Xem mẫu

 1. The leadership pill D ch: H ng Dũng KEN BLANCHARD & MARC MUCHNICK BÍ QUYEÁT CUÛA NHAØ LAÕNH ÑAÏO TAØI NAÊNG THE LEADERSHIP PILL 1
 2. The leadership pill D ch: H ng Dũng BÌA 4 “Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng laø moät cuoán saùch coù khaû naêng truyeàn ñaït nhöõng thoâng ñieäp heát söùc giaù trò giuùp caùc nhaø quaûn lyù ôû baát kyø vò trí naøo cuõng coù theå phaùt trieån caùc kyõ naêng quaûn lyù hieäu quaû.” - Marcus Buckingham “Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng raát lyù thuù vaø deã ñoïc, bao goàm caùc böôùc ñònh höôùng haønh ñoäng thöïc söï coù giaù trò. Cuoán saùch laø “toa thuoác” hoaøn haûo cho baát cöù ai khaùt khao quaûn lyù vaø daãn ñaàu.” - Kim Regenhard 2
 3. The leadership pill D ch: H ng Dũng LÔØI GIÔÙI THIEÄU Beân caïnh nhöõng hoaït ñoäng taïo ra nhöõng böôùc phaùt trieån nhaûy voït trong n n kinh t - thöông maïi toaøn c u, giôùi doanh nghieäp ngaøy nay ñang ñoái maët vôùi nhieàu vaán ñeà nan giaûi aån chöùa maàm moáng cuûa söï suy thoaùi toaøn dieän. Nguoàn nhaân löïc tuy doài daøo hôn bao giôø heát nhöng laïi trôû thaønh baøi toaùn khoù vì söï phaùt trieån ña daïng vaø phöùc taïp. Nhieàu nhaø quaûn lyù ñaõ ñöa ra nhöõng quy cheá rieâng ñeå quaûn lyù nhaân vieân nhöng vaãn khoâng ñaït hieäu quaû cao. Söï maâu thuaãn luoân toàn taïi töø traïng thaùi caêng thaúng ñeán gay gaét: nhaân vieân mong ñöôïc laøm vieäc döôùi quyeàn cuûa ngöôøi laõnh ñaïo taøi naêng vaø hieåu ñöôïc hoï hôn, caùc nhaø laõnh ñaïo thì muoán nhaân vieân phaûi phaùt huy heát naêng löïc cho coâng vieäc. Keát quaû laø caû hai beân ñeàu khoâng thoûa maõn veà nhau vaø sôïi daây lieân keát giöõa ngöôøi quaûn lyù vaø nhaân vieân, hay thaäm chí giöõa nhaân vieân vôùi nhaân vieân baét ñaàu raïn nöùt. Vaán ñeà caáp thieát ñaët ra laø phaûi tìm kieám moät nhaø quaûn lyù coù phong caùch laõnh ñaïo hoaøn toaøn môùi meû ñeå keát noái laïi sôïi daây aáy. Coù moät nhaø quaûn lyù nhö theá cho töøng doanh nghieäp laø ñieàu khoâng ñôn giaûn, nhöng chuùng ta hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu naøy baèng caùch thay ñoåi tö duy laõnh ñaïo theo höôùng tích cöïc vaø aùp duïng caùc nguyeân taéc vaøng trong quaûn lyù ñeå ñaït hieäu quaû cao hôn. “Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng” laø moät caâu chuyeän thuù vò, moät baøi hoïc veà hình maãu ngöôøi laõnh ñaïo trong thôøi ñaïi môùi, vôùi tö duy môùi. Chæ caàn moät kieán thöùc neàn taûng vöõng chaéc vaø bieát caùch aùp duïng nhöõng nguyeân taéc vaøng thì baïn seõ thaønh coâng maø khoâng phaûi phaûi troâng chôø vaøo söï may maén. Chính baïn môùi laø ngöôøi taïo ra söï may maén vaø ñem laïi ñieàu kyø dieäu cho toå chöùc cuûa baïn: giaûi phoùng moïi trôû löïc ñeå phaùt huy cao nhaát khaû naêng laøm vieäc hieäu quaû, khuyeán khích tö duy ñoät phaù vaø tinh thaàn khoâng chuøn böôùc tröôùc khoù khaên trong ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa baïn baèng nhöõng bí quyeát laõnh ñaïo hieäu quaû ñöôïc Tieán só Ken Blanchard, moät baäc thaày veà ngheä thuaät quaûn trò doanh nghieäp, vaø Marc Muchnick chia seû qua cuoán saùch nhoû nhöng chöùa ñöïng nhöõng söùc maïnh lôùn naøy. 3
 4. The leadership pill D ch: H ng Dũng Quyeån saùch khoâng chæ daønh rieâng cho caùc nhaø doanh nghieäp thôøi nay maø caû caùc nhaø laõnh ñaïo trong moïi lónh vöïc, töø chính trò, xaõ hoäi, giaùo duïc… cho ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc phi chính phuû. Haõy ñoïc, aùp duïng vaø chia seû nhöõng bí quyeát vaø caùc nguyeân taéc vaøng trong quyeån saùch naøy ñeå taïo ra nguoàn caûm höùng, söï saùng taïo vaø ñoàng taâm hieäp löïc trong ñoäi nguõ nhaân vieân ñeå ñöa con taøu doanh nghieäp, toå chöùc cuûa baïn vöõng vaøng vöôït qua moïi phong ba baõo taùp treân nhöõng vuøng bieån lôùn… - First News 4
