Xem mẫu

  1. B nh quai b tr B nh quai b do virus Myxo gây ra, thư ng xu t hi n tr nh 3-14 tu i và ph bi n tu i 5-9 tu i, và lây qua tuy n nư c b t và nư c ti u c a ngư i b nh. Tuy nhiên c ngư i l n cũng v n có kh năng nhi m b nh. Mi n d ch sau khi b b nh quai b khá b n v ng. Bi n ch ng do quai b ít, tuy nhiên r t n ng n . Có th gây vô sinh i v i bé trai sau này do viêm tinh hoàn, gây ái tháo ư ng do viêm t y kéo dài. Dư i dây là các d u hi u c nh báo s m v b nh này - Viêm sưng tuy n mang tai, da căng ph ng lên, không . Vùng n m gi a nh: Corbis
  2. hàm và tai sưng au. - Viêm tuy n nư c b t dư i hàm, dư i lư i nên m t b nh ra, nư c b t ít và quánh l i. - S t t i 39,4 C. - au u. - Không có (m t) c m giác thèm ăn. - au khi nói, nu t, nhai ho c u ng nh ng u ng có tính ch t axit như nư c cam ho c nư c soda. N u không ư c i u tr , b nh có th gây ra các bi n ch ng như viêm não và viêm màng não. Quai b là virus r t d lây truy n nhưng l i có th ư c i u tr b ng kháng sinh. N u nghi ng m t thành viên trong gia ình b quai b , hãy ưa h n g p bác sĩ càng s m càng t t.
  3. B nh ch ư c tìm th y ngư i và lây lan qua ch t d ch ư ng hô h p. Ph n mang thai m c b nh có th d n n s y thai t nhiên. N u như b nh nhân bi n ch ng sang viêm màng não s bi u hi n thêm các tri u ch ng sau như: au u, nôn m a... B nh nhân quai b nên ư c cho ngh ngơi, tăng cư ng dinh dư ng và s c kháng cho cơ th , h nhi t khi s t cao. c bi t, ph i cách ly b nh nhân tránh lây lan thành d ch. B n thân ngư i b nh nên ngh h c và ngh làm vi c. C n theo dõi các bi n ch ng t b nh như viêm tinh hoàn (có th d n n bi n ch ng vô sinh), viêm bu ng tr ng, viêm màng não, viêm kh p, gi m thính l c...
nguon tai.lieu . vn