Xem mẫu

 1. B o v cu c s ng c a b n kh i b nh ti u ư ng (Kỳ 2) Hi n nay, nhi u thông tin kh o sát c a các nhà khoa h c cho th y s lư ng ngư i có kh năng b b nh ti u ư ng ngày càng tăng. H u qu mà căn b nh này mang l i cũng nh hư ng nhi u n cu c s ng c a b nh nhân. Tuy nhiên, chúng ta v n có th t mình phòng tránh căn b nh này b ng m t cu c s ng cân b ng, i u v m t dinh dư ng, v n ng h p lý và có i s ng tinh th n tho i mái. Kỳ 1 7. Ăn chay thư ng xuyên hơn
 2. H n ch ăn th t , tăng lư ng rau xanh trong b a ăn. Th t (th t bò, th t heo…) ch nên dùng v i m t lư ng v a ph i m i ngày, ho c có th không ăn th t trong vòng 1, n 2 ngày. K t qu nghiên c u trên 37.000 ph n c a b nh vi n Brigham và Women cho th y: Ph n ăn th t ít nh t 5 l n m t tu n có nguy cơ cao hơn 29% ti u ư ng tuýp 2 so v i nh ng ngư i ăn th t ít hơn m t l n m t tu n. V c dùng các món ăn ch bi n t th t như th t xông khói, xúc xích ít nh t 5 l n/tu n s làm tăng
 3. nguy cơ m c ti u ư ng tuýp 2 lên n 43% so v i nh ng ngư i ch dùng 1 l n/tu n. âu là nguyên nhân gây b nh? Các nhà nghiên c u cho r ng cholesterol trong th t k t h p v i gia v khi ch bi n ã t o ra ch t gây ung thư. Hãy ăn thêm nhi u rau xanh, thay th th t b ng tr ng, các lo i cá tăng lư ng ch t xơ trong b a ăn, tăng cư ng dư ng ch t t cá và hơn h t là còn gi m ư c nguy cơ m c b nh ti u ư ng. 8. Hãy thêm hương v cho cu c s ng c a b n: Qu có th giúp ki m soát và giúp n nh lư ng ư ng trong máu. Các nhà khoa h c c ã th nghi m trên 65 ngư i trư ng thành m c b nh ti u ư ng tuýp 2 trong 4 tháng. M t nhóm s d ng 1g b t qu , nhóm còn l i s d ng gi dư c, t t c ư c dùng 3 l n/ngày. K t thúc cu c nghiên c u, nhóm ngư i s d ng b t qu
 4. ã gi m ư c 10% lư ng ư ng máu trong khi nhóm s d ng gi dư c ch gi m ư c 4%,. T i sao l i như th ? Vì tinh ch t qu có tác d ng giúp thúc y ho t ng c a các emzym kích thích th c m insulin. V ng t ư c ch ng minh giúp gi m lư ng cholesterol và triglicerid, ây là các lo i ch t béo có th góp ph n tăng nguy cơ m c b nh ti u ư ng. 9. Hãy thư giãn m i ngày
 5. V n ng thư ng xuyên, gi cho cu c s ng vui v là cách t t lo i tr nguy cơ b ti u ư ng. Stress mãn tính có th làm gia tăng lư ng ư ng máu. Khi b n b stress, cơ th b n b kích thích hành ng. Vi c gia tăng ho t ng làm nh p tim nhanh hơn, hơi th g p gáp hơn, bao t co th t m nh. Nhưng nó
 6. cũng làm lư ng ư ng huy t tăng v t. Giáo sư Richard Surwit, tác gi cu n Cu c cách m ng t ý th c n th ch t ch ng b nh ti u ư ng và là trư ng khoa Tâm lý Y h c, i h c DUKE cho r ng: “khi b n b stress, lư ng ư ng máu tăng cao như là chu n b cho tr ng thái c a cơ th : CHI N U hay B TR N. N u cơ th b n có th kháng l i các t bào insulin thì ư ng s tích t l i trong máu vì không có nơi tiêu th - chính i u này làm tăng lư ng ư ng trong máu. M t tin t t lành cho b n, theo m t nghiên c u ư c ti n hành t i i h c DUKE thì nh ng bài t p th d c ơn gi n và nh ng bi n pháp lo i b stress khác có th giúp b n ki m soát ư c lư ng ư ng huy t. Hãy th áp d ng các phương pháp thư giãn sau: - B t u ngày m i b ng yoga, thi n hay i b . - Hít th ch m và sâu trư c khi nghe i n tho i, kh i ng xe, chu n b b a ăn hay b t c ho t ng
