Xem mẫu

 1. BµI TËP TR¾C NGHIÖM ¤N LUYÖN VËt lý líp 10 CH¦¥NG VI +VII+VIII PhÇn hai: NhiÖt häc Ch¬ng VI: ChÊt khÝ C©u 1: Chän c©u ®óng a. Khèi lîng ph©n tö cña c¸c khÝ H2, He, O2 vµ N2 ®Òu b»ng nhau. b. Khèi lîng ph©n tö cña O2 nÆng nhÊt trong 4 lo¹i khÝ trªn. c. Khèi lîng ph©n tö cña N2 nÆng nhÊt trong 4 lo¹i khÝ trªn. d. Khèi lîng ph©n tö cña He nhÑ nhÊt trong 4 lo¹i khÝ trªn. C©u 2: Trong ®iÒu kiÖn chuÈn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt th×: a. Sè ph©n tö trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch cña c¸c chÊt khÝ kh¸c nhau lµ nh nhau. b. C¸c ph©n tö cña c¸c chÊt khÝ kh¸c nhau chuyÓn ®éng víi vËn tèc nh nhau. c. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö rÊt nhá so víi kÝch thíc cña c¸c ph©n tö. d. C¸c ph©n tö khÝ kh¸c nhau va ch¹m vµo thµnh b×nh t¸c dông vµo thµnh b×nh nh÷ng lùc b»ng nhau. C©u 3: Chän c©u sai. Sè Av«ga®r« cã gi¸ trÞ b»ng a. Sè nguyªn tö chøa trong 4g khÝ Hªli b. Sè ph©n tö chøa trong 16g khÝ ¤xi c. Sè ph©n tö chøa trong 18g níc láng d. Sè nguyªn tö chøa trong 22,4l khÝ tr¬ ë nhiÖt ®é 0 0C vµ ¸p suÊt 1atm C©u 4: Mét b×nh kÝn chøa N = 3,01.10 23 nguyªn tö khÝ Hªli ë nhiÖt ®é 00C vµ ¸p suÊt 1atm th× khèi lîng khÝ Hªli trong b×nh vµ thÓ tÝch cña b×nh lµ: a. 2g vµ 22,4m3 b. 4g vµ 11,2l c. 2g vµ 11,2 dm3 d. 4g vµ 22,4 dm3 C©u 5: TØ sè khèi lîng ph©n tö níc H2O vµ nguyªn tö Cacbon 12 lµ: a. 3/2 b. 2/3 c. 4/3 d. 3/4 C©u 6: Sè ph©n tö níc cã trong 1g níc H2O lµ: a. 3,01.1023 b. 3,34.1022 c. 3,01.1022 d. 3,34.1023 C©u 7: Trong qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt thÓ tÝch V cña mét khèi lîng khÝ x¸c ®Þnh gi¶m 2 lÇn th× ¸p suÊt P cña khÝ: a. T¨ng lªn 2 lÇn b. Gi¶m 2 lÇn c. T¨ng 4 lÇn d. Kh«ng ®æi 1
 2. C©u 8: Chän c©u sai Víi mét lîng khÝ kh«ng ®æi, ¸p suÊt chÊt khÝ cµng lín khi: a. MËt ®é ph©n tö chÊt khÝ cµng lín b. NhiÖt ®é cña khÝ cµng cao c. ThÓ tÝch cña khÝ cµng lín d. ThÓ tÝch cña khÝ cµng nhá C©u 9: Chän c©u ®óng Khi nÐn khÝ ®¼ng nhiÖt th× sè ph©n tö trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch a. T¨ng, tØ lÖ thuËn víi ¸p suÊt b. Kh«ng ®æi c. Gi¶m, tØ lÖ nghÞch víi ¸p suÊt d. T¨ng, tØ lÖ víi b×nh ph¬ng ¸p suÊt C©u 10: Mét b×nh cã dung tÝch 5l chøa 0,5mol khÝ ë 00C. ¸p suÊt khÝ trong b×nh lµ: A. 4,20atm B. 2,24atm C. 1,12atm D. 3,26atm C©u 11: NÐn khÝ ®¼ng nhiÖt tõ thÓ tÝch 10l ®Õn thÓ tÝch 4l th× ¸p suÊt cña khÝ t¨ng lªn a. 2,5 lÇn b. 2 lÇn c. 1,5 lÇn d. 4 lÇn C©u 12: Mét bät khÝ ë ®¸y hå s©u 5m næi lªn ®Õn mÆt níc. ThÓ tÝch cña bät khÝ a. T¨ng 5 lÇn b. Gi¶m 2,5 lÇn c. T¨ng 1,5 lÇn d. T¨ng 4 lÇn Coi r»ng nhiÖt ®é kh«ng ®æi C©u 13: NÐn khÝ ®¼ng nhiÖt tõ thÓ tÝch 9l ®Õn thÓ tÝch 6l th× ¸p suÊt cña khÝ t¨ng lªn mét lîng ∆p = 50kPa. ¸p suÊt ban ®Çu cña khÝ lµ: a. 100kPa b. 200kPa c. 250kPa d. 300kPa C©u 14: Lµm nãng mét lîng khÝ cã thÓ tÝch kh«ng ®æi, ¸p suÊt cña khÝ t¨ng gÊp ®«i th×: a. NhiÖt ®é tuyÖt ®èi t¨ng gÊp ®«i b. MËt ®é ph©n tö khÝ t¨ng gÊp ®«i c. NhiÖt ®é Xen–xi–ut t¨ng gÊp ®«i d. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n a, b, c C©u 15: Lµm l¹nh mét lîng khÝ x¸c ®Þnh cã thÓ tÝch kh«ng ®æi th×: a. ¸p suÊt khÝ kh«ng ®æi b. ¸p suÊt chÊt khÝ t¨ng 2
