Xem mẫu

  1. Basic Studio Lighting và Artificial Light 1. Key light: Là ngu n ánh sáng chính quy t nh ph n nào c a ch ư c "chi u sáng" (illuminate). ây là ngu n sáng chính quy t nh s khác nhau gi a các th lo i ánh sáng setting trong studio. 2. Fill light: M c ích chính c a Fill Light là làm nh i ph n shadow t o b i Key Light. Vì v y, Fill Light luôn luôn "nh " hơn (less powerful) Key light, còn nh hơn như th nào quy t nh cái "mood" c a nh. T l thông thư ng gi a Key và Fill là 3:1. T l càng l n (4:1, 5:1, và ngay c no fill light) thì nhìn k ch tính hơn (more dramatic). Nh ng t l này thu c v nhóm "high contrast" (chênh l ch cao gi a highlight và shadow). T l càng nh thì nhìn "d u" hơn (pleasing). Ví d như: 3:2. 3. Hair Light: úng theo tên g i c a nó, Ánh sáng này "illuminate" ph n tóc c a ch . èn nay thư ng ư c t hơi ch ch ra phía sau ánh sáng không "l t" vào m t ch và làm cho tóc n i b t lên n n background.
  2. 4. Background Light: Là lo i ánh sáng r i th ng vào trung tâm c a background t o thành "Vignette effect" (trung tâm sáng trong khi 4 góc t i i) nh m m c ích hư ng m t ngư i nhìn vào ch . 5. Kicker: Ngoài 4 lo i chính k trên, kicker là lo i ánh sáng m nh tương ương Key Light và t i l i Key Light làm n i b t cái "contour" và "roundness" (t m d ch là " ư ng vi n không gian 3 chi uTính a d ng c a Studio Lighting là do s k t h p c a các lo i ánh sáng trên. Ngo i tr Key Light b t bu c ph i có, nh ng ngu n sáng còn l i thì tùy theo s sáng t o và s thích c a ngư i ch p có th dùng h t ho c dùng vài lo i hoăc không dùng c ng ư c (ch p v i m t ngu n sáng). Ph n trên nói v các lo i èn dùng trong studio: Key light (ph i có), fill light, hair light, background light, kicker (optional), ôi khi reflector c ng ư c dùng như key light. Trong studio có 5 lo i setting chính: Paramount, Loop, Rembrandt, Split, và Profile.
  3. d hi u cho bài vi t, các b n c tư ng tư ng studio setting gi ng như cái m t ng h (xin ng xài ng h digital :lol: ). Ch ư c ng i trung tâm ng h , camera ư c t v trí 6 gi , và tùy theo th lo i ánh sáng ư c dùng mà các èn ư c thay i cho phù h p. 1. Paramount Lighting: Ánh sáng này tái t o ánh sáng g n gi a trưa khi mà m t tr i g n như trên nh u. Key light ư c t ngay trên u và chính di n v i ch . Ánh sáng này làm n i b t ph n m t (frontal) c a ch và "de- emphasize" ph n hông (sides) c a u. Vì key light ư c t i di n và phía trên c a ch nên ánh sáng này t o nên 2 cái shadows trên h c m t và m t cái shadow ngay dư i mũi ( ôi khi nó t o nên d ng hình con bư m nên Paramount Lighting còn ư c g i là Butterfly Lighting). làm gi m nh nh ng cái shadows này, fill light (hay reflector) ư c t ngay dư i Key Light (trư ng h p duy nh t mà 2 lo i èn này ư c t cùng phía và theo hàng d c trên dư i). nh trên, ch nhìn th ng vào ng kính, tuy nhiên hư ng ng i quay v phía ví trí 8 gi . Key light ư c t v trí 8 gi ngay phía trên u, reflector ư c t ngay phía dư i Key light. Vì m t ch không sâu nên ta không th y cái
