Xem mẫu

  1. B nh văn phòng và cách ch a tr hi u qu B nh văn phòng thư ng t p trung nh ng t n thương i v i cơ xương kh p, th n kinh, m ch máu. Do ó, xoa bóp, b m huy t là phương pháp phòng và ch a tr hi u qu kích thích cơ h c tr c ti p tác ng vào da th t nâng cao năng l c ho t ng c a cơ th . i v i cơ xương kh p, xoa bóp b m huy t có tác d ng làm giãn cơ, tăng tính linh ho t c a kh p, làm gi m kh năng b ch n thương. Nó còn tác ng lên các th c m th n kinh có tác d ng i u hòa quá trình hưng ph n, làm thư giãn th n kinh, gi m au, giãn cơ…
  2. au hai vai và au lưng là b nh thư ng niên c a dân văn phòng. nh minh h a: Inmagine Ch ng au th t lưng Dư ng như ch ng au th t lưng là i di n cho nh ng ngư i m c b nh văn phòng. M t s th ng kê c a chuyên khoa kh p các b nh vi n u cho th y, 80% b nh nhân n khám và i u tr ch ng này là nhân viên văn phòng. B nh này tuy không gây nguy hi m ch t ngư i song n u không i u tr t t s d n n vi c các t s ng b bi n d ng. Bi u hi n rõ nh t là au nh c âm d c c t s ng. Phương pháp xoa bóp, b m huy t ho c châm c u gi i quy t
  3. ch ng này mang n cho b nh nhân hi u qu cao, tác d ng lâu dài và c bi t là an toàn, không t n kém. Ngoài ra, b n có th t i u tr n u ch ng au lưng c p th nh b ng vi c n m ng a th l ng trên giư ng c ng. Sau kho ng 30 phút nh nhàng xoay nghiêng ngư i thay i tư th . Làm kho ng 5 l n. Ngoài ra, vi c s d ng túi chư m nóng p lên c t s ng làm giãn cơ, dây ch ng, m ch máu cũng mang n s d ch u. Tuy nhiên, ây ch là phương pháp i u tr trong trư ng h pb nb au nh . N u th c hi n vài ngày mà không kh i, b n nên n các bác sĩ ông y nh tr giúp b ng các phương pháp phù h p như châm c u, xoa bóp, b m huy t. M t s th y thu c khác cũng có phương pháp như hơ m các huy t b ng cây ng i c u ho c xoa, p thu c rư u… B nh trĩ và táo bón Ng i lâu nơi làm vi c gây nên tình tr ng máu trong h th ng tĩnh m ch h u môn. ó là nguyên nhân c a b nh trĩ. Ch ng au th t lưng là i di n cho nh ng ngư i m c b nh văn phòng. M t s huy t quan tr ng thư ng ư c các bác
  4. sĩ ông y tác ng là huy t th a sơn n m b p chân, khi co b p chân s hi n lên ch trũng c a hai b p cơ sinh ôi. Huy t túc tam kí n m g n u g i, cách hõm ngoài ug i m t bàn tay. Huy t bách h i n m chính gi a nh u. Ngoài ra, ch c n m t vài ng tác duy trì theo thói quen cũng giúp b n phòng b nh này như dùng hai bàn tay t ch ng lên nhau xoa b ng t ph i sang trái theo chi u kim ng h kho ng 50 vòng. Nh ng lúc ngh ngơi t i văn phòng, b n có th d dàng t p ng tác này ngày 2 l n gi m thi u nguy cơ m c ph i căn b nh khó ch u này. M n nh t Nh ng n t m n mông tuy kín áo nhưng l i làm b n khó ch u mà l i không ti n kêu ca. B n ng i ngùng tham kh o cách ch a tr hay phòng tránh v i ng nghi p, còn nh ng n t m n khi n b n au và ng i không yên trên chi c gh văn phòng. Nguyên nhân là do các nang lông b viêm khi các tuy n bài ti t dư i mông b ách t c do ng i nhi u. Chưa k chi c màn hình vi tính là k thù c a da khi n da m t khô và n i m n.