 3. c. Sè ph©n tö trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch kh«ng ®æi d. Sè ph©n tö trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch gi¶m theo nhiÖt ®é C©u 16: Mét b×nh cã thÓ tÝch kh«ng ®æi ®îc n¹p khÝ ë nhiÖt ®é 330C díi ¸p suÊt 300kPa sau ®ã b×nh ®îc chuyÓn ®Õn mét n¬i cã nhiÖt ®é 37 0C. §é t¨ng ¸p suÊt cña khÝ trong b×nh lµ: a. 3,92kPa b. 4,16kPa c. 3,36kPa d. 2,67kPa C©u 17: Cho 0,1mol khÝ ë ¸p suÊt p1 = 2atm, nhiÖt ®é t1 = 00C. Lµm nãng khÝ ®Õn nhiÖt ®é t2 = 1020C vµ gi÷ nguyªn thÓ tÝch th× thÓ tÝch vµ ¸p suÊt cña khÝ lµ: a. 1,12l vµ 2,75atm b. 1,25 vµ 2,50atm c. 1,25l vµ 2,25atm d. 1,12l vµ 3,00atm C©u 18: Mét lîng h¬i níc cã nhiÖt ®é t1 = 1000C vµ ¸p suÊt p1 = 1atm ®ùng trong b×nh kÝn. Lµm nãng b×nh vµ h¬i ®Õn nhiÖt ®é t2 = 1500C th× ¸p suÊt cña h¬i níc trong b×nh lµ: a. 1,25atm b. 1,13atm c. 1,50atm d. 1,37atm C©u 19: C«ng thøc nµo sau ®©y lµ c«ng thøc cña ®Þnh luËt Gayluytxac P A. = const T B. PV = const V C. = const T PV D. = const T C©u 20: Chän c©u sai Ph¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña hai lîng khÝ x¸c ®Þnh th× a. Gièng nhau b. Kh¸c nhau do ¸p suÊt vµ thÓ tÝch kh¸c nhau c. Kh¸c nhau do nhiÖt ®é kh¸c nhau d. Bao gåm c¶ hai ®¸p ¸n b & c C©u 21: Chän c©u sai Ph¬ng tr×nh biÓu diÔn ®Þnh luËt B«il¬ - Mari«t ®èi víi cïng mét lîng khÝ nhng ë hai nhiÖt ®é tuyÖt ®èi kh¸c nhau th×: a. Gièng nhau v× cïng ®îc viÕt díi d¹ng P.V = h»ng sè b. Kh¸c nhau v× víi cïng mét ¸p suÊt, nhiÖt ®é cao h¬n th× thÓ tÝch lín h¬n c. Kh¸c nhau v× víi cïng mét thÓ tÝch, nhiÖt ®é cao h¬n th× ¸p suÊt lín h¬n d. Kh¸c nhau do h»ng sè øng víi hai nhiÖt ®é kh¸c nhau lµ kh¸c nhau C©u 22: §èi víi mét khèi lîng khÝ x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh nµo sau ®©y lµ ®¼ng ¸p 3
 4. a. NhiÖt ®é kh«ng ®æi, thÓ tÝch t¨ng b. NhiÖt ®é kh«ng ®æi, thÓ tÝch gi¶m c. NhiÖt ®é t¨ng, thÓ tÝch t¨ng tØ lÖ thuËn víi nhiÖt ®é d. NhiÖt ®é gi¶m, thÓ tÝch t¨ng tØ lÖ nghÞch víi nhiÖt ®é C©u 23: NÐn 10l khÝ ë nhiÖt ®é 270C ®Ó cho thÓ tÝch cña nã chØ cßn 4l, v× nÐn nhanh khÝ bÞ nãng lªn ®Õn 600C. ¸p suÊt chÊt khÝ t¨ng lªn mÊy lÇn? a. 2,53 lÇn b. 2,78 lÇn c. 4,55 lÇn d. 1,75 lÇn C©u 24: Mét chai b»ng thÐp cã dung tÝch 50l chøa khÝ Hy®r« í ¸p suÊt 5Mpa vµ nhiÖt ®é 370C. Dïng chai nµy b¬m ®îc bao nhiªu qu¶ bãng bay, dung tÝch mçi qu¶ 10l, ¸p suÊt mçi qu¶ lµ 1,05.10 5Pa, nhiÖt ®é khÝ trong bãng bay lµ 120C. a. 200 qu¶ b. 250 qu¶ c. 237 qu¶ d. 214 qu¶ C©u 25: Mét mol khÝ ë ¸p su©t 2atm vµ nhiÖt ®é 30 0C th× chiÕm mét thÓ tÝch lµ bao nhiªu? a. 15,7 lÝt b. 11,2 lÝt c. 12,43 lÝt d. 10,25 lÝt PV C©u 26: So s¸nh ph¬ng tr×nh tr¹ng th¸i = const vµ ph¬ng tr×nh Clap©yr«n – T m Men®ªlªep PV = µ RT th×: a. Hai ph¬ng tr×nh hoµn toµn t¬ng ®¬ng b. Hai ph¬ng tr×nh hoµn toµn kh¸c nhau c. Ph¬ng tr×nh Clap©yr«n – Men®ªlªep chøa nhiÒu th«ng tin h¬n d. Ph¬ng tr×nh tr¹ng th¸i chøa nhiÒu th«ng tin h¬n C©u 27: Tõ ph¬ng tr×nh Clap©yr«n – Men®ªlªep ¸p dông cho mét khèi lîng khÝ x¸c ®Þnh h·y cho biÕt tØ sè nµo sau ®©y kh«ng ®æi P A. T T B. V T C. P P D. T .D Víi D lµ khèi lîng riªng cña khÝ, P lµ ¸p suÊt, T lµ nhiÖt ®é tuyÖt ®èi, V lµ thÓ tÝch cña khÝ C©u 28: H»ng sè cña c¸c khÝ R cã gi¸ trÞ b»ng: 4
 5. a. TÝch cña ¸p suÊt vµ thÓ tÝch cña mét mol khÝ ë 0 0C b. TÝch cña ¸p suÊt vµ thÓ tÝch chia cho sè mol ë 0 0C c. TÝch cña ¸p suÊt vµ thÓ tÝch cña mét mol khÝ ë nhiÖt ®é bÊt kú chia cho nhiÖt ®é ®ã d. TÝch cña ¸p suÊt vµ thÓ tÝch cña mét mol khÝ ë nhiÖt ®é bÊt kú C©u 29: Mét b×nh chøa khÝ Oxy cã dung tÝch 10l, ¸p suÊt 250Kpa vµ nhiÖt ®é 27 0C. Khèi lîng khÝ ¤xy trong b×nh lµ: a. 32,09g b. 16,17g c. 25,18g d. 37,06g C©u 30: KhÝ trong mét b×nh dung tÝch 3l, ¸p suÊt 200Kpa vµ nhiÖt ®é 16 0C cã khèi l- îng 11g. Khèi lîng mol cña khÝ Êy lµ: a. 28g b. 32g