  4. shadow trên h c m t rõ l m, tuy nhiên ta v n th y shadow ngay dư i mũi. Lo i ánh sáng này thích h p cho n (vì m t nam thư ng sâu hơn m t n ). 2. Loop Lighting: Lo i setting này hơi khác v i Paramount ch là Key light v n trên cao nhưng hơi th p xu ng làm m t i cái shadow trên h c m t, và ch ch v m t bên t o nên cái shadow hình "loop" trên má c a ch . Ánh sáng này thích h p làm " m" i (slim) m t c a ch .3. Rembrandt Lighting: Hay còn ư c g i là 45-degree lighting. c i m c a ánh sáng này là nó t o nên m t cái tam giác nh trên má c a ch ( bên phía ngư c l i c a Key light). Ánh sáng này b t ngu n t h a sĩ Rembrandt ngư i Hà lan, ông ta thích v ch ng c nh c a s . Ánh sáng này thư ng ư c coi là c i n, k ch tính (classic, dramatic look), thích h p cho nam. t o ư c tác d ng Rembrandt Lighting, Key light ư c t th p xu ng n a g n như ngang t m m t c a ch ( tránh tác d ng loop-shadow) và g n như là t o m t góc 45 i v i ch .4. Split Lighting: Lo i ánh sáng này ch "chi u" (illuminate) úng n a m t c a ch , n a còn l i hoàn toàn trong vùng t i. Ánh sáng này dùng làm " m" i (slim) nh ng ngư i có kh m t hay mũi "r ng". Ánh sáng này ít ư c dùng trong nhi p nh thương m i (commercial photography). N u dùng thì t l Key và Fill thư ng là 3:2.5. Profile Lighting: Lo i ánh sáng này thì hư ng nhìn c a ch và camera t o nên m t góc 90 . Key light ư c t hơi ch ch ra phía sau ch làm n i b t ư ng vi n trên s ng mũi. Fill light (optional) ư c t i di n v i Key làm nh i ph n shadow. Lo i ánh sáng này ít ư c dùng vì nó gi i h n v m t hình th c (ch b bó bu c v hư ng nhìn và "posing"). M t èn flash dùng trong studio thư ng có nh ng nút (buttons, slider) cơ b n sau (xem nh dư i):
  5. Cái slider trên cùng "control" lư ng ánh sáng ánh ra t "flash ring", b n có th set t 1/8 n F (full power). ây là ngu n sáng th c quy t nh lư ng ánh sáng mà mình mu n " ánh" (illuminate) lên ch . Cái slider ngay k phía dư i "control" lư ng ánh sáng ánh ra t "modeling light", b n c ng có th set t 1/8 n "full power". Th c ch t ây ch là bóng èn vàng (light bulb), nên không m nh l m so v i "flash ring" nên dù có set full power c ng không "át" (over-power) ư c "flash ring". M c ích c a modeling light là cho ta "coi th " (preview) ánh sáng s " ánh" vào ch nào m t khi ta b m máy ch p. Ngay vùng trung tâm, ta có nút "slave". Khi nút này "on" thì ph n "sensor" ho t ng làm cho èn "fire" khi có ngu n sáng "kích thích" nó. M c ích làm cho èn "work" như là "fill light". K bên là nút "sound". Sau khi flash "fire", thì nó c n th i gian n p i n l i, khi nó "ready" thì nó s phát ra ti ng "bíp" (n u ta nó "on") báo cho ta bi t là èn có power cho shot k ti p.
