Xem mẫu

  1. B mi ng vì nhai k o cao su? M t câu chuy n có v ly kỳ ã ư c thông tin như sau: m t sinh viên hoá h c ngư i Ukraine, 25 tu i, trong lúc th i k o cao su, k o n th i bay quai hàm. Lúc x y ra tai n n, sinh viên này ang làm vi c t i nhà c a cha m Konotop. Thình lình, ngư i thân c a anh nghe m t ti ng n “b p” th t l n. H v i nhào vào phòng và phát hi n xác anh. N a ph n phía dư i khuôn m t ã b bi n d ng nghiêm tr ng. Theo hãng thông t n Nga Ria Novosti, các xét nghi m pháp y phát hi n trong mi ng k o chewing gum (k o cao su nhai) mà n n nhân s d ng có l n v i m t ch t hoá h c chưa xác nh. M t ngu n tin khác cho bi t sinh viên này thư ng ngâm k o chewing gum vào axit citric. Sau khi phát hi n m t ch t khác g n thi th , c nh sát ã t ra kh năng có th anh ta ã nh m l n gi a hai lo i hoá ch t và nhai nh m mi ng k o cao su ngâm trong lo i hoá ch t chưa xác
  2. nh. H u qu , viên k o n tung, th i bay hàm dư i và cư p luôn sinh m ng. nh minh h a: Inmagine T mình chu c ho vào thân Chuy n k trên ã cho th y tác h i c a vi c s d ng k o cao su nhai không úng cách. Th t ra dùng k o cao su cũng gi ng như dùng bao lo i k o khác, t c dùng úng thành ph n k o ã ch bi n s n, không thêm th t b t c th nào khác. Bày t thêm vào m t lo i hóa ch t thì úng là “chu c ho vào thân”. Là sinh viên hoá, th a bi t axit citric là m t lo i axit h u cơ lành tính (có trong chanh, làm cho chanh có v chua) thư ng ư c cho vào th c ph m (như
  3. nư c gi i khát coca cola) tăng chua làm v h p d n hơn, ngư i sinh viên này ã thêm vào k o cao su nhai b ng cách ngâm k o vào dung d ch axit citric tăng khoái kh u khi nhai b m b m. Và không ng , ch vì m t s nh m l n ngâm vào hoá ch t nào ó không ph i axit citric (có th là hoá ch t như nitroglycerin chăng?) mà khi nhai, k o ã n làm h n lìa kh i xác. K o cao su nhai là lo i k o h p d n. Tai n n k trên là h t s c hãn h u. Bên c nh ó, có nhi u l i ích mà k o cao su nhai em n cho ngư i s d ng. Như nhai k o nh m làm kho hàm, ch ng stress… Hàng êm trên truy n hình, các m u qu ng cáo liên t c khuy n d ngư i t bé n l n nhai chewing gum ư c thơm mi ng và t p th d c hàm mi ng. V i nh ng d ng k o này, có l m i ngư i ã rõ b i xu t hi n cũng khá lâu r i. ây ch xin nói v m t d ng k o khác, k o cao su nhai ư c ngành dư c ch n làm thu c, ch m i ư c công nh n g n ây. K o cao su nhai ch a thu c “Trong k o cao su có ch a thu c, chính nh s nhai mà ho t ch t s phóng thích ra, hoà tan vào nư c b t và t ó
  4. cho tác d ng t i ch i v i các b nh hàm, mi ng, ư ng tiêu hoá ho c tác d ng toàn thân”. Theo ư ng mi ng, t lâu ã có nhi u d ng thu c như thu c b t, thu c viên nén tr n, viên nén bao, viên nang… Cũng t lâu, các d ng thu c dùng qua ư ng mi ng ã ư c ghi trong các dư c i n (tài li u chính th c c a m t nư c quy nh vi c bào ch và ki m nghi m thu c). Còn d ng thu c k o cao su nhai ch a thu c ch m i ư c ghi trong s ít dư c i n vào năm 1998, như trong dư c i n Anh, dư c i n châu Âu... “K o cao su nhai ch a thu c” ư c nh nghĩa là ch ph m d ng r n ch a m t li u ho t ch t duy nh t và tá dư c cơ b n là “gôm” giúp cho vi c nhai mà không nu t ch ph m này. S nhai s giúp phóng thích thu c. Ai ã t ng nhai k o cao su u bi t ch c n nhóp nhép cho n khi chán thì nh b xác ch không nu t. Cũng c n nên bi t m c dù ta g i là “k o cao su” nhưng ch t n n cơ b n làm k o này không ph i cao su, t c nh a m c a cây cao su mà là “gôm”, là d ch r l y ra t các loài th c v t khác v i cây cao su. V i nh nghĩa ó cũng cho th y d ng thu c k o