 5. The leadership pill D ch: H ng Dũng MOÄT KHAÙM PHAÙ GAÂY CHAÁN ÑOÄNG Moät ngaøy chuû nhaät naéng ñeïp, taïi Leadership Pill Industries (LPI) - moät taäp ñoaøn döôïc phaåm lôùn cuûa Hoa Kyø - ñaõ dieãn ra leã caét baêng khaùnh thaønh nhaø maùy ñaàu tieân vôùi thoâng baùo: “Chuùng toâi coù theå neùn taát caû nhöõng phaåm chaát caàn thieát cuûa moät nhaø laõnh ñaïo taøi naêng vaøo moät vieân thuoác duy nhaát!”. Thoâng tin naøy ngay laäp töùc ñöôïc ñöa leân trang bìa cuûa caùc baùo, taïp chí vaø nhanh choùng trôû thaønh moät tin noùng. Sau nhieàu naêm roøng raõ nghieân cöùu vôùi nhöõng thöû nghieäm taùo baïo, LPI ñaõ coù ñöôïc phaàn thöôûng xöùng ñaùng. Hoï ñaët teân cho saûn phaåm ñoät phaù cuûa mình laø Vieân thuoác laõnh ñaïo - The Leadership Pill vaø leân keá hoaïch tieâu thuï saûn phaåm treân khaép theá giôùi. Vieân thuoác laõnh ñaïo ñöôïc caùc tôø baùo xem laø moät phaùt minh voâ cuøng quan troïng, gaây söûng soát vaø thu huùt söï quan taâm cuûa haàu khaép moïi ngöôøi. Sau khi xem xeùt, phaân tích tyû mæ nhöõng thieáu soùt cuûa raát nhieàu nhaø laõnh ñaïo trong caùc lónh vöïc, töø kinh doanh, chính trò ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc khaùc, LPI ñaõ ñuùc keát ñöôïc coâng thöùc cô baûn ñeå tinh cheá ra loaïi thuoác laõnh ñaïo. Caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñang haùo höùc mong nhöõng thoâng tin môùi meû, chi tieát hôn ñöôïc tieát loä töø nhaø saûn xuaát. - Qua quaù trình nghieân cöùu khoâng meät moûi, chuùng toâi ñaõ coù trong tay coâng thöùc cuï theå ñeå ñieàu cheá ra loaïi thuoác thaàn dieäu naøy. Chuùng toâi ñaõ hoaøn toaøn saün saøng ñeå tung vieân thuoác laõnh ñaïo ra thò tröôøng. - Ngöôøi phaùt ngoân cuûa LPI cho bieát. Trong noã löïc raùo rieát xaùc ñònh töøng phaân khuùc khaùch haøng cuï theå cho doøng saûn phaåm môùi, LPI ñaõ thueâ moät toå chöùc ñoäc laäp khaûo saùt treân nhieàu nhoùm ngöôøi lao ñoäng ñeå khaùm phaù theâm nhöõng vaán ñeà quan troïng maø hoï quan taâm. Moät caâu hoûi ñaëc bieät noåi troäi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu phaûn hoài nhaát töø ña soá caùc ñoái töôïng khaûo saùt laø: “Trong soá taát caû nhöõng nhaø laõnh ñaïo baïn ñaõ gaëp vaø laøm vieäc, baïn cho raèng trong ñoù coù bao nhieâu ngöôøi thaät söï laø nhöõng nhaø laõnh ñaïo vó ñaïi?”. Sau khi tieán haønh phaân tích kyõ löôõng keát quaû thu ñöôïc, LPI khaúng ñònh vôùi caùc phöông tieän truyeàn thoâng: 5
 6. The leadership pill D ch: H ng Dũng - Keát quaû cuûa cuoäc khaûo saùt raát aán töôïng. Chuùng toâi nhaän thaáy raèng, haàu heát nhöõng ngöôøi lao ñoäng cuõng nhö caùc nhaø quaûn lyù caáp cao vaø chuû tòch cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá ñeàu raát lo laéng veà khaû naêng yeáu keùm cuûa nhöõng vò trí laõnh ñaïo, ñaëc bieät laø caùc nhaø quaûn lyù caáp trung. Chæ coù moät soá raát ít caùc nhaø laõnh ñaïo ñöôïc ñaùnh giaù laø thöïc söï taøi naêng. Keát quaû ñieàu tra cuûa hoï caøng ñöôïc cuûng coá theâm khi moät nhoùm caùc nhaø taâm lyù hoïc cuõng ñöa ra baùo caùo nghieân cöùu cho thaáy: “Trong moïi lónh vöïc quaûn lyù, keå caû trong thöông maïi, ñieàu haønh chính phuû hay caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän, caùc toå chöùc ñeàu ñang rôi vaøo moät cuoäc khuûng hoaûng trieàn mieân veà naêng löïc laõnh ñaïo. Töø ñoù ñaõ naûy sinh moät vaán ñeà ñaùng lo ngaïi hôn laø söï caêng thaúng taêng cao trong nhaân vieân, trong khi thaùi ñoä laøm vieäc cuûa hoï ngaøy caøng giaûm suùt. Hieän vaãn chöa coù daáu hieäu naøo cho thaáy coù moät söï thay ñoåi tích cöïc hôn trong töông lai.” Do ñoù, söï höùa heïn ra ñôøi cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo ñaõ taïo neân moät laøn soùng ñoùn chôø heát söùc maïnh meõ. Giôùi laõnh ñaïo cuûa caùc coâng ty khoâng giaáu noåi söï phaán khích. Trong caùc nhaø maùy, phaân xöôûng, ñaâu ñaâu ngöôøi ta cuõng baøn luaän soâi noåi. Thaät laø moät phaùt kieán dieäu kyø - khaû naêng laõnh ñaïo chæ neùn goïn trong moät vieân thuoác! Tuy nhieân, moät soá ngöôøi coøn nghi ngôø veà coâng duïng thaät söï cuûa loaïi thuoác naøy vaø hoï ñaët ra caâu hoûi: “Lieäu Vieân Thuoác Laõnh Ñaïo coù xoùa boû heát nhöõng nhaø quaûn lyù coù ñaàu oùc thieån caän vaø nhöõng nhaø quaûn trò ñoäc ñoaùn? Lieäu chuùng ta coù theå hy voïng nhöõng nhaø laõnh ñaïo thöïc söï laøm ñöôïc nhöõng gì hoï tuyeân boá hay khoâng?”. Hoï lyù luaän raèng khoâng theå coù moät giaûi phaùp quaù ñôn giaûn vaø nhanh choùng nhö vaäy ñöôïc. Trong khi söï uûng hoä vaø kyø voïng Vieân thuoác laõnh ñaïo khoâng ngöøng taêng leân, moät nhaân vaät xuaát chuùng, ñöôïc moïi ngöôøi - ñaëc bieät laø giôùi kinh doanh - heát söùc kính troïng vôùi teân goïi “Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû” baát ngôø xuaát hieän. Trong moät buoåi phoûng vaán, oâng ñaõ coù moät phaùt bieåu gaây söï chuù yù ñeán söûng soát trong dö luaän: - Neáu khoâng uoáng ñuùng lieàu, Vieân thuoác laõnh ñaïo seõ mang laïi nhieàu taùc haïi hôn laø lôïi ích. 6