c. 44g d. 40g C©u 31: Mét b×nh dung tÝch 5l chøa 7g Nit¬ nhiÖt ®é 20C. ¸p suÊt khÝ trong b×nh lµ: a. 2,15.105 Pa b. 1,71.105 Pa c. 2,56.105 Pa d. 1,14.105Pa C©u 32: Khi lµm nãng mét khèi lîng khÝ lý tëng, tØ sè nµo sau ®©y kh«ng ®æi? n A. P n B. T P C. T D. C¶ 3 tØ sè trªn ®Òu biÕn ®æi Trong ®ã P lµ ¸p suÊt, T lµ nhiÖt ®é tuyÖt ®èi, n lµ mËt ®é ph©n tö C©u 33: Hai b×nh chøa khÝ lý tëng ë cïng nhiÖt ®é. B×nh B cã dung tÝch gÊp ®«i b×nh A, cã sè ph©n tö b»ng nöa sè ph©n tö trong b×nh A. Mçi ph©n tö khÝ trong b×nh B cã khèi lîng gÊp ®«i khèi lîng mçi ph©n tö khÝ trong b×nh A. ¸p suÊt khÝ trong b×nh B so víi ¸p suÊt khÝ trong b×nh A th×: a. B»ng nhau b. B»ng mét nöa c. B»ng 1/4 d. GÊp ®«i C©u 34: Hai phßng kÝn cã thÓ tÝch b»ng nhau, th«ng víi nhau b»ng mét cöa më. NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong hai phßng kh¸c nhau, th× sè ph©n tö trong mçi phßng so víi nhau sÏ lµ: a. b»ng nhau b. Phßng nãng chøa nhiÒu ph©n tö h¬n 5
 6. c. Phßng l¹nh chøa nhiÒu ph©n tö h¬n d. Tïy theo kÝch thíc cña cöa Ch¬ng VII: ChÊt r¾n, chÊt láng vµ sù chuyÓn thÓ C©u 35: Chän c©u sai a. ChÊt r¾n kÕt kinh cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ x¸c ®Þnh. b. CÊu tróc m¹ng tinh thÓ kh¸c nhau th× cã tÝnh chÊt cña chÊt kÕt tinh kh¸c nhau. c. C¸c chÊt kh¸c nhau cã m¹ng tinh thÓ kh¸c nhau. d. Cïng mét chÊt m¹ng tinh thÓ ph¶i gièng nhau. C©u 36: Chän c©u sai ChuyÓn ®éng nhiÖt ë chÊt r¾n kÕt tinh cã ®Æc ®iÓm a. C¸c ph©n tö chuyÓn ®éng hçn ®én tù do. b. C¸c ph©n tö lu«n dao ®éng hçn ®én xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng x¸c ®Þnh. c. NhiÖt ®é cµng cao ph©n tö dao ®éng cµng m¹nh. d. ë 00C ph©n tö vÉn dao ®éng. C©u 37: Chän ®¸p ¸n ®óng a. VËt r¾n v« ®Þnh h×nh kh«ng cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ. b. ChuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö vËt r¾n v« ®Þnh h×nh gièng chuyÓn ®éng nhiÖt cña vËt r¾n kÕt tinh. c. ChÊt v« ®Þnh h×nh cã tÝnh dÞ híng. d. ChÊt v« ®Þnh h×nh cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. C©u 38: Khi b¾n cung ngêi ta kÐo d©y cung th× c¸nh cung bÞ biÕn d¹ng: a. BiÕn d¹ng kÐo. b. BiÕn d¹ng lÖch. c. BiÕn d¹ng ®µn håi. d. BiÕn d¹ng dÎo. C©u 39: KÐo d·n mét lß xo b»ng thÐp c¸c ®o¹n nhá cña lß xo bÞ biÕn d¹ng g×? a. BiÕn d¹ng kÐo. b. BiÕn d¹ng ®µn håi. c. BiÕn d¹ng uèn d. BiÕn d¹ng xo¾n C©u 40: Trªn h×nh 51.1a biÕn d¹ng cña d©y ph¬i ë ngay chç m¾c ¸o mãc vµo lµ biÕn d¹ng: a. BiÕn d¹ng kÐo. b. BiÕn d¹ng uèn. c. BiÕn d¹ng ®µn håi. d. BiÕn d¹ng xo¾n. C©u 41: Sîi d©y thÐp nµo díi ®©y chÞu biÕn d¹ng dÎo khi ta treo vµo nã mét vËt nÆng cã khèi lîng 5kg (LÊy g = 10m/s 2) a. Sîi d©y thÐp cã tiÕt diÖn 0,05 mm2. b. Sîi d©y thÐp cã tiÕt diÖn 0,10 mm 2. c. Sîi d©y thÐp cã tiÕt diÖn 0,20 mm 2. d. Sîi d©y thÐp cã tiÕt diÖn 0,25 mm 2. 6
 7. Cho biÕt giíi h¹n ®µn håi vµ giíi h¹n bÒn cña thÐp lµ 344.10 6Pa vµ 600.106Pa. C©u 42: Mét sîi d©y kim lo¹i dµi 1,8m cã ®êng kÝnh 0,8mm. Ngêi ta dïng nã ®Ó treo mét vËt nÆng. VËt nµy t¹o nªn mét lùc kÐo d©y b»ng 25N vµ lµm d©y dµi thªm mét ®o¹n b»ng 1mm . SuÊt I©ng cña kim lo¹i ®ã lµ: a. 8,95.1010Pa b. 7,75.1010Pa c. 9,25.1010Pa d. 8,50.1010Pa C©u 43: Mét thanh trô ®êng kÝnh 5cm lµm b»ng nh«m cã suÊt I©ng lµ E = 7.10 10Pa. Thanh nµy ®Æt th¼ng ®øng trªn mét ®Õ rÊt ch¾c ®Ó chèng ®ì mét m¸i hiªn. M¸i hiªn ∆l  t¹o mét lùc nÐn thanh lµ 3450N. Hái ®é biÕn d¹ng tØ ®èi cña thanh   lµ bao nhiªu?    