  5. cao su nhai khác v i m t d ng thu c khác cũng dùng nhai, ó là viên nén nhai. S d ng viên nén nhai (như viên thu c kháng axit Maalox), sau khi nhai nát s chiêu nư c nu t tr n thu c ch không nh xác như k o cao su. Trong k o cao su có ch a thu c, chính nh s nhai mà ho t ch t s phóng thích ra, hoà tan ho c phân tán vào trong nư c b t và t ó cho tác d ng t i ch i v i các b nh hàm, mi ng, ư ng tiêu hoá ho c cho tác d ng toàn thân. nh: Inmagine Không ph i nhai chơi Ð có d ng k o cao su nhai, ch t gôm s ư c tr n v i ho t ch t thu c cùng m t s tá dư c khác như ch t n, ch t hoá
  6. d o, ch t làm ng t, ch t t o màu, mùi v , ch t n nh. Ð i v i ho t ch t d b h ng, d ng thu c k o cao su nhai còn ư c bao màng m ng ch ng m và ánh sáng. Do k o ch a thu c, không ph i nhai chơi cho vui như k o cao su thông thư ng mà dùng i u tr b nh cho nên d ng thu c này ư c ki m nghi m k trư c khi lưu hành. Th i k o nào cũng ph i gi ng nhau v kh i lư ng thu c mà nó ch a và b ng úng v i lư ng thu c ã ư c ăng ký. Không nh ng th , k o cao su nhai ch a thu c ph i tv gi i phóng ho t ch t, nghĩa là khi nhai k o ph i phát tán toàn b ho t ch t ra d ng thu c trong kho ng th i gian quy nh. Do k o cao su là môi trư ng t t cho s phát tri n các vi sinh v t (n m m c, vi khu n…) nên d ng thu c này c n ư c óng gói, b o qu n trong i u ki n mb ov m t tiêu chu n vi sinh, không ư c nhi m khu n. D ng thu c k o cao su nhai khá ti n l i cho ngư i s d ng, tuy nhiên chính d ng thu c có v thơm ngon này ph i c bi t th n tr ng trong t n tr , nh t là ph i xa t m tay c a tr con. Hi n nay, v i s ti n b không ng ng c a công nghi p dư c, nhi u d ng thu c m i ã ra i nh m ưa n s thu n ti n cho ngư i s d ng như d ng thu c cho tác
  7. d ng kéo dài có ki m soát, d ng băng dán, d ng k o cao su nhai,… òi h i dư c sĩ ph i n m v ng tính năng các d ng thu c này có hư ng d n s d ng t t. B n thân ngư i xài thu c cũng c n tuân th nh ng quy nh dùng cho úng, tránh nh ng tai ho vô tình l y i s s ng như trư ng h p áng ti c c a sinh viên hoá h c ngư i Ukraine. M t s lo i thu c là k o cao su Dư c ph m thu c lo i u tiên dùng d ng k o cao su nhai là Nicorette. Có hai lo i Nicorette: lo i ch a 2mg và lo i ch a 4mg ho t ch t nicotin dùng cai nghi n thu c lá. Ch t gôm dùng nhai trong Nicorette có tên là Dreyco, thu c lo i resin trao i ion và ư c bào ch thành d ng ch c n nhai 30 phút là s phóng thích h t ho t ch t ra kh i d ng thu c. Cũng c n bi t r ng, nghi n thu c lá chính là nghi n nicotin có trong khói thu c và ngư i nghi n không th nào b thu c lá n u cơ th thi u t ng t s cung c p nicotin. Dùng nicotin nhai (thay vì nhai còn có d ng thu c dán lên da, d ng thu c hít vào mũi) cơ th s ư c cung c p nicotin
  8. mà ngư i cai không ph i hút (có nhi u ch t sinh ra qua ư ng hút thu c lá r t có h i, trong ó có ch t sinh ung thư) và có th gi m li u d n r i cai h n. Còn lo i Nicorette 4mg là dành cho ngư i nghi n thu c lá n ng ph i nhai quá nhi u l n trong ngày. Có ngư i n u dùng k o lo i 2mg s ph i nhai 30 l n trong ngày, thay vì nhai 15 l n v i lo i 4 mg m i th y “ ô”, và n u có b nh v răng thì th t là kh s khi nhai.