Xem mẫu

  1. Bí quy t ch p nh tr em p • T o không khí tho i mái trong khi ch p là y u t u tiên quy t nh thành công c a các b c hình ch p ngư i m u nhí. • Tr em là tài thư ng g p trong nh ng b c nh mô t v cu c s ng và sinh ho t gia ình. Tuy nhiên, có ư c tác ph m sinh ng, chân th c v nh ng "ngư i m u tí hon" này là i u không h d . Khác v i ngư i l n, tr em s ng trong nh ng th gi i riêng, làm nh ng i u chúng mu n mà không b l thu c vào b t c ai. Vi c b t úng nh ng kho nh kh c p, ng nghĩnh c a tr nh là m t th thách i v i a s ngư i c m máy. • Sau ây là m t s bí quy t. • 1. T o không khí tho i mái trong khi ch p.
  2. Ch nhân tương lai c a ngư i Mông c a tác gi Adzung (di n àn Xóm Nhi p nh). T o không khí tho i mái, thân thi n v i ngư i c n ch p là y u t quy t nh s thành b i c a a s nh ch p m u. c bi t, s căng th ng có th làm cho tr em s , làm m t ch t t nhiên c a nh. B n nên khéo léo ti p c n, nói chuy n th m chí nô ùa v i chúng. Hãy ch ng t mình là b n c a tr ch không ph i m t th săn nh khó tính. Các nhi p nh gia chuyên nghi p thư ng ch n nh ng máy nh compact cao c p có t c ch p liên ti p t t thay cho nh ng chi c DSLR c ng k nh nh m khi n tr em t tin hơn khi ng trư c ng kính. Cũng ng ng i ph i ch p nhi u vì v i nh ng kho nh kh c ng u nhiên, trong 10 b c nh b n ch p thư ng ch có m t vài t m t mà thôi. 2. tr t do làm nh ng gì chúng mu n. Không gi ng như ngư i l n, tr nh là i tư ng r t khó t o "form". B n ng gò bó tr ph i ng th n , ng ng m t th kia... mà nên tr t
  3. ch n v trí và tư th thích h p. T t nh t b n nên t o m i quan h thân m t v i tr (và c b m c a chúng) d dàng óng góp ch nh s a khi c n. Có th d dàng t o ư c m t n cư i t nhiên cho tr n u trong quá trình ch p b ng cách k chuy n vui hay ngh tr k v gia ình chúng. Nh ng a có cá tính m nh thư ng khi n b n au u, nhưng hãy chúng t do làm i u gì mình mu n. M t khi t o ư c lòng tin c a tr , b n s d dàng "hành ngh " hơn r t nhi u! 3. T o nh ng b c nh th hi n úng s ng nghĩnh tr thơ. "Chán quá cơ", nh c a Vũ Khánh Trư ng (di n àn Xóm Nhi p nh). i v i các nhi p nh gia chuyên nghi p, nguyên t c cơ b n và quan tr ng nh t khi ch p là ph i mô t úng b n ch t c a i tư ng. Không nên hư ng d n tr làm nh ng ng tác như ngư i l n. S căng th ng ho c gi t os nh hư ng nhi u n tác ph m sau này. Thay vì b t chúng ng tr m ngâm v i ánh m t xa xăm, hãy ưa chúng ra vư n hay công viên tho i
  4. mái nô ùa. B n hãy t o kho ng cách g n, luôn s n sàng b t l i nh ng kho nh kh c y. Miriam Hsia, ch o nhi p nh c a t p chí Parenting, cho r ng, ngư i ch p s thu ư c nh ng b c nh th t nh t n u bi t cách làm cho tr em tho i mái như vư n tr hay như khi cùng b n bè ho c b m . "B n ng mong ch p ư c nh ng b c nh sinh ng khi nào mu n. Nh ng giây phút y thư ng r t b t ng và nhanh. Do ó luôn c m máy trên tay và c g ng ch p càng nhi u càng t t". Tuy nhiên, nh ng "kho nh kh c ch t" như khi tr ng hay khóc cũng t o ư c n tư ng sâu s c n u b n bi t cách t n d ng chúng. 4. Hãy b m ra ngoài t m ng m c a ng kính. S d dàng hơn cho b n n u i cùng tr là nh ng ông b bà m , b i khi ch p, tr s th y an tâm. Tuy nhiên, nên h n ch vi c t ngư i l n vào tâm i m khung hình, khi ó nh không còn th hi n tính ng nghĩnh, áng yêu n a! Trong m t s trư ng h p, tr em s c m th y tho i mái làm nh ng gì chúng mu n mà không có ph huynh xung quanh. Nh ng ông b bà m khó tính luôn làm tr r i tung lên lúc ch p và k t qu là b n s thu ư c nh ng b c nh ch ng ra gì. 5. C g ng ch p g n, i u ti t ánh sáng hài hòa.