l0  a. 0,0075% b. 0,0025% c. 0,0050% d. 0,0065% C©u 44: Khi l¾p vµnh s¾t vµo b¸nh xe b»ng gç ban ®Çu ngêi ta ®èt nãng vµnh s¾t råi míi l¾p vµo b¸nh xe lµ ®Ó: a. Gióp cho vµnh s¾t lµm quen víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¾c nghiÖt. b. Vµnh s¾t nãng sÏ giÕt chÕt c¸c con c«n trïng sèng ë b¸nh xe ®Ó lµm t¨ng tuæi thä cho b¸nh xe. c. Vµnh s¾t nãng cã t¸c dông lµm kh« b¸nh xe gióp t¨ng ma s¸t ®Ó ®¶m b¶o cho vµnh s¾t kh«ng bÞ tuét khái b¸nh xe. d. Vµnh s¾t nãng në ra nªn dÔ l¾p vµo b¸nh xe, ®ång thêi khi nguéi ®i sÏ «m chÆt vµo b¸nh xe. C©u 45: Mét tÊm kim lo¹i h×nh ch÷ nhËt ë gi÷a cã ®ôc thñng mét lç trßn. Khi ta nung nãng tÊm kim lo¹i nµy th× ®êng kÝnh cña lç trßn: a. T¨ng lªn. b. Gi¶m ®i c. Kh«ng ®æi. d. Cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m tïy thuéc b¶n chÊt cña kim lo¹i. C©u 46: Mçi thanh ray ®êng s¾t dµi 10m ë nhiÖt ®é 20 0C. Ph¶i ®Ó mét khe hë nhá nhÊt lµ bao nhiªu gi÷a hai ®Çu thanh ray ®Ó nÕu nhiÖt ®é ngoµi trêi t¨ng lªn ®Õn 50 0C th× vÉn ®ñ chç cho thanh gi·n ra: a. 1,2 mm b. 2,4 mm c. 3,3 mm d. 4,8 mm C©u 47: Mét Êm nh«m cã dung tÝch 2l ë 20 0C. ChiÕc Êm ®ã cã dung tÝch lµ bao nhiªu khi nã ë 800C? a. 2,003 lÝt b. 2,009 lÝt c. 2,012 lÝt d. 2,024 lÝt 7
 8. C©u 48: CÊu tróc ph©n tö cña chÊt láng cã c¸c ®Æc ®iÓm nµo díi ®©y a. C¸c ph©n tö ë gÇn nhau, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö cì kÝch thíc ph©n tö. b. C¸c ph©n tö ë xa nhau, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö rÊt lín so víi kÝch thíc ph©n tö. c. C¸c ph©n tö s¾p xÕp ë nh÷ng vÞ trÝ c©n b»ng x¸c ®Þnh, sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh l¹i di chuyÓn tõ vÞ trÝ c©n b»ng nµy sang vÞ trÝ c©n b»ng kh¸c. d. Bao gåm c¸c ®¸p ¸n a vµ c. C©u 49: ChuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö chÊt láng cã ®Æc ®iÓm a. C¸c ph©n tö chuyÓn ®éng tù do. b. C¸c ph©n tö chØ dao ®éng hçn ®én xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng. c. C¸c ph©n tö chØ dao ®éng hçn ®én xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng x¸c ®Þnh, sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ph©n tö chuyÓn tõ vÞ trÝ c©n b»ng nµy sang vÞ trÝ c©n b»ng kh¸c. d. C¸c ®¸p ¸n a, b, c ®Òu sai C©u 50: Chän c©u sai Lùc c¨ng mÆt ngoµi cã c¸c ®Æc ®iÓm : a. Ph¬ng vu«ng gãc víi bÒ mÆt cña mÆt tho¸ng, vu«ng gãc víi ®êng giíi h¹n mÆt tho¸ng. b. Ph¬ng trïng víi tiÕp tuyÕn cña mÆt tho¸ng, vu«ng gãc víi ®êng giíi h¹n mÆt tho¸ng. c. ChiÒu cã t¸c dông thu nhá diÖn tÝch mÆt tho¸ng. d. §é lín tØ lÖ víi chiÒu dµi ®êng giíi h¹n mÆt tho¸ng. C©u 51: Mét cäng r¬m dµi 8cm næi trªn mÆt níc. Ngêi ta nhá dung dÞch xµ phßng xuèng mét bªn mÆt níc ( Níc xµ phßng chØ lan ra ë mét bªn cña cäng r¬m ). Hái cäng r¬m di chuyÓn vÒ phÝa nµo? Lùc t¸c dông vµo cäng r¬m lµ bao nhiªu? Cho hÖ sè c¨ng mÆt ngoµi cña níc vµ cña xµ phßng lÇn lît lµ 75.10-3N/m vµ 40.10-3N/m a. Cäng r¬m chuyÓn ®éng vÒ phÝa xµ phßng, lùc t¸c dông lµ 2,8.10 -3N b. Cäng r¬m chuyÓn ®éng vÒ phÝa níc, lùc t¸c dông lµ 1,5.10 -3N c. Cäng r¬m chuyÓn ®éng vÒ phÝa xµ phßng, lùc t¸c dông lµ 1,5.10 -3N d. Cäng r¬m chuyÓn ®éng vÒ phÝa níc, lùc t¸c dông lµ 2,8.10 -3N C©u 52: Cã 40 giät níc r¬i ra tõ ®Çu díi cña mét èng nhá giät cã ®êng kÝnh trong lµ 2mm. Tæng khèi lîng cña c¸c giät níc lµ 1,9g. LÊy g = 10m/s 2, coi träng lîng cña mçi giät khi r¬i ®óng b»ng lùc c¨ng mÆt ngoµi ®Æt lªn vßng trßn trong cña èng nhá giät. HÖ sè c¨ng mÆt ngoµi cña níc lµ: a. 72,3.10-3N/m b. 75,6.10-3N/m c. 78,8.10-3N/m d. 70,1.10-3N/m C©u 53: Chän c©u ®óng a. ChÊt láng dÝnh ít chÊt r¾n khi lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö chÊt láng nhá h¬n lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö chÊt láng vµ chÊt r¾n. b. ChÊt láng dÝnh ít chÊt r¾n khi lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö chÊt láng lín h¬n lùc t- ¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö chÊt láng vµ chÊt r¾n. 8
