÎlsCÎ klái Ϋy ó«y L« cS¬ hT¶ xp ¶lp ¶ã˵ o©u BÕ¶ Î˶ cC¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -219- ªlÕ vâ Bg hp ÎuyÖÎ cliTu cñ« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l µlCi Ïs« ¾m¶ oC¶ã clÕ L«. Võ« ãië ÎuyÖÎ kü xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ óua¶ã Ϋy, hèi L« ¬éÎ óT¶. rbc ó©y ãiê, ÎiÕ¶ã vç Ϋy ¶æ hT¶ ¶l{ µlCs L«¶. ªLs¶ã kli ¬äi ¶ã{êi B«¶ã kle¶ ¶ãîi, ªl«¶l ªl«¶l hí¶ Îiն㠶gi: - Ï«, l« cg ¶ã{êi oSµ µlni ãäi Ϋ “cl«” B©y. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¬ÆÎ oǬ h¹i, B{« ¬SÎ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l, Ϋy BÉ hT¶ cC¶ kiÕ¬. ªLÞ¶l Klëi V¨¶ c{êi ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã, ca B∙ B{îc cuéc Låi. ¸a BÕ¶ B©y ¶l˶ oï ÎiÒ¶ ¶Çy Bi! ÷gi Bs¹¶, y BÈy ¬Êy Îlsi vp¶ã h¹i BÇu óp¶ B»¶ã ¶Çy. ªiTu Uyɶ ÷li ¶l˶ hÊy oï vp¶ã, cbi clps cn¬ m¶, vp ¶gi: - ¸C¬ m¶ óCc, Îai hÊy oï vp¶ã ¶Çy Îl{ë¶ã ¶ã{êi ¶lp lé óCc! ÷gi Îíi B©y, ¶p¶ã ¶gi víi cCc ¶ã{êi ¶lp cñ« ªLÞ¶l Bns clñ L»¶ã: - ¾ï ÎiÒ¶ clݶ ¶ãp¶ h¹¶ã ó¹c ¶Çy B©y hp ÎiÒ¶ B{îc ãiN« Îai víi ªLÞ¶l §ns clñ BC¶l Bï víi ¶l«u. ¸Cc vÞ ë x« Îíi, ó«¶ã Ki¬ rs¶ã clb¶ã Îai ÎiÕµ B∙i ÎliÕu clu BCs. ªai LÊÎ hÊy hp¬ læ ÎlѶ. ÏiÖ¶ ãiê, Îai ¬{î¶ ls« liÕ¶ PlËÎ. ë B©y cg LÊÎ ¶liÒu «¶l e¬ Îles lÇu cCc clb óCc, luy¶l Îû Îíi dù ÎiÖc. VËy Îai hÊy oï ÎiÒ¶ ¶Çy cli« L«, Îƶ㠬çi «¶l e¬ ¬éÎ ÎL¨¬ h¹¶ã. ÷ãpy ¬«i, Îai xi¶ o«i ¶ã{êi B{« BÕ¶ Î˶ clç ë. ¸Cc ¶ã{êi ÎlÊy ÎL˶ sC¶ cõu B∙ va l׶l ãini ÎC¶. ®«¶ã Ki¬ rs¶ã xö ÎLÝ LÊÎ klÐs hÐs, «i ¶Êy BÒu vui vt. ¸lØ cg ¼Ó¶ ªö Ïs« vp §å¶ã ÏuyÒ¶ ó¹i ÎL˶ ¬ÊÎ lÕÎ oÜ diÖ¶. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi: - ÷¨¬ x{«, ÎC¶l BÖ quC ¶g¶ã, hp¬ viÖc hç ¬∙¶ã, BÉ BÕ¶ ¶æi hì Ϋy ãiÕÎ clÕÎ luy¶l ÎL{ë¶ã cñ« ¼Ó¶ ¶lÞ c«. §Ö ¨¶ ¶¨¶ va cè¶ã. ®©y ãiê ÎL{íc ¬ÆÎ cCc vÞ «¶l lè¶ã, BÖ xi¶ ι hçi ¼Ó¶ ¶lÞ c«. Uyɶ ÷li cs¶ BÕ¶ clps ¼Ó¶ Îlbc Îlbc Bi. Võ« ¶gi a¶ã Ϋ võ« cbi BÇu clps ªö Ïs«. Uyɶ ÷li cò¶ã ÎiÕ¶ BÕ¶ quú xuï¶ã vCi h¹y. §∙ cg hêi ¶gi ÎL{íc, vp h¹i Bäc qu« l«i hC Îlm, ªö Ïs« óiÕÎ hçi ë ¬×¶l, ¬uï¶ ÎiÕµ Îôc óCs Îlè, oøc ¬×¶l hp¬ kla¶ã ¶æi, Îl× ¶l©¶ hbc ¶Çy xö lsp cls xs¶ã. ÷ãlÜ xs¶ã, y hiÒ¶ BCµ hÔ h¹i, ¶l{¶ã ¶ãlÜ BÕ¶ «¶l ¬×¶l, ¶{íc ¬SÎ h¹i clny qu«¶l. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi: - ¼Ó¶ ¶lÞ c« B∙ xg« óá liÒ¬ Îlè cò, BÖ cn¬ m¶ va cè¶ã. ¸ß¶ c©u cluyÖ¶ BC¶l cuéc cCi ¶lp, clØ hp ¬éÎ c©u cluyÖ¶ ¶gi Bè«, xi¶ B¹i ãi« ¶Çy Bõ¶ã ¶lSc ¶lë BÕ¶ ¶N«. ÷ãpy ¬«i Îai oH cÊÎ ¬éÎ c¨¶ ¶lp klCc óiÕu l«i vÞ ¶lÐ? ªl«¶l ªl«¶l hSc BÇu ¶gi: - §iÒu Bg kla¶ã B{îc. Qu©¶ Îö ¶lÊÎ ¶ãa¶, Îø ¬∙ ¶«¶ ÎLuy. rêi B∙ ¶gi L« kla¶ã ÎlÉ låi B{îc. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªiTu ¸a¶ã rÔ B∙ ¶l˶ hêi cÊÎ cls c¨¶ ¶lp klCc, ¶lp Bg ÎÊÎ µlni hí¶ Lé¶ã ãʵ ¬{êi hǶ ¶lp cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬p ιi o«s Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä h¹i cø kl¨¶ã kl¨¶ã óSÎ óuéc ¶l{ vËy?” ªiTu ¸a¶ã rÔ cbi clps ªl«¶l ªl«¶l vp ¶gi: - ªl{« clb e¬, ©¶ Î׶l cñ« l«i vÞ, Îai óiÕÎ kla¶ã o«s BÒ¶ óè xuÉ. ®©y ãiê, Îai h¹i xi¶ h∙s BÖ ãibµ Bì ¬éÎ hǶ ¶N«. ë cö« ÷«¬ Îlp¶l, Îai cg ¬éÎ óiÖÎ Îlù hí¶, cg cn v{ê¶ ls«. ÷Õu l«i vÞ vui h߶㠶l˶ cls, Îai c«¬ Bs«¶ l«i vÞ µlni lpi h߶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
nguon tai.lieu . vn