 7. The leadership pill D ch: H ng Dũng CUOÄC HOÏP BAÙO Sau baøi traû lôøi phoûng vaán cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû, giaùm ñoác PR cuûa LPI laäp töùc cho trieäu taäp ngay moät cuoäc hoïp baùo ñeå thu huùt trôû laïi söï quan taâm cuûa coâng luaän cuõng nhö giaûi toûa bôùt nhöõng nghi ngôø cuûa coâng chuùng veà Vieân thuoác laõnh ñaïo. Söï kieän naøy ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp treân ñaøi truyeàn hình quoác gia vaø caû Internet. Noù ñöôïc xem laø moät böôùc ñi quan troïng trong vieäc cuûng coá loøng tin cuûa coâng chuùng, ñoàng thôøi quaûng baù hình aûnh cuûa LPI tröôùc khi quyeát ñònh tung saûn phaåm ra thò tröôøng. Haøng loaït caâu hoûi vaø nhöõng lôøi bình luaän ñöôïc ñöa ra töø ñoâng ñaûo cöû toïa goàm nhöõng chuyeân gia, nhöõng nhaø quaûn lyù danh tieáng vaø thaäm chí coù caû nhöõng thaønh vieân caùc toå chöùc ñaõ hoaëc ñang treân ñaø suy thoaùi. Moät phaân tích vieân cuûa International Leadership Consortium thaúng thaén ñaët caâu hoûi: - Lieäu oâng coù baûo ñaûm raèng Vieân thuoác laõnh ñaïo thaät söï mang laïi hieäu quaû? Giaùm ñoác PR cuûa LPI mæm cöôøi: - Chuùng toâi tin vaøo hieäu quaû cuûa noù trong nhöõng laàn thöû nghieäm vaø do ñoù chuùng toâi saün saøng hoaøn laïi tieàn neáu ngöôøi söû duïng khoâng haøi loøng. Ñeán löôït Giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa Workplace Affairs Bureau leân tieáng: - Thaät ra thì Vieân thuoác laõnh ñaïo chöùa nhöõng gì? - Nhöõng gì chuùng toâi coù theå traû lôøi vôùi oâng vaø vôùi nhöõng ngöôøi quan taâm ngay baây giôø laø Vieân thuoác laõnh ñaïo chöùa taát caû tinh hoa ñuùc keát töø nhöõng baøi hoïc cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo thaønh coâng nhaát trong lòch söû nhö Patton, Napoleon vaø Attila the Hun(1). Ñoù laø moät hoãn hôïp cöïc kyø thaàn dieäu. Steve Cheney töø Association of Managers chaát vaán: Patton (1885 -1945): Thoáng töôùng chæ huy Luïc quaân Hoa Kyø trong Theá chieán thöù 2. Napoleon (1769 – (1) 1821): Vò töôùng löøng danh vaø laø Hoaøng ñeá nöôùc Phaùp. Attila the Hun (406 – 453): Ñaïi ñeá thieän chieán cuûa ñeá quoác Hung Noâ. 7
 8. The leadership pill D ch: H ng Dũng - Lieàu duøng ñoái vôùi töøng nhaø quaûn lyù coù gioáng nhau khoâng? Coù aûnh höôûng phuï naøo taùc ñoäng ñeán söùc khoûe khoâng? Vieân thuoác laõnh ñaïo ñaõ ñöôïc FDA(2) chöùng nhaän anh toaøn cho söùc khoûe chöa? Giaùm ñoác PR traû lôøi moät caùch chaéc chaén: - Ñöông nhieân Vieân thuoác laõnh ñaïo tuyeät ñoái an toaøn. Noù seõ ñöôïc baùn roäng raõi thoâng qua heä thoáng maùy baùn haøng töï ñoäng hoaëc baùn tröïc tieáp töø website leadership- pill.com cuûa LPI. Baèng moät cöû chæ raát töï nhieân, Giaùm ñoác PR ra hieäu taïm ngöng taát caû caâu hoûi vaø ñaët leân baøn moät loï nhoû. - Xin maùy quay vui loøng quay caän caûnh maët sau cuûa loï thuoác naøy ñeå khaùn giaû cuûa chuùng ta coù theå thaáy höôùng daãn veà lieàu duøng. Ñoái vôùi quyù vò coù maët ôû ñaây, vui loøng xem treân maøn hình beân tay traùi toâi. Höôùng Daãn Söû Duïng (trình baøy nhö hình trang 8 saùch goác) Uoáng hai vieân sau moãi saùu tieáng. Nhöõng nhaø laõnh ñaïo môùi ñöôïc boå nhieäm coù theå duøng lieàu gaáp ñoâi trong voøng 90 ngaøy ñaàu. Neáu khaû naêng laõnh ñaïo khoâng ñöôïc caûi thieän, haõy tham khaûo yù kieán cuûa chuyeân gia. Söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo vôùi thöùc uoáng coù chöùa caffein nhieàu hôn ba laàn moät ngaøy coù theå daãn ñeán hoäi chöùng nghieän coâng vieäc. Trong tröôøng hôïp vöøa bò sa thaûi hay nghæ höu, ngöng söû duïng thuoác ñeå traùnh nhöõng haønh vi mang kieåu caùch laõnh ñaïo. Ñeå bieát theâm thoâng tin, vui loøng lieân heä vôùi LPI taïi website leadership-pill.com. (2) FDA (Food and Drug Administration): Cô quan Quaûn lyù Döôïc vaø Thöïc phaåm Hoa Kyø. 8