 9. c. ChÊt láng kh«ng dÝnh ít chÊt r¾n khi lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö chÊt láng nhá h¬n lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö chÊt láng vµ chÊt r¾n. d. Hai ®¸p ¸n b vµ c ®óng. C©u 54: Chän c©u sai HiÖn tîng mao dÉn x¶y ra khi a. èng thñy tinh tiÕt diÖn nhá hai ®Çu hë, nhóng mét ®Çu th¼ng ®øng xuèng chËu níc. b. èng thñy tinh tiÕt diÖn nhá mét ®Çu kÝn mét ®Çu hë, nhóng ®Çu hë cña èng th¼ng ®øng xuèng chËu níc. c. Nhóng mét m¶nh v¶i nhá xuèng chËu níc. d. C¸c ph¬ng ¸n trªn ®Òu sai. C©u 55: Trêng hîp nµo mùc chÊt láng d©ng lªn Ýt nhÊt trong èng thñy tinhkhi a. Nhóng nã vµo níc ( ρ1 = 1000 kg/m3, σ1 = 0,072 N/m ) b. Nhóng nã vµo x¨ng ( ρ2 = 700 kg/m3, σ2 = 0,029 N/m ) c. Nhóng nã vµo rîu ( ρ3 = 790 kg/m3, σ3 = 0,022 N/m ) d. Nhóng nã vµo ªte ( ρ4 = 710 kg/m3, σ4 = 0,017 N/m ) C©u 56: Nhóng mét èng mao dÉn cã ®êng kÝnh trong 1 mm vµo trong níc, cét níc d©ng lªn trong èng cao h¬n so víi bªn ngoµi èng lµ 32,6 mm. HÖ sè c¨ng mÆt ngoµi cña níc lµ: a. 70,2.103 N/m b. 75,2.10-3 N/m c. 79,6.103 N/m d. 81,5.10-3N/m C©u 57: Mét èng mao dÉn khi nhóng vµo trong níc th× cét níc trong èng d©ng cao 80mm, khi nhóng vµo trong rîu th× cét rîu d©ng cao bao nhiªu? BiÕt khèi lîng riªng vµ hÖ sè c¨ng mÆt ngoµi cña níc vµ rîu lµ ρ1 = 1000 kg/m3, σ1 = 0,072 N/m vµ ρ2 = 790 kg/m3, σ2 = 0,022 N/m. a. 27,8 mm b. 30,9 mm c. 32,6 mm d. 40,1 mm C©u 58: Mét phong vò biÓu thñy ng©n cã ®êng kÝnh trong lµ 2 mm . Mùc thñy ng©n trong èng d©ng cao 760 mm. ¸p suÊt thùc cña khÝ quyÓn lµ bao nhiªu nÕu tÝnh ®Õn hiÖn tîng thñy ng©n hoµn toµn kh«ng lµm ít èng. Cho hÖ sè c¨ng mÆt ngoµi cña thñy ng©n lµ 470.10 -3N/m, gia tèc träng trêng g = 9,8 m/s2. a. 753 mmHg b. 760 mmHg c. 767 mmHg d. 774 mmHg C©u 59: Th¶ mét côc níc ®¸ cã khèi lîng30g ë 00C vµo cèc níc cã chøa 0,2 lÝt níc ë 200C. Bá qua nhiÖt dung cña cèc, nhiÖt dung riªng cña níc 4,2 J/g.K, khèi lîng riªng cña 9
 10. níc lµ ρ = 1 g/cm3, nhiÖt nãng ch¶y cña níc ®¸ lµ λ = 334 J/g NhiÖt ®é cuèi cña cèc níc lµ: a. 00C b. 50C c. 70C d. 100C C©u 60: Cã mét t¶ng b¨ng ®ang tr«i trªn biÓn. PhÇn nh« lªn cña t¶ng b¨ng íc tÝnh lµ 250.103 m3. BiÕt thÓ tÝch riªng cña b¨ng lµ 1,11 l/kg vµ khèi lîng riªng cña níc biÓn lµ 1,05 kg/l. ThÓ tÝch phÇn ch×m cña t¶ng b¨ng lµ: a. 151.104 m3 b. 750.103 m3 c. 125.104 m3 d. 252.104 m3 C©u 61: §Ó x¸c ®Þnh gÇn ®óng nhiÖt lîng cÇn cung cÊp cho 1 kg níc hãa thµnh h¬i khi s«i ( ë 1000C ) mét em häc sinh ®· lµm thÝ nghiÖm sau: Cho 1 lÝt níc ( Coi lµ 1 kg níc ) ë 100C vµo Êm råi ®Æt lªn bÕp ®iÖn ®Ó ®un. Theo dâi thêi gian ®un, em häc sinh ®ã ghi chÐp ®îc c¸c sè liÖu sau: - §Ó ®un níc nãng tõ 100C ®Õn 1000C cÇn 18 phót. - §Ó cho 200g níc trong Êm hãa thµnh h¬i khi s«i cÇn 23 phót. Bá qua nhiÖt dung cña Êm, nhiÖt dung riªng cña níc lµ 4,2 kJ/kg. Tõ thÝ nghiÖm trªn tÝnh ®îc nhiÖt lîng cÇn cung cÊp cho 1 kg níc hãa thµnh h¬i ë nhiÖt ®é s«i 1000C lµ: a. 2052 kJ b. 1756 kJ c. 2415 kJ d. 1457 kJ C©u 62: Chän c©u sai a. Sù bay h¬i lµ qu¸ tr×nh hãa h¬i x¶y ra ë bÒ mÆt tho¸ng cña chÊt láng. b. Sù s«i lµ qu¸ tr×nh hãa h¬i x¶y ra c¶ ë bÒ mÆt tho¸ng vµ trong lßng khèi chÊt láng. c. Sù bay h¬i phô thuéc nhiÖt ®é, diÖn tÝch mÆt tho¸ng, ¸p suÊt vµ b¶n chÊt cña chÊt láng. d. Sù s«i phô thuéc nhiÖt ®é, diÖn tÝch mÆt tho¸ng, ¸p suÊt vµ b¶n chÊt cña chÊt láng. C©u 63: H¬i b·o hßa lµ h¬i ë tr¹ng th¸i a. Trong kh«ng gian chøa h¬i kh«ng cã chÊt láng. b. Trong kh«ng gian chøa h¬i cã chÊt láng vµ qu¸ tr×nh bay h¬i ®ang m¹nh h¬n qu¸ tr×nh ngng tô. c. Trong kh«ng gian chøa h¬i cã chÊt láng vµ qu¸ tr×nh ngng tô ®ang m¹nh h¬n qu¸ tr×nh bay h¬i. d. Trong kh«ng gian chøa h¬i cã chÊt láng vµ qu¸ tr×nh bay h¬i ®ang c©n b»ng víi qu¸ tr×nh ngng tô. C©u 64: Chän c©u sai a. ¸p suÊt h¬i b·o hßa tu©n theo ®Þnh luËt B«il¬ - Mari«t. 10
 11. b. ¸p suÊt h¬i b·o hßa kh«ng phô thuéc vµo thÓ tÝch cña h¬i. c. ¸p suÊt h¬i b·o hßa phô thuéc nhiÖt ®é. d. ¸p suÊt h¬i b·o hßa phô thuéc vµo b¶n chÊt cña chÊt láng. C©u 65: Chän c©u sai a. NhiÖt ®é tíi h¹n lµ nhiÖt ®é mµ t¹i ®ã chÊt khÝ hãa láng. b. NhiÖt ®é tíi h¹n lµ nhiÖt ®é lín nhÊt t¹i ®ã chÊt khÝ hãa láng. c. NhiÖt ®é tíi h¹n phô thuéc b¶n chÊt cña chÊt khÝ. d. Kh«ng thÓ hãa láng chÊt khÝ ë nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é tíi h¹n. C©u 66: Dïng Èm kÕ kh« ít ®Ó ®o ®é Èm t¬ng ®èi cña kh«ng khÝ. NhiÖt kÕ kh« chØ 240C, nhiÖt kÕ ít chØ 200C. §é Èm t¬ng ®èi cña kh«ng khÝ lµ: a. 77% b. 70% c. 67% d. 61% C©u 67: Kh«ng gian trong xilanh ë bªn díi pit – t«ng cã thÓ tÝch V0 = 5 lÝt chøa h¬i níc b·o hßa ë 1000C. NÐn h¬i ®¼ng nhiÖt ®Õn thÓ tÝch V = 1,6 lÝt. Khèi lîng níc ngng tô lµ: a. 1,745 g b. 2,033 g c. 2,134 g d. 2,447 g Cho h¬i níc b·o hßa ë 1000C cã khèi lîng riªng lµ 598,0 g/m3. C©u 68: §Ó x¸c ®Þnh nhiÖt hãa h¬i cña níc ngêi ta lµm thÝ nghiÖm sau. §a 10 g h¬i n- íc ë 1000C vµo mét nhiÖt lîng kÕ chøa 290 g níc ë 200C. NhiÖt ®é cuèi cña hÖ lµ 400C, biÕt nhiÖt dung cña nhiÖt lîng kÕ lµ 46 J/®é, nhiÖt dung riªng cña níc lµ 4,18 J/g.®é. NhiÖt hãa h¬i cña níc lµ: a. 2,02.103 kJ/kg b. 2,27.103 kJ/kg c. 2,45.103kJ/kg d. 2,68.103kJ/kg C©u 69: ë 300C kh«ng khÝ cã ®é Èm t¬ng ®èi lµ 64%. §é Èm tuyÖt ®èi vµ ®iÓm s¬ng cña kh«ng khÝ nµy lµ: a. a = 19,4 g/m3 vµ t0 = 200C b. a = 21,0 g/m3 vµ t0 = 250C c. a = 19,4 g/m3 vµ t0 = 220C d. a = 22,3 g/m3 vµ t0 = 270C C©u 70: Chän c©u ®óng A. ë ph¬ng ¸n 1 cã thÓ dïng lùc ®Ó thay cho c©n ®ßn. B. ë ph¬ng ¸n 2 cã thÓ dïng c©n ®ßn ®Ó thay cho lùc kÕ. C. ë ph¬ng ¸n 1 kh«ng thÓ dïng lùc ®Ó thay cho c©n ®ßn. D. ë ph¬ng ¸n 1 kh«ng thÓ dïng lùc ®Ó thay cho c©n ®ßn, v× níc cÊt kh¸c níc xµ phßng. C©u 71: SuÊt c¨ng mÆt ngoµi phô thuéc vµo A. H×nh d¹ng bÒ mÆt chÊt láng. 11
 12. B. B¶n chÊt cña chÊt láng. C. NhiÖt ®é cña chÊt láng. D. B¶n chÊt vµ nhiÖt ®é cña chÊt láng. Ch¬ng VIII: C¬ së cña nhiÖt ®éng lùc häc C©u 72: Néi n¨ng lµ a. NhiÖt lîng b. §éng n¨ng. c. ThÕ n¨ng. d. §éng n¨ng chuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö vµ thÕ n¨ng t¬ng t¸c gi÷a chóng. C©u 73: ý nghÜa thÝ nghiÖm cña Jun lµ: a. T×m ra mèi quan hÖ t¬ng ®¬ng gi÷a c«ng vµ nhiÖt lîng. b. Chøng minh ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng lîng. c. Chøng minh cã sù biÕn ®æi cña c«ng thµnh néi n¨ng. d. T×m ra nguyªn lý thø nhÊt NhiÖt ®éng lùc häc. C©u 74: Nguyªn lý thø nhÊt NhiÖt ®éng lùc häc lµ sù vËn dông ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng lîng vµo c¸c hiÖn tîng nhiÖt v×: a. Néi n¨ng, c«ng, nhiÖt lîng ®Òu lµ n¨ng lîng. b. Cã sù biÕn ®æi qua l¹i gi÷a néi n¨ng, c«ng vµ nhiÖt lîng. c. BiÓu thøc