Xem mẫu

  1. Bến Ninh Kiều Đã t ừ lâu, nh ữ ng con ng ườ i C ầ n Th ơ luôn t ự hào và kiêu hãnh m ỗ i khi nh ắ c đ ế n Ninh Ki ề u - n ơ i b ờ sông nhìn ra dòng H ậ u Giang hi ề n hòa, th ơ m ộ ng. "C ầ n Th ơ có b ế n Ninh Ki ề u Có dòng sông đ ẹ p v ớ i nhi ề u giai nhân." B ế n Ninh Ki ề u là m ộ t đ ị a đi ể m mà du khách hay tìm đ ế n nhấ t, n ằ m bên h ữ u ng ạ n sông H ậ u, ngay ngã ba sông Hậ u và sông C ầ n Th ơ , g ầ n trung tâm thành ph ố C ầ n Thơ . Trên bế n sông luôn t ấ p n ậ p tàu bè, thuy ề n xuôi ng ượ c ch ở đ ầ y nh ữ ng s ả n v ậ t vùng đ ồ ng b ằ ng sông C ử u Long.
  2. Bên B ế n Ninh Ki ề u là c ả ng C ầ n Th ơ . C ả ng này đ ượ c xây d ự ng hi ệ n đ ạ i có kh ả năng ti ế p nh ậ n tr ọ ng t ả i 5.000 t ấ n, g ầ n b ế n Ninh Ki ề u có ch ợ C ầ n Th ơ , m ộ t trung tâm buôn bán l ớ n ở mi ề n Tây Nam B ộ . Ng ượ c dòng th ờ i gian, B ế n Ninh Ki ề u x ư a đ ượ c khai sinh là m ộ t b ế n sông ở đ ầ u ch ợ C ầ n Th ơ . Ninh Ki ề u ngày ấ y t ấ p n ậ p thuy ề n bè qua l ạ i giao th ươ ng, hàng cây d ươ ng ch ắ n gió ven bờ đã tr ở thành tên g ọ i c ủ a b ế n sông. Vi ệ c giao th ươ ng m ỗ i ngày thêm ph ồ n th ị nh, b ế n Hàng D ươ ng do đó cũng đ ượ c m ở r ộ ng và s ử a sang, r ồ i d ầ n d ầ n tr ở thành th ắ ng c ả nh du l ị ch c ủ a đ ấ t Tây Đô. Con đ ườ ng Hai Bà Tr ư ng hi ệ n nay tr ướ c đây là đ ườ ng Lê L ợ i, ch ạ y d ọ c b ờ sông H ậ u cây c ố i s ầ m u ấ t (th ờ i Pháp cai tr ị đ ặ t tên "Le quai de Commerce", nhân dân g ọ i là b ế n Hàng Dươ ng hay là b ế n Lê L ợ i). Năm 1958 b ế n sông và công viên n ằ m c ạ nh con đ ườ ng Lê l ợ i đ ượ c đ ặ t tên b ằ ng m ộ t tr ậ n đánh c ủ a nghĩa quân Lam S ơ n là Ninh Ki ề u.
  3. Đ ứ ng trên b ế n Ninh Ki ề u m ắ t ta nhìn sang Xóm Chài và hướ ng C ồ n Ấ u ở đ ầ u vàm s ẽ th ấ y m ộ t d ả i cù lao m ậ p m ờ cây lá, t ạ o cho ta ni ề m rung c ả m d ạ t dào. Ng ượ c l ạ i n ế u đ ứ ng t ừ bên kia Xóm Chài nhìn sang s ẽ th ấ y toàn c ả nh Ninh Ki ề u và ph ố sá r ự c r ỡ ánh đèn soi bóng xu ố ng mặ t n ướ c phù sa l ấ p lánh như r ắ c ánh vàng th ậ t lung linh tuy ệ t đ ẹ p gi ữ a tr ờ i n ướ c bao la, không khí trong lành nh ờ c ơ n gió t ừ dòng Hậ u Giang đ ư a vào. tiên, th ầ n m ặ t tr ờ i và th ầ n m ặ t trăng. Đây là m ộ t trong nh ữ ng c ổ t ự n ổ i ti ế ng c ủ a Ti ề n Giang đ ồ ng th ờ i cũng là di tích l ị ch s ử văn hóa c ấ p qu ố c gia. Đ ế n b ế n Ninh Ki ề u, du khách còn có th ể tham quan các nhà hàng thu ỷ t ạ , ch ợ n ổ i trên sông, v ừ a th ưở ng th ứ c các món ăn đ ặ c s ả n, v ừ a ng ắ m dòng sông Hậ u hi ề n hòa, thơ mộ ng.