  5. "Hón yêu!", nh c a Vũ Khánh Trư ng (di n àn Xóm Nhi p nh). Các nhi p nh chuyên nghi p thư ng ch p tr em b ng nh ng ng góc r ng t ư c g n cũng như s c nét t i a cho nh. "V n là chưa n u b n ch p m t b c cho tr t u xu ng cánh tay" - Miriam Hsia cho bi t. M t khuôn m t ng nghĩnh, m t u g i l m lem, nh ng ngón tay búp măng... luôn gây ư c s chú ý c bi t cho ngư i xem, n u nh ó ch p g n. Hãy c g ng dùng ánh sáng t nhiên, ch ng h n ánh n ng ban mai hay ánh sáng ph n chi u t nh ng ám c ... N u b t bu c ph i s d ng n ánh sáng nhân t o thì không ư c t p trung toàn b vào khuôn m t. S r t lý tư ng n u b n ph nh ánh èn flash lên i tư ng c n ch p k t h p v i ánh sáng t nhiên! 6. C g ng ch p vào th i i m sáng s m.
  6. Ánh n ng ban mai thư ng làm màu da trên nh m n và h ng hào hơn. Màu s c c a c nh v t xung quanh như lá, hoa cũng mư t và g t hơn. Ngoài ra, tr em thư ng c m th y tho i mái và r t thích nô ùa vào bu i s m, b n nên t n d ng cơ h i này "b t" nh ng ki u nh chân th c và giàu màu s c nh t. 7. C g ng thu hút s t p trung c a tr . Nuôi m t gi c mơ. nh c a Nguy n Thành Luy (di n àn Xóm Nhi p nh). ng tr nghĩ r ng b n ang tìm cách ch p nh chúng, cũng ng t o cho tr tâm lý ngư ng ngh u khi ng trư c ngư i l n. B n c g ng làm m i th tr c m th y như không có gì ràng bu c, ch ng h n thu hút chúng vào m t ch hay vi c gì ó, như th qu n áo hay t p trang i m... ng l ra r ng b n ang "soi mói" chúng. Nhi p nh gia Embry Rucker cho bi t, "ngoài vi c làm tr tho i mái b ng vi c nói chuy n, hãy c g ng
  7. l ng nghe và tán ng khi chúng nói. N u có th , nên m t chú mèo hay chó chơi v i chúng khi b n nhi p nh. i u này khi n tr t tin hơn". 8. Phát hi n và gi i quy t nhanh nh ng v n c a tr . Trong a s trư ng h p, nh ng v n c a tr s làm b n m t nhi u th i gian gi i quy t cũng như làm b n c t h ng. Vì th , hãy c g ng hi u và quan tâm n chúng t ng phút m t, ng tr c tr c tr nên nghiêm tr ng. B n h n không mu n ch p m t c u bé ang khóc vì d m ph i gai hay m t cô bé d i vì qu n áo l m lem! Vi c này òi h i ngư i ch p ph i chút "năng khi u" d dành cũng như s c ch u ng l n. N u tình hình không khá lên, cách t t nh t là nh n s tr giúp c a "ph huynh" và tìm cơ h i khác ch p.
nguon tai.lieu . vn