Xem mẫu

  1. B o v gan trong mùa thu ông Th i ti t thu ông thư ng làm gây ra c m giác khô da, mũi, c khát nư c. ó là do gan khô gây ra. kh c ph c, c n chú tr ng b sung thêm dinh dư ng ng th i chú ý không nên ăn quá nhi u th c ph m kích thích và không nên b “lung tung”. 1. Không "tham ăn tham u ng" Mùa thu th i ti t mát m , th c ph m phong phú, mùa ông tr i l nh l i lư i v n ng, ăn ngon mi ng. N u dung n p quá nhi u nhi t lư ng sinh ra dư th a thì nhi t lư ng ó s chuy n hóa thành ch t béo tích t l i, làm cho chúng ta phát phì. Vì v y trong ti t tr i thu ông càng c n ph i chú ý ăn u ng v i m t lư ng thích h p, không nên “phóng túng” cho mi ng n p quá nhi u th c ăn u ng.
  2. Nh ng th c u ng vào mùa ông không nên quá l nh. nh: Inmagine 2. H n ch ăn nh ng th c ph m gây kích thích Mùa thu ông, chúng ta nên h n ch ăn nh ng th c ph m có tính nóng, tanh, cay (Ví d như t cay, h t tiêu…) mà nên ăn nhi u hoa qu , rau xanh (bí, c c i, b u, cà tím, rau lá xanh, chu i, táo…). 3. Th c ph m u ng không nên quá l nh
  3. Th i ti t chuy n t nóng sang l nh, thích ng v i s thay i này, s trao i ch t trong cơ th cũng ph i bi n i. Vì v y khi ăn u ng c bi t chú ý không nên quá l nh, tránh gây ra tiêu hóa không t t cho d dày ư ng ru t, gây ra các b nh v ư ng tiêu hóa. 4. Không nên tùy ti n b i b Mùa thu ông là mùa thích h p b i b , nhưng b i b cũng không nên tùy ti n. N u không có b nh thì ng b i b , l m d ng thu c b ; k l y thu c b thay th c ph m. Th c ph m b i b thì nên l y b âm làm ch , c th bao g m nh ng th c ph m sau: xương c gà, ph i l n, th t ba ba, t y n, n m tuy t, m t ong, v ng, s a u nành, c sen, qu óc chó, ý dĩ nhân, l c, tr ng v t, rau chân v t, qu lê…. Nh ng th c ph m này n u k t h p v i các th c ph m có ích khác ho c k t h p dùng v i thu c ông y thì hi u qu càng t t.
  4. 5. Ng trưa kho ng 10 phút R t nhi u b nh nhân b viêm gan sau b a trưa thư ng c m th y m t m i, vì v y nên áp d ng “li u pháp” ơn gi n sau ây: m i ngày sau b a trưa ch p m t kho ng 10 phút. Khoa h c ch ng minh, ch p m t m t lúc sau b a trưa ch c n kho ng 10 phút có th tiêu tr m t m i, hi u qu c a nó còn t t hơn c gi c ng trong 2 ti ng. Th m chí trong lúc chúng ta ch máy bay, tàu h a, thuy n hay ng i xe bus hay xe khách… thì nên c g ng ch p m t m t lúc, như th s làm cho tinh th n c a chúng ta s ng khoái và kh e kho n hơn.