Xem mẫu

  1. B nh vàng da - Nguyên nhân và cách i u tr B nh vàng da có th x y ra tr sơ sinh, tr nh và ngư i l n. Vàng da sinh lý không ph i là b nh, nhưng l i là m t r i lo n bên trong cơ th v i quá nhi u s c t da cam – m t h p ch t trong máu ư c t o ra vì s phá v c a hê-mô-glo-bin t h ng c u. S c t da cam th a làm cho da, m t và màng nh y trong mi ng chuy n sang màu vàng nh t. Vàng da sinh lý thư ng ph bi n tr m i sinh và thư ng t bi n m t mà không c n i u tr . Trong trư ng h p tr b n ng hơn, ch ng vàng da c n ư c i u tr b ng thu c và chi u ánh sáng c bi t t i b nh vi n lo i b giúp lo i b bilirubin cho n khi gan làm vi c hoàn ch nh. Tuy nhiên, iv i ngư i trư ng thành, nh ng tri u ch ng v b nh vàng
  2. da có th cho bi t gan ã b t n h i. N u không ư c i u tr t n g c có th d n n suy gan. Các b nh lý v gan thư ng là nguyên nhân gây vàng da Nguyên nhân c a b nh vàng da M t vài y u t gây nên b nh vàng da, bao g m: + S t c ngh n ng m t, thư ng là vì m t kh i u hay s i m t.
  3. + B nh viêm gan. + H p ng m t (do s thu h p c a ng d n m t). + B nh xơ gan. + Ung thư tuy n t y. + Thi u máu n gan. + R i lo n b m sinh liên quan n s c t da cam. + B nh s t rét (nhi m trùng có th phá h y h ng c u). Làm th nào ch n oán b nh vàng da? Khám s c kh e cũng như theo dõi b i bác sĩ có th
  4. ch n oán s m b nh vàng da. Tuy nhiên, b i vì r i lo n s c t da có th có nhi u nguyên nhân nên bác sĩ s s p x p theo th t m t ho c nhi u cu c ki m tra s c kh e cho ngư i trư ng thành như sau: + Huy t thanh s c t da cam: xét nghi m o t p trung c a s c t da cam trong máu. + T ng lư ng máu: xét nghi m máu nh m cung c p thông tin v thành ph n c a máu bao g m h ng c u, b ch c u và ti u c u. + Th i gian máu ông: xét nghi m máu nh m d li u kh năng ông máu. + Siêu âm b ng: siêu âm b ng s d ng sóng siêu âm t n s cao nh m cho ra m t hình nh g i là th bi u di n âm thanh.
  5. + Sinh thi t gan: m t m u nh c a mô gan ư c ra phân tích trong phòng thí nghi m. Làm th nào i u tr b nh vàng da? Vì b nh vàng da là m t tri u ch ng mà không ph i là m t lo i b nh c th nên phương pháp i u tr b nh vàng da ph thu c vào nguyên nhân gây nên nó. B nh này có th ư c gi i h n t vi c c t b s i m t ho c nh ng kh i u, dùng thu c kháng sinh i u tr nhi m trùng, ghép gan i v i vài trư ng h p gan b hư h i n ng. Tuy nhiên, i v i các trư ng h p xơ gan và viêm gan mãn tính thì b nh vàng da có th s kéo dài cũng như hay tái phát tr l i sau khi ã ư c i u tr .