 9. The leadership pill D ch: H ng Dũng Cuoái cuøng, bieân taäp vieân cuûa tôø Daily Voice neâu ra nghi vaán lôùn nhaát cuûa moïi ngöôøi: - Vieân thuoác naøy hoaït ñoäng ra sao? Ñieàu gì seõ xaûy ra sau khi söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo ? - Vieân thuoác laõnh ñaïo seõ taêng cöôøng khaû naêng laõnh ñaïo cuûa baïn. Khi söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo, baïn trôû neân taäp trung vaøo coâng vieäc vaø seõ coù nhöõng haønh ñoäng tích cöïc hôn. Khaû naêng ñieàu haønh coâng vieäc vaø nhaân vieân cuõng ñaït hieäu quaû ñeán möùc cao nhaát. Ñieàu quan troïng maø chuùng toâi muoán nhaán maïnh vaø cuõng laø vaán ñeà maø moïi ngöôøi ñang muoán bieát, ñoù laø Vieân thuoác laõnh ñaïo coù taùc duïng töùc thì, ngay laäp töùc ñem laïi cho baïn vai troø laõnh ñaïo. - Giaùm ñoác PR cuûa LPI haøo höùng traû lôøi. Sau khi nhaän ñöôïc caâu traû lôøi, ngöôøi bieân taäp vieân chæ coøn bieát thoát leân: - Thaät ñaùng kinh ngaïc! - Ñuùng vaäy! - Giaùm ñoác PR khaúng ñònh. - Tuy nhieân, ñoù khoâng phaûi laø moät pheùp maøu nhö trong truyeän coå tích. Noùi moät caùch khoa hoïc laø Vieân thuoác laõnh ñaïo kích hoaït trung taâm laõnh ñaïo trong naõo cuûa baïn baèng caùch kích thích nhöõng thaønh phaàn hoùa hoïc töï nhieân trong ñoù. Chuùng ta haõy hình dung vaán ñeà nhö theá naøy: baïn uoáng moät vieân thuoác laõnh ñaïo, vaø roài tö duy laõnh ñaïo cuûa baïn trôû neân saùng suoát hôn. Baïn laøm ñöôïc nhieàu coâng vieäc hôn trong nhöõng khoaûng thôøi gian ít hôn, ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát trong giôùi haïn thôøi gian toái thieåu moät caùch nheï nhaøng vaø deã daøng vöôït qua ñoái thuû. Keát quaû laø baïn trôû thaønh moät nhaø laõnh ñaïo sieâu caáp. Bobbi Cassidy cuûa Leadership Assessment Association löôõng löï hoûi: - Theá taùc duïng cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo keùo daøi trong bao laâu? - Ñieàu ñoù coøn tuøy thuoäc vaøo töøng ngöôøi söû duïng. Sau naøy chuùng ta seõ bieát roõ hôn. Tuy nhieân, coù moät ñieàu chuùng ta coù theå chaéc chaén laø Vieân thuoác laõnh ñaïo laø moät phaùt minh kyø dieäu trong y döôïc! - Giaùm ñoác PR khaúng ñònh sau khi taïm döøng trong giaây laùt ñeå taêng theâm söùc aûnh höôûng cho lôøi noùi. 9
 10. The leadership pill D ch: H ng Dũng BUØNG NOÅ DÖ LUAÄN Tin töùc töø buoåi hoïp baùo nhanh choùng ñöôïc truyeàn ñi, kích ñoäng moät laøn soùng phaán khích môùi veà Vieân thuoác laõnh ñaïo . Ñôn ñaët haøng aøo aït ñoå veà LPI. Trong töøng ngoõ ngaùch thò tröôøng, nieàm say meâ ñoái vôùi Vieân thuoác laõnh ñaïo ngaäp traøn töôûng nhö khoâng gì coù theå ngaên caûn noåi. Chæ trong voøng moät tuaàn, website leardership-pill.com ñaõ ñöôïc truy caäp hôn baûy trieäu laàn. Nhöõng thoáng keâ ñaàu tieân cho thaáy doanh soá theo ñôn ñaët haøng cho Vieân thuoác laõnh ñaïo coøn cao hôn caû Viagra. Khoâng laâu sau ñoù, LPI tung ra moät khaåu hieäu môùi: “Vieân thuoác laõnh ñaïo - giaûi phaùp höõu hieäu baát cöù khi naøo baïn coù nhu caàu laõnh ñaïo” Nhöõng chieán dòch quaûng baù ña taàng cuûa LPI ñaõ taïo neân löïc huùt maõnh lieät ñoái vôùi nhieàu thaønh phaàn, nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau. Nhöõng coâng ty phaân phoái toaøn caàu tranh nhau quyeàn phaân phoái Vieân thuoác laõnh ñaïo. Haøng loaït coâng ty thaønh vieân ñöôïc thieát laäp ñeå ñaûm baûo giaù baùn thaáp nhaát cho ngöôøi tieâu duøng. Trong moät ñoäng thaùi töông töï, nhöõng nhaø tö vaán ñoäc laäp thaønh laäp ngay moät toå chöùc mang teân LPO (Leadership Pill Organizations) ñeå taïo ra theá caân ñoái töông öùng treân thò tröôøng ñang soát deûo naøy. Nhöõng toå hôïp tieáp thò ñaïi chuùng cuõng nhanh choùng taïo moái quan heä chieán löôïc vôùi LPI. Khoâng moät coâng ty, toå chöùc naøo muoán boû qua moùn lôïi khoång loà maø saûn phaåm naøy coù theå mang laïi. Thò tröôøng ngaøy moät soâi ñoäng vaø noùng boûng hôn bao giôø heát. AÛnh höôûng cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo khoâng ngöøng phaùt trieån nhö vuõ baõo. Sau khi saûn phaåm ñöôïc chính thöùc tung ra thò tröôøng, moät cuoäc khaûo saùt treân phaïm vi toaøn quoác cuõng ñöôïc tieán haønh vaø keát quaû cho thaáy 87% caùc nhaø quaûn lyù raát haøi loøng ñoái vôùi coâng duïng cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo. Moät keát quaû trong mô töø tröôùc ñeán nay ñoái vôùi baát kyø saûn phaåm naøo! 10