  4. Chợ nổi Cái Răng Cái Răng là m ộ t trong nh ữ ng ch ợ trên sông nổ i ti ế ng ở mi ề n Tây Nam B ộ . Ch ợ chuyên mua bán các lo ạ i trái cây, nông s ả n c ủ a vùng. Sáng sáng, hàng trăm ch ế c thuy ề n l ớ n bé đ ậ u san sát. Bán s ả n v ậ t gì ng ườ i ta treo s ả n v ậ t đó (treo bẹ o) lên cây sào (cây b ẹ o) trên mũi thuy ề n. V ậ y là không c ầ n ph ả i rao hàng nh ư các ch ợ trên đ ấ t li ề n (th ự c t ế cũng không th ể rao khi ti ế ng sóng, ti ế ng máy n ổ liên t ụ c, và khó có th ể áp m ạ n v ớ i xu ồ ng khác đ ể xem bán hàng gì). Do nhu c ầ u c ủ a ng ườ i đi ch ợ nên không chỉ có các xuồ ng trái cây, nông s ả n ph ẩ m mà còn có nhi ề u loạ i dị ch vụ khác: phở , h ủ ti ế u, cà phê, quán nh ậ u nổ i... Các xu ồ ng d ị ch vụ (thườ ng là thuy ề n nh ỏ ) len l ỏ i r ấ t thi ệ n ngh ệ áp mạ n phụ c vụ khách đi ch ợ t ậ n tình và chu đáo, ngay c ả khi sóng r ậ p rình. Sự đ ộ c đáo c ủ a ch ợ n ổ i đã đ ể l ạ i nhi ề u ấ n t ượ ng cho du khách n ướ c
  5. ngoài, h ọ quay phim ch ụ p ả nh liên t ụ c, đôi khi thích thú reo lên "ô", "a" m ộ t cách t ự nhiên, thú v ị . Ch ợ Cái Răng th ườ ng h ọ p khá s ớ m, th ườ ng t ừ lúc mờ sáng và đ ế n kho ả ng 8, 9 gi ờ thì vãn. Nh ữ ng ghe b ầ u l ớ n th ườ ng chuyên thu mua trái cây đ ể ch ở đi các n ơ i, k ể c ả sang Cam-pu-chia và Trung Qu ố c. L ạ i cũng có nh ữ ng ghe b ầ u ch ở các mặ t hàng khác
  6. cung c ấ p cho bà con mi ệ t v ườ n: xăng dầ u, muố i mắ m, thuố c tây, bánh k ẹ o, nhu y ế u ph ẩ m... Trên mi ề n sông n ướ c c ủ a 12 t ỉ nh mi ề n Tây Nam Bộ , cái xuồ ng là ph ươ ng ti ệ n đi l ạ i ch ủ y ế u c ủ a m ỗ i gia đình, gi ố ng nh ư chi ế c xe đ ạ p, xe máy c ủ a ngườ i dân ở các thành phố . Phầ n lớ n các xu ồ ng đ ề u g ắ n máy "đuôi tôm", th ỉ nh tho ả ng mớ i gặ p nh ữ ng xu ồ ng trèo tay và th ậ m chí c ả nh ữ ng xu ồ ng trèo b ằ ng... chân m ộ t cách đi ệ u ngh ệ . Ch ợ n ổ i Cái Răng là đi ể m đ ế n h ấ p d ẫ n c ủ a m ọ i du khách.
nguon tai.lieu . vn