Xem mẫu

  1. Basic Composition Sau khi quan sát ánh sáng r i, step k ti p là s p t ch âu trên khung hình (subject placement). ây là 1 k thu t r t là quan tr ng, vì nó hư ng m t ngư i xem vào nơi mà mình mu n nh n m nh. Có nh ng "rules" sau ây mà ngư i ch p c n ph i chú ý n. 1. The rule of thirds (Lu t 1/3): Theo lu t này thì frame ư c chia làm 3 ư ng d c và 3 ư ng ngang b ng nhau. Nh ng ư ng này là nh ng " ư ng m nh", ch nên n m trên nh ng ư ng này. Ph n giao c a nh ng ư ng này t o nên nh ng " i m m nh". ây c ng là nh ng i m lý tư ng t ch c a mình.
  2. 2. Direction (Hư ng): M t t m chân dung p c n ph i gây c m giác "phương hư ng" và "chuy n ng" (sense of movement and direction). th c hi n i u này, b n nhi u khoãng tr ng trư c m t ch hơn là sau lưng, và cung t o nên hư ng nhìn cho ch . 3. Line ( ư ng): Có 2 lo i ư ng: ư ng tình ta i và ương tan v :gathering ( ùa tí nhé)....Dư ng th c (real lines) và ương o (implied lines). ư ng th c có th th y ư c ví d như ư ng r y xe l a, hàng rào. ương o là nhưng ương tương tư ng ( ương này khó th y hơn, tùy theo s sáng t o c a ngư i ch p nh).
  3. 2 m c ích chính c a "line" là: 1. Phá i tính cô ng (static) c a frame. Thư ng thì frame hình ch nh t hay vuông, phá i 2 chi u d c và ngang này thì c n ph i t o nh ng "line": sinh ng hơn phá i tính "th ng" này. 4. Shape (Hình d ng): Shape do ư ng th c hay ư ng o t o thành. Thương thương d ng tam giác nhìn n tương nh t. 5. Tension and Balance (S căng th ng và cân b ng): S s p x p c a "shape" t o nên c m giác căng th ng hay cân b ng. 6. Pleasing compositional forms (Nh ng d ng b c c nhìn "d ch u"): Ngoài d ng tam giác nêu trên, d ng L-shaped (hay L ngư c), S-shaped (hay S ngư c), Z-shaped (hay Z ngư c), C-Shaped (hay C ngư c) c ng t o ư c nh ng b c c nhìn "pleasing" nh t.
  4. 7. Subject Tone: Sau khi t ch lên trên ư ng m nh hay i m m nh r i, m t i m quan tr ng n a là cái "tone" c a ch ph i sáng hơn, nét hơn, màu s c n i b t hơn (n u ch p màu) nh ng ph n còn l i c a hình.
nguon tai.lieu . vn