Xem mẫu

  1. Bí quy t "ch y b n" trong mùa thi Trong m t cu c thi marathon, v n ng viên ch y u tiên không h n là ngư i v ích trư c nh t. Gi ư c s c b n trong su t hành trình và ua nư c rút trong giai o n cu i thì b n m i là v n ng viên gi i, luôn n m ư c ưu th tr thành nhà vô ch. Thi i h c cũng v y, ó là m t ư ng ua vinh quang nhưng không kém ph n gian nan mà m i h c sinh ph i c g ng vư t qua. Mu n v y, b n c n ph i có k năng ch y b n. Rèn luy n s c kh e th ch t “ch y b n” Cô Ái Liên, giáo viên giàu kinh nghi m trong b môn Yoga t i TP.HCM chia s “bí kíp” t p th ơn gi n giúp h c sinh gi m áp l c tinh th n khi h c t p căng th ng: Ngay khi b t u th , b n thót b ng th ra,
  2. phình b ng th vào. Gi hai vai b t ng, chân tay th l ng. T p trung lu ng th ra sao cho 4y ut : êm-ch m- u-sâu. M i ngày ch c n b ra 2-3 l n, m i l n ba phút t p th sâu, b n ã có th gi m áp l c h c t p xu ng r t nhi u. áp án khác cho bài toán mang tên s c kh e mùa thi ư c bác sĩ Lê Văn Th (Giám c trung tâm y t d phòng Q.1) cho bi t chính là t p luy n các môn th thao ph bi n như i b nhanh, bơi l i, ch y xe p…M i ngày, ch c n dành riêng t 30-45 phút t p luy n, các em h c sinh s c m th y cơ th mình kh e kho n, gi m b t áp l c bài v , tránh vi c phát sinh stress ngay trong giai o n thi c i h c. B sung các dinh dư ng t t cho s c kh e trí não “ ua nư c rút” thành công Tuy nhiên, có s c kh e t t, bên c nh vi c rèn luy n th thao, l a ch n các gi i pháp thư giãn như c sách, xem phim…thì vi c “ u tư” cho vi c ăn
  3. u ng cũng quan tr ng không kém.Trong giai o n mùa thi, trí não c a h c sinh ph i làm vi c nhi u g p 2-3 l n bình thư ng. Mu n não ho t ng t t, ngư i h c không ch b sung dinh dư ng như bình thư ng mà còn ph i tăng cư ng hàm lư ng canxi, protein, m, vitamin… t th c ph m trong các b a ăn hàng ngày. Như v y m i có th v a bù p ngu n năng lư ng ã m t, v a b i b s c kh e trí não, t ó giúp h c sinh h c bài t p trung và hi u qu hơn Các th c ph m giúp tăng cư ng s c kh e trí nào trong mùa thi.
  4. Nhi u b c cha m không có qu th i gian nhi u cho vi c chu n b các b a ăn m b o úng các ch tiêu dinh dư ng cho con ã nghĩ n vi c ch n l a các lo i th c ph m giàu dinh dư ng có tác d ng b i b trí não “ti p s c” cho con, mà l i ti t ki m th i gian. Trong ó Nư c C t Gà Brand’s là m t trong các lo i th c ph m b sung óng chai ư c nhi u b c ph huynh tin tư ng s d ng (năm 2009, có hơn 150 tri u chai ư c r t nhi u h c sinh, sinh viên s d ng trên toàn th gi i). Nư c C t Gà Brand’s có thành ph n chính là gà giò nguyên ch t ư c s n xu t v i quy trình công ngh hi n i, an toàn, v sinh theo tiêu chu n qu c t . Công d ng c a s n ph m trong vi c tăng cư ng năng l c trí óc, cơ th và tinh th n ã ư c ch ng nh n qua nhi u nghiên c u khoa h c. S n ph m có kh năng h tr t i a s t p trung, tăng cư ng trí nh và thúc y năng l c trí tu . Ngoài ra s n ph m hoàn toàn không ch a ch t béo, cholesterol nên r t
  5. t t cho s c kh e so v i các phương pháp ch bi n truy n th ng khác. Ch t lư ng s n ph m và quy trình s n xu t ã ư c ki m nghi m và ch ng nh n b i nh ng t ch c uy tín trên toàn th gi i như: Ch ng nh n c a Hi p h i Qu n lý th c ph m và dư c ph m FDA, các ch ng nh n GMP, ISO9001:2000, ISO14001, HACCP. ó là lý do s n ph m ư c tin tư ng và ưa chu ng trên toàn th gi i t năm 1835. Công th c các “v n ng viên l p 12” v n ích trong mùa thi chính là vi c s p x p th i gian bi u, t p luy n th thao, ăn u ng h p lí…Trong ó bí quy t tr thành th khoa i h c chính là Nư c C t Gà Brand’s v i nh ng dư ng ch t thi t y u có th giúp các b n h c sinh có thêm “năng lư ng” vư t qua kỳ thi s p t i.