 7. nào khác. - Hãy bi n ch nh t thành ngày ngh ngơi, vui chơi v i gia ình, thư giãn hay sinh ho t tôn giá….tuy t i tránh làm nh ng công vi c l t v t c ngày như xén c , mua s m hay v t l n v i công vi c. 10. Hãy ng th t ngon gi c. Ng ngon cũng có tác d ng phòng b nh ti u ư ng M t nghiên c u c a H Yale trên 1,709 àn ông cho th y nh ng ngư i thư ng ng ít hơn 6 gi m i ngày thì nguy cơ m c b nh tăng g p ôi; nh ng ngư i ng nhi u hơn 8 gi m i ngày thì nguy cơ tăng g p ba l n. Các nghiên c u trư c ây cũng cho th t k t qu tương t ph n . Trư ng nhóm nghiên c u, Phó Giáo Sư - Ti n Sĩ Klar Yaggi v b nh ph i t i H Yale, phát bi u: “khi b n ng quá ít ho c quá nhi u, h th n kinh c a b n s
 8. rơi vào tr ng thái báo ng do ch ng ng ng th trong khi ng ”, chính vi c này ã c n tr s ho t ng c a các hormone i u hòa lư ng ư ng máu. M t nghiên c u khác t i i h c Columbia cho th y ng ít hơn 5 gi cũng làm tăng g p ôi nguy cơ măc b nh cao huy t áp. có m t gi c ng ngon chúng ta c n tránh dùng các ch t có ch a caffeine sau bu i trưa, hãy công vi c l i văn phòng, cơ th b n c n ư c ngh ngơi th c s mà không b vư ng b n nh ng lo l ng t công vi c và cũng ng th c khuya xem tivi. Ng quá nhi u cũng có th là d u hi u tr m c m hay là m t r i lo n v gi c ng , tuy nhiên nó có th ch a tr ư c, vì th n u có tri u ch ng tương t b n nên i n bác sĩ. 11. Tìm cho mình nh ng ngư i b n t t
 9. Cu c s ng cô c cũng là m t trong nh ng nguyên nhân khi n b n d "giáp m t" v i b nh ti u ư ng. Nh ng ngư i ph n c thân có nguy cơ m c b nh ti u ư ng cao hơn. Theo m t nghiên c u m i ư c công b c a Diabetes Care (chương trình chăm sóc/nghiên c u v b nh ti u ư ng) thì ph n c thân có nguy cơ
 10. m c b nh ti u ư ng cao g p 2,5 l n so v i nh ng ph n ang s ng v i b n i, v i nh ng ngư i l n tu i khác hay v i tr em. tìm hi u công vi c n i tr có vai trò gì trong ti n trình hình thành b nh ti u ư ng, v i nguyên nhân xu t phát t s suy gi m kh năng ch u ng c a GLUCO (hay th i gian t n t i c a gluco trong máu) các nhà nghiên c u ã ti n hành nghiên c u trên 461 ph n trong tu i t 50 n 64, và h ã k t lu n r ng nh ng ngư i ph n c thân có nguy cơ m c b nh cao hơn. Nhưng cũng ng quá lo s n u b n ang s ng m t mình. Nh ng y u t liên quan n l i s ng có th gi i thích i u này: ph n c thân thư ng hay hút thu c, u ng rư u và ăn u ng th t thư ng hơn. 12. Xét nghi m máu Nhi u tri u ch ng c a b nh ti u ư ng xu t hi n 1
 11. cách r t th m l ng. M t xét nghi m máu ơn gi n có th ti t l tình tr ng c a b nh m c dù lư ng ư ng huy t chưa t i m c sinh b nh. Nh ng ngư i có d u hi u c a b nh ti u ư ng – có lư ng ư ng trong máu hơi cao, t 100 n 125 mg /dl - thư ng phát b nh nhanh trong vòng 10 năm. Nên bi t r ng, có m t ch ăn kiêng và t p th d c duy trì lư ng ư ng trong máu – dù hơi cao hơn chu n thông thư ng m t chút - s v n t t hơn là ph i dùng thu c. Nh ng ngư i t 45 tu i tr lên nên i ki m tra lư ng ư ng trong máu. Nh ng ngu i th a cân, ti n s gia ình ã có ngư i m c b nh, ngư i b cao huy t áp và th a cholesterol nên h i ý ki n bác sĩ i xét nghi m máu s m hơn. n u có k t qu bình thư ng, hãy ki m tra l i sau 3 năm. n u lư ng ư ng huy t hơi cao, b n nên ki m tra l i sau 1 n 2 năm.