  6. Nút "M.L." là nút "công t c" c a èn "modeling light". Nút Power là nút "công t c" c a flash ring. L c m "sync" là nơi c m dây n i flash v i camera (trư ng h p flash óng vai trò Key light ngu n sáng chính).Sau khi n m ư c các lo i ánh sáng cơ b n thư ng dùng trong studio và cách x d ng èn flash, v n k ti p là o sáng và ch nh các setting trên camera (t c , kh u , ISO...) có ư c m t exposure như ý. N u có th ư c thì b n có th dùng light metering quy t nh m t exposure lý tư ng. Tuy nhiên, n u bi t "set up" ta v n có th ch p ư c m t t m nh sáng mà không c n dùng light-metering (well, this tip can save you 200 dollars from buying that device :lol: ). Có 2 lo i y u t nh hư ng n m t t m nh úng sáng là: 1. Nh ng y u t liên quan n studio setting ( m nh c a èn flash, ví trí t c a èn, di n tích studio, tone c a background). 2. Nh ng y u t setting trên máy nh (kh u ,t c , ISO) Hai lo i y u t này nh hư ng qua l i và tr c ti p t i nhau. Vì ta không dùng light-metering nên ta s gi nh ng thông s trên camera c nh (nhóm y u t 2) và i u ch nh flashes (nhóm y u t 1) sao cho có ư c m t exposure lý tư ng. Nh ng setting lý tư ng trên camera trong studio: 1. ISO: Vì ta hoàn toàn làm ch ánh sáng nên tránh nh b noise, luôn luôn set 100.
  7. 2. Kh u : Trong studio, thì background không còn là "problem", vì background thư ng là m t màu trơn, k t h p v i background light ( t o vignette effect) nên ta không ph i lo l ng nhi u v nh ng cái l nh k nh làm phân tâm ngư i nhìn khi ch p t i "location". Vì th , set kh u nh nh có nét cao và "chi u sâu nh trư ng" (DOF) r ng.3. T c : Set t c cao tránh nh b nhòe do rung tay. Nhóm thông s sau ư c dùng minh h a cho k thu t set up ánh sáng này ISO:100, t c : 1/125s, kh u : f/8 Sau khi set nh ng thông s này c nh trên camera, bư c k ti p là set lư ng ánh sáng ánh ra t key light (ta không ph i lo l ng v fill light vì khi key light mà úng thì fill light ph i úng). Vì có nhi u lo i èn flash khác nhau (v i công su t khác nhau) nên ví d sau ch có tính cách tư ng trưng. u tiên set key light " ánh" 3/4 công su t c a èn. Test Shot: Ch p th m t t m, trên camera, b t histogram lên (xin coi tip 1 v cách c histogram). N u nh dư sáng thì ta có nh ng cách i u ch nh sau: gi m công su t èn xu ng, ho c di chuy n key light xa ra, ho c tăng t c trên máy, ho c óng kh u nh l i. N u nh thi u sáng thì (b n có th oán): tăng công su t èn lên, ho c di chuy n flash g n l i, ho c giãm t c trên máy (nhưng ng giãm dư i 1/60s), ho c m kh u l n lên (nhưng ng l n hơn f/5.6). T i ây, hi v ng b n ã có khái ni m v cách th c hi n m t "test shot". Nói chung là c n ph i linh ng quy t nh c n ph i hi u ch nh nh ng setting c a "nhóm y u t 1" (flash), ho c "nhóm y u t 2" (camera).
  8. Tip 5: Basic Studio Lighting và Artificial Light (ti p theo) Sau khi key light ã set ư c như ý r i (ví d như 3/4 công su t c a èn) thì v n còn l i là fill light, background light, hair light (nh ng èn này có tính cách "optional"). Tùy theo ý thích mà ta ch n t l thích ng gi a key light và fill light. T l 1:3 là thông d ng nh t. V y n u key light là 3/4 thì fill light s là 1/3 c a 3/4 (bác nào có calculator thì tính giùm i :lol: , nói v y thôi, ch ư c lư ng là ư c r i) Nh ng t l 1:4, 1:5, thì s cho nh có tương ph n cao, nên nhìn k ch tính (dramatic). Thích h p cho phái nam. T l 1:2 thì s cho tương ph n th p nên nhìn "pleasing" hơn. Thích h p cho phái n . N u hair light và background light ư c dùng thì công su t c a èn ch nên set 1/2 c a key light (1/2 c a 3/4 là bao nhiêu h các bác?) Lưu ý quan tr ng: Khi ch p trong studio nên t t h t các èn, ch modeling light c a key light thôi, và sáng có th th y vùng highlight và shadow. Ánh sáng c a model light (ánh sáng preview) ph i sáng ta có th l y nét (l y nét m t).
nguon tai.lieu . vn