Xem mẫu

  1. Bí quy t ch p p nh ng áng mây • Ch p b u tr i mây là vi c khá d dàng nhưng s h u nh ng b c hình có kh năng “ ánh c p” trái tim c a ngư i xem, các tay máy ph i u tư nhi u công s c hơn. Mây l và p như th này s là tr ng tâm c a nh. Ngu n: Environmental Graffiti
  2. B u tr i sáng b ch, không nh hình là i m y u c a nhi u nh phong c nh. Nhưng n u các ám mây hình thành ư c nh ng kh i hình d ng thú v , chúng s giúp b n bi n b c hình bình thư ng thành m t i u c bi t. Mây nên là ch th c a nh khi chúng t o ư c hình n tư ng như vòi voi, m t ngư i… Các lo i mây Hoàng hôn là lúc d tìm th y nh ng m ng mây kỳ di u nh ánh sáng ph n chi u. Ngu n: Inclouds Các nhà khí tư ng xác nh nhi u lo i mây, t ki u mây tích kh ng l cu n cu n n lo i mây ti m ng m nh tít trên cao. Chúng có th che khu t b u tr i ho c ph n chi u ánh sáng. Chúng có th en t i, xám x t, y
  3. e d a nhưng có th tr thành v t tô i m trong ánh sáng m t tr i lúc lên và l n. Do ó, các “phó nháy” nên t n d ng nh ng bu i hoàng hôn, bình minh, nh ng lúc th i ti t bi n chuy n tìm ki m s kỳ di u c a b u tr i. Chu n b d ng c Kính l c phân c c t trư c ng kính máy nh giúp ch p mây p hơn. Ngu n: Camerafilters Ngoài máy nh, ng kính, giá , ngư i ch p c n chu n b thêm thi t b b tr có nh ng t m nh t t nh t. Kính l c phân c c, kính mát có kh năng tránh hi n tư ng phơi sáng quá m c, giúp nh không b sáng l p ra, mang l i c m giác m áp hơn cho nh. Kính này áp d ng khi b u tr i
  4. quá sáng nhưng l i có nh ng ám mây thú v ang trôi. Nó s tăng tương ph n gi a ánh sáng và bóng râm ngay trong ám mây, tăng cư ng m c chi ti t. L p máy o sáng o sáng chính xác hơn. Ngu n: Photoethnography Ngoài ra, nên o sáng cho b u tr i và ti n c nh m t cách riêng r d ch nh sáng. Lúc này có th dùng tính năng o sáng ngay trong camera ho c dùng thi t b o sáng r i chính xác hơn. Cân b ng b c c
  5. t các ám mây l 2/3 phía trên khung hình. Ngu n: Media Khi ã b t g p nh ng áng mây p, c n x lý b c c t t tăng s n tư ng c a mây. Có th theo quy t c 1/3 t b u tr i vào 1/3 hay 2/3 ph n trên c a nh. N u tr i mây th c s quy n rũ, nó nên là ph n nh n vào kho ng 2/3. N u nó p nhưng chưa s c làm tr ng tâm thì nên t kho ng 1/3. Trong lúc ch p, ph n l n các tay máy u ch n cách t kính ng m theo chi u ngang, nhưng n u phá cách i b ng nhi u th pháp b c c khác nhau, b n s th y mình n m b t ư c s r ng l n c a b u tr i. X lý l i b ng k thu t s
  6. Sau khi ch p, có th b n s th y ánh sáng trong hình chưa v a ý. Lúc này có th dùng histogram ki m tra nh b khi m khuy t gì và dùng ch c năng “recovery” trong Adobe Camera Raw hay Lightroom s a ch a. M t chút ch nh v nét, bão hòa màu và nh t là r c (vibrance) s giúp hình nh v mây chi ti t hơn. Clarity s tăng tương ph n c c b , khi n các ám mây l n r t chi ti t, không b li n kh i. Vibrance s thêm màu vào các màu ít b bão hòa nh t, làm b c nh truy n c m hơn, nh t là nh ch p vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Tuy nhiên, nên c g ng ch p p khi ngoài tr i ch không ph i bên máy tính.
nguon tai.lieu . vn