Xem mẫu

  1. B nh thư ng g p máy nh s
  2. Ngoài "b nh" ch t b c m bi n CCD (Charge Coupled Device) chi m đa s , h ng bo m ch, đ t dây zoom, nhão c a tr p cũng là nh ng v n đ mà camera k thu t s thư ng m c ph i. Máy nh chuyên nghi p ít ch t CCD hơn máy du l ch. Theo th ng kê c a ông Thanh H i, th s a máy nh s t i ph V ng Đ c (Hà N i), s lư ng camera ch t CCD (Charge Coupled Device) chi m đ n 80%. 20% còn l i là các b nh khác nhau. Đ i v i máy nh s , b c m bi n CCD r t quan tr ng trong vi c làm nên m t b c hình đ p, nó làm nhi m v chuy n ánh sáng thành dòng đi n qua m t con chip thông qua t bào quang đi n và chuy n đ i thành d ng s , sau đó dùng các transitor t i m i đi m nh khu ch đ i và di chuy n lư ng đi n tích này qua h th ng truy n d n. 'Tai n n' này thư ng ch x y ra đ i v i các lo i máy nh du l ch, đ i v i dòng bán chuyên và chuyên nghi p ( ng kính r i) thì hi m khi m c ph i. Lo i camera 'pr ' thư ng xuyên ch t CCD nhi u nh t là Fuji Pro S2. Tuy nhiên, dòng máy này đã l i th i và thay vào đó là các series m i như Pro S3, S5. Nhi u th s a máy nh cho r ng, "hàng" c a Nikon, Canon ch t CCD ít hơn. Anh H i cho bi t, anh
  3. cũng đã t ng s a Nikon D70 h ng CCD do ngư i dùng b o qu n không t t. Nh ng nguyên nhân c a tai n n này ch y u do ngư i dùng s d ng không đúng cách ho c b o qu n không c n th n. Đ máy nhi t đ quá cao ho c quá th p, th m chí đánh rơi, CCD cũng b nh hư ng. Theo anh Thành, m t phó nháy chuyên nghi p ph Lê Thái T (Hà N i), cách t "sát h i" CCD nhanh nh t b t kỳ dòng máy nào dù du l ch hay chuyên nghi p là hư ng th ng máy vào m t tr i ch p. "Ngay c vi c đ quên hay nh m ISO cao ( kho ng 1.600 tr lên) mà ch p tr i n ng to cũng có th làm ch t b c m bi n này ngay l p t c. Load nh tr c ti p b ng dây cáp có th gây h ng máy. Nh ng "b nh" khác Ngoài ra camera s còn d b h ng bo m ch. Cũng là do b o qu n ho c quá trình load, copy nh t máy vào PC chưa hoàn thi n. V i nhi u lo i máy, không nên copy tr c ti p b ng dây cáp d n vì ngu n đi n không tương thích.
  4. Nó có th b 'x c' đi n gây nên cháy mainboard b t c lúc nào, nh t là v i các lo i chuyên nghi p như Nikon D80, D100, D200, Canon 30D, 400D... Theo các nhi p nh gia kinh nghi m, t t nh t nên dùng đ u đ c th nh đ load hình vào PC. Ngoài hai v n đ trên, máy nh s còn có th g p các b nh như đ t dây zoom và các l i không th xác đ nh. V i dòng máy du l ch có zoom quang h c, ngư i s d ng cũng không nên b t t t liên t c, vì d gi m tu i th c a zoom. Riêng dòng máy nh s chuyên nghi p, l i thư ng g p ph i nhi u nh t là c a tr p. B ph n này do ph i làm vi c nhi u nên tu i th ch có gi i h n, nó ph thu c vào t ng lo i máy, t vài trăm nghìn l n đóng m đ n vài tri u ki u nh mà sau đó s nhão r i h ng. V v n đ ph n m m c a digital camera, các 'bác sĩ s ' cũng ti t l là không m y khi l i. Ngư i s d ng có th yên tâm v v n đ này.
nguon tai.lieu . vn