 11. The leadership pill D ch: H ng Dũng Ngay caû caùc toå chöùc chính phuû goàm nhöõng ngöôøi voán ña nghi nhaát veà coâng duïng cuûa loaïi thuoác naøy cuõng bò thu huùt maïnh meõ. Nhöõng khaùch haøng sau khi söû duïng vaø haøi loøng veà saûn phaåm ñaõ lieân tuïc göûi nhöõng caûm nhaän toát ñeïp veà Vieân thuoác laõnh ñaïo treân trang web cuûa coâng ty: “Tröôùc ñaây, toâi laø moät laõnh ñaïo luoân phaûi noã löïc chæ vôùi muïc tieâu ñeå toàn taïi. Vieân thuoác laõnh ñaïo ñaõ thay ñoåi taát caû. Giôø ñaây, toâi luoân chuû ñoäng ñöa ra quyeát ñònh moät caùch töï tin chöù khoâng thuï ñoäng nhö tröôùc. Xin caûm ôn LPI.” Jill - Minneapolis, Minnesota VP of Operations, Astor Pharmaceuticals “Toâi vöøa ñöôïc boå nhieäm vaøo chöùc vuï môùi vaø hoaøn toaøn kieät söùc vì coâng vieäc. Vieân thuoác laõnh ñaïo quaû thaät laø vieân thuoác cöùu maïng!” Rob - New York City, New York Metro Service Team Leader, JLC Wireless “Thaät khoù maø hình dung laïi cuoäc soáng tröôùc kia, khi chöa coù Vieân thuoác laõnh ñaïo . Laøm sao chuùng ta coù theå toàn taïi ñeán ngaøy nay maø khoâng coù noù nhæ?” Terry - Denver, Colorado Director of Sales, Powder Basin Ski Resort. Chæ sau vaøi thaùng, LPI nhanh choùng tieán haønh coå phaàn hoùa vaø thueâ moät nhoùm nhöõng chuyeân gia quaûn lyù gioûi nhaát ñeå theo doõi söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng. Lerdership- pill.com trôû thaønh moät trung taâm khoâng chæ cuûa vieäc baùn haøng maø coøn laø ñaàu moái cung caáp thoâng tin veà saûn phaåm döôùi daïng video, baêng ñóa, saùch vaø caùc aán phaåm ngheä thuaät soáng khaùc. Söùc aûnh höôûng cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo thaät maïnh meõ. Phaùt minh cuûa LPI ñaõ nhanh choùng chieám lónh thò tröôøng. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, LPI ña daïng hoùa saûn phaåm theo 11
 12. The leadership pill D ch: H ng Dũng nhu caàu khaùch haøng: loaïi thuoác daïng vieân neùn, loaïi thuoác lieàu cao daønh cho nhöõng nhaø laõnh ñaïo quaù baän roän. Xöôûng saûn xuaát cuûa LPI phaùt trieån khaép nôi. Caùc nhaø tö vaán nhanh choùng naém laáy cô hoäi hình thaønh neân nhoùm khaùch haøng öu ñaõi ñeå khoâng ngöøng taùc ñoäng môû roäng thò tröôøng vaø khuyeán khích khaùch haøng söû duïng saûn phaåm vôùi quyeàn öu tieân cao nhaát. Khoâng laâu sau ñoù, nhöõng chöông trình phoå bieán cuõng nhö aùp duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo ñöôïc caùc coâng ty lôùn tieán haønh khaù trieät ñeå. Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi saùng laäp vaø moät soá nhaân vieân trung thaønh töø luùc thaønh laäp LPI nhanh choùng giaøu coù nhôø naém phaàn lôùn coå phieáu cuûa coâng ty. Caùc chuyeân gia bình luaän veà kinh teá cuûa Wall Street goïi hoï moät caùch chaâm bieám laø “tyû phuù thuoác vieân” (pillionaires) trong khi nhöõng nhaø phaân tích thò tröôøng chöùng khoaùn thì ñaët caâu hoûi ngöôïc laïi: lieäu vieäc baùn coå phieáu oà aït nhö theá coù phaûi laø daáu hieäu ñi xuoáng cuûa taäp ñoaøn khoång loà naøy hay khoâng? Tuy nhieân, doanh thu töø Vieân thuoác laõnh ñaïo vaãn tieáp tuïc taêng cao. ÔÛ thôøi ñieåm ñoù, töông lai cuûa LPI xaùn laïn hôn bao giôø heát. 12
 13. The leadership pill D ch: H ng Dũng LÔØI THAÙCH THÖÙC MAÏNH MEÕ Ñuùng luùc Vieân thuoác laõnh ñaïo ñang ngaøy caøng trôû neân phoå bieán thì tôø Leadership Times ñaõ ñöa leân trang nhaát thoâng tin veà cuoäc traû lôøi phoûng vaán vôùi moät nhaân vaät heát söùc quan troïng vaø ngay laäp töùc thu huùt söï chuù yù cuûa maïng löôùi thoâng tin quoác gia. Nhaân vaät ñoù khoâng ai khaùc hôn Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû, ngöôøi vaãn luoân leân tieáng chæ trích Vieân thuoác laõnh ñaïo, vì oâng cho raèng Vieân thuoác laõnh ñaïo ñaõ coù nhöõng sai soùt trong thaønh phaàn. Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû giaûi thích: - Vaán ñeà cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo laø beân trong noù chöùa nhöõng gì. LPI luoân tuyeân truyeàn veà saûn phaåm cuûa hoï ñöôïc chaét loïc töø nhöõng baøi hoïc kinh ñieån trong lòch söû laõnh ñaïo, tuy nhieân roõ raøng hoï ñaõ sai laàm khi ñuùc keát nhöõng nguyeân lieäu aáy. Toâi ñaõ chuù yù quan saùt nhöõng ngöôøi söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo vaø nhaän thaáy hoï chæ quan taâm ñeán keát quaû coâng vieäc maø thoâi. Nhöõng nhaø laõnh ñaïo thöïc söï taøi naêng phaûi luoân giaønh ñöôïc söï tin töôûng vaø ngöôõng moä cuûa caùc thaønh vieân khaùc. Khaû naêng noåi baät cuûa moät nhaø laõnh ñaïo chaân chính laø trao quyeàn cho nhaân vieân vaø cho nhaân vieân thaáy giaù trò cuûa chính hoï trong coâng vieäc. Nhöõng bình luaän cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû khieán nhieàu ngöôøi trôû neân e deø hôn veà LPI vaø dö luaän quan taâm chôø ñôïi nhöõng phaûn hoài töø phía LPI. Trong quaù trình tìm caùch can thieäp tröôùc phaûn öùng cuûa dö luaän, Giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa LPI laäp töùc cho goïi Giaùm ñoác PR cuûa mình. OÂng laäp töùc ñaët caâu hoûi: - Chuyeän gì ñang xaûy ra? Toâi caàn bieát trong voøng 60 giaây! Ngay laäp töùc, Giaùm ñoác PR ñöa ra caâu traû lôøi: - Chæ moät caâu ngaén goïn: Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû khaúng ñònh raèng chuùng ta ñaõ sai laàm trong coâng thöùc cheá taïo vieân thuoác. OÂng ta coøn ñeà nghò moät cuoäc thi taøi ñeå khaúng ñònh ñieàu ñoù. Giaùm ñoác ñieàu haønh toû ra boái roái: - OÂng ta noùi sao? 13
 14. The leadership pill D ch: H ng Dũng - Nhöõng quan ñieåm veà laõnh ñaïo cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû ñöôïc khaùi quaùt trong moät thoâng ñieäp hình vieân thuoác in treân baøi phoûng vaán naøy. - Giaùm ñoác PR vöøa noùi vöøa ñöa baøi baùo cho vò Giaùm ñoác ñieàu haønh. “Laõnh ñaïo con ngöôøi hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi nhöõng noã löïc ñieàu khieån hoï.” Sau khi xem xong thoâng ñieäp, Giaùm ñoác ñieàu haønh leân tieáng: - Vò Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû naøy caàn tham gia chöông trình phoå bieán kieán thöùc cuûa chuùng ta. Ngaøy nay khoâng ai laõnh ñaïo maø khoâng duøng thuoác caû. Leõ ra oâng ta phaûi bieát ñieàu ñoù. - Toâi vöøa noùi chuyeän vôùi oâng ta qua ñieän thoaïi tröôùc khi gaëp oâng. OÂng aáy cöông quyeát muoán toå chöùc moät cuoäc thi taøi. OÂng ta cho bieát ñaõ lieân heä vôùi caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeå coâng boá roäng raõi cuoäc thi naøy trong moät cuoäc hoïp baùo. Chuyeän naøy seõ xuaát hieän treân taát caû caùc tôø baùo vaøo ngaøy moát. Vò Giaùm ñoác ñieàu haønh trôû neân giaän döõ: - Höø, tuyeät thaät! Vaäy baø haõy cho toâi bieát chi tieát veà cuoäc thi naøy seõ tieán haønh nhö theá naøo? Giaùm ñoác PR suy nghó trong giaây laùt: - Noù cuõng ñôn giaûn laø cuoäc thi taøi giöõa hai nhaø laõnh ñaïo vôùi nhau: moät ngöôøi seõ duøng thuoác cuûa chuùng ta coøn ngöôøi kia thì khoâng. Moät uûy ban ñoäc laäp seõ choïn ra hai coâng ty ñang treân ñaø sa suùt, coù hieäu quaû coâng vieäc thaáp, dòch vuï khaùch haøng keùm, nhaân vieân khoâng coù tinh thaàn laøm vieäc. Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû seõ laõnh ñaïo moät coâng ty vaø phaûi laøm sao ñeå thay ñoåi tình theá trong voøng 12 thaùng maø khoâng ñöôïc söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo naøo. - Vaäy coâng ty coøn laïi thì sao? - Coâng ty coøn laïi seõ ñöôïc xem nhö nhoùm ñoái chöùng vaø seõ do nhaø laõnh ñaïo ñöông nhieäm cuûa chính hoï ñieàu haønh. Ngöôøi naøy seõ chæ ñöôïc söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo khi cuoäc tranh taøi chính thöùc baét ñaàu vôùi muïc tieâu cuoái cuøng laø ñöa nhoùm ñoái chöùng trôû thaønh moät nhoùm laøm vieäc hieäu quaû. 14
 15. The leadership pill D ch: H ng Dũng Vò Giaùm ñoác ñieàu haønh cöôøi phaù leân: - Thaät laø haøi höôùc! Theá thì Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû naøy tieâu roài! Neáu khoâng söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo, oâng ta chaéc chaén seõ thaát baïi. Cuoäc thi naøy coù theå laø cô hoäi toát ñeå chuùng ta quaûng caùo roäng raõi raèng taïi sao Vieân thuoác laõnh ñaïo laïi caàn thieát ñoái vôùi söï soáng coøn cuûa nhöõng nhaø quaûn lyù ñeán nhö vaäy. Toâi seõ cho ñoäi nguõ marketing naém laáy cô hoäi naøy ngay laäp töùc. Baø haõy baùo vôùi oâng baïn Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû raèng chuùng ta chaáp nhaän cuoäc thi. Chuyeän naøy quaù ñôn giaûn! 15
