Xem mẫu

 1. BÀI 3 LỰA CHỌN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO
 2. Nội dung 1. Phân biệt 3 trạng thái của thông tin – Chắc chắn – Rủi ro – Không chắc chắn 1. Một số công cụ ra QĐ – Giá trị kỳ vọng – Hệ số biến thiên – Cây ra QĐ 1. Biện pháp giảm rủi ro – Đa dạng hóa sp, Bảo hiểm, Giá trị của thông tin
 3. Phân biệt 3 trạng thái của thông tin –Chắc chắn –Rủi ro –Không chắc chắn
 4. Chắc chắn là tình huống người ra QĐ biết trước một cách hoàn hảo về kết quả của QĐ của mình • Mỗi 1 QĐ chỉ có 1 Kq • Người ra QĐ biết được kq đó • Mô tả kq – Giá trị X* – Xác xuất P =1 • Vd: điểm bq > 8, không có điểm < 5 => xếp loại giỏi
 5. Rủi ro là 1 tình huống trong đó 1QĐ có thể có nhiều hơn 1 kết quả do đó không có sự chắc chắn • Mỗi 1 QĐ có > 1 Kq • Người ra QĐ biết được tất cả giá trị các kq và xác suất xảy ra các kq đó • Mô tả kq(n = 2) – Giá trị X*1 X*2 – Xác xuất P1 P2 ,, (P1 + P2 ) = 1 • Vd: tung đồng xu k biết sấp ngửa, nếu nhiều lần P = 0,5
 6. Không chắc chắn là 1 tình huống trong đó 1QĐ có thể có nhiều kq nhưng k biết trước xác suất xảy ra các kq đó • Mỗi 1 QĐ có nhiều hơn 1 Kq • Người ra QĐ biết giá trị của các kq nhưng k biết trước xác suất xảy ra các kq đó • Mô tả kq(n = 2) – Giá trị X*1 X*2 – Xác xuất - - • Vd: cá độ bóng đá
 7. Một số công cụ ra QĐ – Giá trị kỳ vọng – Hệ số biến thiên – Cây ra QĐ
 8. Ph© tÝch gi¸ trÞ kú väng trong n ®iÒu kiÖn rñi ro •Ho¹t ® éng kinh doanh lu«n g¾n víi nh÷ rñi ro vµ kh«ng ch¾c ng ch¾n trong t­¬ lai. ng •Lµm thÕ nµo ® ng­êi ra quyÕt Ó ® Þnh cã thÓ ® mÆt víi ® èi iÒu nµy?
 9. Gi¶i ph¸p – Sö dông x¸c suÊt Tung ® ång xu ® x¸c ® Ó Þnh kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn mÆt ngöa – Ng­êi ra quyÕt ® Þnh sÏ sö dông kinh nghiÖm, n¨ng lùc ® gi¸, kh¶ n¨ng ¸nh trùc quan ® x¸c ® Ó Þnh kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn (x¸c suÊt) c¸c kÕt côc trong t­¬ lai. ng
 10. Gi¸ trÞ kỳ vọng (EMV) • kn: giá trị kì vọng là giá trị bình quân gia quyền của tất cả các kq có thể xảy ra, với xác suất xảy ra tương ứng n EMV = ∑ Pi .Vi n ∑P =1 i i =1 i =1 P i : X¸c xuÊt x¶y ra kÕt qu¶ thø i Vi: Gi¸ trÞ b»ng tiÒn cña kÕt qu¶ thø i
 11. VD: Mét c¸ nh© A ® ® ra 1 Q§, anh n Ó ­a ta sÏ ph¶i lùa chän 1 trong 2 P.A sau: KÕt qu¶ X¸c s uÊt Ph­¬ng ¸n I 50 0,7 70 0,3 Ph­¬ng ¸n II 40 0,8 60 0,2 EMVI =50 * 0,7 +70 * 0,3 =56 EMVII =40 * 0,8 +60 * 0,2 =44 Chän I