  5. B n nên s d ng các lo i qu n chip cotton, tránh m c các lo i qu n bó ch t, c bi t là qu n jeans vào mùa hè khi n m h i không th m hút gây các t n thương da khu v c này và sinh m n. Thoái hóa t s ng c Vì u thư ng xuyên cúi th p nên nguy cơ b vôi hóa, xơ c ng t s ng c kéo r t cao. B thoái hóa t s ng c còn kéo theo m t lo t các b nh khác v c như có c m giác tê d i vùng c và b vai, vai và cánh tay, nh hư ng nr i lo n tu n hoàn não. i u tr ch ng b nh này ch y u là dùng thu c gi m au k t h p v i bi n pháp tr li u như t p luy n v n ng c , t xoa bóp b m huy t. B n có th t xoa bóp gáy, vùng gi a hai xương b vai t 10-15 l n. Ngoài ra, b n có th n các trung tâm ho c phòng khám y h c c truy n ư c b m huy t chính xác và hi u qu . Giãn tĩnh m ch chân T l m c ch ng này ph n cao g p 3 l n nam gi i nh t là nh ng ph n làm vi c văn phòng vì h thư ng xuyên
  6. ph i ng hay ng i m t ch quá lâu trên nh ng ôi giày cao gót. Nh ng tĩnh m ch nông chân b giãn khi n máu ch y theo nhi u ư ng ngư c nhau. Khi ph i ng lâu, b n s th y chân n ng, có c m giác ki n bò. Chân xu t hi n nh ng s i tĩnh m ch xanh ho c tím, chúng ph ng lên khi ng hay di chuy n và x p xu ng khi b n n m. B nh này gây ra nh ng bi n ch ng ph c t p v r i lo n huy t, viêm t c tĩnh m ch, viêm loét, nhi m trùng n u b nh tr n ng… B n có th ph i ph u thu t n u b nh n ng. Tuy nhiên, ch c n có s lưu ý hàng ngày trong sinh ho t, b n có th lo i b tên b nh này trong danh sách lưu ý ch b ng vi c tránh ng, ng i quá lâu, tránh i giày cao gót u n và kéo dài, gác chân cao khi ng và chăm sóc ôi chân b ng xoa bóp ho c ngâm chân nư c m vào mùa ông.
  7. Ngư i làm văn phòng nên chú ý chăm sóc ôi chân. nh: Inmagine au vùng xương s ng Nguyên nhân ôi khi do b n thi u chú ý tư th ng i c a mình. B n ng i b t chéo chân quá nhi u, ĩa m xương s ng b nh hư ng do m t ph n c a khung xương ch u ch u nhi u s c n ng. Ng i ki u này khi n dây th n kinh b bó ch t d n n au xương s ng, xương s ng b v n theo hư ng ngư c l i gi cân b ng cho cơ th chưa k nó còn c n tr lưu thông máu, gây sưng ph ng dây ch ng, co kéo dây th n kinh t a làm chân tê.
  8. Châm c u, b m huy t tuy là phương pháp ch a b nh ơn gi n. Ch c n b n có ôi chút hi u bi t v các huy t, b n cũng có th t b m huy t tr cho mình m t s b nh thông thư ng nh c m i do thói quen ng i nhi u gây ra. Tuy nhiên, không ph i c b b nh gì b n cũng t b m huy t ho c t n các cơ s châm c u là kh i. V cơ b n, các b nh c p và mãn tính liên quan n th n kinh, cơ xương kh p, tu n hoàn, tiêu hóa… thì có th áp d ng phương pháp ch a tr này. Nhưng phương pháp này cũng ch ng ch nh i v i nh ng ngư i có cơ a y u, nh ng ngư i có th tr ng suy ki t, b nh nhân b ti u ư ng… ôi khi v i phương pháp châm c u, n u bác sĩ có trình chuyên môn không t t cũng d gây ra nh ng r i ro gây li t, teo cơ.