Xem mẫu

  1. Bí quy t gi s c kh e mùa thi Trong cái nóng n c mùa hè ang nh i m, các em h c sinh ph thông trung h c l i ang i m t v i kỳ thi i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p quy t nh tương lai v sau và c m t b u không khí cu ng nhi t c a World cup ang bao trùm lên hành tinh d i n t n t ng nhà, t ng ngư i… khi n m y cô c u hâm m môn th thao “vua” này thêm kh s ng ng i không yên. Có bí quy t nào h c t t, thi t t? Xây d ng th i gian bi u h p lý Trư c h t, t hi u qu t i ưu, m i em ph i t xây d ng cho mình m t th i gian bi u h p lý sao cho v a b o m k ho ch ôn t p, v a gi gìn s c kh e có th bư c vào cu c thi v i phong thư thái, t tin, nghiêm túc. V ngh ngơi, ây là v n h tr ng b i ư c ngh ngơi, thư giãn s gi i t a ư c s căng th ng, b c b i... Các em nên thu x p sau 45 phút - 1 gi ho c sau m t v n , m t ch i m ôn t p v a ư c h th ng hóa, sau m t bài t p khó v a gi i ư c... có th ch p m t ho c dành ít phút nghe nh c, chơi qu n v t, chơi tennis hay làm m y ng tác th d c hay t n b ... Các nghiên c u cho th y l i ngh ngơi này tích c c hơn nhi u, cơ th h i ph c s c kh e nhanh hơn, u óc nh nhõm hơn so v i thu n túy n m ngh .
  2. S c kh e nh hư ng r t l n n ch t lư ng bài thi. Chăm sóc gi c ng . Ng là m t hình th c ngh ngơi quan tr ng sau m t ngày làm vi c, giúp các em l y l i s c l c, u óc s ng khoái hơn, tinh th n tr nên minh m n hơn s n sàng bư c vào m t ngày m i. Như m t c máy ch ng h n, dù có tinh vi, hi n i n m y thì sau m t th i gian ho t ng v n ph i ư c b o dư ng nh kỳ m i có th ti p t c v n hành bình thư ng và m i kéo dài ư c tu i th . Cơ th ngư i ta i lo i cũng v y. Các em l i ang tu i ăn tu i ng thì gi c ng càng quan tr ng. ngư i, n u b m t ng c ng v i tình tr ng tâm lý căng th ng kéo dài có th làm gi m trí nh , khó t p trung chú ý vào bài v , ù tai, chóng m t, b n tính, chu t rút, au m i b p th t, chán ăn... Các em nên thu x p
  3. m i ngày có th ng 5 - 6 gi , còn bu i trưa thì ch c n thiu thiu ng ho c n m thư giãn ch ng 15 - 30 phút. Các em nên ng h báo th c ho c d n ngư i nhà ánh th c có th yên tâm vào gi c ng , không ph i ph p ph ng vì s ng quên, nh t là trong nh ng ngày thi có th b mu n gi , l bu i thi. Nơi ng c n s ch s , thoáng ãng, mát m và yên tĩnh gi c ng ư c sâu. Các em nên t n b ít phút trư c khi i ng d ng và ng ngon hơn. C n tránh th c khuya, nh t là êm trư c ngày thi. Nhi u em vì quá lo l ng, h c n 2 - 3 gi sáng, m i êm ch ng 3 – 4 gi , hôm sau l i ng gà ng g t. H u qu là các em b thi u ng tri n miên khi n ngư i m t m i rã r i, u óc m m . Không nên xem nh chuy n ăn u ng s c ôn luy n và s n sàng bư c vào kỳ thi, các em cũng ng xem nh vi c ăn u ng. Y h c lao ng x p ch h c t p, làm vi c c a h c sinh, sinh viên thu c lo i hình lao ng có m c tiêu hao năng lư ng tương t lao ng th l c v a, nhưng t i nh ng th i i m ôn luy n và thi c do tính ch t kh n trương, căng th ng thì khác. Kh u ph n c a các em ph i áp ng ư c nhu c u c a cơ th ang l n, ng th i ph i bù p ư c ph n năng lư ng tiêu hao, ph i th a mãn nhu c u c bi t c a b não, do ó: - B a ăn c a các em c n có ch t, c bi t là có protein, vitamin và ch t khoáng. Nên ch n th t n c (th t gà), cá, u, các lo i rau qu tươi. M t kh u ph n a d ng, cân i, ư c ch bi n h p kh u v ,
  4. thư ng xuyên thay i món... các em ăn ngon mi ng hơn, ăn ư c nhi u hơn. - Nói n ch t lư ng b a ăn không th không nói nv n an toàn v sinh th c ph m. N u ư c ăn các món ăn do chính gia ình mình ch bi n là t t nh t, v a ngon v a s ch. V i các em ngo i t nh ho c nhà xa, nh ng ngày thi c thư ng ph i ch u thi t thòi, ph i ch p nh n c nh “cơm hàng cháo ch ” và nguy cơ b “tào tháo” u i là có th . Vì v y, các em nên ch n nh ng quán ăn s ch s , xa c ng rãnh, nơi rác; có t ng th c ăn tránh ư c b i, ngăn ư c ru i, gián; có d ng c riêng (dao, th t, r rá...) cho t ng lo i chín, s ng; có k p g p th c ăn không dùng tay tr n b c th c ăn; không ăn các quán v a hè, không ăn quà rong. - Vì ang mùa n ng nóng, cơ th c n nhi u nư c. Bình thư ng, m i ngày cơ th c n kho ng 2,5 lít nư c, riêng nư c u ng là 1,2 - 1,5 lít. Nh ng ngày nóng n c, nhi t ngoài tr i có th lên n 39oC ho c hơn, cơ th b m t nhi u m hôi, các em c n u ng nhi u nư c hơn. Nư c u ng có th là nư c khoáng, nư c tinh l c óng chai... t t nhiên ph i là th thi t. Còn không thì t t nh t là u ng nư c un sôi ngu i. Các em có th chu n b t nhà, ng nư c trong chai s ch mang n trư ng thi u ng trong khi ch i vào phòng thi. Như th , ch c ch n s không ph i u ng nư c quán ven ư ng, không lo b tiêu ch y làm nh hư ng n cu c thi. Các lo i nư c qu (cam, chanh, d a, xoài...) v a gi m khát v a b dư ng r t t t, nhưng các em c n c nh giác vì n u d ng c pha ch ,
  5. c c thìa, nư c á và ôi tay ngư i ph c v không b o m v sinh, u ng ph i s d b au b ng, tiêu ch y... không ch gây phi n toái mà còn nh hư ng n cu c thi c a các em. Th n tr ng trong vi c i l i Vi c i l i c a các em trong th i gian này cũng c n th n tr ng hơn, tránh x y ra va ch m ho c tai n n làm nh hư ng n vi c ôn t p và cu c thi. Trong nh ng ngày các em i thi, gia ình nên b trí ngư i i cùng có th k p th i ng c u khi x y ra “s c ” (xe h ng, tai n n...) thì yên tâm hơn. V i các em ngo i t nh hay nhà xa a i m thi, c n c g ng thu x p tr g n phòng thi ph i i l i xa, tránh ư c s c giao thông (như va qu t, t c ngh n, ư ng ng p úng khi tr i mưa...) làm ch m gi . Tóm l i, không ch b n thân các em mà các b c cha m , nhà trư ng và c xã h i nên t p trung n l c t o i u ki n t t nh t trong hoàn c nh có th các em h c t t, thi t t.
nguon tai.lieu . vn