 12. ¦u, nh­îc ®iÓm cña EMV • ¦u ®iÓm: ng­êi ra QĐ lu«n chän ® ph­¬ ¸n ­îc ng cã EMV cao nhÊt, đơn giản tính toán ít • Nh­îc ®iÓm: – K tính đến thái độ đối với rủi ro của người ra QĐ – Các phương án có EMV như nhau • Đ«i khi ng­êi ra quyÕt ®Þnh quan t© ® m Õn c¸i ® nhiÒu h¬ ­îc n VD: tung ®ång xu, EMV = 0 • §«i khi ng­êi ra quyÕt ®Þnh quan t© ® m Õn c¸i mÊt nhiÒu h¬ n VD: Mét ng­êi cã tµi s¶n trÞ gi¸ 1 triÖu $, x¸c xuÊt ch¸y lµ 1/10000, EMV thiÖt h¹i = $100  α
 13. Vd KÕt qu¶ 1 KÕt qu¶ 2 X¸c Lîi nhuËn X¸c Lîi nhuËn suÊt suÊt Dù ¸n A 0,5 2000$ 0,5 1000$ Dù ¸n B 0,99 1510$ 0,01 510$
 14. EMV •EMVA =0,5. 2000 +0,5.1000 =1500$ •EMVB =0,99. 1510 +0,01. 510 =1500$ = Lùa chän dù ¸n nµo? >
 15. §o l­êng rñi ro: độ lệch chuẩn • Møc ® rñi ro cña 1 quyÕt ® é Þnh ® ® l­ ­îc o êng b»ng ® lÖch chuÈn cña quyÕt ® é Þnh ®ã. • Б =√Var n σ= ∑P (V i =1 i i − EMV ) 2 Nguyên tắc: chọn quyết định có mức độ rủi ro thấp nhất
 16. §o l­êng rñi ro • VÝ dô: EMVA =EMVB =1500$ σ A = 0,5(2000 −1500) 2 + 0,5(1000 −1500) 2 = 500$ σ B = 0,99(1510 −1500) 2 + 0,01(510 −1500) 2 ≈ 99,5$ = Lùa chän dù ¸n B v×cã rñi ro thÊp h¬ > n
 17. Phương sai • Là trung bình của bình phương các độ lệch so với giá trị kỳ vọng của các giá trị gán với mỗi kq • Ct: Var(X) = ∑ Pi(Vi – EMV)2 Vi: giá trị của biến X • y/n: phương sai được sử dụng là thước đo độ phân tán xung quanh giá trị trung bình người ra QĐ lựa chọn phương án nào có var nhỏ nhất
 18. HÖ sè biÕn thiªn: CV là đại lượng đo bằng EMVA > EMVB tỷ số giữa độ lệch σA >σB chuẩn với giá trị kỳ => Sử dụng CV vọng của 1 QĐ σ => Lựa chọn CVnhỏ nhất, CV = 1đvị tiền tệ kỳ vọng kiếm EMV được sẽ phải gánh mức độ rủi ro là bao nhiêu?
 19. Hệ số biến thiên • EMV = ∑PiVi • б = √Var = √Pi(Vi – EMV) • CV = б/ EMV EMVA = 50 *0,7 + 70 * 0,3 = 56 EMVB = 40 * 0,8 + 60 * 0,2 = 44 б A = 9,17 бB = 8 CVA = 9,17/56 = 0,16 CVB = 8/44 = 0,18 ⇒Chọn phương án A
 20. Cây ra quyết định • đ/n: Cây ra QĐ là 1 công cụ mô tả trình tự của 1 QĐ quản lý với các giá trị và xác suất tương ứng của các giá trị đó • Phương pháp thực hiện – Tính EV, EU theo hướng ngược lại từ phải qua trái – nút QĐ, nút tình huống – mỗi nút QĐ chọn EMV, EU lớn hơn