 16. The leadership pill D ch: H ng Dũng CHUAÅN BÒ VAØO CUOÄC ÑAÁU Moät uûy ban ñoäc laäp chuû trì cuoäc thi ñaõ raø soaùt nhöõng coâng ty ñang thoi thoùp do hoaït ñoäng keùm hieäu quaû ñeå choïn laøm ñoái töôïng thí ñieåm cho cuoäc tranh taøi. Hoï deã daøng tìm thaáy hai ñieån hình trong nhöõng toå chöùc roái buø, nhaân söï thay ñoåi ñeán choùng maët, caïnh tranh keùm hieäu quaû cuøng vôùi nhöõng nhaø laõnh ñaïo thieáu naêng löïc. Hai coâng ty naøy trôû thaønh hai nhoùm tham gia cuoäc thi. Theo baùo caùo cuûa uûy ban ñoäc laäp, caû hai ñeàu ñang raát caàn moät “nhaø caàm quaân” taøi ba vaø baûn lónh ñeå coù theå vöïc daäy toå chöùc cuûa hoï. Hai nhoùm naøy trong hai naêm qua ñaõ lieân tuïc coù nhöõng thay ñoåi lôùn trong ban quaûn lyù nhöng vaãn khoâng thay ñoåi ñöôïc tình hình. Coøn caùc nhaân vieân ñöôïc moâ taû trong baûng ñaùnh giaù naêng löïc laø löôøi bieáng, thieáu traùch nhieäm vaø thôø ô vôùi coâng vieäc. Khaùi nieäm dòch vuï khaùch haøng cuûa hoï gaàn nhö khoâng coù. UÛy ban ñoäc laäp naøy phaùt bieåu veà nhöõng phaùt hieän cuûa hoï raèng: - Moät soá caù nhaân trong hai nhoùm naøy chæ laøm vieäc ôû möùc vöøa ñuû ñeå toàn taïi. Ña soá hoï luoân phaøn naøn veà vieäc ñoái xöû khoâng coâng baèng cuûa caùc nhaø quaûn lyù maø khoâng bao giôø nhaän traùch nhieäm veà nhöõng vieäc mình laøm. Caøng ñeán gaàn ngaøy chính thöùc baét ñaàu cuoäc thi, giôùi truyeàn thoâng caøng ñoå xoâ veà thaønh phoá ñeå chuaån bò saün saøng cho thôøi ñieåm khôûi ñaàu söï kieän troïng ñaïi naøy. Nhöõng nhaø ñaïi dieän cuûa LPI, bao goàm caû Giaùm ñoác ñieàu haønh vaø Giaùm ñoác PR trôû neân cöïc kyø baän roän vaø luoân ôû trong traïng thaùi saün saøng cho caùc buoåi hoïp baùo vaø phoûng vaán. Trong tình hình chuaån bò heát söùc khaån tröông, Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû cuõng ñoàng yù toå chöùc moät buoåi hoïp baùo ngaén vaøo ñeâm tröôùc ngaøy cuoäc thi baét ñaàu. Söï kieän dieãn ra taïi moät hoäi tröôøng lôùn cuûa thaønh phoá vôùi söï goùp maët ñoâng ñaûo cuûa phoùng vieân caùc baùo. Geraldine Garcia, moät bình luaän vieân noåi tieáng cuûa ñaøi phaùt thanh quoác gia ñaët caâu hoûi: - Taïi sao ngaøi laïi phaûi keùo daøi cuoäc thi ñeán moät naêm? Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû traû lôøi: 16
 17. The leadership pill D ch: H ng Dũng - Khi baïn muoán vöïc daäy baát kyø moät toå chöùc naøo thì ñieàu baïn caàn ñaàu tieân laø thôøi gian. Thôøi gian khoâng chæ giuùp baïn hoaïch ñònh phöông höôùng maø noù coøn laø coâng cuï ñeå kieåm chöùng keát quaû baïn ñaït ñöôïc coù beàn vöõng hay khoâng. - OÀ, vaâng. Taát nhieân chuùng ta caàn coù ñuû thôøi gian môùi ñaït ñöôïc keát quaû, phaûi khoâng? - Laõnh ñaïo hieäu quaû khoâng chæ laø ñaït ñöôïc keát quaû trong coâng vieäc. Chuùng ta coøn phaûi laøm sao ñaït ñöôïc söï coáng hieán taän taâm cuûa caùc thaønh vieân trong moät taäp theå. Nhieàu nhaø quaûn lyù chæ taäp trung vaøo keát quaû coâng vieäc maø queân ñi yeáu toá con ngöôøi trong vieäc laõnh ñaïo. Hoï thuùc vaøo löng nhaân vieân ñeán khi coâng vieäc hoaøn thaønh. Ñònh nghóa veà thaønh coâng cuûa hoï laø keát quaû ngaén haïn cuûa taäp theå laøm vieäc. Thöïc teá hoaøn toaøn ngöôïc laïi, thaùch thöùc thaät söï cuûa nhaø quaûn lyù chính laø ñaït ñöôïc söï tin töôûng vaø taän tuïy heát loøng cuûa nhaân vieân, taïo ñoäng löïc maïnh meõ thuùc ñaåy hoï laøm vieäc vaø giuùp hoï phaùt huy toái ña naêng löïc cuûa baûn thaân. Hoï seõ hình thaønh neân moät taäp theå maïnh, hôïp taùc chaët cheõ, ñaït ñöôïc keát quaû beàn vöõng laâu daøi vaø ngaøy caøng phaùt trieån, thaäm chí ngay caû khi ngöôøi laõnh ñaïo ñaõ heát nhieäm kyø. Noùi toùm laïi, nhaø laõnh ñaïo taøi naêng phaûi bieát xaây döïng moät caùi neàn vöõng chaéc tröôùc khi kieán truùc laïi toaøn boä boä maùy toå chöùc laøm vieäc. Ñaùm ñoâng phoùng vieân ngaãm nghó veà quan ñieåm cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû, ñoàng thôøi hoï quan saùt moät huy hieäu hình vieân thuoác caøi treân aùo oâng vôùi doøng chöõ nhoû: “Laõnh ñaïo khoâng chæ laø laøm cho coâng vieäc troâi chaûy khi coù maët baïn, maø quan troïng hôn, ñoù laø nhöõng gì nhaân vieân cuûa baïn taän taâm thöïc hieän ngay caû khi baïn vaéng maët.” Ñeán löôït phoùng vieân taäp san Worker’s Digest ñaët moät caâu hoûi ñaày nghi ngôø: - Noùi toùm laïi, oâng khaúng ñònh raèng trong voøng moät naêm oâng seõ bieán ñoåi moät taäp theå yeáu keùm thaønh moät ñoäi nguõ laøm vieäc hieäu quaû vaø taän taâm? Theâm vaøo ñoù, oâng seõ hoaøn toaøn khoâng söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo trong suoát thôøi gian dieãn ra cuoäc thi? - Ñuùng vaäy. - Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu quaû traû lôøi moät caùch ñaày töï tin. Ngöôøi phoùng vieân naøy tieáp tuïc: - Laøm theá naøo ñeå chöùng minh raèng oâng khoâng söû duïng thuoác? 17
