Xem mẫu

  1. Bí quy t làm vi c cùng “m u” khi ch p nh chân dung. V p th c s c a m t b c nh chân dung, không hoàn toàn ch n m m t khuôn m t p. Chúng ta c n nhi u hơn là v ngoài, phía sau m t b c hình ngh thu t, ó chính là s c thái và s truy n c m. Trong bài vi t này, xin gi i thi u cùng các b n vài chia s nho nh v i ngư i ch p chân dung, gi n d nhưng r t hi u qu . Nh ng bí m t u tiên n m chính b n thân b n. Làm th nào b n có th t o ra m t không khí d ch u và tho i mái, t ó giúp cho m u c a b n t nhiên th hi n ình trư c ng kính hơn? Bí quy t th t ra r t ơn gi n. 1. L ng nghe và tôn tr ng H u h t m i ngư i u không thư ng ư c l ng nghe. S tuy t bi t bao n u b n thân b n c m th y yêu thích vi c giao ti p, trò chuy n cùng nh ng ngư i c ng tác c a mình, chia s v i h nh ng câu chuy n, kinh nghi m… Cùng m m cư i th t nhi u và luôn l ng nghe. Không ng n ng i th o lu n và trao i ý tư ng. Nh ng thói quen ó t b n s giúp nh ng ngư i cùng làm vi c, c bi t là m u c a b n, c m th y t m quan tr ng c a h , cũng như c m th y ư c ng viên, khích l r t nhi u. ng nên phán xét, ch trích. Vi c b n c n làm là dành s chia s , ng c m và th u hi u cho t t c m i ngư i.
  2. 2. Thư giãn N u b n thân b n mang m t tâm tr ng lo l ng và n ng n , h qu t t y u là i tư ng ch p c a b n s áp l i i u y b ng vi c c m th y thi u t tin, căng th ng và b i r i. Càng s m b n thân mình ư c thư giãn và th l ng, b n s càng d dàng t o ra không khí t nhiên và tin tư ng trong ekip làm vi c c a mình.
  3. 3. Tin tư ng Tin vào b n thân là m t i u r t quan tr ng. Hãy tin r ng b n luôn làm ư c t t nh t mình có th . Nh ng sai l m s luôn x y ra, i u y không có nghĩa r ng b n s n i s hãi r ng mình có th ph m sai l m ki m soát và h n ch mình. B t kì ai cũng có th rơi vào nh ng tình hu ng không mong mu n, như pin h ng, th nh y vào lúc quan tr ng, thi t b g p tr c tr c… Và có l tình hu ng t i t nh t, là khi b n c m th y c n ki t s c sáng t o, m i ý tư ng u rơi vào b t c, và ch ng có phép màu nhi m nào gi i thoát cho b n. S t i t y, th t ra cũng ch là m t i u bình thư ng mà thôi. Ch ng có ai có th ch p m i t m hình u xu t s c c . Vi c c a chúng ta ch là luôn gi s l c quan và ni m tin, còn nh ng kinh nghi m mà sai l m mang l i s làm b n trư ng thành! 4. Bi t trân tr ng Nghe thì th t ơn gi n, nhưng không ph i ai cũng làm ư c i u này. ng th ơ! Hãy bi t trân tr ng nh ng kho nh kh c tuy t v i mà b n có khi làm vi c v i m i ngư i, nh ng con ngư i r t khác nhau nhưng l i cùng b n chia s nhi u i u trong công vi c!
  4. Còn bây gi là nh ng bí quy t khi ch d n m u. 5. Khâu chu n b M t “chiêu” thư ng r t hi u r t hi u qu v i các m u n là ngh làm tóc và make-up cho h . Ph n thư ng c bi t chú ý t i ngo i hình, nên ch vài i u không n v i v b ngoài có th làm h m t tinh th n làm vi c ngay. ôi khi i u này cũng phát huy tác d ng v i các m u nam, b n cũng ng ng i th ngh h . Hãy tin tư ng vào chuyên viên làm tóc và trang i m trong ekip c a b n, h s là nh ng ngư i ch u trách nhi m hình nh cho i tư ng ch p. B n luôn c n s có m t c a h , dù làm vi c trong studio hay làm vi c ngoài tr i, b t kì khi nào c n tút tát l i cho m u trong m t bu i ch p hình dài. Trang ph c cũng là m t i u r t thi t y u. Ngoài vi c c n ph i v a v n và phù h p v i m u, trang ph c c n th hi n ư c tính cách cũng như truy n t i ư c ý tư ng c a b n. Hãy khuy n khích m u có thêm nh ng ph ki n i kèm cá nhân hóa b trang ph c, không áp t, nhưng th ng th n góp ý và nh hư ng trang ph c cho h . T t c nh ng i u này s giúp m u c a b n c m th y t tin và tho i mái trư c ng kính hơn nhi u. 6. Khâu ch p hình
  5. S t tin c a m u v n là y u t quan tr ng hơn c . Hãy luôn ng viên h . Trò chuy n cùng h trong su t shot ch p, h i và chia s nh ng câu chuy n thư ng ngày, v s thích, sách, th thao, gia ình… t o m t không khí làm vi c thân thi n là i u c c kì c n thi t. Khi c m th y không tho i mái, thư ng thì m i ngư i s có nh ng bi u hi n khá d nh n bi t, như n m ch t tay, c n môi, vã m hôi… Hãy chú ý n nh ng chi ti t ó, và nhanh chóng ng viên r ng h ang làm vi c r t n giúp h l y l i tinh th n. Khi ch p hình, nhi u ngư i thư ng hơi ngư i v phía trư c và cúi u xu ng. Gi tư th này lâu cũng d khi n ngư i ta kém tho i mái, vì v y hãy nh c c ng s c a b n ng tư th t nhiên hơn, ng quá g ng mình như v y. Hãy luôn trò chuy n. Chú ý t i góc ch p và ánh sáng. Quan sát s tác ng c a ánh sáng lên khuôn m c, vóc dáng c a t ng m u khác nhau và d n i u ch nh cho phù h p. Hãy nh , ngôn ng cơ th và vi c hi u nó là s c m nh m t hình nh có th truy n i m t thông i p (Ví d : ng khoanh tay có th làm m u c a b n c m th y thoái mái, nhưng khi ch p l i hình nh ó, ngư i xem có th hi u r t khác) B n luôn c n suy nghĩ v i u này khi ch p. Nh ng tips này có th không c n thi t khi b n ch p hình th i trang. Vì ngư i m u thư ng ã quen v i vi c ư c ch p hình, vì v y, vai trò c a b n s r t khác. B n s c n ít công s c hơn t o s tho i mái cho ngư i ư c ch p, truy n t i ý tư ng c a mình. Ngư i m u thư ng s nh p tâm vào công vi c ngay khi ng trư c ng kính. Vai trò c a b n s còn hơn c m t ngư i ch o ngh thu t, t ngư i m u vào khung c nh, lên ý tư ng hi u qu , t o h ng kh i và cho nhi p nh làm vi c!
  6. Cu i cùng, m t i u r t ơn gi n nhưng quan tr ng, ng quên c m ơn m u c a b n khi shoot hình hoàn thành. hy v ng nh ng tips nh này s h u d ng v i b n, không ch khi ch p chân dung, mà trong nhi u hoàn c nh hơn th . Chúc b n có nh ng sáng tác th t ưng ý! K t thúc bài vi t, xin gi i thi u v i các b n m t vài b c nh chân dung n tư ng.
nguon tai.lieu . vn