cña nguyªn lý lµ hÖ qu¶ rót ra tõ ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng lîng. d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn. C©u 75: Mét ngêi cã khèi lîng 60 kg nh¶y tõ cÇu nh¶y ë ®é cao 5 m xuèng mét bÓ b¬i. §é biÕn thiªn néi n¨ng cña níc trong bÓ b¬i lµ: a. 2000 J b. 2500 J c. 3000 J d. 3500 J Bá qua c¸c n¨ng lîng hao phÝ thoat ra ngoµi khèi níc trong bÓ. Cho g = 10 m/s2. C©u 76: Mét cèc nh«m cã khèi lîng 100g chøa 300 g níc ë nhiÖt ®é 200C. Ngêi ta th¶ vµo cèc níc mét chiÕc th×a b»ng ®ång cã khèi lîng 75 g võa ®îc vít ra tõ mét nåi níc s«i ë 1000C. NhiÖt ®é cña níc trong cèc khi cã sù c©n b»ng nhiÖt lµ: a. 20,50C b. 21,70C c. 23,60C d. 25,40C Bá qua c¸c hao phÝ nhiÖt ra ngoµi. NhiÖt dung riªng cña nh«m lµ 880 J/kg.®é, cña ®ång lµ 380 J/kg.®é vµ cña níc lµ 4,19.103 J/kg.®é C©u 77: Ngêi ta di di mét miÕng s¾t dÑt khèi lîng 100g trªn mét tÊm gç. Sau mét l¸t th× thÊy miÕng s¾t nãng lªn thªm 12 0C. Gi¶ sö r»ng chØ cã 40% c«ng thùc hiÖn lµ ®Ó lµm nãng miÕng s¾t th× ngêi ta ®· tèn mét c«ng lµ: a. 990 J b. 1137 J 12
 13. c. 1286 J d. 1380 J C©u 78: Chän c©u ®óng a. Néi n¨ng cña khÝ lý tëng bao gåm ®éng n¨ng chuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö vµ thÕ n¨ng t¬ng t¸c gi÷a chóng, néi n¨ng phô thuéc nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch. b. Néi n¨ng cña khÝ lý tëng bao gåm ®éng n¨ng chuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö vµ thÕ n¨ng t¬ng t¸c gi÷a chóng, néi n¨ng phô thuéc nhiÖt ®é, thÓ tÝch vµ ¸p suÊt. c. Néi n¨ng cña khÝ lý tëng lµ thÕ n¨ng t¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö khÝ, néi n¨ng chØ phô thuéc vµo thÓ tÝch cña khÝ. d. Néi n¨ng cña khÝ lý tëng lµ ®éng n¨ng chuyÓn ®éng cña c¸c ph©n tö khÝ, néi n¨ng chØ phô thuéc vµo nhiÖt ®é. C©u 79: Chän c©u sai BiÓu thøc cña nguyªn lý thø nhÊt NhiÖt ®éng lùc häc viÕt cho c¸c qu¸ tr×nh lµ a. Q = A' (Qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt) b. ∆U = Q + A (Qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch) c. A' = Q - ∆U (Qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p) d. Q = A' (Chu tr×nh) Trong ®ã: Q lµ nhiÖt lîng truyÒn cho chÊt khÝ, A lµ c«ng mµ khÝ nhËn ®îc tõ bªn ngoµi, A' lµ c«ng mµ khÝ thùchiÖn lªn vËt kh¸c, ∆U lµ ®é t¨ng néi n¨ng cña khÝ C©u 80: Mét lîng khÝ ®îc d·n tõ thÓ tÝch V1 ®Õn thÓ tÝch V2 ( V2 > V1 ). Trong qu¸ tr×nh nµo lîng khÝ thùc hiÖn c«ng Ýt nhÊt. a. Trong qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch råi d·n ®¼ng ¸p. b. Trong qu¸ tr×nh d·n ®¼ng nhiÖt råi ®¼ng tÝch. c. Trong qu¸ tr×nh d·n ®¼ng ¸p råi ®¼ng nhiÖt. d. Trong qu¸ tr×nh d·n ®¼ng nhiÖt råi ®¼ng ¸p C©u 81: Mét lîng khÝ lý tëng ë tr¹ng th¸i 1 cã thÓ tÝch V1, ¸p suÊt p1 d·n ®¼ng nhiÖt ®Õn tr¹ng th¸i 2 cã thÓ tÝch V2 = 2V1 vµ ¸p suÊt p2 = p1/2. Sau ®ã d·n ®¼ng ¸p ®Õn tr¹ng th¸i 3 cã thÓ tÝch V3 = 3V1 Th×: a. C«ng mµ khÝ thùc hiÖn khi biÕn ®æi tõ tr¹ng th¸i 1 sang tr¹ng th¸i 2 lµ lín nhÊt. b. C«ng mµ khÝ thùc hiÖn khi biÕn ®æi tõ tr¹ng th¸i 2 sang tr¹ng th¸i 3 lµ lín nhÊt. c. C«ng mµ khÝ thùc hiÖn khi biÕn ®æi tõ tr¹ng th¸i 1 sang tr¹ng th¸i 2 lµ b»ng nhau. d. Cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kÕt luËn v× kh«ng biÕt gi¸ trÞ ¸p suÊt, nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch ban ®Çu cña khÝ. C©u 82: Mét lîng khÝ lý tëng cã thÓ tÝch ban ®Çu lµ V1 = 1lÝt vµ ¸p suÊt lµ p 1 = 1 atm ®îc d·n ®¼ng nhiÖt ®Õn thÓ tÝch V 2 = 2lÝt. Sau ®ã ngêi ta lµm l¹nh khÝ, ¸p suÊt cña khÝ chØ cßn p3 = 0,5 atm vµ thÓ tÝch th× kh«ng ®æi. Cuèi cïng khÝ d·n ®¼ng ¸p ®Õn thÓ tÝch cuèi lµ V4 = 4lÝt. So s¸nh c«ng mµ khÝ thùc hiÖn trong c¸c qu¸ tr×nh trªn lµ: a. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ tr¹ng th¸i 1 sang tr¹ng th¸i 2 c«ng thùc hiÖn lµ lín nhÊt. b. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ tr¹ng th¸i 2 sang tr¹ng th¸i 3 c«ng thùc hiÖn lµ lín nhÊt. c. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ tr¹ng th¸i 3 sang tr¹ng th¸i 4 c«ng thùc hiÖn lµ lín nhÊt. d. C«ng mµ khÝ thùc hiÖn trong c¶ 3 qu¸ tr×nh ®ã lµ b»ng nhau. 13
 14. C©u 83: LÊy 2,5 mol khÝ lý tëng ë nhiÖt ®é 300 K. Nung nãng ®¼ng ¸p lîng khÝ nµy cho ®Õn khi thÓ tÝch cña nã b»ng 1,5 lÇn thÓ tÝch lóc ®Çu. NhiÖt lîng cung cÊp cho khÝ cho khÝ trong qu¸ tr×nh nµy lµ 11.04 kJ. C«ng mµ khÝ thùc hiÖn vµ ®é t¨ng néi n¨ng cña khÝ lµ. a. A = 3,12 kJ, ∆U = 7,92 kJ. b. A = 2,18 kJ, ∆U = 8,86 kJ. c. A = 4,17 kJ, ∆U = 6,87 kJ. d. A = 3,85 kJ, ∆U = 7,19 kJ. Bµi 84: Chän c©u ®óng a. §éng c¬ nhiÖt lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi néi n¨ng thµnh c«ng. b. §éng c¬ nhiÖt lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi c«ng thµnh nhiÖt lîng. c. §éng c¬ nhiÖt lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi c«ng thµnh néi n¨ng. d. §éng c¬ nhiÖt lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi nhiÖt lîng thµnh c«ng. Bµi 85: Chän c©u sai a. §éng c¬ nhiÖt vµ m¸y l¹nh ®Òu cã nguyªn t¾c cÊu t¹o chung gåm: Nguån nãng, t¸c nh©n vµ nguån l¹nh. b. M¸y l¹nh lµ thiÕt bÞ nhËn nhiÖt tõ nguån l¹nh, truyÒn cho nguån nãng nhê nhËn c«ng tõ bªn ngoµi. c. HiÖu suÊt cña ®éng c¬ nhiÖt lµ ®¹i lîng ®o b»ng tØ sè gi÷a c«ng sinh ra vµ nhiÖt lîng mµ t¸c nh©n nhËn tõ nguån nãng. d. HiÖu n¨ng cña m¸y l¹nh lµ ®¹i lîng ®o b»ng tØ sè gi÷a nhiÖt lîng mµ t¸c nh©n nhËn tõ nguån l¹nh vµ nhiÖt lîngmµ t¸c nh©n truyÒn cho nguån nãng. C©u 86: ChuyÓn ®éng nµo díi ®©y kh«ng cÇn ®Õn sù biÕn ®æi nhiÖt lîng thµnh c«ng? a. ChuyÓn ®éng quay cña ®Ìn kÐo qu©n. b. Sù bËt lªn cña n¾p Êm khi ®ang s«i. c. BÌ tr«i theo dßng s«ng. d. Sù bay lªn cña khÝ cÇu hë nhê ®èt nãng khÝ bªn trong khÝ cÇu. C©u 87: Mét ®éng c¬ nhiÖt lµm viÖc sau mét thêi gian th× t¸c nh©n ®· nhËn tõ nguån nãng nhiÖt lîng Q1 = 1,5.106 J, truyÒn cho nguån l¹nh nhiÖt lîng Q2 = 1,2.106 J. H·y tÝnh hiÖu suÊt thùc cña ®éng c¬ nhiÖt nµy vµ so s¸nh nã víi hiÖu suÊt cùc ®¹i, nÕu nhiÖt ®é cña nguån nãng vµ nguån l¹nh lÇn lît lµ 2500C vµ 300C. a. 20% vµ nhá h¬n 4,4 lÇn b. 30% vµ nhá h¬n 2,9 lÇn c. 25% vµ nhá h¬n 3,5 lÇn d. 35% vµ nhá h¬n 2,5 lÇn C©u 88: ë mét ®éng c¬ nhiÖt, nhiÖt ®é cña nguån nãng lµ 520 0C, cña nguån l¹nh lµ 200C. NhiÖt lîng mµ nã nhËn tõ nguån nãng lµ 10 7 J. NÕu hiÖu suÊt cña ®éng c¬ ®¹t cùc ®¹i th× c«ng cùc ®¹i mµ ®éng c¬ thùc hiÖn lµ: a. 8,5.105 J b. 9,2.105 J c. 10.4.106 J d. 9,6.106 J 14
 15. C©u 89: §Ó gi÷ nhiÖt ®é trong phßng lµ 200C, ngêi ta dïng mét m¸y l¹nh mçi giê tiªu thô mét c«ng lµ 5.10 6 J. BiÕt hiÖu n¨ng cña m¸y lµ ε = 4 th× nhiÖt lîng lÊy ®i tõ kh«ng khÝ trong phßng trong mçi giê lµ: a. 15.105 J b. 17.106 J c. 20.106 J d. 23.107 J C©u 90: HiÖu suÊt thùc cña mét m¸y h¬i níc b»ng nöa hiÖu suÊt cùc ®¹i. NhiÖt ®é cña h¬i khi ra khái lß h¬i (Nguån nãng) lµ 227 0C vµ nhiÖt ®é cña buång ngng (Nguån l¹nh) lµ 770C. Mçi giê m¸y tiªu thô 700 kg than cã n¨ng suÊt táa nhiÖt lµ 31.10 6 J/kg. C«ng suÊt cña m¸y h¬i níc nµy lµ: a. 2,25.106 W b. 1,79.107 W c. 1,99.106 W d. 2,34.107 W 15