 18. The leadership pill D ch: H ng Dũng - Dó nhieân toâi seõ phaûi laøm xeùt nghieäm vaøo nhöõng thôøi ñieåm ngaãu nhieân. Moät phoùng vieân khaùc thaéc maéc: - Vaäy laøm theá naøo ñeå ñaùnh giaù thaønh coâng hay thaát baïi cuûa moät nhoùm so vôùi nhoùm coøn laïi? - Chuùng toâi seõ söû duïng Boä Ba Hieäu Quaû do moät uûy ban ñoäc laäp tieán haønh ñeå ñaùnh giaù quaù trình cuûa caû hai nhoùm theo ñònh kyø haøng quyù. - Toâi khoâng hieåu roõ laém, Boä Ba Hieäu Quaû laø gì thöa oâng? - Boä Ba Hieäu Quaû ñöôïc xem laø tieâu chuaån ñeå caùc troïng taøi döïa theo ñoù ñaùnh giaù hieäu suaát laøm vieäc cuûa töøng nhoùm. Ngöôøi ta ñuùc keát ra raèng nhöõng toå chöùc kinh teá thaønh coâng laø nhöõng nhaø cung caáp haøng ñaàu, nhaø tuyeån duïng haøng ñaàu vaø nhaø ñaàu tö haøng ñaàu. Phoùng vieân ñoù nhaän xeùt: - Nghe coù veû tröøu töôïng quaù! OÂng coù theå neâu cuï theå hôn caùch ñaùnh giaù töøng yeáu toá cuûa Boä Ba Hieäu Quaû khoâng? - Dó nhieân laø ñöôïc. Vò trí “Nhaø cung caáp haøng ñaàu” seõ ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua cuoäc khaûo saùt yù kieán khaùch haøng veà söï haøi loøng cuûa hoï ñoái vôùi dòch vuï cung caáp cuûa chuùng toâi. Khi khaùch haøng tin töôûng vaøo saûn phaåm vaø khaû naêng phuïc vuï cuûa nhöõng nhaø cung caáp thì hoï seõ trôû thaønh moät phaàn cuûa ñoäi nguõ baùn haøng giuùp baïn. Hoï seõ laø nhöõng maét xích môùi giôùi thieäu saûn phaåm cuûa baïn ñeán nhöõng ngöôøi khaùc nöõa. Noù gioáng nhö moät bieåu ñoà hình caây, maø moãi nhaùnh seõ moïc ra theâm nhieàu nhaùnh khaùc. - OÀ vaâng, toâi hieåu roài. Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû tieáp tuïc: - Yeáu toá tieáp theo trong Boä Ba Hieäu Quaû laø “Nhaø tuyeån duïng haøng ñaàu” seõ ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua tinh thaàn laøm vieäc vaø hieäu quaû coâng vieäc. Giöõa nhoùm laøm vieäc haêng say vôùi nhoùm laøm vieäc ñaït hieäu quaû cao vaø beàn vöõng coù moät moái lieân heä chaët cheõ. 18
 19. The leadership pill D ch: H ng Dũng - Ñieàu naøy hình nhö chính laø ñieàu maø oâng töøng tuyeân boá tröôùc ñaây veà vieäc nhaø laõnh ñaïo hieäu quaû phaûi ñaït ñöôïc caû söï taän tuïy vaø keát quaû coâng vieäc töø phía ñoäi nguõ cuûa mình. - Ñuùng vaäy! Phaàn coøn laïi cuûa Boä Ba Hieäu Quaû: “Nhaø ñaàu tö haøng ñaàu”, ñôn thuaàn laø xeùt veà khía caïnh taøi chính. Lôïi nhuaän ñöông nhieân phaûi ñöôïc xem xeùt khi so saùnh hieäu suaát laøm vieäc. Moät nhaân vieân phuï traùch cuûa tôø The Business Insider noân noùng: - Taát caû nhöõng ñieàu oâng vöøa noùi veà söï uûng hoä töø khaùch haøng, veà tinh thaàn traùch nhieäm cuûa caùc thaønh vieân… chaúng phaûi cuoái cuøng cuõng daãn ñeán ñieàu quan troïng nhaát laø vaán ñeà taøi chính hay sao? - Toâi seõ cho anh moät yù töôûng ñeå suy nghó sau buoåi hoïp baùo naøy. - Vöøa noùi oâng vöøa laáy trong tuùi aùo ra moät huy hieäu hình vieân thuoác khaùc vaø caøi noù beân caïnh caùi kia. Treân huy hieäu coù ghi: “Lôïi nhuaän laø phaàn thöôûng baïn ñaït ñöôïc khi baïn quan taâm chaêm soùc khaùch haøng vaø taïo ra moät moâi tröôøng naêng ñoäng cho nhaân vieân.” Buoåi hoïp baùo keát thuùc vôùi nhieàu nghi ngôø veà khaû naêng thaéng cuoäc cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû. Ñuùng thôøi ñieåm naøy, tyû leä ñaët cöôïc treân thò tröôøng laø 1 aên 20 raèng Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû seõ leùn söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo trong quaù trình dieãn ra cuoäc thi. Coøn ñoái vôùi Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû, ngaøy mai seõ laø ngaøy baét ñaàu cuoäc thi vaø cuõng laø ngaøy oâng seõ tieán haønh Coâng thöùc Bí maät cuûa rieâng mình. 19
nguon tai.lieu . vn